Hotărârea nr. 129/2015

Hotarirea 129 - 30 iunie 2015 - suportarea din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile aferente Proiectului Reorganizarea spatiului public central

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.129

privind plata din bugetul local a unor cheltuieli neeligibile, aferente proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2015, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.22753 din 23.06.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune plata din bugetul local a sumei de 9.419,72 lei, inclusiv TVA, reprezentând contravaloarea lucrărilor de confecționat și montat armătura în pereții mulați ai parcării subterane, lucrări efectuate în cadrul obiectivului de investiții « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea »; de asemenea, prin raportul susmenționat se mai propune ca plata sumei de 9.419,72 lei, inclusiv TVA, să se efectueze după predarea, de către constructor, către DAT municipiul Râmnicu Vâlcea, a cantității de armătură, în vederea valorificării acesteia ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale ;

Având în vedere că în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere; Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, a fost semnat Contractul de finanțare nr.4067 din 26.02.2014 pentru Proiectul « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea », iar în urma desfășurării licitației publice, pentru realizarea obiectivului de investitii mai sus menționat, contractul de execuție lucrări nr.41177/10.12.2014 a fost atribuit Asocierii MITLIV EXIM SRL - SC POLYSTART IMPEX SRL;

Ținând seama că printre lucrările ce urmează a fi realizate în cadrul obiectivului de investiții menționat mai sus se află și amenajarea unei parcări subterane pe două niveluri, lucrare ce presupune, conform documentației tehnice, realizarea, în prima fază, a unei incinte de pereți mulați de 60 cm. grosime, ce urmau a fi forați până la adâncimea maximă de - 17,90 m.; tehnologia de execuție a pereților mulati impune aprovizionarea în șantier a carcaselor de armătură gata confecționate, astfel încât turnarea betonului în panoul peretelui mulat să se înceapă în cel mult o oră de la terminarea curățirii tălpii transeei. timp în care se introduce în tranșee carcasa de armătură și se realizează lucrările de pregătire a betonării; luând în considerare faptul că, în timpul execuției lucrărilor de săpătură, a fost depistat un strat de rocă semidură cu aspect de gresie, situație ce a impus emiterea unei dispoziții de șantier, nr.1, prin care s-a dispus reducerea adâncimii pereților mulați de la -17,90 m. la -14,80 m., modificându-se, în consecință, detaliile de execuție a carcaselor de armătură; mai mult, datorită interceptării stratului de rocă semidură la cote diferite, lucrările de excavație la unele panouri ale pereților mulați nu au putut fi realizate până la cota de -14,80 m., ci mai sus, ceea ce a impus scurtarea la partea superioară a carcaselor de armătură introduse în tranșee în vederea turnării betonului, care au rămas deasupra grinzii de ghidaj;

Văzând solicitarea constructorului de a i se deconta cheltuielile aferente întregii cantități de armătură folosită pentru confecționarea carcaselor la lungimea stabilită prin detaliile de execuție - planșe anexă la Dispoziția de șantier nr.1, și ca urmare a punctului de vedere transmis de către ADR Sud Vest Oltenia cu privire la modalitatea de decontare a acestor lucrări, conform căruia : întrucât surplusul de armătură rezultat din scurtarea carcaselor urmează a fi valorificat prin predarea către o unitate specializată în reciclarea deșeurilor, cheltuielile respective nu pot fi considerate eligibile pe POR ;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 9.419,72 lei, inclusiv TVA, reprezentând contravaloarea lucrărilor de confecționat și montat armătura în pereții mulați ai parcării subterane, lucrări efectuate în cadrul obiectivului de investiții « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea ». Suma rezultată, prezentată în situația de plată anexată, reprezintă contravaloarea cantității de 1.458,68 kg. armătură, obținută din scurtarea carcaselor la nivelul grinzii de ghidaj.

 • (2) Plata sumei prevăzută la alin.(1) se va efectua după predarea, de către constructor, către UAT municipiul Râmnicu Vâlcea, a cantității de armătură, în vederea valorificării acesteia

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare.

  PREȘEDINTE DE ȘPDINȚĂy^T^ ec. Grigore CRĂCIUN ESC^^X^Z^

  I n/ i \ wlli

  Z//                -MuNlc

  / //

  /^CONTRASEMNEAZĂ PENTRUlISGALITATE, SECRETAR MUNICIPIUL

  i \          jurist Ion DIDOIU I

  zH              /

  Z

  Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2015

  Persoana juridica achizitoare


Primăria Municipiului Ramnicu Val cea

Obiectivul: 0007  45000000 Reorganizare si amenajare

spațiu public central Prn. Valcea

Obiectul; 0004  45000000 PARCARE SUBTERANA

Situație de plata in luna 4 anul 2015 Deviz 700188 Structura de rezistenta parcaj


Categoria de lucrări: 1140

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in ROM

= NR. SIMBOL ART.

CANTITATE

UM

PU MAT

VAL

= DENUMIRE

PU MAN

val

=

ART

I C O L

PU UTI

VAL

=

PU TRA

VAL

= SPOR MAT MAN UTI

GR.

/UA GR.TOT.

T

O T

MAT =

HAN = UTI =

TRA = A L =

011 CC01B1     [ 1] KG         1458.68

3.15

4594.84

Confecționare si montare armaturi

1.20

1750.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001     1.459

Total»

6345.26

011 TRA02A25        TONA          1.459

0.00

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

0.00

0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

0.00

0.00

DIST.= 25 KM.

11.25

16.41

0.000         0

Total=

16.41

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA    UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

1.459      4594.84     1750.42     0.00

16.41

6361.67

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

16.41

1750.42 * 0.15800 «

-ȘOMAJ:

276.57

1750.42 * 0.00500 =

-SANATATE

8.75

1750.42 * 0.05200 =

-FAMBP

91.02

1750.42 * 0.00242 =

-CCI (0.85 %)

4.24

1750.42 + 0.00850 =

-Fond de garantare ț 0.25%)

14.88

1750.42 * 0.00250 =

4.38

Total cheltuieli directe:

GREUTATE 1.4 59

MATERIALE 4594.84

MANOPERA 2150.26

UTILAJ 0.00

TRANSPORT

16.41

TOTAL 6761.51

Cheltuieli

indirecte:

6761.51 * 0.0700 =                               473.31

Profir:

7234.82 * 0.0500 =                               361,74

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                    7 596.56

TVA 7596.56 * 24.0% =                               1 823.17

TOTAL CU TVA■                                            9419.72

DIRIGINTE ȘANTIER

SC PROJECT-THC


ROMÂIWnil.D.R.T.-I.S.C, niMi i constantin DIRIGINTE DE ȘANTIER

AUT. NR. 00028233

DOMENII l SUBDOMENII ___2.2_________

BENEFICIARf' % ©6 ’o/f

Anexa V2


DENUMIREA PROIECTULUI : NR. DE REFERINȚA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: DIRIGINTE ȘANTIER : CONSTRUCTOR:


Reorganizarea ai amenajarea spațiului public municipiul Ramnicu Valcea

Nr. PDU/47994/41177/10.12.2014


PRIMĂRIA Mun.RAMNICU VALCEA SC PROJECT-THC SRL Asocierea SC MITLIV EXIM SRL & SC POLYSTART IMPEX

Perioada certificata 04.2015

FOAIE DE ATAȘAMENT NR. 011-1

Deviz oferta 700188 Structura de rezistenta parcaj

Constructor:

Diriginte Șantier:

ING. NICOLAU GABRIEL

ING.DINU CONSTANTIN

Cod art

DESCRIEREA ARTICOLULUI

UM

Cantitate Contract

CC01B1

Confecționare si montare armaturi

KG

217,500.00

CALCULUL CANTITATILOR

Carcase pereți mulati conform anexa, executate conform planșe

Carcase pereți mulati conform anexa, decontate

Diferența neincasata conform anexa

= 156.481,81 to

= 155,023,13 to

= 1.458,68 to

Total in luna

1,458.68

COMENTARII:

CANTITATEA

SEMNATURI

CUMULAT

ANTERIOR

IN LUNA

Constructor     ।---—Diriginte Șantier---------

Cantitatn

4 dRR RR

n nn

/ WBW A

rtUIVIANiA - IVl.U.K.I. - l.b.< mini r»rui(?TA mt * • * * • •

DIRIGINTE DE ȘANTIE

AUT. NR. 00028233

D O         B D O M E N1

----- ...J------

Procent

0.67%

0.00%

y

011-1

k H.C.L. nr, /13


PARCARE SUBTERANA - SITUAȚIE CARCASE PANOURI PEREȚI MULAȚI

PANOURI

Tip carcasa

TOTAL greutate conform planșe (kg)

TOTAL greutate carcase decontate pe contract (kg)

TOTAL greutate carcase neutilizate si nedecontate (kg)

P1

CS1A+CS1A

3,794.50

3,794.50

P2

CS1A+CS4B

3,442.49

3,442.49

P3

CS8

2,144.44

2,144.44

P4

CS2D+CS2D

3,794.50

3,794.50

P5

CS2D+CS2D

3,794.50

3,794.50

P6

CS2D+CS2D

3,794.50

3,794.50

P7

CS2D+CS2D

3,794.50

3,794.50

P8

CS2G+CS2G

3,794.50

3,794.50

P9

CS1+CS4A

3,153.04

3,153.04

P10

CS1+CS2

3,371.21

3,371.21

P11

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P12

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P13

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P14

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P15

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P16

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P17

CS1+CS1

3,215.60

3.215.60

P18

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P19

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P20

CS1+CS2

3,371.21

3,371.21

P21

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P22

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P23

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P24

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P25

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P26

CS1+CS1

3,215.60

3,211.80

3.80

P27

CS1+CS1

3,215.60

3,177.68

37.92

P28

CS1+CS3

2,625.54

2,616.06

9.48

P29

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P30

CS1+CS1

3,215.60

3,215.60

P31

CS3

1,017.74

1,017.74

P32

CS4

1,817.75

1,817.75

P33

CS5+CS3

2,396.72

2,310.17

86.55

P34

CS7

757.69

708.74

48.95

P35

CS5+CS3

2,396.72

2,358.17

38.55

P36

CS6

1,495.45

1,495.45

P37

CS1B+CS3

2,277.94

2,270.34

7.60

P.38

CS1B+CS1B

2,520.40

2,520.40

P39

CS1B+CS1B

2,520.40

2,497.64

22.76

P40

CS1B+CS1B

2,520.40

2,467.30

53.10

P41

CS1B+CS1B

2,520.40

2,512.80

7.60

P42

CS1B+CS1B

2,520.40

2,520.40

P43

CS1B+CS1B

2,520.40

2,520.40

P44

CS1B+CS1B

2,520.40

2,520.40

P45

CS1B+CS1B

2,520.40

2,520.40

P46

CS1B+CS1B

2,520.40

2,520.40

P47

CS1B+CS1B

2,520.40

2,404.91

115.49

P48

CS1B+CS1B

2,520.40

2,329.56

190.84

P49

CS1B+CS1B

2,520.40

2,219.22

301.18

P50

CS1B+CS1B

2,520.40

2,152.36

368.04

P51

P52

CS1B+CS1B

CS1b+US1b..l

2,520.40

_     2,52U.^

S A. 516.60 // 2,388798

3.80

131.42

P53

A I     3,7a<50

/h 3,794.50

P54

(CS1A+CS2A

|      3,965^57.

/ //     3,933.97

31.60

TOTAL

Impare si pK

156,481.0;

//    155,023.13

1,458.68Z

m o m