Hotărârea nr. 124/2015

Hotarirea 124 - 08 iunie 2015 - revocare HCL nr 101 din 02 mai 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.124

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.101 adoptată în ședința extraordinară din 02.06.2015 privind încetarea desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 08 iunie 2015, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Având in vedere solicitarea unui număr de zece consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Bobeanu Maria, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Boban Liviu, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Voicu Marius Iulian și Pruteanu Costel Bogdan referitoare la revocarea Hotărârii nr.101 adoptată în ședința extraordinară din data de 02.06.2015 a Consiliului Local Municipal Râmnicu Vâlcea privind desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar, solicitare înregistrată la Primăria municipiului Rm.Vâlcea sub nr.20558 din 04.06.2015;

Ținând cont de raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că Hotărârea Consiliului Local nr.101/02.06.2015 a fost atacată la instanța de contencios administrativ de pe lângă Tribunalul Vâlcea, iar până la soluționarea cauzei, aceasta este suspendată de drept;

în temeiul dispozițiilor art.39 alin.(2), 45 și art 115 alin.1 lit b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.101 din 02.06.2015 privind desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică, in copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor publice infiintate de Consiliul Local.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU