Hotărârea nr. 120/2015

Hotarirea 120 - 2 iunie 2015 - aprobare transformare posturi invatamant scolar si prescolar

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

M.UNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 120

privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 iunie 2015, la care participa 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 19239 din 25.05.2015, întocmit de către Direcția Resurse Umane, prin care se propune transformarea unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, urmare a promovării în grade/trepte profesionale;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresele nr. 4695/19.11.2014, nr. 479/13.02.2015, nr. 822/10.03.2015 și nr. 1929/21.05.2015 prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a transmis situația posturilor care au primit avizul Consiliului de Administrație al ISJ Vâlcea în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local;

în temeiul prevederilor art.2 lit. b) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5138/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenti;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:


Direcției Economico - Financiare;

Direcției Resurse Umane;


PREȘEDINTE ec. Grigoreatului Școlar Județean Vâlcea.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,  SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIURâmnicu Vâlcea, 2 iunie 2015


TABEL NOMI jțAl;


Nr.__________ia

CONSILIULUI LOCALcu posturile din statul de funcții al instituțiilor învățământufiri^re|ft|ț?$ de stat și învățământului ' preșcolar din municipiul Rm Vâlcea pentru care se propune aprobafea Transformării urmare a promovării.

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Funcția existentă

Studii

Grad/ treaptă profesională

Funcția propusă

Studii

Grad/ 1 treaptă; profesională

Posturile propuse și avizate prin adresa Inspectoratului Școlar Județean nr. 4695/19.11.2015

1

Școala Gimnazială “Anton Pann” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor

1 normă

M

II

Muncitor

1 normă

M

I

2

Școala Gimnazială “Anton Pann” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor

1 normă

M

II

Muncitor

1 normă

M

I

3

Școala Gimnazială “Anton Pann” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Administrator patrimoniu 1 norma

S

in

Administrator patrimoniu 1 norma

S

II

4

Liceul Tehnologic “Oltchim” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Pedagog școlar ‘A normă

M

r

Pedagog școlar 14 normă

M

IA

5

Școala Gimnazială “I.G.Duca” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Administrator patrimoniu 1 norma

S

in

Administrator patrimoniu 1 norma

S

II

6

Liceul Tehnologic “General Magheru” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Laborant 1 normă

s

n

Laborant

1 normă

S

i :

7

Școala Gimnazială “I.G.Duca” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor

1 normă

G

V

Muncitor

1 normă

G

i

Posturile propuse și avizate prin adresa Inspectoratului Școlar Județean nr. 479/13.02.2015

8

Școala Gimnazială “Anton Pann” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor

1 normă

M

ii

Muncitor

1 normă

M

J 1

9

Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului, Municipiul Râmnicu Vâlceajudețul Vâlcea

Secretar sef -

1 norma

S

IV

Secretar sef -1 normă

S

III

10

Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului, Municipiul Râmnicu Vâlcea,Județul Vâlcea

Secretar - 1 norma

S

IV

Secretar - 1 normă

S

III

11

Școala Gimnazială nr.13, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor

1 normă

G

ni

Muncitor

1 normă

G

II

12

Școala Gimnazială nr,13, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor 1/2 normă

M

ii

Administrator patrimoniu 1 norma

M

I

13

Școala Gimnazială nr.l, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor

1 normă

G

n

Muncitor

1 normă

G

I

14

Liceul "Antim Ivireanu” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Administrator patrimoniu 1 norma

S

in

Administrator patrimoniu 1 norma

S

II

15

Liceul Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleșoianu” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor

1 normă

G

ni

Muncitor

1 normă

G

II

16

Școala Gimnazială nr.5, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Administrator financiar 1 norma

SSD

debutant

Administrator financiar 1 norma

S

III

Posturile propuse și avizate prin adresa Inspectoratului Școlar

ludețean nr. 822/10.03.2015

17

Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Inginer sistem 1 noima

S

IV

Inginer sistem

1 norma

S

III

18 _

Colegiul de Silvicultura și Protecția

Mediului,Municipiul Rm Vâlcea Județul Vâlcea

Pedagog școlar 1 normă

M

I

Pedagog școlar 1 normă

M

IA

19

Colegiul Energetic, Municipiul Rm Vâlcea Județul

Vâlcea

Administrator financiar

1 norma

S

II

Administrator financiar 1 norma

S

I

20

Colegiul Energetic, Municipiu] Rm Vâlcea Județul Vâlcea

Bibliotecar

1 norma

S

III

Bibliotecar

1 norma

S

II

21

Liceu) Tehnologic ‘"General Magheru” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Administrator financiar

1 norma

S

II

Administrator financiar 1 norma

s

I

22

Școala Gimnazială nr.13, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Secretar sef

1 norma

S

II

Secretar sef

1 normă

s

I

23

Liceul “Antim

Ivireanu”

Municipiul Râmnicu

Vâlcea, Județul

Vâlcea

Secretar

1 norma

S

II

Secretar

1 norma

S

I

Posturile propuse și avizate prin adresa Inspectoratului Școlar

Județean nr. 1929/21.05.2015

24

Școala Gimnazială “I.G.Duca” Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Muncitor

1 normă

M

II

Muncitor

1 normă

M

I