Hotărârea nr. 133/2015

Hotarirea 133 - 30 iunie 2015 - modificare HCL 57 din 2014

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUNICI PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.133

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local municipal Râmnicu Vâlcea nr.57 din 27.03.2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2015, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere solicitarea unui număr de zece consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Boban Liviu, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Bobeanu Maria, Pandurașu Adrian Iulian, Voicu Marius Iulian, loniță Gheorghe și Persu Mihai, referitoare la modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local municipal Râmnicu Vâlcea nr.57 din 27.03.2014; ținând seama de faptul că această inițiativă, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.22023 din 17.06.2015 și formulată în temeiul prevederilor art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001, este însoțită de proiect de hotărâre semnat de grupul de inițiativă;

Văzând Raportul Serviciului Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, înregistrat sub nr.23268 din 26.06.2015 și întocmit în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr.215/2001, precum și raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în conformitate cu prevederile art.72 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45, art.36, alin.(9), art.39, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și văzând rezultatul votului secret, consemnat in procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, comisie a cărei componență a fost modificată în plenul ședinței prin înlocuirea d-lui Amza Valeru -membru al comisiei de numărare, absent la dezbaterea acestui punct, cu d-l Vețeleanu Ninel Eusebiu și a d-lui Nuică lonuț Eduard - membru al comisiei de numărare, absent la dezbaterea acestui punct, cu d-l Persu Mihai, și ținând seama de procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor;

întrunind 13 voturi “pentru” modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.57 din 27 martie 2014 în sensul îndeplinirii atribuțiilor conferite prin lege primarului de către dl. Viceprimar Eduard Vîrlan,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local municipal Râmnicu Vâlcea nr. 57 din 27.03.2014 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art 1. Până la alegerea unui nou primar, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege acestuia, vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Eduard Vîrlan."

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor publice înființate de Consiliul Local, Prefectului județului Vâlcea, cât și domnilor Vîrlan Eduard și Ion Gigi Matei.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2015