Hotărârea nr. 118/2015

Hotarirea 118 - 2 iunie 2015 - schimbare denumire Liceul Antim Ivireanu in Liceul Sanitar Antim Ivireanu

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.118 privind schimbarea denumirii Liceului « Antim Ivireanu » în Liceul Sanitar « Antim Ivireanu »

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară în data de 02 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18604 din 19.05.2015, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, prin care se propune schimbarea denumirii Liceului Antim Ivireanu în Liceul Sanitar« Antim Ivireanu »;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa nr.1285 din 29.04.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 15880 din 29.04.2015, prin care conducerea unității de învățămând mai sus amintite a solicitat modificarea denumirii Liceului «Antim Ivireanu» în Liceul Sanitar «Antim Ivireanu », întrucât consideră că actuala denumire nu este reprezentativă, luând în considerare istoricul acestui liceu, precum și faptul că în cadrul unității funcționează Școala Postliceală Sanitară, cu profilul asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, care este parte integrantă a unității;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Liceului “Antim Ivireanu" în Liceul Sanitar « Antim Ivireanu ».

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.31/2012 privind aprobarea noilor denumiri ale unităților de învățământ preuniversitar, precum și Hotărârea Consiliului Local nr.7/2015 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Investiții și Achiziții Publice - Compartimentul urmărire lucrări reparații;

Direcției Urbanism;

Serviciului Administrație Publică Locală;

Biroi


ultură, Mass-Media;

r Județean Vâlcea.PREȘEDI ec. Gridc


MNEAZA\PENTRU LEGALITATE, CRETAFJ MUNICIPIU, jurist țj6n DIDOIU