Hotărârea nr. 139/2015

Hotarirea 139 - 15 iulie 2015 - modificare stat functii Crese

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.139

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară, de îndată, la data de 15 iulie 2015, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere inițiativa unui grup format din opt consilieri locali, respectiv Vîrlan Eduard, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Pandurașu Adrian și Boban Liviu și, luând în considerare raportul nr.22080 din 18.06.2015, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea statului de funcții al Serviciului Public Creșe prin transformarea unei funcții contractuale ca urmare a promovării examenului în grad imediat superior;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, și ale Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit. b), art.45, alin.(1) și alin.(6) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publiciă Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se modifică statul de funcții al Serviciului Public Creșe prin transformarea unei funcții contractuale ca urmare a promovării examenului în grad imediat superior, astfel:

Nr. crt.

Compartimentul/Serviciu

Funcția contractuală

Nr. Posturi

actuală

în care a promovat

1

Serviciul Public Creșe - Cămin Nord II

Asistent medical, grad debutant

Asistent medical generalist

1

(2) Modificarea prevăzută la alin.(1) se regăsește în anexa - Statul de funcții al Serviciului Public « Creșe », care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ec. Grigore CRĂ NESCUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist^ o nJQnDOIU


Râmnicu Vâlcea, 15 iulie 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUN. RM. VALCEA


-2015


STAT DE FUNCȚII AL SERVICIULUI PUBUC "CREȘE

Nr.

crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducerefgradul )

de conducere

de execuție

0

1

3

4

- 5 ■■

6

7

B

9

«0

12

13

14

15

SERVICIUL PUBLIC "CREȘE’ CREȘA OSTROVENI I

96

10


1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

2

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

4

INFIRMIER

14

G

1

5

INFIRMIER

14

G

1

6

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

7

ÎNGRIJITOR

12

G

1

8

ÎNGRIJITOR

12

G

1

9

ÎNGRIJITOR

12

G

1

10

bucAtar

12

G

1

CĂMIN OSTROVENII


11

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

12

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

CREȘA OSTROVENI II

11

13

MEDIC PRIMAR

72

S

1

14

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

15

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

16

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

17

MUNCITOR CALIFICAT

II

12

M

1

18

INFIRMIER

14

G

1

19

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

20

INFIRMIER

14

G

1

21

INFIRMIER

14

G

1

22

ÎNGRIJITOR

12

G

1

23

ÎNGRIJITOR

12

G

1

Pagina l rin 4

>lr.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

f---.-----------------------------------------'--------------------

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțtefnlvelul de salalizare ptr.

funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

l

3

4

9

6

• 7

a

9

IO

Î1

12

14

15

CĂMIN OSTROVENIII                                                              2

24

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

25

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

CREȘA OSTROVENI III                                                             10

26

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

" PL

1

27

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

28

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

29

SORĂ MEDICALĂ

39

M

1

30

INFIRMIER

14

G

1

31

INFIRMIER

14

G

1

32

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

33

ÎNGRIJITOR

12

G

1

34

ÎNGRIJITOR

12

G

1

35

BUCĂTAR

12

G

1

CĂMIN OSTROVENI III                                                                2

36

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

37

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

CREȘANORDI                                                       12

38

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

39

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

40

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

41

INFIRMIER

14

G

1

42

INFIRMIER

14

G

1

43

INFIRMIER

14

G

1

44

INFIRMIER

14

G

1

45

ÎNGRIJITOR

12

G

1

46

ÎNGRIJITOR

12

G

1

47

ÎNGRIJITOR

12

G

1

48

BUCĂTAR

12

G

1

49

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

" f I

CĂMIN NORD I_____________________________________ , -    ?                      2

[ 50 I                        Ț T          T~ II I I i             ~ | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL ]    '         | 461 ~PL | T |

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PI.TELICÂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

|      Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare j

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/niyetul de saializare ptr. funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

D

1

3

4

5

£

7

fi

&

w

11

12

51

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

CREȘA NORD II____________________________________________ 11

52

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

53

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

54

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

55

INFIRMIER

14

G

1

56

INFIRMIER

14

G

1

57

INFIRMIER

14

G

1

58

INFIRMIER

14

G

1

59

INFIRMIER

14

G

1

60

ÎNGRIJITOR

12

G

1

61

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

62

BUCĂTAR

12

G

1

CĂMIN NORD II                                                                 2

63

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

64

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

CREȘĂSUD                                                        12

65

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

66

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

67

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

68

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

69

INFIRMIER

14

G

1

70

INFIRMIER

14

G

1

71

INFIRMIER

14

G

1

72

BUCĂTAR

12

G

1

73

ÎNGRIJITOR

12

G

1

74

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

75

ÎNGRIJITOR

12

G

1

76

ÎNGRIJITOR

12

G

1

CĂMIN SUD                                                            2

77

ASISTENT MEDICAL

44

PL

1

78

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

Papw3 ctai4

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradul) _______

Clasă da salarizare

Nivel studii ______

Total funcții

de conducere

de execuție/nlvelut de salaiizare ptr.

funcțiile de conducere! gradul)

de conducere

de execuție

0

1

2

3

4.

6

7

8

a

10

t1

12

13

14

15

CREȘĂTRAIAN

79

MEDIC PRIMAR

72

S

1

80

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ȘEF

50

PL

1

81

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

82

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

83

INFIRMIER

14

G

1

84

INFIRMIER

14

G

1

85

EDUCATOR PUERICULTOR

34

M

1

86

INFIRMIER

14

G

1

87

INFIRMIER

14

G

1

88

INFIRMIER

14

G

1

89

ÎNGRIJITOR

12

G

1

90

BUCĂTAR

12

G

. 1

CĂMIN TRAIAN

91

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

92

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

1

CĂMIN NICOLAE BALCESCU

|~ 93 |                                   |       ~~ |                 |                  | f |    |    |             ~   ~ | ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL |          | 46 | PL 1

GRĂDINIȚA COZIA_____________________________________ 2

94                                                                          I

ASISTENT MEDICAL

| 44

PL

1

95

ASISTENT MEDICAL

j 44

PL

1

NR. TOTAL FUNCȚII SERVICIUL PUBLIC CREȘE

95

din care:

MEDIC

2

ASISTENT MEDICAL-ȘEF                         / ___________________

7

FUNCȚII DE EXECUȚIE

86


p. PRIMAR

vicepriMar

Gigi Iwdirecția resurse umane,