Hotărârea nr. 13/2015

Hotarirea 13 - 29 ianuarie 2015 - executie buget 2014 fond IID

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.13

privind aprobarea execuției pentru bugetul Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.205662 din 23.01.2015, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune aprobarea contului de execuție pentru bugetul Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2014;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2014 a fost aprobat bugetul pentru Fondul IID pe anul 2014 - Măsura ISPA nr.2004/RO/16/P/PE/002 cu o valoare totală de 4.543.610,00 lei - la partea de venituri, ce a fost rectificat ulterior prin hotărâri ale Consiliului Local, ajungând la valoarea de 5.743.610, 00 lei;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, și ale Memorandumului de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura ISPA nr.2004 RO 16 P PE 002 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare Râmnicu Vâlcea", ratificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.622/2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă execuția de casă pentru bugetul Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2014, în următoarea structură:

  • - venituri totale= 4.757.217,47 lei;

  • - cheltuieli totale = 3.776.646,44 lei;

  • - excedent anul 2014 = 980.571,03 lei.

  • (2) Structura detaliată a execuției de casă pentru bugetul Fondului de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2014 este prezentată în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Situația privind obiectivele de investiții finanțate din Fondul IID în anul 2014, precum și sumele alocate/consumate/necheltuite pentru fiecare obiectiv în parte sunt prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Disponibilul din contul bugetului Fondului IID la data de 31 decembrie 2014, în valoare de 980.571,03 lei se reportează în bugetul Fondului IID pe anul 2015, cu aceeași destinație.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Societății APAVIL S.A.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ GHEORGHE MIHĂI' ” “QKTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, /jurist lan DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 29 ianuarie 2015

Municipiul Rm.Valcea


PT.PRIMAR VICEPRIMAR Ec.Gigl Ion IJIatelSITUAȚIE privind execuția de casă la data de 31.12.2014 pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID)

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

PREVEDERI BUGET 2014

REALIZĂRI

31.12.2014

%

TOTAL BUGET

5,743,610.00

4,757,217.47

82.83

1

Disponibil in sold

447,591.00

447,591.65

100.00

2

TOTAL VENITURI

5,296,019.00

4,309,625.82

81.37

3

Dobanda

31.11

3,574.00

2,410.98

67.46

4

Total

36.11

5,292,445.00

4,307,214.84

81.38

5

Impozit profit

36.11.50

910,000.00

739,176.08

81.23

6

Redeventa din cpntr.de conces.a serv, public

36.11.50

382,445.00

382,445.00

100.00

7

Cota IID de incasat

36.11.50

4,000,000.00

3,185,593.76

79.64

8

TOTAL CHELTUIELI

3,969,970.00

3,776,646.44

95.13

9

CHELTUIELI CURENTE

1,300,000.00

1,213,86347

93.37

10

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,300,000.00

1,213,863.47

93.37

11

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1,300,000.00

1,213,863.47

93.37

12

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02.02

1,300,000.00

1,213,863.47

93.37

13

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

969,970.00

925,047.06

95.37

14

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

969,970.00

925,047.06

95.37

15

Active fixe

71.01

969,970.00

925,047.06

95.37

16

Alte active fixe

71.01.30

969,970.00

925,047.06

95.37

17

TITLUL XVI

81

1,700,000.00

1,637,735.91

96.34

18

Rambursare credit extern

81.01

1,700,000.00

1,637,735.91

96.34

19

Rambursare credit extern

81.01.05

1,700,000.00

1,637,735.91

96.34

20

REZERVE

91

1,773,640.00

980,571.03

55.29

21

REZI RVE-SOLD FINAL

91.11

1,773,640.00

980,571.03

55.29

VICEPRIMAR

Ec^șsțje Cocos

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. lonXepâftat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Gheorghe Mihajlescu /


SEF SERV. CONTABILITATE SI BUGET Ec Narcisa Colțos (K SECRETAR MUNICIPIU, I Jr. lonBidoiu


ZLQJJWJ


Anexa nr2 p.Primar VicQprimar  Gigi IJop Matei


SITUAȚIE privind obiectivele de investitii finanțate din Fondul IID in andl 2(rf4

Denumire obiectiv

Suma alocata 2014

Plati efectuate 2014

Sume necheltuite

B. INVEST LUCRAR

Tll OBLIGATORII IDE CANALIZARE

Rețea canalizare str. Zorilor

0.00

0.00

0.00

Ret.canal.menj str.adiac A.Sacerd

41,900.00

0.00

41,900.00

C. CHELTU

ELI NEELIGIB

ILE

Reabilitare sist. de alim. cu apa si canalizare si st. epurare (ISPA)

926,000.00

925,047.06

952.94

Cheltuieli de proiectare pt elaborare st de prefezabilitate, fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2,070.00

0.00

2,070.00

TOTAL

969,970.00

925,047.06

44,922.94Director Economic

ec. '“W

Sef Serv. Contabilitate si buget, ec. Narcisa Colțos