Hotărârea nr. 135/2015

Hotarirea 135 - 15 iulie 2015 - aprobare buget finantat din fonduri externe nerambursabile pe 2015

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.135

privind aprobarea bugetului finanțat din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară, de îndată, la data de 15 iulie 2015, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere inițiativa unui grup format din opt consilieri, respectiv Vîrlan Eduard, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Pandurașu Adrian și Boban Liviu, și luând în considerare raportul nr.244175 din 06.07.2015, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului finanțat din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2015 ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în urma implementării Proiectului «Reconsiderarea instrumentelor de politică publică în procesul incluziunii pentru grupurile vulnerabile », proiect finanțat în cadrul programului RO10 « Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale », Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea se află în parteneriat cu Asociația Tinerilor Rromi Vâlcea, pe o perioadă de 10 luni, începând cu 22.06.2015 și până la 30.04.2016, iar conform contractului de finanțare nr.28H/22.06.2015/SEE, beneficiarul direct - Asociația Tinerilor Rromi Vâlcea virează bugetul aprobat pe fiecare partener în parte ;

Ținând seama de faptul că suma gestionată prin Proiectul susmenționat pentru Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea este de 35.200 lei, iar în bugetul municipiului a fost virată suma de 10.560 lei, reprezentând un avans din prefinanțare pentru unitatea școlară susamintită;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și alin.(6) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli “Fonduri externe nerambursabile” pe anul 2015, astfel:

  • - alocarea sumei de 35.200 lei în veniturile bugetului finanțat din fonduri externe nerambursabile pe anul 2015 - cod sursa 45.08.17.03;

  • - alocarea sumei de 35.200 lei la partea de cheltuieli, la capitolul 65.08 - învățământ - proiect finanțat prin Mecanismul financiar SEE pentru Școala Gimnazială Colonie Râmnicu Vâlcea.

  • (2) Bugetul aprobat conform alin.(1) este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Școlii Gimnaziale Colonie Râmnicu Vâlcea

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ec. Grigore CRĂCIUNESCU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, OIU


Râmnicu Vâlcea, 15 iulie 2015PRIMAR ?fceprimar 51 Ion MATEI J rK>


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PE ANUL 2015

mii lei

Nr. Cit.

Denumire indicator

COD BUGET

AN 2015

DIN CARE:

TRIMI

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI din care:

35.20

0.00

0.00

35.20

0.00

Sume primite de la UE

45.08

35.20

0.00

0.00

35.20

0.00

Mecanismul financiar SEE

45.08.17

35.20

0.00

0.00

35.20

0.00

Prefinantare

45.08.17.03

35.20

0.00

0.00

35.20

0.Q0

2

TOTAL CHELTUIELI din care:

35.20

0.00

0.00

35.20

0.00

CAP. 65INVATAMANT

65.08

35.20

0.00

0.00

35.20

- 0.00

Mecanismul financiar SEE

56.17

35.20

0.00

0.00

35.20

.0.00

Mecanismul financiar SEE-finantare naționala

56.17.01

5.28

0.00

0.00

5.28

■' 0.00

Mecanismul financiar SEE-finantare UE

56.17.02

29.92

0.00

0.00

29.92

0.00

Viceprimar              Director Executiv

Ec. Vâslii Cocos            Ec. Ion

Președinte de ședința


Sef Sen|. Contabilitate, Ec. Narcisa Coltos_


Secretar municipiu Jr. vonptdoiu