Hotărârea nr. 12/2015

Hotarirea 12 - 29 ianuarie 2015 - prelungire contracte de inchiriere locuinte sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.12 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 2600 din 23.01.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune prelungirea până la data de 31.03.2020 a contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, blocurile B,C,D pentru o perioadă de 5 ani;

Ținând seama de raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin hotărârea nr.82/2010 Consiliul Local a aprobat lista de repartizare a locuințelor, precum și tariful lunar al chiriei, iar potrivit prevederilor Legii nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractele de închiriere cu beneficiarii acestora se încheie pentru o perioadă de 5 ani de la data repartizării locuinței și după expirarea acestei perioade contractele de închiriere se pot prelungi la solicitarea beneficiarilor de locuință, pe baza declarațiilor de venit și a actelor doveditoare;

în temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36 alin.(2), art.45, alin,(2) și a art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Contractele de închiriere pentru locuințele sociale situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, blocurile B, C, D se prelungesc pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 31.03.2020.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului ca prin serviciul de specialitate, în baza verificărilor efectuate, să întocmească și să semneze actele adiționale la contractele de închiriere.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - .Direcției Dezvoltare Locală ;

  • - Direcției Economico- Hpanciare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA,/^^ X5 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR MUNICIPIU, /juristk^DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 29 ianuarie 2015