Hotărârea nr. 136/2015

Hotarirea 136 - 15 iulie 2015 - prelungire contract de delegare catre PIETE PREST SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.136

privind prelungirea Contractului nr.28077 din 20.09.2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară, de îndată, la data de 15 iulie 2015, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere inițiativa unui grup format din opt consilieri, respectiv Vîrlan Eduard, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Pandurașu Adrian și Boban Liviu, și luând în considerare raportul nr.22056 din 17.06.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea cu 5 (cinci) ani a contractului nr.28077 din 20.09.2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, încheiat cu societatea PIEȚE PREST S.A.;

Văzând raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea nr.244 din 31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea PIEȚE PREST S.A., al cărei acționar unic este municipiul Râmnicu Vâlcea, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, încheindu-se în acest sens Contractul nr.28077 din 20.09.2010, a cărui durată era de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii, cu aprobarea Consiliului Local;

Având în vedere situația prezentată de societate în adresa nr.5020 din 13.05.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.17700 din 14.05.2015, prin care reprezentanții acesteia au solicitat, în temeiul prevederilor art.4 din Contractul nr.28077/2010, prelungirea acestuia pe o durată de cel puțin 10 (zece) ani, motivat de faptul că aceasta reprezintă durata medie de amortizare a investițiilor făcute de societate pentru activitatea de salubrizare stradală, delegată, de asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local nr.47/2011, precum și pentru investițiile aflate în derulare, precum achiziționarea unor utilaje necesare activităților specifice de salubrizare stradală, efectuarea lucrărilor de modernizare a serelor Râureni ș.a ;

în temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și alin.(6) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea cu 5 (cinci) ani a Contractului nr.28077 din 20.09.2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, încheiat cu societatea PIEȚE PREST S.A.

(2) Prelungirea contractului prevăzut la alin.(l) se va face prin act adițional.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății PIEȚE PREST SA