Hotărârea nr. 117/2015

Hotarirea 117 - 2 iunie 2015 - modificare stat de functii DADP

ROMAN1A

JUDEȚUL VÂLCEA

MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.117

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 02 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.4665 din 19.05.2015, întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public, prin care se propune modificarea statului de funcții al acestei direcții, ca urmare a susținerii examenului de promovare în funcții/grade/trepte profesionale, în urma căruia au fost declarați admiși 33 de candidați; cheltuielile de personal ocazionate de modificările aduse statului de funcții se încadrează în bugetul aprobat pentru anul 2015 ;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale ;

In baza art.36, alin,(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se modifică statul de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

    PREȘEDINTE DE ȘEP1N ec. Grigore CRĂcjMNEâ


CONTRASEMNEAZĂ PgtffRÎJbEGAUTATE,

SECRETĂ) jurist loi


IUNICIPIU, IDOIU )


Râmnicu Vâf


a, 02 iunie 2015


ANEXA NR.2


\ aneăa Nr._______la

■HOTĂRÂREA CONSILI ÎNr.


STAT DE FUNCȚII DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC RA 01.06.2015
NR. CRT

STRUCTURA

Funcția

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

observatii

de conducere

de execuție

DIRECTOR GENERAL

1

director qeneral

II

S

DIRECTOR

2

director

II

S

CONTABIL SEF

3

contabil sef

II

S

BIROU CONTABILITATE BUGET

4

sef birou

II

S

5

insp.spec.

IA

S

6

insp.spec.

IA

S

7

insp.spec.

I

S

8

referent

IA

M

9

referent

IA

M

BIROU FINANCIAR,CONTRACTE,SECRETARIAT,APROVIZIONARE

10

sef birou

El

S

11

insp.spec.

IA

S

12

insp.spec.

IA

S

13

insp.spec.

IA

S

14

insp.spec.

II

S

15

referent

IA

M

COMPARTIMENT JURIDIC

16

consilier juridic

IA

S

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

17

insp.spec.

I

S

18

referent

IA

M

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII AVIZARI,PREGĂTIREA PRODUCTIEI;SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA;PROTECTIA MEDIULUI;PSI,ADMINISTRATIV,ASIGURAREA CALITATII

19

sef serviciu

II

S

20

insp.spec.

IA

S

21

insp.spec.

IA

S

22

insp.spec.

IA

S

23

insp.spec.

IA

S

24

insp.spec.

IA

S

25

ingrijitor

G

26

ingrijitor

G

SERVICIUL AUTO SI UTILAJE

27

sef serviciu

II

S

28

insp.spec.

I

S

29

mecanic utilaj

I

G

30

șofer

I

G

31

mecanic auto

I

G

32

electromecanic

I

G

33

mecanic utilaj

I

G

34

mecanic auto

I

G

35

mecanic utilaj

I

G

36

mecanic auto

I

G

37

mecanic utilaj

I

G

38

șofer

I

G

39

șofer

I

G

40

șofer

I

G

41

șofer

I

G

42

șofer

II

G

43

șofer

II

G

44

tractorist

II

G

45

tractorist

II

G

46

mecanic utilaj

II

G

47

șofer

II

G

48

șofer

II

G

49

șofer

II

G

50

șofer

II

G

51

șofer

II

G

52

șofer

II

G

53

mecanic utilaj

II

G

54

șofer

II

G

55

mecanic utilaj

II

G

56

paznic

G

57

paznic

G

58

paznic

G

59

paznic

G

SERVICIUL REPARAȚII ÎNTREȚINERE STRĂZI,MARCAJE

60

sef serviciu

II

S

61

insp.spec.

IA

S

62

referent

IA

SSD

63

referent

IA

SSD

64

asfaltator

I

G

65

dulgher

I

G

66

tamplar

II

G

67

instalator

I

G

68

betonist

II

G

69

asfaltator

III

G

70

tamplar

III

G

71

magaziner

M/G

72

tamplar

III

G

73

lacatus mecanic

III

G

74

lacatus mecanic

III

G

75

lacatus mecanic

III

G

76

zidar

II

G

77

dulgher

I

G

78

constructor

III

G

79

zidar

II

G

80

lacatus mecanic

III

G

81

constructor structuri

IH

G

82

mecanic const

II

G

83

constructor

II

G

84

constructor

II

G

85

necalificat

I

G

86

necalificat

I

G

87

necalificat

1

G

88

necalificat

1

G

89

necalificat

1

G

SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC,SEMAFORIZARE,FÂNTÂNI ARTEZIENE

90

sef serviciu

II

S

91

sef form.muncitori

II

G

92

sef form.muncitori

II

G

93

referent

IA

M

94

electrician

I

G

95

asfaltator

I

G

96

electrician

I

G

97

lacatus mecanic

I

G

98

electrician

I

G

99

instalator

I

G

100

lacatus mecanic

I

G

101

electrician

I

G

102

electrician

I

G

103

electrician

I

G

104

beton ist

I

G

SERVICIUL STATIE ASFALT

105

sef serviciu

II

S

106

magaziner

M/G

107

electrician

I

G

108

lacatus mecanic

I

G

109

sudor

I

G

110

fochist

I

G

111

lacatus mecanic

I

G

112

laborant

I

M

113

fochist

l

G

114

mecanic

II

G

115

zidar

II

G

116

iacatus mecanic

II

G

117

prelucrător aschiere

III

G

118

Iacatus mecanic

III

G

119

paznic

G

120

paznic

G

121

paznic

G

122

paznic

G

SERVICIUL GESTIONARE CÂINI FARA STAPAN

123

sef serviciu

II

S

124

referent

IA

M

125

necalificat

I

G

126

necalificat

I

G

127

necalificat

I

G

128

necalificat

I

G

129

necalificat

I

G

130

necalificat

I

G

131

necalificat

I

G

132

necalificat

I

G

133

necalificat

I

G

134

necalificat

I

G

135

necalificat

I

G

136

necalificat

I

G

137

necalificat

I

G

138

necalificat

I

G

139

necalificat

I

G

140

necalificat

I

G

141

necalificat

I

G

COMPARTIMENT DEPOZIT DEȘEURI FETENI.RIURENI

142

necalificat

I

G

143

necalificat

I

G

144

necalificat

I

G

145

necalificat

I

G

COMPARTIMENT STATIE COMPOST

146

tamplar

II

M

147

necalificat

I

G

148

necalificat

I

G

149

necalificat

I

G

150

necalificat

I

G

COMPARTIMENT GRADINA ZOOLOGICA

151

insp.spec

I

S

152

insp.spec

II

S

153

referent

IA

M

154

referent

I

M

155

laborant

II

M

156

îngrijitor

G

157

îngrijitor

G

158

îngrijitor

G

159

îngrijitor

G

160

casier

G

161

casier

G

162

muncitor necalificat

I

G

163

muncitor necalificat

I

G

164

muncitor necalificat

I

G

165

muncitor necalificat

I

G

166

muncitor necalificat

I

G

COMPARTIMENT BAZA DE AGREMENT

167

casier

G

168

casier

G

69

casier

G

170

casier

G

171

casier

G

172

laborant

II

M

173

dulgher-tamplar

I

G

174

zugrav-vopsitor

I

G

175

zugrav-vopsitor

I

G

176

muncitor necalificat

I

G

177

muncitor necalificat

I

G

178

muncitor necalificat

l

G

179

muncitor necalificat

I

G

180

muncitor necalificat

I

G

Fu nctii/nr. posturi

Ocupate

nr.total personal contractual

180

nr.total funcții de conducere

11

nr.total funcții contractuale de execuție

169

nr.total funcții din instituție

180

Salariatii Compartimentului Baza Direcția Administrării Domeniului

Director general, Teodoresciy Constantin Laurul

< / /

Agrement in    perioada cat baza este închisa vor fi     repartizati în cadrul altor servicii din

Public pentru   efectuare de lucrări specifice acestor    servicii.

Compartiment Resurse Umane, Neacsa Constantin

y-""-----"■"s.

C