Hotărârea nr. 130/2015

Hotarirea 130 - 30 iunie 2015 - prelungire contract de inchiriere Patrascioiu Nicolae

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUN!CIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.130

privind prelungirea contractului de închiriere nr.20103/06.07.2010 încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea și Pătrâșcioiu Nicolae Persoană Fizică Autorizată

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 30 iunie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.22189 din 18.06.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 05.07.2020, a contractului de închiriere nr.20103/06.07.2010, încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae persoană fizică autorizată având ca obiect închirierea spațiului în suprafață utilă de 9,60 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, în incinta PT 36, strada Buna Vestire, nr.3;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 131/2010 Consiliul Local a aprobat închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiului în suprafață de 9,6 mp, rămas liber prin modernizarea PT 36 Traian, din strada Buna Vestire, nr.3, încheindu-se, ulterior, contractul de închiriere nr.20103/06.07.2010 cu Pătrășcioiu Nicolae persoană fizică autorizată, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 06.07.2015, contract care poate fi prelungit cu acordul Consiliului Local;

Ținând cont de faptul că prin adresa nr.21651/15.06.2015 Pătrășcioiu Nicolae persoană fizică autorizată a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.20103/06.07.2010;

în baza art.36 alin.(2), art.45, alin.(3) și a art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Contractul de închiriere nr.20103/06.07.2010, încheiat cu Pătrășcioiu Nicolae persoană fizică autorizată, având ca obiect închirierea spațiului în suprafață utilă de 9,60 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, în incinta PT 36, strada Buna Vestire, nr.3, se prelungește pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 05.07.2020.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului ca prin serviciul de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr.20103/06.07.2010.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală ;

  • - Direcției Economico - Financiare ;

  • - Pătrășcioiu Nicolae persoană fizică autorizată cu sediul in Rm.Vâlcea, aleea Cocorilor, nr.3, bloc 23, sc.C, ap.25.

    PREȘEDINTE DELȘEDINȚA ec. Grigore CRĂClONESQti


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU,\

\              jurist Ion DIDOIU )

Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2015