Hotărârea nr. 119/2015

Hotarirea 119 - 2 iunie 2015 - indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL 85 din 2015

ROMAN1A

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.119

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 85 din 29.04.2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 02 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18551 din 19.05.2015, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, prin care se propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.85/29.04.2015 în sensul înscrierii corecte a denumirii arterei de circulație « intrarea Alexandru Dumitrescu Coltești » în loc de « intrarea Alexandru Dumitru Colțești », cum greșit a fost preluat în hotărâre;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.76 din 2013 s-a atribuit arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (intre nr.34B și 36), spre est, până în tal uzul terasei superioare, denumirea intrarea «Alexandru Dumitrescu COLTEȘTI», iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/2015 s-a aprobat și inventarierea acestei artere de circulație în domeniul public al municipiului, în cuprinsul acestei din urmă hotărâri fiind trecută din eroare denumirea « intrarea Alexandru Dumitru Colțești» în loc de « intrarea Alexandru Dumitrescu Coltești », cum ar fi fost corect;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art, 115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică eroarea materială din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.85/29.04.2015 în sensul înscrierii corecte a denumirii arterei de circulație «intrarea Alexandru Dumitrescu COLTEȘTI» în loc de « intrarea Alexandru Dumitru Colțești », cum greșit a fost preluat în hotărâre .

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Dezvoltare Locală;

- Direcției Urbanism.

PREȘEDINTE DE                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

ec. Grigore CRĂdlUN«pU;<\\z\         SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIDOJ