Hotărârea nr. 116/2015

Hotarirea 116 - 2 iunie 2015 - premiere sportive pentru rezultate deosebite

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.116

privind premierea unor sportive pentru rezultatele deosebite obținute

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 02 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 18865 din 21.05.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, prin care se propune alocarea din bugetul local a sumei totale de 7.500 de lei pentru premierea sportivelor din cadrul echipei de handbal Junioare I a Colegiului Energetic care au câștigat titlul de « Vicecampioană Națională la Campionatul Național de Junioare I 2014 - 2015 » ;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că în structura bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea sunt alocate sume pentru susținerea diverselor activități culturale, sportive și religioase ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 “Cultură, recreere și religie”, a sumei totale de 7.500 de lei, pentru premierea sportivelor din cadrul echipei de handbal Junioare I a Colegiului Energetic care a câștigat titlul de «Vicecampioană Națională la Campionatul Național de Junioare I 2014 - 2015», nominalizate în tabelul, anexă la prezenta hotărâre.

(2) Plata sumei prevăzută la alin.(1) se va face prin intermediul Asociației Județene « Sportul pentru toți ».

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.CONTRASEMNEAZ NT LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist lori^DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 02 iunie 2015

Tabel nominal cu sportivJunioare 1 a Colegiului Energetic Rm Vâlcea care a câștigat titlul de Vicecampioană Naționala în ediția 2014-2015 a Campionatului Național de Junioare 1

Nr

Nume și prenume

Clasa

1

Curmenț Bianca

XI

2

Brînzan Diana

XII

3

Stoica Andrada

X

4

Stoicănescu Hermina

XII

5

Zamfira Larisa

XII

6

Ciucă Alexandra

XII

7

Pițoiu Denisa

XII

8

Craiu Florentina

XII

9

Stanciu Roxana

XII

10

Mitrache Cristina

XII

11

Andrei lulia

XII

12

Szasz Roxana

X

13

Pîrvulescu Norica

X

14

Dumitrașcu Ana Maria

IX

15

Deaconu Nicoleta

IX

Antrenori:

Prof. Marius Dănulet

J*-

Prof. Steluța Luca