Hotărârea nr. 113/2015

Hotarirea 113 - 2 iunie 2015 - aprobare PUD str Ostroveni,investitori Mondosoft SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIOPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR.113

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, strada Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L.,

Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18794 din 20.05.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, strada Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere avizul favorabil nr.250 din 22.12.2014 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și ținând cont că au fost obținute, în vederea aprobării, avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr. 1486/37141721.11.2014;

Respectându-se prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), Lite), art. 45, alln.(2), lit. e) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, strada Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta, cu respectarea condiției ca extinderea rețelelor de utilități și racordurile aferente să să realizeze pe cheltuiala investitorilor.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, strada Ostroveni nr.136», investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta, aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

 • (3) Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, strada Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

 • Art .2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie :

 • - Direcției Urbanism ;

 • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE^EDINJĂ^. ec.Grigore

  / /         p-i

  / L-A WwWA Jz°// a / w        5/4?°//

  / / / #

  /\

  contrasemneaz/TpentrÎKegalitate, secretafLmunicipiu\

  jurist lonBJDOIU 1

  Râmnicu Vâlcea, 2 iunie 2015