Hotărârea nr. 127/2015

Hotarirea 127 - 8 iunie 2015 - desemnare viceprimar sa indeplineasca atributiile de primar

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.127

privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului,

până la alegerea unui nou primar

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 8 iunie 2015, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere solicitarea unui număr de zece consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Boban Li viu, Voicu Marius Iulian, Pruteanu Costel Bogdan, referitoare la desemnarea unui viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, solicitare înregistrată la Primăria municipiului sub nr.20558 din 04.06.2015;

Vâzând raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.72 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor;

în baza art.36, alin.(2) și (9), art.39, alin.(2), art.45 și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 13 voturi “pentru” desemnarea d-lui viceprimar Vîrlan Eduard să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Până la alegerea unui nou primar, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Vîrlan Eduard.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor publice înființate de Consiliul Local, Prefectului județului Vâlcea, cât și domnului Vîrlan Eduard.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

ec. GrigorpLRÂdflJNESCU                  SECRETAR MUNICIPIU,

/                                         jurist Ion DIDOIU