Hotărârea nr. 115/2015

Hotarirea 115 - 2 iunie 2015 - modificare Regulament executare lucrari pe domeniul public (spargere strazi)

ROMÂNIA

Județul vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.115

pentru completarea “Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare”,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 02 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18626 din 19.05.2015, precum și Expunerea de motive nr. 15699 din 28.04.2015, întocmite de Direcția Urbanism și Serviciul Corp Control Primar, Inspectori Zonali, prin care se propune completarea art.12 al Cap.VI Contravenții, Sancțiuni, Răspunderi din « Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2014, cu 2 (două) litere, respectiv lit.j) și lit.k);

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 10/2014 Consiliul Local a aprobat modificarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului, prin acesta fiind stabilite reguli pentru aducerea terenului la starea inițială în urma lucrărilor realizate de către administratorii de utilități, precum și măsuri ce se impun a fi luate de către administrația publică în cazul nerespecării acestora ; totodată, prin acest regulament s-a prevăzut și faptul că « aducerea terenului la starea inițială a zonei afectate, se va realiza în straturi succesive », în funcție de sistemul rutier/pietonal existent, și ținând seama de faptul că, în practică, această obligație nu este respectată, se impune introducerea unor sancțiuni pentru astfel de abateri;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională din admnistrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează art.12 al Cap.VI. Contravenții, Sancțiuni, Răspunderi din « Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/2014, cu 2 (două) litere, respectiv lit.j) și lit.k), care vor avea următorul conținut:

«Art.12.

lit.j) - nerespectarea modului de refacere a carosabilului sau a pietonalului prevăzut în anexa nr.9 la regulament - cu amendă între 1.000 - 2.500 lei;

lit.k) - nerespectarea de către administratorii de rețele/constructori a obligațiilor prezentului regulament - cu amendă între 500 - 2.000 lei»

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi adusă îndeplinire:

  • • Direcției Urbanism;

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Direcției Administrării Domeniului Public;

  • • Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

  • • Societății APAVIL S.A;

  • • Societății CET GOVORA S.A;

  • • Societății Distrigaz Sud Rețele S.R.L ;

  • • Societății CEZ Distribuție S.A.


PENTRU LEGALITATE, MUNICIPIU,

Râmnicu Vâlcea, 02 iunie 2015