Hotărârea nr. 122/2015

Hotarirea 122 - 2 iunie 2015 - prelungire contract asociere panouri XAVITEL pana la data de 1 octombrie 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local

HDHUfflraHnmmisaBHaHmain


HOTĂRÂREA NR.122 privind prelungirea contractului de asociere în participațiune cu S.C. XAVITEL S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 02 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 19454 din 26.05.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea, până la data de 1 octombrie 2015, a duratei contractului de asociere în participațiune nr.20728 din 11.06.2012, încheiat cu S.C. XAVITEL S.R.L., având ca obiect amplasarea pe domeniul public a 5 (cinci) panouri publicitare pentru care au fost obținute autorizații de construire;

Ținând cont de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere adresa nr.253/18.05.2015, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 18282 din 18.05.2015, prin care societatea mai sus menționată a solicitat prelungirea contractului de asociere în participațiune nr.20728 din 11.06.2012;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.137/2014 de aprobare a reactualizării Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea nr.146 din 31.05.2012 ;

în temeiul art.56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(7), lit.a), art.45 și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se prelungește până la data de 1 octombrie 2015 durata contractului de asociere în participațiune nr.20728 din 11.06.2012, încheiat cu S.C. XAVITEL S.R.L., având ca obiect amplasarea pe domeniul public a 5 (cinci) panouri publicitare pentru care au fost obținute autorizatii de construire.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală ;

CONTRASEMNEAZĂ ^ENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU?

Râmnicu-valcea, 02 iunie 2015