Hotărârea nr. 121/2015

Hotarirea 121 - 2 iunie 2015 - rectificare buget local si lista de investitii 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.121 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe total surse de finanțare pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 02 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție raportul nr.234270 din 26.05.2015, întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2015 și a listei de investiții pe total surse de finanțare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/2015 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2015;

Urmare a solicitării societății ETA S.A., înregistrată la Primăria municipiului sub nr.19348 din 26.05.2015, cu privire la majorarea capitalului social cu suma de 363.000 de lei pentru plata ratei nr.6 aferentă creditului contractat pentru achiziția de autobuze, scadentă în data de 10.06.2015 ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2005 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 la partea de cheltuieli - anexa nr.2 la prezenta hotărâre, acesta rămânând la valoarea totală de 250.603.000 lei. Influențele se regăsesc la următoarele capitole de cheltuieli:

CAP 84 - Transport în comun = + 363.000 lei - majorare capital social S.C. ETA S.A. pentru plata ratei nr.6, aferentă contractului încheiat pentru achiziția de autobuze;

CAP 97 - Fond rezervă = - 363.000 lei.

Art.2. (1) Se rectifică lista de investiții pe anul 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE, în plus cu suma de 363.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de

 • 35.234.000 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Influențele constau în:

 • • Majorarea capitolului 84.02 - Majorare capital social S.C. ETA SA cu suma de 363.000 lei.

(2) Consecință a majorării capitalului social al Societății ETA SA conform alin.(1), se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A, pentru a îndeplini atribuția prevăzută la art. 4.4.1 lit.f) din Actul Constitutiv al societății, respectiv «să majoreze capitalul social al societății cu suma de 363.000 lei».

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art. 1 - 2, iar anexele nr. 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015, nr. 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015, nr. 4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr. 5 - lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local rămân nemodificate.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Societății ETA SA;

  PREȘEDINTE DE

  ec. Grigore CRĂCH^®TCuZ>\ A

  / i / JSteJ V i

  zlIr’Ă        /‘'o/

  \/l A?e/

  X x/,*™|COz

  / i / /           j vlP'

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  SECRETAFIMUNICIPIU, jurist lonDIDOIU j

  Râmnicu Vâlcea, 02 iunie 2015
MUNICIHIUL KM VALUbA


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

P-

vii Gigi

SITUAȚIA

PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2015

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2015

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

250,603,000

97,893,780

60,014,150

48,044,570

44,^50,500

din care:

DIN SURSE PROPRII

130,271,850

40,488,130

36,513,400

29,793,570

23,476,750

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,391,870

40,978,370

23,988,750

18,251,000

21,173,750

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

130,271,850

40,488,130

36,513,400

29,793,570

23,476,750

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

19,558,000

5,726,700

5,823,800

5,772,500

2,235,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

6,380,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

980,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

48,000

15,000

15,000

15,000

3,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,845,000

740,000

840,000

840,000

425,000

4

Aparare Civila

CAP.61

32,000

10,000

10,000

10,000

2,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,701,000

500,000

500,000

500,000

201,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

685,000

210,000

210,000

200,000

; 65,000

7

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP .67

1,450,000

437,500

443,500

444,000

125,000

8

Centrul Excelenta Handbal

CAP.67

157,000

50,000

50,000

50.000

7,Q00

9

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

806,000

250,000

250,000

250,000

55,000

10

DADP

CAP.67

380,500

115,700

110,800

124,000

30,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

141,000

40,000

40,000

50,000

11,000

12

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,611,000

500,000

598,000

513,000

0

13

Serviciul public crase

CAP.68

1,009,000

355,000

248,000

246,000

160,000

14

DADP

CAP.70

1,166,500

385,500

275,500

405,500

100,000

15

DADP

CAP. 74

254,000

37,000

167,000

40,000

10,000

16

DADP

CAP. 84

893,000

281,000

266,000

285,000

61,000

B, CHELTUIELI MATERIALE

75,479,850

19,983,650

19,835,000

21,440,850

14,220,350

!

din care:

■ 1

Autoritati executive

CAP. 51

9,094,000

3,372,000

1,791,500

2,478,000

1,452,500

- aparat propriu

4,312,700

1,365,700

1,154,000

978,000

815,000

- rambursare împrumut

4,775,000

2,000,000

637,500

1,500,000

637,500

- despăgubiri civile

6,300

6,300

0

0

0

......2

Dobanda

CAP. 55

2,186,000

565,000

540,000

540,000

541,000

- dobanda imprumut

2,100,000

525,000

525,000

525,000

525.000

- comisioane

86,000

40,000

15,000

15,000

16,000

3

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

580,000

129,000

179,000

169,000

103,000

- Politia Locala

500,000

100,000

150,000

150,000

100,000

- aparat propriu

80,000

29,000

29,000

19,000

3,000

5

Invatamant

CAP. 65

5,139,350

1,581,350

1,965,000

581,000

1,012,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,000,000

281,000

719,000

0

0

- reparatii curente scoli

2,291,000

570,000

570,000

581,000

570,000

- internate

560,000

230,000

180,000

0

150,000

- ajutoare sociale - sportivi

210,000

70,000

78,000

0

62,000

- ajutoare sociale - copii cu CES

600,350

260,350

260,000

0

80,000

- aj.sociale - copii cu CES (inv. particular)

21,000

13,000

8,000

0

0

- burse elevi

457,000

157,000

150,000

0

150,000

___6

Sanatate

CAP. 66

331,000

98,750

107,750

72,750

51,750

- dispensare medicale scoli

231,000

73.750

82,750

47,750

26,750

- dispensar TBC

100,000

25,000

25,000

25.000

25,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

60,000

30,000

0

0

30,000

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

60,000

30,000

0

0

30,000

C. FONDURI EUROPENE

13,235,870

7,082,370

3,196,750

0

2,956,750

FEDR

13,087,370

6,933,870

3,196,750

0

2,956,750

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

388,370

388,370

0

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

3,279,000

1,765,500

756,750

0

756,750

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 70

4,520,000

2,260,000

1,130,000

0

1,130,000

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

4,900,000

2,520,000

1,310,000

0

1,070,000

FSE

148,500

148,500

0

0

0

1

Colegiul Economic

CAP. 65

110,800

110,800

0

0

0

2

CNI Matei Basarab

CAP. 65

20,000

20,000

0

0

0

3

Liceul Tehnologic Oltchim

CAP, 65

15,000

15,000

0

0

0

4

Municipiul Rm, Valcea

CAP. 65

2,700

2,700

0

0

0

D, REZERVE \

CAP. 97

15,939,280

16,427,280

-488,000

0

0

VICEPRÎMAR, EC. VASILE COCOS


DIRECTOR EC. ION LEPSEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCIȘABOLTOS
PREȘEDINTE DE Ș CC G>rCty&re.


SECRETAFf MUNICIP JR. ION DIDOIU

LISTA

Privind influentele valorice în Lista de investitii - mar 2015 ca urmare a rectificării de buget iocal

Nr. crt.

. FJpniirjaii^rca aci

iiz. de bunu

ri si a'ățtor 'ț. helt de in vestitii

Prognlista ••

Influente + / ■

Progr. rectif. Ma» 2015

6" '

MAJORARE CAPITAL

1,567,000

363,000

1,930,000

Cap.84.02 Transport urban

1,567,000

363,000

1,930,000

1

Majorare capital SC ETA SA

1,567,000

363,000

1,930,000

Plușuri

363,000

363,000

Minusuri

0

TOTALII

1,567,000

363,000

1,930,000

MBSp. Primai Viceprirnl Gigi Toruri


Viceprimar

Vasile Cocos


Director Economic

Ec, Ion Len&dar


Director Investiții

Ing. Liviu Miftode


Set Serviciu investitii

Ing. Corina TomaROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIT! î, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIT!) PUBLICE


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE                     \

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr sl data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec. 2014

Cheltuieli totale 2015

FINANȚATE DIN

Ca Pa ci tati

Ter men PIF

Sur se pro prii

Cred banc int.

Cred banc ext.' *

Alte surse constituite potrivit legii ”

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

80,699,646

158,514,836

10,045,241

35,234,000

0

0

0

0

35,234,000

35,234,000

0

0

0

din care C+M

65,745,638

120,545,628

7,847,296

24,562,305

0

0

0

0

24,562,305

24,562,305

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

38,835,532

107,529,635

1,299,962

16,669,500

0

0

0

0

16,669,500

16,669,500

0

0

0

din care C+M

35,714,626

83,011,139

346,524

15,709,385

0

0

0

0

15,709,386

15,709,385

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

8,387,500

8,387,500

0

4,823,800

0

0

0

0

4,823,800

4,823,800

0

0

0

din care C+M

7,855,000

7,855,000

0

4,738,000

0

0

0

0

4,738,000

4,738,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

33,476,614

42,597,701

8,745,279

13,740,700

0

0

0

0

13,740,700

13,740,700

0

0

0

din care C+M

22,175,912

29,679,489

7,500,772

4,114,920

0

0

0

0

4,114,920

4,114,920

0

0

0

Cap. 51.02. Autoritati publice

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

’ 0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

429,200

429,200

0

429,200

0

0

0

0

429,200

429,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica sl siguranța naționala

179,600

179,600

0

179,600

0

0

0

0

179,600

179,600

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

35,000

35,000

6

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

1

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

din care C+M

33,000

33,000

0

33,000

0

0

0

0

33,000

33,000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

144,600

144,600

0

144,600

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

144,600

144,600

0

144,600

0

0

0

0

144,600

144,600

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

2,345,400

2,345,400

0

2,345,400

0

0

0

0

2,345,400

2,345,400

0

0

0

din care C+M

2,263,000

2,263,000

0

2,263,000

0

0

0

0

2,263,000

2,263,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

_______0

0

____0

---------------------din uaie O+M---------------------

-----------------------fr

-----------O

----------g

g

---O

-------cr

---g

--------0

----------0

u

0

0

■■ff

B

LUCRĂRI NOI

1,942,500

1,942,500

0

1,942,600

0

0

0

0

1,942,500

1,942,500

0

0

0

din care C+M

1,930,000

1,930,000

0

1,930,000

0

0

0

0

1,930,000

1,930,000

0

0

0

2

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

887.500

887,500

0

887,500

0

0

0

0

887,500

887,500

0

0

0

din care C+M

880,000

880,000

0

860.000

0

0

0

0

880,000

880,000

0

0

0

3

Școala gimnaziala Colonie - teren de sport cu suprafața sintetica, inclusiv împrejmuire

202,000

202,000

0

202,000

0

0

0

0

202.000

202,000

0

0

0

din care C+M

200,000

200,000

0

200,000

0

0

0

0

200,000

200,000

0

0

0

4

Liceul Antim Ivireanu - construcție sala de sport

853.000

853,000

0

853,000

0

0

0

0

853.000

853.000

0

0

0

din care C+M

850,000

850,000

0

850,000

0

0

0

0

850,000

850.000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

402,900

402,900

0

402,900

0

0

0

0

402,900

402,900

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

39,000

39,000

0

39,000

0

0

0

0

39,000

39,000

0

0

0

C3. Consolidări

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333,000

0

0

0

5

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

337,000

337,000

0

337,000

0

0

0

0

337,000

337,000

0

0

0

din care C+M

333,000

333,000

0

333,000

0

0

0

0

333,000

333.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

26,900

26,900

0

26,900

0

0

0

0

26,900

26,900

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

ol

0

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

161,200

161,200

0

161,200

0

0

0

0

161,200

161,200

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

6,742,550

6,742,550

293,571

1,936,000

0

0

0

0

1,936,000

1,936,000

0

_0

0

din care C+M

5,903,200

5,903,200

197,057

1,363,000

0

0

0

0

1,353,000

1,353,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2,710,240

2,710,240

228,713

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

0

din care C+M

2,595,000

2,595,000

197,057

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

6

Bazin de inot didactic - utilitati si sistematizare verticala

500,000

500,000

160

140,000

0

0

0

0

140,000

140,000

0

0

0

din care C+M

495,000

495,000

0

133,000

0

0

0

0

133,000

133,000

0

0

0

7

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210,240

210,240

197,484

5,000

0

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

din care C+M

200,000

200,000

197,057

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Amenajare Arenele Traian

2,000,000

2,000,000

31,069

2,000

0

0

0

0

2,000

2,000

0

0

0

din care C+M

1,900,000

1,900,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

75,000

75,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

9

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

75,000

75,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,952,310

3,852,310

64,858

1,717,000

0

0

0

0

1,717,000

1,717,000

0

0

0

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,150,000

0

0

0

0

1,160,000

1,150,000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

____0

C2. Dotări independente

310,000

310,000

0

310,000

0

0

0

0

310,000

310,000

0

0

0

fii finncnlirlari

-------a72Ql7Hl£L

______3,381,310

--------64,865

------1,166,000

------9.

---&

----a

-

------4-,166,0001

-----1,166,009

-------&

—&

---6

din care C+M

3,233,200

3,233,200

0

1,150,000

0

0

0

0

1,150,000

1,150,000

0

0

0

10

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

2,201,310

2,201,310

64,855

1,000

0

0

0

0

1,000

1.000

0

0

0

din care C+M

2,083,200

2,083,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Osiroveni

1,190,000

1.190,000

0

1,155,000

0

0

0

0

1,155,000

1,155,000

0

0

0

din care C+M

1,150,000

1,150,000

0

1,150,000

0

0

6

0

1,150,000

1,150,000

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

251,000

251,000

3

251,000

0

0

0

0

251,000

251,000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1,005,000

0

0

0

0

1,005,000

1,005,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9.575,281

3.560,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8,143,740

11,391,743

4,653,450

1,005,000

0

0

0

0

1,005,000

1,005,000

0

0

0

drn care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

Q

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

50,000

50,000

0

50,000

0

0

0

0

50,000

50,000

0

0

0

C3. Consolidări

8,093,740

11,341,743

4,653,450

955,000

0

0

0

0

955,000

955,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

903,100

0

0

0

0

903,100

903,100

0

0

0

12

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale (HCL nr, 197/46/26.07.2012)

8,093,740

11,341,743

4,653,450

955,000

0

0

0

0

955,000

955,000

0

0

0

din care C+M

7,106,789

9,575,281

3,560,999

903,100

903,100

903,100

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CS. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuinte.serv.si dezv.publica

48,813,458

55,140,198

4,350,221

18,437,100

0

0

0

0

18,437,100

18,437,100

0

0

0

din care C+M

41,199,829

46,551,276

3,817,751

13,618,955

0

0

0

0

13,618,965

13,618,955

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

27,349,358

27,662,668

617,821

10,316,500

0

0

0

0

10,316,500

10,316,500

0

0

0

din care C+M

24,995,426

25,210,216

149,467

9,827,635

0

0

0

0

9,827,635

9,827,635

0

0

0

13

Extindere rețea iluminat zona str. Decebai, Timiș

591,140

591,140

175,759

292.500

0

0

0

0

292,500

292,500

0

0

0

din care C+M

552.000

552,000

149,467

287,295

0

0

0

0

287.295

287,295

0

0

0

14

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

8,100,000

8,100,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,091,000

8,091,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu

200,000

513,310

35,555

461,000

0

0

0

0

461,000

461,000

0

0

0

din care C+M

195,000

409.790

0

448,000

0

0

0

0

448,000

448,000

0

0

0

16

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

2,612,030

2,612,030

59,247

2,553,000

0

0

0

0

2.553,000

2,553,000

0

0

0

din care C+M

2,152,340

2,152,340

0

2,152,340

0

0

0

0

2,152,340

2,152,340

0

0

0

17

Amenajare Piața Centrală; (HCL 350/2008)

15,846,188

15,846,188

347,260

7,000,000

0

0

0

0

7,000,000

7,000,000

0

0

0

din care C+M

14,005,086

14.005,086

0

6,940,000

0

0

0

0

6,940,000

6,940,000

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

6,061,000

6,061,000

0

2,586,000

0

0

0

0

2,586,000

2,586,000

0

0

0

din care C+M

5,633,000

5,633,000

0

2,521,000

0

0

0

0

2,521,000

2,521,000

0

0

0

18

Amenajare parc auto SC Plete Prest

2,170.000

2,170,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

din care C+M

2,100,000

2,100,000

0

170,000

0

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

19

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

1,100,000

1,100,000

0

745,000

0

0

0

0

745,000

745,000

0

0

0

din care C+M

1,040,000

1,040,000

0

720,000

0

0

0

0

720.000

720,000

0

0

0

20

Realizare branșamente la rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale st amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

400.000

400,000

0

400,000

0

0

0

0

400,000

400,000

0

0

0

din care C+M

394.000

394,000

0

394,000

0

0

0

0

394,000

394,000

0

0

0

21

Rețea de canalizare apa pluviala -Osiroveni sat

600.000

600,000

0

74,000

0

0

0

0

74,000

74,000

0

0

0

din care C+M

540.000

540,000

0

68.000

0

0

0

0

68,000

68,000

0

0

0

22

Rețea canalizare pluviala Eleodor Conslantinescu

436,000

436,000

0

416,000

D

0

0

0

416,000

416,000

0

0

___0

din cars C+M

412.000

412,000

0

412,000

0

0

0

0

412,000

412,000

0

0

0

23

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

155,000

155,000

0

149.000

0

0

0

0

149,000

149,000

0

0

0

din care C+M

147,000

147,000

0

147,000

0

0

0

0

147,000

147,000

0

0

0

24

Rețea canalizare str. Ion Creanga

1,200,000

1,200,000

0

620.000

0

0

0

0

620,000

620,000

0

0

0

din care C+M

1.000,000

1,000,000

0

610,000

0

0

0

0

610,000

610,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

15,403,100

21,416,530

3,732,400

5,534,600

0

0

0

0

5,534,600

5,534,600

0

0

.0

din care C+M

10,571,403

15,808,060

3,668,284

1,270,320

0

0

0

0

1,270,320

1,270,320

0

0

0

C1.Achiziții de imobile

195,000

195,000

0

195,000

0

0

0

0

195,000

195,000

0

0

0

C2. Dotări independente

2,034,000

2,034,000

0

2,034,000

0

0

0

0

2,034,000

2,034,000

0

0

0

C3. Consolidări

11,162,000

17,175,430

3,732,400

1,293,500

0

0

0

0

1,293,500

1,293,500

0

0

0

din care C+M

10,571,403

15,808,060

3,668,284

1,270,320

0

0

0

0

1,270,320

1,270,320

0

0

0

25

Reabilitare rețele termice incaizine si apa calda de consum PT1 Ostroveni (ramura 3 b!c B0,A1,A2, B1.C16,C1,C2,C3,C4)

660,000

2,446,730

1,490,651

78,000

0

0

0

0

78,000

78,000

0

0

0

din care C+M

608,040

2,161,830

1,446,837

76.756

0

0

0

0

76,756

76,756

0

0

0

26

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2

(ramura 5 Bloc A8/2,G18,C19,C20,C24,C26,C27)_______________

765.000

2.946,900

1,445,276

5,500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

din care C+M

709.163

2,611,900

1,431,669

4,434

0

0

0

0

4,434

4,434

0

0

0

27

KeaDimare reteie termice încălzire si apă caiciâ dă consum hi îo Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-

V2,V3,V6,I Piața) _____________________________________________

737,000

2,781,800

796,473

1,200,000

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

0

0

0

din care C+M

683,200

2,463,330

789,778

1,189,130

0

0

0

0

1,189,130

1,189,130

0

0

0

28

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

9,000,000

9,000,000

0

10,000

0

0

0

0

10,000

10,000

0

0

0

din care C+M

8,571,000

8,571,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4, Chelt. de proiectare pt. elab, SPF si SF

2,012,100

2,012,100

0

2,012,100

0

0

0

0

2,012,100

2,012,100

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

334,000

334,000

0

334,000

0

0

0

0

334,000

334,000

0

0

0

din care C+M

182,000

182,000

6

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

184,000

184,000

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

din care C+M

182,000

182,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

28

Lucrări de împrejmuire si împădurire, zona Peteni (11,0837 ha)

184,000

184,000

0

184,000

0

0

0

0

184,000

184,000

0

0

0

din care C+M

182,000

182,000

0

182,000

0

0

0

0

182,000

182,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

150,000

150,000

0

150,000

0

0

0

0

150,000

150,000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

120,000

120,000

0

120,000

0

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

30,000

30,000

0

30,000

0

0

0

0

30,000

30,000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

13,550,498

81,790,945

747,999

10,406,500

0

0

0

0

10,406,500

10,406,500

0

0

0

din care C+M

9,090,720

55,970,871

271,489

6,242,250

0

0

0

0

6,242,250

6,242,250

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,740,934

77,121,727

453,428

6,171,000

0

0

0

0

6,171,000

6,171,000

0

0

0

din care C+M

8,124,200

55,205,923

0

5,748,750

0

0

0

0

5,748,760

5,748.750

0

0

0

29

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebai

640.032

640,032

34,032

606,000

0

0

0

0

606,000

606,000

0

0

0

din care C+M

586,000

586,000

0

586.000

0

0

0

0

586,000

586,000

0

0

0

30

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața

Osiruveni(HCL 182/2013)

2,000,000

3,418.370

84,939

3.000,000

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

0

0

0

din care C+M

1,980,000

2,884,550

0

2,884,550

0

0

0

0

2.884,550

2,884.550

0

0

0

31

Amenajare trotuare in cartier Copaceiu-Cazanesti

2,600,902

2,600,902

42,550

2,550,000

0

0

0

0

2,550,000

2,550,000

0

0

0

din care C+M

2,278.200

2,278,200

0

2,278,200

0

0

0

0

2,278,200

2.276,200

.0

0

0

32

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tinerelului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

2,000,000

38,975,813

207,435

9,500

0

0

0

0

9,500

9,500

0

0

0

din care C+M

1,980,000

21,244,248

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

33

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. ValceafHCL 183/2013)

1,500,000

31,486,610

84,472

5,500

0

0

0

0

5,500

5,500

0

0

0

din care C+M

1,300,000

28,212,925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI

120,000

120,000

0

39,300

0

0

0

0

39,300

39,300

0

0

0

din care C+M

35,000

35,000

0

35,000

0

0

0

0

35,000

35,000

0

0

0

34

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

120,000

120,000

0

39,300

0

0

0

0

39,300

39,300

0

0

0

din care C+M

35,000

35,000

35,000

0

0

0

0

35.000

35,000

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4,689,564

4,649,218

294,571

4,196,200

0

0

0

0

4,196,200

4,196,200

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271,489

458,500

0

0

0

0

458,500

458,500

0

0

0

C1 .Achiziții de imobite

300,000

300,000

0

300,000

0

0

0

0

300,000

300,000

0

0

0

C2, Dotări Independente

1,054,000

1,054,000

0

1,054,000

0

0

0

0

1,054,000

1,054,000

0

0

0

C3. Consolidări

968,564

828,218

294,570

475,200

0

0

0

0

475,200

476,200

0

0

0

din care C+M

931,520

729,948

271,489

458,500

0

0

0

0

458,500

458,500

0

0

0

35

Modernizare tronson str. Patr. !. Marina intre bd D Radulescu si str. OstrovenifHCL 179/2014)

300,000

367,218

211,258

123,200

0

0

0

0

123,200

123,200

0

0

0

din care C+M

360,000

318,444

199,357

119,100

0

0

0

0

119,100

119,100

0

0

0

36

Modernizare str.ToamneifHCL 226/2011)

495,564

288,000

83,312

205,000

0

0

0

0

205,000

205,000

0

0

0

din care C+M

431,520

271,504

72,132

199,400

0

0

0

0

199,400

199,400

0

0

0

37

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

80,000

80,000

0

72,000

0

0

0

0

72,000

72,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70.000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

38

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

93,000

93,000

0

75,000

0

0

0

0

75,000

75,000

0

0

0

din care C+M

70,000

70,000

0

70,000

0

0

0

0

70,000

70,000

0

0

0

C4. Chett. de proiectare pt. slab. SPF si SF

437,000

437,000

0

437,000

0

0

0

0

437,000

437,000

0

0

0

C5. Majorare capital        v

1,930,000

1,930,000

î

1,930,000

0

0

0

0

1,930,000

1,930,000

0

0

0

Municipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813LISTA

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independen repartizata pe capitole de cheltuieli -Total alocatii bugetare

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

documentului

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

13,740,700

Din care C+M

4,114,920

I

ACHIZIȚII IMOBILE

615,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

195,000

1

Amenajare cimitir Raureni 22000mp

buc

1

180,000

2

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

15,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

120,000

3

Depozit ecologic Feteai - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

120,000

Cap.84.02 Transport urban

300,000

4

Bretele de lagatura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

200,000

5

Terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

100,000

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4,222,000

Cap. 51.02 Autoritati publice

429,200

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

37,000

2

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12,400

3

Echipament de comunicatii voce

buc

1

5,000

4

PLOTTER

buc

1

35,000

5

Pachet GPS

buc

1

100,000

6

Program informatic gestionare contracte de închiriere si concesiune • completare

buc

1

30,000

7

Licența antivirus

buc

1

15,000

8

Routere rețea fibra optica transfer date criptate-3buc

buc

3

9,000

9

Licențe sistem de operate si editare text

buc

1

100,000

10

Calculatoare de proces

buc

2

10,000

11

Calculator tip laptop

buc

2

7.000

12

Imprimanta laser

buc

3

10,500

13

Scaner A3

buc

1

6,300

14

Videoproiector cu ecran de proiecție

buc

1

3,000

15

Sistem electronic de dirijare si ordonare plati

buc

1

49,000

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

144,600

16

Licențe LPR

buc

4

16,900

17

Licențe server

buc

1

6,200

18

Fibra optica

buc

1

7,000

19

Controller/SAN

buc

1

10,800

20

Grup electrogen pentru alimentare echipamente electronice (9kWj

buc

1

13,700

21

Autospeciale Politia locala

buc

2

90,000

Cap.65.02. - Invatamant

39,000

22

Elevator Liceul Henri Coanda

buc

1

9,000

23

Dotări Grădiniță pp Ostroveni 2

buc

1

30,000

Cap.66.02. -Sanatate

161,200

24

Canapele consultatii

buc

3

31,000

25

Unituri dentare

buc

2

74,400

26

Aparat de sterilizat

buc

1

55,800

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

310,000

27

Maimuța Macac Japonez

buc

2

10,000

28

Lama

buc

1

6,000

29

Foisoare zona agrement

buc

24

144,000

30

Locuri de joaca

buc

3

150,000


Viceprimar

Vasile Cocos


Director Economic

Ec. Ion Lepădat


Director investirii

Ing. Liviu tyiftode^Sef serviciul investirii

Ing. Corina Toma
Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

31

Autoturism Direcția protecție sociala

buc

1

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

32

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

33

încărcător multifuncțional DADP

buc

1

34

Motocompresor

buc

1

35

Generator de curent

buc

1

36

Mașina de găurit cu percuție

buc

1

37

Mașina pentru trasat marcaje transversale

buc

1

38

Rezervor pentru transport si depozitare emulsie

buc

1

39

Autoutilitare transport materiale si lucratori

buc

1

40

Generator de curent monofazat

buc

1

41

Autogunoiera

buc

1

42

Stâlpi iluminat Calea lui Traian

buc

15

Cap.84.02 Transport urban

43

Sistem informatic e-Tiketing

buc

1

III.

CONSOLIDĂRI

din care C+M

Cap.65.02. - Invatamant

din care C+M

1

Colegiul National Al. Lahovari - reabilitare teren de sport

buc

din care C+M

Cap.f>7.02- Cultura, recreere si religie

din care C+M

2

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

3200

din care C+M

3

Reabilitare bazine inot Baza de agrement Ostroveni

buc

din care C+M

Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

din care C+M

4

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

din care C+M

50,000

50,000

2,034,000

253,000

300,000

85,000

4,000

3,500

120,000

11,000

691,000

15,000

540,000

11,500

1,054,000

1,054,000

4,216,700

4,114,920

337,000

333,000

337,000

333,000

1,156,000

1,150,000

1,000

0

1,155,000

1,150,000

955,000

903,100

955,000

903,100

Cap.70.02. Locuințe,serv.sî dezv.publica

1,293,500

din care C+M

1,270,320

5

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1

Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C1,C2,C31C4)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

6

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26,C27)

ml

1038

5,500

din care C+M

4,434

7

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-

ml

1000

1,200,000

din care C+M

1,189,130

8

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

10,000

din care C+M

0

Cap.84.02 Transport urban

475,200

din care C+M

458,500

9

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

123,200

din care C+M

119,10?

10

Modernizare str.Toamnei

ml

800

205,000

din care C+M

199,400

11

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

ml

20

72,000

din care C+M

70,000

12

Consolidare zona - str Stancioiului prin amenajare prag aval

ml

10

75,000

din care C+M

70,000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de prefez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

2,757,000

Cap. 65.02. Invatamant

26,900

1

Școala gimnaziala nr. 5 - acoperiș tip șarpanta

buc

1

10,000

2

Liceul Antim Ivîreanu - construcție sala de sport

buc

1

16,900

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

251,000

3

Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independentei

buc

1

8,000

4

Amenajare Arenele Traian

buc

1

148,000

5

Reabilitare bazine înot Baza de agrement Ostrovenî

buc

1

35,000

6

Bazin de înot didactic - utilitati si sistematizare verticala

buc

1

60,000

Cap.70.02. Locuințe,se rv.si dezv.publîca

2,012,100

7

Reactualizare PUZ Central

buc

1

40,000

8

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

40,000

9

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

660,000

10

Reactualizare PUZ Goranu 2

buc

1

57,200

11

PUZ Zona comerciala Dovali

buc

1

37,000

12

Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice

buc

1

100,000

13

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostrovenî 5

buc

1

77,000

14

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

500

15

Migrare in subteran a fibrei optice aferente Calea lui Traian

buc

1

34,600

16

PUZ Dealul Malului (100 ha)

buc

1

85,000

17

Actualizare suport topografic

buc

1

148,800

18

Amenajare parc auto SC Piețe Prest

buc

1

70,000

19

Reabilitare iluminat public in municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații

buc

1

350,000

20

Extindere rețea iluminat public de la intersecția str. Posada cu Calea lui Traian, pana la sensul giratoriu-Pasaj Raureni

buc

1

30,000

21

PUZ zona agrement Nord

buc

1

40,000

22

nea uza re branșamente ia rețeaua de apa rece si canalizare, montarea de apometre individuale si amenajare puncte sanitare pentru baraca 28,29 - Colonia Nuci

buc

1

6,000

23

Rețea de canalizare apa pluviala -Ostrovenî sat

buc

1

180,000

24

Rețea canalizare pluviala Eleodor Constantînescu

buc

1

20,000

25

Rețea canalizare pluviala Dan Basarab

buc

1

6,000

26

Rețea de canalizare str. Ion Creanga

buc

1

30,000

Cap. 74.02. Protecția mediului

30,000

27

Strategia privind serviciul de salubrizare

buc

1

30,000

Cap.84.02 Transport urban

437,000

28

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd lineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

170,000

29

Amenajare sens giratoriu int. str. Republicii cu str. Decebal

buc

1

3,000

30

Consolidare teren afectat de alunecări pe str Feteni, in mun Rm Valcea

buc

1

8,000

31

Consolidare zona - str Stancîoiului prin amenajare prag aval

buc

1

18,000

32

Relocare conducta distribuție gaze naturale din zona obiectiv Reabilitare pod peste râul Olt

buc

1

8,000

33

Plan de mobilitate urbana in municipiul Rm. Valcea

buc

1

100,000

34

Amenajare trotuare str. Ștrandului, zona Ambient-Boromir

buc

1

50,000

35

Prelungirea bulevardului Tineretului, spre nord, intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății

buc

1

80,000

MAJORARE CAPITAL

1,930,000

Cap.84.02 Transport urban

1,930,000

1

Majorare capital SC ETA SA

1,930,000

Director EconomicViceprimar

Vasile Cocos