Hotărârea nr. 134/2015

Hotarirea 134 - 15 iulie 2015 - rectificare buget local si lista de investitii 2015

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUNIOPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.134 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară, de îndată, la data de 15 iulie 2015, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere inițiativa unui grup format din opt consilieri locali, respectiv Vîrlan Eduard, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Pandurașu Adrian și Boban Liviu și, luând în considerare raportul nr.244436 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2015 a fost aprobat bugetul local, precum și listele de investiții pe surse de finanțare, valoarea totală a bugetului fiind de 250.552.880 lei;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și alin.(6) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 în plus cu suma de 10.820.800 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2015, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 261.423.800 lei, la partea de venituri, din care 234.522.620 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 261.423.800 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», în plus cu suma de 19.400 lei, ajungând la valoarea totală de 9.604.400 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică « Lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 8.363.000 lei din fonduri UE și 20.000.000 lei din credit intern, ajungând la valoarea totală de 56.450.370 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică « Lista de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » în plus cu suma de 188.200 lei (sursă buget local) și 1.742.400 lei (sursă buget de stat), ajungând la valoarea totală de 37.164.600 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 4, iar anexa nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » rămâne nemodificată.

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Dezvoltare Locală.

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

261,423,800.00

97,893,780.00

70,598,950.00

48,044,570.00

44,886,500.00

L VENITURI PROPRII

127,061,730.00

41,898,630.00

28,938,030.00

29,793,570.00

26,431,500.00

A.VENITURI FISCALE

112,097,380.00

37,576,110.00

25,267,500.00

25,885,270.00

23,368,500.00

1

Impozit profit

010201

1,100,000.00

318,000.00

258,000.00

296,000.00

228,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,500,000.00

450,000.00

450,000.00

300,000.00

300,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

72,030,000.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

18,007,500.00

4

Sume pentru echilibrare Imp. venit

040204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Impozit clădiri pers.fiztce

07020101

7,200,000.00

4,800,000.00

1,100,000.00

800,000.00

500,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,538,000.00

7.300,000.00

2,500,000.00

3,500,000.00

2,238,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,624,000.00

1,050,000.00

200,000.00

224,000.00

150,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,827,000.00

715,000.00

440,000.00

472,000.00

200,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

70,000.00

50,000.00

20,000.00

0.00

0.00

10

Taxejudiciare de timbru

070203

1,150,000.00

320,000.00

350,000.00

300,000.00

180,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

793,380.00

235,610.00

334,000.00

223,770.00

0.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

15,000.00

15,000.00

25,000.00

13

impozit pe spectacol

150201

60,000.00

20,000.00

13,000.00

12,000.00

15,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,290,000.00

2,500,000.00

500,000.00

790,000.00

500,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

2,780,000.00

960,000.00

530,000.00

645,000.00

645,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

1,450,000.00

520,000.00

430,000.00

200,000.00

300,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

330,000.00

120,000.00

90,000.00

70,000.00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

280,000.00

190,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,674,350.00

4,232,520.00

3,602,530.00

3,821,300.00

3,018,000.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,354,550.00

879,520.00

915,030.00

830,000.00

730,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,900,000.00

900,000.00

650,000.00

700,000,00

650,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

200,000.00

63,000.00

46,000.00

40,000.00

51,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

15,000.00

9,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

5,800.00

2,000.00

1,500.00

2,300.00

0.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

910,000.00

235,000.00

225,000.00

225,000.00

225,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

130,000.00

35.000.00

33,000.00

32,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,500,000.00

950,000.00

850,000.00

850,000.00

850,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,400,000.00

820,000.00

190,000.00

200,000.00

190,000.00

28

Alte venituri

360250

2,259,000.00

339,000.00

690,000.00

940,000.00

290,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

C. VENITURI DIN CAPITAL

290,000.00

90,000.00

68,000.00

87,000.00

45,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

30,000.00

10,000.00

8,000.00

7,000,00

5,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

260,000.00

80,000.00

60,000.00

80,000,00

40,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

19,901,180.00

9,000,030.00

10,901,150.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

114,460,890.00

46,995,120.00

30,759,770.00

18,251,000.00

18,455,000.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

91,096,000.00

33,866,000.00

20,554,000.00

18,251,000.00

18,425,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

59,854,000.00

14,836,000.00

15,350,000.00

14,661,000.00

15,007,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

31,242,000.00

19,030,000.00

5,204,000.00

3,590,000.00

3,418,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

7,725,000.00

2,941,000.00

2,200,000.00

584,000.00

2,000,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

13,085,000.00

13,085,000.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,098,000.00

252,000.00

252,000.00

254,000.00

340,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

9,334,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

2,752,000.00

1,078,000.00

B, SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

4,032,400.00

803,900.00

3,198,500.00

0.00

30,000.00

1

Retehnologizare centrale termice

420201

1,297,800.00

0.00

1,297,800.00

0.00

0.00

2

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

2,078,000.00

773,900.00

1,304,100.00

0.00

0.00

3

Ajutoare incalzire-AJPIS

420234

60,000.00

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

4

Subvenții pentru locuințe sociale

420255

444,600.00

0.00

444,600.00

0.00

0.00

5

Corecții financiare

420262

152,000.00

0,00

152,000.00

0.00

0.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

12,332,490.00

5,325,220.00

7,007,270.00

0.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

12,220,370.00

5,275,100.00

6,945,270.00

0.00

0,00

2

FSE - Rambursare

450202

112,120.00

50,120.00

62,000.00

0.00

0.00

«■ -

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

7,000,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0,00

VICERjRIMAR, EC. VASIKE COCOȘ


director executiv, ec. iomIeradat


șef serv/contabilitate, EC. NARCI colțos
SECRETAR MUNICIPIU,

jrÂonjAeou

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


A A HCL nr./W.   Z^X'âizr

J K ?i'4 PRIMAR, i Wif y^p,imar V •?\Si?<Wîon MATEI

AIVNl^X. /

X/i. 1 O >

SITUAȚIA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

261,423,800

97,893,780

70,598,950

48,044,670

44,886,500

din care;

DIN SURSE PROPRII

131,798,050

40,488,130

38,041,600

29,793,570

23,474,750

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

114,448,470

40,978,370

33,807,350

18,251,000

21,411,750

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

131,798,050

40,488,130

38,041,600

29,793,570

23,474,750

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

19,558,000

5,726,700

5,823,800

5,772,500

2,235,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

6,380,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

980,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

48,000

15,000

15,000

15,000

3,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,846,000

740,000

840,000

840,000

425,000

4

Aparare Civila

CAP.61

32,000

10,000

10,000

10,000

2,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,701,000

500,000

500,000

500,000

201,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

685,000

210,000

210,000

200,000

65,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,450,000

437,500

443,500

444,000

125,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

157,000

50,000

50,000

50,000

7,000

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP. 68

805,000

250,000

250,000

250,000

55,000

10

DADP

CAP.67

380,500

115,700

110,800

124,000

30,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

141,000

40,000

40,000

50,000

11,000

12

DPS - salarii insotitori persoane handicap

CAP.68

1,611,000

500,000

598,000

513,000

0

13

Serviciul public crese

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,166,500

385,500

275,500

405,500

100,000

15

DADP

CAP.74

254,000

37,000

167,000

40,000

10,000

16

DADP

CAP.84

893,000

281,000

266,000

285,000

61,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

76,817,850

19,983,650

21,175,000

21,440,850

14,218,350

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

9,094,000

3,372,000

1,788,500

2,478,000

1,455,500

- aparat propriu

4,312,700

1,365,700

1,151,000

978,000

818,000

- rambursare împrumut

4,775,000

2,000,000

637,500

1,500,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

2

Dobanda

CAP. 55

2,186,000

565,000

540,000

540,000

541,000

-dobanda împrumut

2,100,000

525,000

525,000

525,000

525,000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

580,000

129,000

179,000

169,000

103,000

- Politia Locala

500,000

100,000

150,000

150,000

100,000

-aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

5,469,550

1,581,350

2,300,200

581,000

1,007,000

- cTieltuielî funcționale -scoli

1,019,400

281,000

738,400

0

0

- reparatii curente scoli

2,291,000

570,000

570,000

581,000

570,000

- internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

600,350

260,350

265,000

0

75,000

- aj.sociale - copii cu CES (inv. particular)

21,000

13,000

8,000

0

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

- despăgubiri civile

200,000

0

200,000

0

0

-transferuri (Colegiul Economic)

110,800

0

110,800

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

371,000

98,750

147,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

271,000

73,750

122,750

47,750

________26,750

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

10,760,000

2,680,500

3,205,500

2,488,500

2,385,500

- DADP

1,400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

- aparat propriu

920,000

183,500

398,500

177,500

160,500

- cheltuieli din sponsorizări

0

0

0

0

0

- întreținere spatii verzi

2,976,000

744,000

744,000

744,000

744,000

- Clubul Sportiv Municipal

900,000

225,000

225,000

225,000

225,000

- Asoc. Handbal Club Municipal

2,200,000

550,000

600,000

500,000

550,000

- activitati tineret

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- culte religioase

200,000

100,000

25,000

25,000

50,000

- alte acțiuni culturale

315,000

90,000

25,000

125,000

75,000

- Teatrul Municipal ARiEL

1,194,000

250,000

544,000

250,000

150,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

555,000

163,000

269,000

67,000

56,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,688,800

752,550

680,050

662,100

594,100

- aparat propriu

132,000

34,550

41,250

28,100

28,100

- Direcția de Protecție Sociala

300,000

93,000

80,000

80,000

47,000

- DPS - fundație

6,000

3,000

0

0

3,000

- crese - cheltuieli funcționale

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

- Cantina ajutor social

960,000

270,000

240,000

224,000

216,000

- ajutoare sociale crese - copii cu CES

4,000

2,000

2,000

0

0

- ajutoare si indemnizații

310,000

20,000

120,000

80,000

90,000

- abonamente însoțitori

700,000

190,000

190,000

190,000

130,000

- indemnizații persoane handicap

0

60,000

-60,000

0

0

- recuperare sume an precedent

-13,200

0

-13,200

0

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

9,284,000

2,610,500

2,364,500

2,264,500

2,044,500

- DADP

7,170,000

1,950,000

1,850,000

1,750,000

1,620,000

- aparat propriu

312,600

159,500

78,500

40,500

34,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

289,600

80,000

75,000

75,000

59,500

- fond UD

1,512,000

421,000

361,000

399,000

331,000

10

Protecția mediului

CAP. 74

6,658,000

1,700,000

1,855,000

1,593,000

1,510,000

- DADP

675,000

250,000

200,000

115,000

110,000

- aparat propriu

383,000

50,000

255,000

78,000

0

- salubrizare

4,500,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

1,125,000

- cofinantare proiect APAVIL

1,100,000

275,000

275,000

275,000

275,000

11

Combustibili si energie

CAP, 81

169,000

45,000

94,000

30,000

0

- compensare preț energie

0

0

0

0

0

- TVA concesiune

169,000

45,000

94,000

30,000

0

12

Transporturi

CAP, 84

29,557,500

6,449,000

8,020,500

10,562,000

4,526,000

- DADP

22,410,000

4,528,000

5,854,000

9,112,000

2,916,000

- aparat propriu

627,500

161,000

206,500

100,000

60,000

- mobilier stradal

500,000

150,000

150,000

100,000

100,000

- fond risc credit SC ETA SA

360,000

0

360,000

0

0

- despăgubiri civile

600,000

200,000

200,000

0

200,000

- rambursare credit intern

160,000

160,000

0

0

0

- subvenție ETA

5,000,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

35,422,200

14,777,780

11,042,800

2,580,220

7,021,400

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

429,200

77,000

120,000

120,000

112,200

2

Ordine publica

CAP. 61

179,600

45,000

90,000

0

44,600

3

Invatamant

CAP. 65

2,346,400

587,000

587,000

587,000

584,400

4

Sanatate

CAP. 66

161,200

41,000

41,000

41,000

38,200

5

Cultura recreere

CAP. 67

2,111,000

500,000

675,000

500,000

436,000

6

Asistenta sociala

CAP. 68

1,018,200

290,000

253,200

240,000

235,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

18,437,100

9,359,780

5,373,600

462,220

3,241,500

8

Protecția mediului

CAP. 74

334,000

85,000

85,000

85,000

79,000

9

Strazi+ majorare capital ETA

CAP. 84

10,406,500

3,793,000

3,818,000

545,000

2,250,500

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

114,448,470

40,978,370

33,807,350

18,251,000

21,411,750

A. SUME DIN TVA

91,096,000

33,866,000

20,554,000

18,251,000

18,425,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP .65

59,854,000

14,836,000

15,350,000

14,661,000

15,007,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

13,085,000

13,085,000

0

0

0

- salarii personal crese

CAP.68

1,098,000

252,000

252,000

254,000

340,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

9,334,000

2,752,000

2,752,000

2,752,000

1,078,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,802,400

30,000

1,742,400

0

30,000

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

2

Subvenții pentru locuințe sociale

CAP.68

444,600

0

444,600

0

0

3

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,297,800

0

1,297,800

0

0

C. FONDURI EUROPENE

21,550,070

7,082,370

11,510,950

0

2,956,750

FEDR

21,450,370

6,933,870

11,559,750

0

2,956,750

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

6,279,000

1,765,500

3,756,750

0

756,750

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

4,520,000

2,260,000

1,130,000

0

1,130,000

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

10,263,000

2,520,000

6,673,000

0

1,070,000

FSE

99,700

148,500

■48,800

0

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

0

110,800

-110,800

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP. 65

82,000

20,000

62,000

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP. 65

16,000

15,000

0

0

0

4

Municipiul Rm. Valcea

CAP. 65

2,700

2,700

0

0

0

D. REZERVE

CAP. 97

15,177,280

(    16,427,280

-1,250,000

0

0

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


Anexa nr. 3
HCL
IMAR,
Irimar
MATEI


SITUAȚIE


privind repartizarea creditelor bugetare pe unitâți de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2015

- lei -

Nr. crt

REPARTIZAT

2015

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

9,604,400

3,532,000

3,198,400

644,000

2,230,000

din care:

TOTAL CAP. 65

9,304,400

3,452,000

3,118,400

584,000

2,150,000

-sursa buget de stat

7,725,000

2,941,000

2,200,000

584,000

2,000,000

-sursa buget tocat

1,019,400

281,000

738,400

0

0

-internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

TOTAL CAP. 68

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

-creșe

300,000

80,000

80,000

60,000

80,000

1

COLEGIUL HAL. LAHOVARI”

377,000

147,000

106,000

28,000

96,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

106,000

28,000

96,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

749,000

293,000

214,000

49,000

193,000

-sursa buget de stat

643,000

245,000

183,000

49,000

166,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

-internate

100,000

42,000

31,000

0

27,000

3

COLEGIUL ENERGETIC

555,000

161,000

265,000

25,000

104,000

-sursa buget de stat

326,000

124,000

93,000

25,000

84,000

-sursa buget tocat

154,000

6,000

148,000

0

0

-internate

75,000

31,000

24,000

0

20,000

4

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

454,000

141,000

199,000

22,000

92,000

-sursa buget de stat

285,000

108,000

81,000

22,000

74,000

-sursa buget tocat

104,000

6,000

98,000

0

0

-internate

65,000

27,000

20,000

0

18,000

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

914,000

355,000

257,000

68,000

234,000

-sursa buget de stat

902,000

343,000

257,000

68,000

234,000

-sursa buget tocai

12,000

12,000

0

0

0

- creșe

41,000

11,000

10,000

10,000

10,000

6

COLEGIUL ECONOMIC

385,000

150,000

108,000

29,000

98,000

-sursa buget de stat

379,000

144,000

108,000

29,000

98,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

7

LICEUL OLTCHIM

517,000

114,000

316,000

17,000

70,000

-sursa buget de stat

227,000

86,000

65,000

17,000

59,000

-sursa buget tocat

248,000

11,000

237,000

0

0

-internate

42,000

17,000

14,000

0

11,000

8

LICEUL "FERDINAND I"

380,000

131,000

147,000

13,000

89,000

-sursa buget de stat

174,000

66,000

49,000

13,000

46,000

-sursa buget tocat

46,000

6,000

40,000

0

0

-internate

160,000

59,000

58,000

0

43,000

9

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

404,770

159,000

120,770

28,000

97,000

-sursa buget de stat

371,000

141,000

105,000

28,000

97,000

-sursa buget tocat

33,770

18,000

15,770

0

0

- creșe

36,000

10,000

10,000

6,000

10,000

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

354,000

119,000

138,000

19,000

78,000

-sursa buget de stat

258,000

98,000

73,000

19,000

68,000

-sursa buget tocat

61,000

6,000

55,000

0

0

-internate

35,000

15,000

10,000

0

10,000

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

263,000

104,000

73,000

19,000

67,000

-sursa buget de stat

257,000

98,000

73,000

19,000

67,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

12

LICEUL CPT. HN. PLEȘOIANU"

366,000

148,000

101,000

25,000

92,000

-sursa buget de stat

328,000

125,000

93,000

25,000

85,000

-sursa buget tocat

12,000

12,000

0

0

0

-internate

26,000

11,000

8,000

0

7,000

13

LICEUL DE ARTĂ "V. GIULEANU"

171,000

69,000

47,000

12,000

43,000

-sursa buget de stat

165,000

63,000

47,000

12,000

43,000

-sursa buget tocat

6,000

6,000

0

0

0

14

SEMINARUL TEOLOGIC

257,000

105,000

87,000

12,000

53,000

-sursa buget de stat

154,000

59,000

44,000

12,000

39,000

-sursa buget tocat

46,000

18,000

28,000

0

0

-internate

57,000

28,000

15,000

0

14,000

5

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

554,000

226,000

151,000

40,000

137,000

-sursa buget de stat

530,000

202,000

151,000

40,000

137,000

-sursa buget local

24,000

24,000

0

0

0

16

ȘCOALA " I.GH. DUCA"

298,000

101,000

119,000

18,000

60,000

-sursa buget de stat

234,000

89,000

67,000

18,000

60,000

-sursa buget toca!

64,000

12,000

52,000

0

0

- creșe

39,000

10,000

10,000

9,000

10,000

17

ȘCOALA Nr. 4

370,000

156,000

98,000

26,000

90,000

-sursa buget de stat

346,000

132,000

98,000

26,000

90,000

-sursa buget toca!

24,000

24,000

0

0

0

- creșe

54,000

14,000

15,000

10,000

15,000

18

ȘCOALA Nr. 5

408,000

174,000

108,000

28,000

98,000

-sursa buget de stat

378,000

144,000

108,000

28,000

98,000

-sursa buget tocat

30,000

30,000

0

0

0

19

ȘCOALA COLONIE

123,000

58,000

30,000

8,000

27,000

r"'

-sursa buget de stat

105,000

40,000

30,000

8,000

27,000

-sursa buget tocat

18,000

18,000

0

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

558,630

219,000

158,630

41,000

140,000

-sursa buget de stat

543,000

207,000

155,000

41,000

140,000

-sursa buget tocat

15,630

12,000

3,630

0

0

- creșe

44,000

12,000

12,000

8,000

12,000

21

ȘCOALA Nr. 10

502,000

199,000

140,000

37,000

126,000

-sursa buget de stat

490,000

187,000

140,000

37,000

126,000

-sursa buget tocat

12,000

12,000

0

0

0

- creșe

48,000

13,000

13,000

9,000

13,000

22

ȘCOALA Nr. 13

344,000

123,000

135,000

20,000

66,000

-sursa buget de stat

259,000

99,000

74,000

20,000

66,000

-sursa bug^t tocai

85,000

24,000

61,000

0

0

- creșe \

38,000

10000

10000

8000

10000

VICEPFHMAR,


EC. VASILI


OCOS


DIRECTOR

EC. ION 1


PUTîV, DAT


SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS
VIC&PRIMAR, EC. VASikE COCOS /ț

J\     /

x //W

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA l GRIGORE CRACIUNESdtTVV W

THREQTOR EXECUTIV, SEP SERV. CONTABILITATE, JÎ^GÎÎbN’^^DAT     EC. NAR^SA^^TOSj^^

-         SECRETAR MUNICIPIU,

/SJ              JR.VON IftJDOIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALGEA                                                                                                                           U* ' /

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA                                                                                                                         ll *£1

\\ ) /■ ’•

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2015 -                                                         / : -

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE FOST ADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAL            \. [<aNC~

_____________lei RON                           ____________________________

..T«|:.

iigMEr

i\\^TOTÂt3l'.rai«WimSlMM>H34Bij»WB4l»VMHHKnM

din care C+M

128,015,341.00

70,765,786X0

5G.293X90.001IHHHHKHH    32,505,000.00

^9~9^^o!wHM||BHHn^7391,600X0

2,036,500.00

o.oo

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

63,239,150.00

49,555,302.00

35301,329. M                         7300,000.00

4,839,500.00bMMBRSsE     750,000X0

694,500X0

0X0

0.00

din care C+M

51,222,841.00

38,940,055.00

34,008,667X0H^^Mfflfl^n»|      6,300,000.00

4,332XO0.OO^MWKMMHs    746,000.00

680,000.00

0X0

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

~ăxtnHH|^HHMui        0.00

o^HHHHmHHR      0.00

0.00

0X0

0.00

din care C+M

0.00

0.00

"1loo]|BHHB^Bs9         o.oo

(LOoS^HBHHSilii        000

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt de investiții

126,329,579.00

125,905,646.90

19. ț 23,872.00 IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIPII       27,800,000.00

6,171370.007,611,600.00

1,383,500.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

76,792,500.00

31,825,731.00

0.00

16,284,723.00|||MM>IMOtaBM     26,205,000.00

~~~   0°00^     0*00

^.*06.150.op MMMBMBffl

6,845,600.00

1,356,500.00

0.00

0,00

0,00

din care C+M

0.00

0X0

0X0

0.00

îlOXO

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

oxo|H^HBIMS|h        0.00

o.ooaSSHBKSfira

0X0

0.00

0X0

0X0

0.00

din care C+M

0.00

0.00

o.ooMIII|IMMK!i         o.oo

o.oomWmWhb

0X0

0.00

0X0

0X0

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

o.oo|^ME^^KmH«l          o.oo

o.ooHmMnMmEii

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

din care C+M

0.00

0.00

o.ooB^H^nB&at        o.oo

oxowagnMmsBs

0.00

0.00

0.00

0.00

.0.00

C Alte chelt. de Investiții

0.00

0.00

O.OOgBjNHMraabM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

-TooBB^HMHN

oxoMMMKNMH

0X0

0.00

0.00

0.00

0X0

din care C+M

13,563,170X0

12,192,799.00

: 15.WX0

266,650.00 IBmHMHNKBS      15,600.00

0.00

■;■.■■ .om b-oo

0X0

■Txm 0X0

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

oxoMhmHh

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

din care C+M

0.00

0.00

°'w

o.oon||BHHKHB

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

o.ooHN|HjHnMi        o.oo

o.ooEOHMsaBhn

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00                                     0.00

372,no.oo|fț||TMffînW

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,1^00BMHQHHUiM         0.00

266,650.00

15,600X0

0X0

0.00

0X0

0X0

C3 Consolidări

16,919,700.00

17,685,458,00

13,142,31 tOoHMHnMIfiN          0.00

372,770.00HNHbIM

15,600X0

0.06

0.00

0X0

0X0

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133                                          0.00

266,650.00

15,600X0

0.00

0.00

0.00

0X0

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg .National A. Lahovari

16,919.700.00

17,685,458.00

13,142,311.00^M^M^H||         0.00

372,770.00 UHUBHMH

15,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

din care C+M

13,563,170.00

43,291,830.00

12,192.799.00

0.00

11,901,133.000.00

76,60100|       16,950,000.00]      11,500^000.00

266,650.00|^MWKhfc^feM

2,410,500.Dol3,039,500.00

15,600.00

2X50,000.00

0.00

589,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0X0

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

000

0X0

0.00

0X0

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

o.oo

oxo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

Too^HH^BHhsi       o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00MMMHNM       o.oo

o'MfflnMnRn^

0.00

0X0

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

59,422^17.00

58,955,608.90

1306,849X0^^MraMMM    12,500,000.00

2,662,500.00 nMMKKR|MtQM

3,000,000.00

616,500X0

0.00

0.00

0.00

din care C+M

43,291,830.00

0.00

76,6O1X0^^HMHMh|    11,500,000.00

2,410,500.00MMHMSHMnfi

2,450,000X0

589,500X0

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738.087.00

484,133.00 IHHHIiihIiiIkm            0.00

- 252,000.00IIMIIIBHMBffl

0X0

27,000.00

0.00

0X0

0X0

C3 Consolidări

57,684,130X0

57,217,521.90

722,7isMflMHUIHSnMaKHMRBNWb

din care C+M

43,291,830.00

49,157,312.00

76,601.00|       16,950,000-001      11,500,000.00

2,410,500Xo]      3339,500.00

2,450,000.00

589,500.00

0.00

0X0

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,743,230.00

25,256,748.00

227,958.00|^HH^B^HH     3,500,000.00

2.410,500.00HH||H||H||

500,000.00

589,500.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

22,098,830.00

20.442,925.00

76,601                                3,000,000.00

2,410,500.00MMIBOIIMF

450,000.00

589,500.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Vaicea

31,940,900.00

31,960,773.90

494,758.0c|^^B^R^Rn|     9,000,000.00

ooo9HHHE

2.500,000.00

0.00

0.0C

o.oc

o.oc

din care C+M

21,193,000.00

28,714,387.00

■■M|nim|Mas     8.500,000.00

2.000,000.00

O.OC

o.oc

o.oc

o.oc

SHt

C4.Cheltuieli de proiectare pt elab SPF si SF

0.00

0,00

23,915,494.0c

0.00^^^^—M       0.0c

—10,705300X1

oxojM—MWMI

0.00

0X0

s'i           ■'■'Sî Hi

o.oc

o.oc

o.oc

F«WsM

din care C+M

23,915,494.00

oxoBHHHhH

4,380,000.00

o.oc

o.oc

0.00

o.oc

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

o.6o9MHHBbEs

0.00

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

din care C+M

0.00

0.00

""0.00

o.ooHHHHSHrEr

0.00

0.00

0.0C

oxc

O.OC

B.Lucrari noi

0.00

0.00

-oxofl^

6.oo^H^^u^h

O.OC

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

din care C+M

0.00

0.00

0X0^    0.00

oxoHl^HBffli

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

o.oc

C.AIte chelt. de investitii

27.444,102.00

27,444,102.00

224,255.0dHH^H^^^Hn    11,000X00.00

oxo^^^Hnra

4,520,000.00

o.oc

o.ot

o.oc

o.oc

din care C+M

23,915,494.00

23,915X94.00

10,705X00.00

4,380,000.00

o.oc

o.ot

o.oc

o.ot

CI.Achizitii de imobile

0.00

0.00

oxoMM^H|^Bh

oxohMHBHMN

O.OC

o.oc

o.oc

0.0C

C2. Dotări independente

0.00

0.00

-oxo^^N^MMn

o.o°EhN||^Oem

O.OC

o.ot

o.ot

o.ot

C3 Consolidări

27,444,102.00

27,444' 00

224355X0^^^MM|mHH    11,000,000X0

' ^Mbhh

4,520,000XC

o.ot

Q.Ot

0.0(

____o.ot

)

)

din care C+M

23,915,494.00

23,915, l

O.OoMHNHHHMhI 10,705,000X0

4,380,000.0c

o.ot

o.ot

o.ot

o.ot

F

HMguM

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9.856,820.00

9.856,820.00

107.821.001

din care C+M

8,648,420.00

6,648,420.00

0.00

4.1

Bloc S3- str.General Maqheru nr.14

3,056,880.00

3.056,880.00

44,591.001

din care C+M

2,671,838.00

2,671,838.00

0.00

4.2

Bloc H2-str. Republicii, nr.16

1,421,350.00

1,421,350.00

15,457.00

din care C+M

1.246,687.00

1,246,687.00

__________ 0.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

722,300.00

722,300.00

3.281.00

_             din care C+M

627,525.00

627,525.00

0.001

4.5

Bloc 51 A-str.Radu de ia Afumați.nr.1

346,970.00

346,970.00

5,471.00

din care C+M

300,090.00

300.090.00

0.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.2fl

918,350.00

918,350.00

5.953.00

din care C+M

825.276.00

825,276.00

0.00

4.7

Bloc 129-str. Matei Basarab, nr.17

409,040.00

409,040.00

3,176.00

din care C+M

360,310.00

360,310.00

0.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

470.830,00

470,830.00

3,201.00]

din care C+M

421,990.00

421,990.00

0.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

1,160,690,00

1.160,690.00

13,017.00

din care C+M

978,412.00

978,412.00

0.00

4.10

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

1,350,410.00

1,350,410.00

13.674.00

din care C+M

1,216,292.00

1,216,292.00

0.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,140,500.00

4,140,500.00

24,780.00

din care C+M

3,594,410.00

3,594,410.00

0.00

5.1

Bloc 88- str.Doctor Hacman

1,139,890.00

1,139,890.00

6,656.00

din care C+M

995,030.00

995,030.00

0.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

1,017.620.00

1,017,620.00

5,592.00

din care C+M

889,650.00

889,650.00

0.00

5.3

Bloc 04- str.Nicblae Balcescu 34

1.115,860.00

1,115,860.00

6,739.00

din care C+M

983,910.00

983,910.00

0.00

5.4

Bioc 20- Calea lui Traian nr 175

867,130.00

867,130.00

5,793.00

din care C+M

725,826.00

725,826.00

0.00

6

__ Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

13,446,782.00

13,446,782.00

91,654.00

din care C+M

11.672.664.00

11,672,664.00

0.00

6.1

Bloc - 123

485,893.00

485,893.00

4,722.00

din care C+M

402,588.00

402,588.00

0.00

6.2

Bloc - P1

1,201,912.00

1,201,912.00

7,360.00

din care C+M

1,043,256.00

1,043256.00

o.ool

6.3

Bloc - P4

637,476.00

637,476.00

4,853.00

_            din care C+M

545,435.00

545,435.00

0.00

6.4

Bloc-P5

783,215.00

783,215.00

5,938.00

din care C+M

669,741.00

669,741.00

0.00

6.5

Bloc - 24

864,750.00

864,750.00

6,494.00

din care C+M

754,884.00

754,884.00

o.ool

6.6

Bloc - A37/1

985,853.00

985,853.00

6,783.00

din care C+M

857.779.00

857,779.00

0.00

6.7

Bloc - 98

1,286,734.00

1,286,734.00

7,844.00

din care C+M

1.127,505.00

1,127,505.00

0.00

6.8

Bloc - N9

1.052,068.00

1,052,068.00

6,991.00

din care C+M

918,834.00

918,834.00

0.00

6.9

Bloc-NIO

535,474.00

535.474.00

5.332.00

din care C+M

458,185.00

458,185.00

0.00

6.10

Bloc-15

2,179,771.00

2,179,771.00

9,193.00

din care C+M

1,919.524.00

1,919,524.00

0.00

6.11

Bloc - 03

778,727.00

778,727.00

5,661.00

din care C+M

676,624.00

676,624.00

0.00

6.12

Bloc - 06

501,569.00

501,569.00

4,562.00

din care C+M

429,584.00

429,584.00

0.00

6.13

Bloc - 07

818,053.00

818,053.00

5,678.00

din care C+M

712,435.00

712,435.00

0.00

6.14

Bloc - 08

824,643.00

824,643.00

5,678.00

din care C+M

719,499.00

719,499,00

0.00

6.15

Bloc-18

510,644.00

510.644.00

4,565.00

.        _______din care C+M _______________

436,791.00

436,791.00

o.ool

C4.Cheltuieli de proiectare pt elab SPF si SF

0.00

0.00

____

din care C+M

71,160,341.00

58,572,987.00

I__          A.Lucrari in continuare

63,239,150.00

49,555,302,00

35201,329.00

I               din care C+M

51^22,841.00

38,940,'     '

34,008,667.00


4,000,000.00

oloo1

3,955,000.00

o.oog

663,590.00

o.ool

658,590.00

o.ool

663,570.00

o.oog

658,570.00

o.ool

1         398,550.00

o.ool

393,550.00

0.00 g

175270.00

o.oog

170,270.00

0.001

447,190.00

0.001

442,190.00

0.00 ■

210,090.00

0.000

205,090.00

o.oog

231,220.00

o.oog

226,220.00

o.oog

546,950.00

o.ool

|         541,950.00

0.001

663,570.00

0.00 g

658,570.00

0.001

1,600,000.00

0.001

1.500,000.00

0.001

551,800.00

o.oog

526,800.00

o.ool

83,600.00

o.oog

58,600.00

0.008

554,400.00

o.oo|

529,400.00

o.oog

410,200.00

0.001

385,200.00

0.00 i

5,400,000.00

0.00 i

5250,000.00

o.oog

360,000.00

o.ool

350,000.00

o.oog

387,500.00

o.oog

377,500.00

0.001

387,500.00

0.001

377,500.00

0.001

387,500.00

0.001

377,500.00

0.001

387,500.00

o.oog

377,500.00

o.ool

367,500.00

o.ool

377,500.00

o.ool

387,500.00

o.ool

377,500.00

o.oog

387,500.00

o.ool

377,500.00

0.001

286,420.00

0.001

276,420.00

0.001

|         387,590.00

______________o.oog

377,590.00

0.001

360,000.00

O.DO |

350,000.00

______________o.oog

256,590.00

o.ool

246,590.00

0.00 i

387,500.00

o.ool

377,500.00

0.00 s

387,500.00

o.oog

377,500.00

o.ool

261.900.00

o.oog

251,900.00

o.oog

L—-—a—

to'ăooooo'oo

o.oo B

7261/tooool

7200,000.00

4,839,500.00g

I       6,300,000.00

4,332


** ■ i ■ ...

-IVI.-.

■.fSc;

•W*

2.495.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

705,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

285,000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

280.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

385,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Iffi 1,050,000.00

0.00

0.00

O.DO

0.00

1,030,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

305,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

255,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

gg      205,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|j      200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

975,000.00

0.00

0.00

0.00

O.DO

900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

O.DO

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

746,000.00

1,447,000.00

0.00

0.00

0.00

750,000.00

694,500.00

0.00

0.00

0.00

746,000.00

680,000.00

0.00

0.00

0.00


6

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimir.

40,029,640.00

34,281,921.00

26,473.905.00 1

din care C+M

35,301.860.00

30.250.927.00

25.735.487.0ol

7

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Raduiescu de la int. cu str. Ostroveni nana la int. cu DN 67

23,209,510.00

15,273,381.00

8,727,424.001

din care C+M

15.920.981.00

8.680.128.00

8.273,180.001

8

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198,450.00

65.807.664.00

1,243,408.0ol

din care C+M

30,390,450.00

56,506,899.00

B. Lucrări noi

Q.00

0.00

o.ool

din care C+M

0.00

0.00

0.001

9

C.Alte chelt de investit!)

22,543,560.00

21,820,478.00

4,550,457.00i

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.001

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

o.ool

C3 Consolidări

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,4574»

din care C+M Reabilitare pod peste OLT

19,937,500.00

22,467,560.00

19,632,932.00

21.744,478.00

4,306,989.00

4,550,457.00|

din care C+M

19,937,500.00

19.632,932.00

4,306,989 001

C4.Cheltuieii de proiectare pt elab SPF si SF si alte chelt. aferente obiectivelor de investiții

76,000.00

76,000.00

0.00

0410

0.001


8,203,000.00

7,696,000.00Vicepritnar

Eduard Vi


Director Executiv Adjunct Miw. SfiS-P.' TA?':.-

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.800,000.00

1,724,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a.oo

0.00

59,500,00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,200.000.00

2,780.000.00

750,000.00

680,000.00

0.00

0.00

0.00

4,500,000.00

2,600.000.00

746,000.00

680,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo^HmmKKwm'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000.00

3,136,000.00

76,000.00

767,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

2,929,000.00

0.00

767,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4300,000.00

3,136,0004»

0.00

767,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

2,929,000.00

0.00

767,000.00

0.00

0.00

0.00

4,300,000,00

3,136,000.00

0.00

767,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

2,929.000.00

0.00

767,000.00

0.00

0.00

0.00

76,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Director E^ej km Lepadai


Sef Serv. Contabilitate Buget

Narcisa Colțos


Anexa ’Jz-la’țHCL        / <

Anexa 1 b) din OGlM 6^1997


LISTA 2015

o/


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

z 71

0 a-

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

27,800,000.00

din care C+M

26,205,000.00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

27,800,000.00

din care C+M

26,205,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

0.00

din care C+M

0.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A, Lahovarî

buc

1

0.00

1

din care C+M

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE Si RELIGIE

12,500,000.00

din care C+M

11,500,000.00

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Vaicea

buc

1

3,500,000.00

2

din care C+M

3,000,000.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

9,000,000.00

din care C+M

8,500,000.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv. publica

11,000,000.00

din care C+M

10,705,000.00

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,000,000.00

din care C+M

3,955,000,00

4.1

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

663,590.00

din care C+M

658,590.00

4.2

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

1

663,570.00

din care C+M

658,570.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

398,550.00

din care C+M

393,550.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

175,270.00

din care C+M

170,270.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

447,190.00

din care C+M

442,190.00

4.7

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

210,090.00

din care C+M

205,090.00

4,8

Bloc 131-str.Matel Basarab, nr.21

buc

1

231,220.00

din care C+M

226,220.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

546,950.00

din care C+M

541,950.00

4.10

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

663.570.00

din care C+M

658,570.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

1,600,000.00

din care C+M

1,500,000.00

5.1

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

551,800.00

din care C+M

526,800.00

5.2

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

83,600.00

din care C+M

58,600.00

5.3

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

554,400.00

din care C+M

529,400.00

5.4

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

410’200.00"

din care C+M

385,200.00

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

5,400,000.00

din care C+M

5,250,000.00

6.1

Bloc -123

buc

1

360,000.00

din care C+M

350,000.00

6.2

Bloc - P1

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.3

Bloc-P4

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.4

Bloc - P5

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00”

A A

Bloc - 24

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.6

Bloc - A37/1

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.7

Bloc - 98

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.8

Bloc - N9

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.9

Bloc - N10

buc

1

286,420.00

din care C+M

276,420.00

6.10

Bloc -15

buc

1

387,590.00

din care C+M

377,590.00

6.11

Bloc - 03

buc

1

360,000.00

din care C+M

350,000.00

6.12

Bloc - 06

buc

1

256,590.00

din care C+M

246,590.00

6.13

Bloc - 07

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.14

Bloc - 08

buc

1

387,500.00

din care C+M

377,500.00

6.15

Bloc-18

buc

1

261,900.00

din care C+M

251,900.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

4,300,000.00

3

din care C+M

4,000,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTAREpt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

P.Prlmar

Viceprimar î

Gigi Ion Matei i

^VV~\

Dlnctor Executiv Adjunct

MitefiTurcu


Viceprimar

Edu^rd


Președinte ședința

Grigore Cracîunescu


Secreta} municipiu

jr-’


iiu-A

,^tCEA i-.. ,dSet Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos


Anexa la          1 dfOf /

Anexa 1 b) d JfrQgîll 1'69/1 997Ki i >«Â

LISTA2015

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

z

UM

O

z

PLATI EFECTUATE

o p.

Nominalizarea achiz. de bunuri $1 a altor chelt. de investitii

riTATE

Valoare

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

15,166,370.00

din care C+M

13,808,250.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

279,000.00

Cap. 51.02. Autoritari publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

279,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

157,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

122,000.00

III

CONSOLIDĂRI

14,811,370.00

din care C+M

13,808,250.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

388,370.00

din care C+M

282,250.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovarl

buc

1

388,370.00

1

din care C+M

282,250.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

6,000,000.00

din care C+M

5,450,000.00

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

3,500,000.00

2

din care C+M

3,450,000.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

2,500,000.00

din care C+M

2,000,000.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

din care C+M

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

' . -i-" ' ■         \

? ■

din care C+M

4.1

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

705,000.00^:?; ^-   <

din care C+M

700,000.00 r-.:c;

M

4.2

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

1

305,000.00

din care C+M

w

300,000.00

4,3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

155,000.00

fi

?>'S1 ’/î B'ț vI

din care C+M

150,000.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

105,000.00

din care C+M

100,000.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

285,000.00

din care C+M

280,000.00

4.7

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

125,000.00

din care C+M

120,000.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

145,000.00

din care C+M

140,000.00

V.:;

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

285,000.00

' d.

din care C+M

280,000.00

v'A?:

4.10

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

385,000.00

din care C+M

380,000.00

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

:■<......

din care C+M

B 1,03MW$0

5.1

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

305,000.00

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

din care C+M

300,000.00

'C.\

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

255,000.00

din care C+M

250,000.00

ZZZyZZv

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

285,000.00

iț&fihr1*                "'Z'

din care C+M

280,000.00

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

205,000.00

Mhm

ZZZ..'.

din care C+M

200,000.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

din care C+M

Bloc -123

buc

ZI

r. ■                           ■ ■■■-■

din care C+M

l;

' i:

Bloc - P1

buc.

Z.1

din care C+M

Bloc - P4

buc

-.1.

1 . . . ’                        ■

din care C+M

| ' ' ?'■ .■ '

' ?■

Bloc - P5

buc.

■.i.

f                       : s''

din care C+M

■ ■ „ •

1 \ ' ** -                      '

.                 ' K

Bloc - 24

buc.'

zi;

. '

din care C+M

.■■■ ■. . ■              . r

Bloc - A37/1

bjuc

zx

din care C+M

"7 ' 'Cj

?5”i

,1 ’■ ' 'i

Bloc - 98

bufe<

din care C+M

Bloc - N9

zV.;>. z_- |

din care C+M

■ * ■. ■. ■. ■

Bloc-N10

bucT

?? VV-

din care C+M

y..

Bloc - 15

bufe'.

k?■-.   mZ. .

din care C+M

Bloc - 03

«a£'■XH’j'.’ț.. Î-'

din care C+M

Bloc - 06

,ehj2!

7^

din care C+M

J «-.șț..!»'

Bloc - 07

4^

din care C+M

। ■

Bloc - 08

jgâ

din care C+M

ift •'“S:..-             ■

Bloc - 18

din care C+M

»■ yn

.w5,1

7

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

3,903,000.00

din care C+M

3,696,000.00

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

3,903,000.00

din care C+M

3,696,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB, ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE CHELT. AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

76,000.00

1

Supraveghere arheologica a obiectivului" Reorganizarea sî amenajarea spațiului public central in mun.Rm.Valcea"

buc

1

14,000.00

2

Monitorizarea incintei si a construcțiilor învecinate in cadrul obiectivului "Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea"

buc

1

62,000.00

P.Prinnar I                                                   ViceprimarZ


Viceprimah \x

Gigi Ion Mate? \ \    1

Director Executiv Adjunct h/jkela T urcu

Eduardn|ri4n

D

Director Executivy

Ion Lepădat

Sef Serv. Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos

SecretarjJ

Jrllon DjjkJîiTROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICEa„„A;,cL /


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!-ANUL 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PfiilN OMF 0 09/12 06 97


lei RON

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuție! nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2014

Cheltuieli totale 2015

Sur se pro prii

Cred banc int.

Cred banc ext. *

F l NANT Alte surse constituite potrivit legii *’

ATE DIN

Total alocații bugetare

din care; De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

Ca pa ci ta ti

Ter men P 1 F

TOTAL

80,720,446

168,536,636

10,046,241

37,164,600

0

0

0

0

37,184,600

35,422,200

1,742,400

0

0

din care.C+M

65,710,538

120,510,628

7,847,296

26,403,225

0

0

0

0

26,403,225

24,665,465

1,737,760

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38,835,532

107,529,636

1,299,962

17,666,700

0

0

0

0

17,566,700

17,566,700

0

0

0

din care C+M

35,714,826

83,011,139

346,524

16,669,385

0

0

0

0

16,589,386

16,569,385

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

8,385,950

8,386,960

0

4,964,350

0

0

0

0

4,964,350

4,964,350

0

0

0

din care C+M

7,820,000

7,820,000

0

4,866,000

0

0

0

0

4,866,000

4,866,000

0

0

o

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

33,498,964

42,620,061

8,745,279

14,633,660

0

0

0

0

14,633,550

12,891,150

1,742,400

0

0

din care C+M

22,175,912

29,679,489

7,500,772

4,967,840

0

0

0

0

4,967,840

3,230,080

1,737,760

0

0

Cap. 51.02. Autoritati publice

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0>

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI OE INVESTIT!!

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

___      6

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5, Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

179,600

179,600

0

179,600

0

0

0

0

179,600

179,600

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

35,000

35,000

0

36,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

1

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35.000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

<1

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

144,600

144,600

0

144,600

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ct. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0|

C2. Dotări independente

144,600

144,600

0

144,600

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

~b]

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0|

0

ol

0

Cap.65.02. - Invatamant

2,345,400

2,345,400

0

2,345,400

0

0

0

0

2,345,400

2,345,400

__   0

0

0

ș_____________________

____din care C+M__________

2,263,000

2,263,000

0

2,283,000

0

0

0

0

2,263,000

2,263,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

din care C+M

0

0

LUCRĂRI NOI

1,940,960

1,940,960

din care C+M

1,930,000

1,930,000

2

Școala gimnaziala nr 5 - acoperiș lip șarpanta

087,500

887,500

din care C+M

880,000

880.000

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de spori cu suprafața sintetica, inclusiv impreimuire

200,450

200,450

din care C+M

200.000

200,000

4

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

653,000

853.000

din care C+M

850,000

850,000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

404,450

404,450

din care C+M

333,000

333,000

C1. Achiziția de Imobile

0

0

C2 Dotări independente

39,000

39,000

C3. Consolidări

337,000

337,000

din care C+M

333,000

333,000

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

337,000

337,000

din care C+M

333,000

333,000

C4. Cheft. de proiectare pt. elab. SPF si SF

28,450

28,460

C5. Majorare capital

0

0

Cap.66.02. - Sa nat a te

161,200

161,200

din care C+M

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

din care C+M

0

0

h                   LUCRĂRI NOI

6

0

din care C+M

0

0

_c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

161,200

161,200

din care C+M

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

C2. Dotări independente

161,200

161,200

C3. Consolidări

0

0

din care C+M

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

CS. Majorare capital

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

6,742,550

6,742,660

din care C+M

5,903,200

5,903,200

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2,710,240

2,710,240

din care C+M

2,596,000

2,596,000

6

Bazin de înot didactic - utilitati si sistematizare verticala

500,000

500,000

din care C+M

495,000

495,000

7

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210,240

210,240

din care C+M

200,000

200,000

6

Amenajare Arenele Traian

2,000,000

2,000,000

din care C+M

1.900,000

1,900,000

S

LUCRĂRI NOI

80,000

80,000

din care C+M

75,000

75,000

g

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

80.000

80,000

din care C+M

75.000

75,000

c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,962,310

3,952,310

din care C+M

3,233,200

3,233,200

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,940,950

0

0

0

0

1,940,950

1,940,950

0

0

0

0

1,930,000

0

0

0

0

1,930,000

1,930,000

0

0

0

0

887,500

0

0

0

0

887,500

887,500

0

0

0

0

880,000

0

0

0

0

880.000

880,000

0

0

0

0

200,450

0

0

0

0

200,450

200.450

0

0

0

0

200,000

0

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

0

853,000

0

0

0

0

853,000

853,000

0

0

0

0

850,000

0

0

0

0

B50,000

850.000

0

0

0

0

404,450

0

0

0

0

404,450

404,450

0

0

0

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,000

0

0

0

0

39,000

39,000

0

0

0

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

0

337.000

0

0

0

0

337,000

337.000

0

Oi

b

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

0

28,450

0

0

0

0

28,450

28,450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r       o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293,571

2,111,000

0

0

0

0

2,111,000

2,111,000

0

0

0

197,057

1,494,000

0

0

0

0

1,494,000

1,494,000

0

0

0

228,713

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

0

197,057

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

160

140,000

0

0

0

0

140,000

140,000

0

0

0

0

133,000

0

0

0

0

133 000

133,000

0

0

0

197,-484

5.000

0

0

0

0

5,000

5.000

0

0

0

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,069

2,000

0

0

0

0

2,000

2,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0

247,000

0

0

0

0

247,000

247,000

0

0

0

0

233,000

0

0

0

0

233,000

233,000

0

0

0

0

247,000

0

0

0

0

247,000

247,000

0

0

0

0

233,000

0

0

0

0

233,000

233,000

0

0

b

64,858

1,717,000

0

0

0

0

1,717,000

1,717,000

0

0

0

0

1,128,000

0

0

0

0

1,128,000

1,128,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

310,000

310,000

C3. Consolidări

3,301,310

3,391,310

din care C+M

3,233,200

3,233,200

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

2,201,310

2,201,310

din care C+M

2,083,200

2,083,200

Reabilitare bazine ir iot Baza de agrement Ostroveni

1.190.000

1 190,000

din care C+M

1,150,000

1,150,000

C4. Chelt. de proiectare pt, elab. SPF si SF

251,000

251,000

C5, Majorare capital

0

0

Cap.68.02-Asigurări,asist.sociala

8,143,740

11,391,743

din care C+M

7,106,788

9,576,281

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

din care C+M

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

din care C+M

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8,143,740

11,391,743

din care C+M

7,106,788

9,575,281

C1. Achiziția de imobile

0

0

C2. Dotări independente

60,000

50,000

C3. Consolidări

8,083,740

11,341,743

din care C+M

7,106,788

9,576,281

12

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale (HCL nr 197/46/26 07 2012)

8,093,740

11,341,743

din care C+M

7,106,789

9,575.281

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

C5. Majorare capital

0

0

Cap.70.02. Locuinte.serv.sl dezv.publica

48,813,468

56,140,198

din care C+M

41,198,828

46,661,276

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27,349,358

27,662,668

din care C+M

24,995,426

26,210,216

13

Extindere rețea iluminat zona str. Decedai, Timiș

591,140

591,140

din care C+M

552 000

552,000

14

Gospcdant? de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

8,100,000

8,100,000

din care C+M

8,091.000

8,091,000

15

Sistem de irigații a spatiilor verzi in municipiu

200,000

513.310

din care C+M

195,000

409,790

16

Utilitari si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

2,612,030

2,612.030

din care C+M

2,152,340

2,152,340

17

Amenajare Piața Centrală: IHCL 350/2008)

15,846,188

15,846.188

din care C+M

14,005,086

14,005,086!

B

LUCRĂRI NOI

6,061,000

6,061,000!

din care C+M

5,633,000

6,833,000

15

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

2,170.000

2,170,000

din care C+M

2,100,000

2,100,000

19

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul qiratoriu-Pasaj Raureni

1.100.000

1,100,000

din care C+M

1.040,000

1,040,000

20

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

400,000

400,000

din care C+M

394.000

394,000

'71

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

600,000

600.000

din care C+M

540,000

540,000

0

310,000

0

0

0

0

310,000

310,000

0

0

0

64,855

1,156,000

0

0

0

0

1,166,000

1,156,000

0

_O

0

0

1,128,000

0

0

0

0

1,128,000

1,128,000

0

0

0

64,855

1,000

0

0

0

0

1,000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,155,000

0

0

0

0

1,155,000

1.155.000

0

0

0

a

1,128,000

0

0

0

0

1,128,000

1.128,000

0

0

0

3

251,000

0

0

0

0

251,000

251,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,653,450

1,462,800

0

0

0

0

1,462,800

1,018,200

444,600

0

0

3,560,999

1,380,900

0

0

0

0

1,360,800

916,300

444,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,653,450

1,462,800

0

0

0

0

1,462,800

1,018,200

444,600

0

0

3,560,999

1,360,900

0

0

0

0

1,360,900

916,300

444,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

0

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

4,653,450

1,412,800

0

0

0

0

1,412,800

968,200

444,600

0

0

3,560,999

1,360,900

0

0

0

0

1,360,900

916,300

444,600

0

0

4,653,450

1,412,800

0

0

0

0

1,412,800

968,200

444,600

0

0

3 560,999

1,360.900

1,360.900

916.300

444,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,350,221

19,734,900

0

0

0

0

19,734,900

18,437,100

1,297,800

0

0

3,817,751

14,885,225

0

0

0

0

14,885,225

13,592,065

1,293,160

0

0

617,821

11,213,700

0

0

0

0

11,213,700

11,213,700

0

0

0

149,467

10,687,835

0

0

0

0

10,687,636

10,687,635

0

0

0

175,759

292.500

0

0

0

0

292,500

292.500

0

0

0

149,467

287.295

0

0

0

0

287,295

287.295

0

a

0

0

10,000

0

0

0

0

10.000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,555

461,000

0

0

0

0

461,000

461,000

0

0

0

0

448,000

0

0

0

0

448,000

448,000

0

0

0

59,247

2,553.000

0

0

0

0

2,553,000

2,553,000

0

0

0

0

2,152,340

0

0

0

0

2.152,340

2.152,340

0

0

0

347,260

7.897.200

0

0

0

0

7^97,200

7.897,200

0

0

0

0

7,800,000

0

0

a

0

7,800,000

7.800,000

0

0

0

0

2,586,000

0

0

0

0

2,586,000

2,586,000

0

0

0

0

2,521,000

0

0

0

0

2,521,000

2,521.000

0

0

0

0

182,000

0

0

0

0

182.000

182,000

0

0

0

0

170,000

0

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

0

745.000

0

0

0

0

745,000

7.45.000

0

0

0

0

720,000

0

0

0

0

720,000

720,000

0

0

a

0

400,000

0

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

0

394,000

0

0

0

0

394.000

394.000

0

0

0

0

74,000

0

0

0

0

74,000

74.000

0

0

0

0

68,000

0

0

0

o

68,000

68 000

0

0

_____n

22

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantmescu

436.000

436,000

din care C+M

412,000

412,000

23

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

155,000

155,000

din care C+M

147,000

147,000

24

Rețea canalizare str. Ion Creanga

1,200,000

1,200,000

din care C+M

1,000,000

1,000,000

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

15,403,100

21,416,530

din care C+M

10,671,403

15,808,060

C1.Achiziții de imobile

195,000

196,000

C2. Dotări independente

2,034,000

2,034,000

C3, Consolidări

11,162,000

17,176,430

din care C+M

10,571,403

15,808,060

25

Reabilitare l etale termice încălzire si apa calda de consum PT1

Ostrovem (ramura 3 blc B0.A1.A2, B1.C16.C1.C2.C3.C4)

660,000

2,446,730

din care C+M

608.040

2.161.830

26

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc £8/2,018.019,020 024,026,027)

765,000

2,946,900

din care C+M

709,163

2,611,900

27

Heabiiitare rețele termice încălzire si apa caiaa ae consum h r i j Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D.E,F,S1!S2,S3. A+B,0,p,R,V1-

V2,V3,V6.I Piața)

737,000

2,781,800

din care C+M

683.200

2.463,330

26

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizata subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

9,000,000

9,000,000

din care C+M

8,571,000

8,571,000

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

2,012,100

2,012,100

C5. Majorare capital

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

334,000

334,000

din care C+M

182,000

182,000

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

din care C+M

0

0

B

LUCRĂRI NOI

184,000

184,000

din care C+M

182,000

182,000

23

Lucrări de împrejmuire si împădurire, zona Feteni (11,0S37 ha)

184,000

184.000)

din care C+M

182,000

182,0001

r~c

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

160,000

150,000

din care C+M

0

0

C1 .Achiziții de imobile

120,000

120,000

C2. Dotări independente

0

0

C3. Consolidări

0

0

din care C+M

0

0

C4 Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

30,000

30,000

CS. Majorare capital

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

13,671,288

81,811,745

din care C+M

9,055,720

56,836,871

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,740,934

77,121,727

29

din care C+M

8.124,200

55,206,823

Amenajare sens giratoriu int str Republicii cu str Decebal

640,032

640,032

din care C+M

586.000

586,000

30

Sublraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hernnes - Piața Ostroveni(HCL 182/2013)

2,000,000

3,418,370

______ din care C+M

1,980.000

2.884.550

0

416,000

0

0

0

0

416,000

416,000

0

0

0

a

412.000

0

0

0

0

412,000

412,000

0

0

0

0

149,000

0

0

0

0

149.000

149,000

0

0

0

a

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

0

0

620,000

0

0

0

0

620,000

620,000

0

0

0

0

610,000

0

0

0

0

610,000

610,000

0

0

0

3,732,400

5,936,200

0

0

0

0

5,935,280

4,637,400

1,297,800

0

0

3,608,284

1,676,590

0

0

0

0

1,676,690

383,430

1,293,160

0

0

0

195,000

0

0

0

0

195,000

196,000

0

0

0

0

2,034,000

0

0

0

0

2,034,000

2,034,000

0

0

0

3,732,400

1,694,100

0

0

0

0

1,694,100

396,300

1,297,800

0

0

3,668,284

1,676,590

0

0

0

0

1,676,590

383,430

1,293,160

0

0

1,490,651

78,000

0

LI

0

0

78,000

24,000

54.000

0

0

1,446,837

76,756

0

0

0

0

76.756

23,556

53,200

0

0

1,445,276

5.500

0

0

0

0

5.500

2,300

3,200

0

0

1,431,669

4.434

0

0

0

0

4 434

1 874

2.560

0

0

......... """

796,473

1,600,600

0

0

0

0

1,600,600

360,000

1.240,600

0

0

789,778

1.595.400

0

0

0

0

1.695,400

358,000

1,237,400

0

0

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,012,100

0

0

0

0

2,012,100

2,012,100

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

334,000

0

0

0

6

334,000

334,000

0

0

0

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

0

150,000

0

0

0

0

150,000

150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,000

0

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000

0

0

0

0

30,000

30,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

747,899

10,406,500

0

0

0

0

10,406,500

10,406,500

0

0

0

271,489

6,218,100

0

0

0

0

6,218,100

6,218,100

0

0

0

453,428

6,171,000

0

0

0

0

6,171,000

6,171,000

0

0

0

0

5,748,750

0

0

0

0

5,748,750

5,748,750

0

0

0

34,032

606,000

0

0

0

0

006,000

606,000

0

0

0

0

586,000

0

0

0

0

586,000

585,000

0

0

r“ 0

84,939

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

3 000,000

0

0

0

0

2,884,550

0

I 0

0

0

2,884,550

2.884.550

0

0

0

31

Amenajare trotuare in cartier Copăcel u-Cazane st i

2,600,902

2,600,902

42.550

2.550,000

0

0

0

0

2.550,000

2.550,000

0

0

0

din care C+M

2,278.200

2,278,200

0

2.278,200

0

0

0

0

___ 2,278,200

2,278,200

0

0

0

32

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire st completare

2,000,000

38,975,813

207,435

9.500

0

0

0

0

9.500

9,500

0

0

0

din care C+M

1,980,000

21,244,248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm ValceafHCL 183/2013)

1,500,000

31,486,610

84,472

5,500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

din care C+M

1,300,000

28.212,925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

B

LUCRĂRI NOI

120,000

120,000

0

8,400

0

0

0

0

6,400

6,400

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3^

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

120,000

120,000

0

6,400

0

0

0

0

6.40D

6,400

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4,710,364

4,570,018

294,571

4,229,100

0

0

0

0

4,229,100

4,229,100

0

0

0

dtn care C+M

931,520

729,948

271,489

469,350

0

0

0

0

469,350

469,350

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

300,000

300,000

0

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

C2. Dotări independente

1,074,800

1,074,800

0

1,074,800

0

0

0

0

1,074,800

1,074,800

0

0

0

C3. Consolidări

968,564

828,218

294,570

487,300

0

0

0

0

487,300

487,300

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271,489

469,350

0

0

0

0

469,350

•169,360

0

0

0

35

Modernizare tronson str Patr. 1 Marina intre bd D Radulescu si str.

OstrovemfHCL 179/2014)

300,000

367,218

211,258

135,300

0

0

0

0

135,300

135.300

0

0

0

din care C+M

360.000

318,444

199,357

129,950

0

0

0

0

129,950

129,950

0

0

0

36

Modernizare str.ToamneifHCL 226/2011)

495,564

288.000

83,312

205,000

0

0

0

0

205,000

205,000

0

0

0

din care C+M

431.520

271,504

72,132

199.400

0

0

0

0

199,400

199,400

0

0

0

37

Consolidare teren afectat de alunecan pe str Feteni. in mun Rm Valcea

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72.000

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0-

38

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

93,000

93,000

0

75,000

0

0

0

0

75,000

75,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sî SF

437,000

437,000

0

437,000

0

0

0

0

437,000

437,000

0

0

0

C5. Majorare capital

1,930,000

1,930,000

1

1,930,000

0

0

0

0

1,930,000

1,930,000

0

0

0

’ 5

Municipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813LISTA

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

.. .

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

14,633,550

Din care C+M

4,967,840

I

ACHIZIȚII IMOBILE

615,000

Cap.70.02. Locuînte,serv.si dezv.publica

195,000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp

buc

1

180,000

2

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

15,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120,000

3

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120,000

Cap.84.02 Transport urban

300,000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

200,000

5

Terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

100,000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4,242,800

Cap. 51.02 Autoritati publice

429,200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37,000

2

Up-qrade modul juridic, integrat cu rnanag documentelor

buc

1

12,400

3

Echipament de comunicații voce

buc

1

5,000

4

PLOTTER

buc

1

35,000

5

Pachet GPS

buc

2

100,000

6

Program informatic gestionare contracte de închiriere si concesiune completare

buc

1

30,000

7

Licența antivirus

buc

1

15,000

8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate-3buc

buc

3

9,000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100,000

10

Calculatoare de proces

buc

2

10,000

11

Calculator tip laptop

buc

2

7,000

12

Imprimanta laser

buc

3

10,500

13

Scaner A3

buc

1

6,300

14

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

3,000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plati

buc

1

49,000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

144,600

16

Licențe LPR

buc

4

16,900

17

Licențe server

buc

1

6,200

18

Fibra optica

buc

1

7,000

19

Controller/SAN

buc

1

10,800

20

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kW)

buc

1

13,700

21

Autospeciale Politia locala

buc

2

90,000

Cap.65.02. - Invatamant

39,000

22

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

9,000

23

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30,000

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

24

Canapele consultatii

buc

3

31,000

25

Unituri dentare

buc

2

74,400

26

Aparat de sterilizat

buc

1

55,800

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

310,000

27

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10,000

28

Lama

buc

1

6,000

29

Foisoare zona agrement

buc

24

144,000

30

Locuri de joaca____..

buc

3

150,000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

50,000

31

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

50,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2,034,000

32

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

253,000

33

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

300,000

34

Motocompresor

buc

1

85,000

35

Generator de curent

buc

1

4,000

36

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

3,500

37

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

120,000

38

Rezervor pentru transport si depozitare emulsie

buc

1

11,000

39

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

691,000

40

Generator de curent monofazat

buc

1

15,000

41

Autogunoiera

buc

1

540,000

42

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

11,500

Cap.84.02 Transport urban

1,074,800

43

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

1,054,000

44

Statii autobuz

buc

2

20,800

III.

CONSOLIDĂRI

5,087,200

din care C+M

4,967,840

Cap.65.02. -Invatamant

337,000

din care C+M

333,000

1

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

buc

337,000

din care C+M

333,000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,156,000

din care C+M

1,128,000l

2

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

3200

1,000

din care C+M

0

3

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1,155,000

din care C+M

1,128,000

Cap.68.02-Asigurări,asist.sociala

1,412,800

din care C+M

1,360,900

4

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

1,412,800

___________________________din care C+M______________________,

1,360,900

3

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

1,694,100

din care C+M

1,676,590

5

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16TC1,C2,C3,C4)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

6

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18tC19,C20,C24,C26,C27)

ml

1038

5,500

din care C+M

4,434

7

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C.D.E^SI,S2,S3, A+B,O,P,R,V1“

ml

1000

1,600,600

din care C+M

1,595,400

8

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

10,000

din care C+M

o’

Cap.84.02 Transport urban

487,300

din care C+M

469,350

9

Modernizare tronson str. Patr. 1. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

135,300

din care C+M

129,950

10

Modernizare str.Toamnei

ml

800

205,000

din care C+M

199,400

11

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

ml

20

72,000

din care C+M

70,000

12

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

10

75,000

din care C+M

70,000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. deprefez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2,758,550

Cap. 65,02. Invatamant

28,450

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

1

10,000

2

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

buc

1

16,900

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

buc

1

1,550

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

251,000

4

Amenajare teren de sport-zona Splaiul Independentei_____________

buc

1

8,000

-y

5

Amenajare Arenele Traian

buc

1

148,000

6

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

1

35,000

1

Bazin de inot didactic - utilitati si sistematizare verticala

buc

1

60,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2,012,100

8

Reactualizare PUZ Central

buc

1

46,000

9

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rin, Valcea 2014-2020"

buc

1

40,000

10

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

660,000

11

Reactualizare PUZ Goranu 2

buc

1

57,200

12

PUZ Zona comerciala Dovali

buc

1

37,000

13

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

buc

1

100,000

14

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

1

77,000

15

Extindere rețea iluminat zona str, Decebal, Timiș

buc

1

500

16

Migrare in subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

1

34,600

17

PUZ Dealul Malului (100 ha)

buc

1

85,000

18

Actualizare suport topografic

buc

1

148,800

19

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

70,000

20

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

350,000

21

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

30,000

22

PUZ zona agrement Nord

buc

1

34,000

23

Realizare branșamente lă rețeaua oe apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

6,000

24

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostroveni sat

buc

1

180,000

25

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantinescu

buc

1

20,000

26

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

6,000

27

Rețea de canalizare str. Ion Creanga__

buc

1

30,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

30,000

28

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

30,000

Cap.84.02 Transport urban

437,000

29

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd I ineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

170,000

30

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

3,000

31

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

8,000

32

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

buc

1

18,000

33

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

8,000

34

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm. Valcea

buc

1

100,000

35

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Ambient-Boromir

buc

1

50,000

36

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății

buc

1

80,000

MAJORARE CAPITAL

1,930,000

Cap.84.02 Transport urban

1,930,000

1

Majorare capital SC ETA SA

1,930,000

p. Primar Viceprimar Gigi Ion Mattel h


Miceprimar

Vas


Cocos n


Director Economic

Ec. Ion L


Set Serviciu investitiiIng. Corina Torn


Secretar Municipiu