Hotărârea nr. 112/2015

Hotarirea 112 - 2 iunie 2015 - aprobare concesiune teren

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.112 privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.18742 din 20.05.2015, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui teren în suprafață de 2,40 m.p. și aprobarea concesionării directe a acestuia;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr. 177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 2,40 m.p.(rot.), situat în str. Luceafărului nr.1O, blocul A16, sc.E, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă concesionarea directă a suprefeței de teren prevăzută la alin.(1), respectiv 2,40 m.p., pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, din pavele înierbate, fără închideri. De asemenea, nu este permisă acoperirea suprafețelor vitrate cu publicitate.

 • (3) Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • (4) Cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 2,40 m.p.(rot) vor fi suportate de către concesionar.

 • Art .2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută la art.1.

 • Art .3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • Art .4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Direcției Urbanism;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Direcției Economico - Financiare.


  PREȘEDINTE DE Ș ec.Grigore CRĂCONTRASEMNE PENTRCKLEGALITATE, SECRETAR. MUNICIPIU, jurist lorTDIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 2 iunie 2015

£ WADRARE M ZONA SC. 1:5.000

SPECIFICAȚIE

MCMg ' wMW—

^naA^.^eWjta

REFERAT / EXPERTIZA    NR./DATA

VERIFICATOR /

VERIFICATOR (

f 7AV

/^W*UN1C«^ y

EXPERT

SNTREPR0NDERE ÎNDMDUALA

TEL; 0744 572 937

E_WIAIL:bsmihai@yahoo.com

BENEFICIAR:

DIACONU CONSTAiMTDiM

HM. VALCEA, 5TR LUCEAFĂRULUI, Nfl. W, BL 416, SC. E, AP. 1. PARTEA

PR. NR:

2015

BUSOl SVnS-iA3

C.'J.!. 28381910

Blidari, Cam. Goli

F 38/18/2010 îsti, jud. Valcea

SPECIFICAȚIE

NUME

n

SCARA

TITLU PROIECT

3AIC0V CU INCHDfflE SI ACCES W EXTEflKJR, WfflFCAffl IHTERIMRE PENTRU SCHIMBARE DESUMATIE APARTAMENT IN ^ALON COSMETICA 31 ffiZERȘ. AMPLASARE FIRMA 91 CONCESIONARE TEREN • INTRARE IN LEGALITATE

FAZA

SEF PROIECT

arh. Mihaeia Popescu

V^v- ......

1:5000

c.u.

PROIECTAT

arh. Efrlm Gâbrte!

DATA 03,2015

TITLU PLANȘA

PLANȘA

DESENAT

arh. E’îrlrn datorie!

-------_ ----------- -

i.....J

PLAN DE ÎNCADRARE JN ZONA

Al


PLAN APARTAMENT - SITUAȚIA


Sc. 1: 100

LEGENDA             ^7/

- PEREȚI NESTRUCTURALI DIN ZIDĂRIE ÎB-&CX


CE S-AU DESFIINȚAT

- GOL USA DE ACCES IN APARTAMENT DIN~

CASA SCĂRILOR, CE S-A DESFIINȚAT SI ZIDIT

£ --_-_-x=! - PEREȚI NESTRUCTURALI DIN GIPS-CARTON PENTRU RECOMPARTIMENTARE (GRUP SANITAR SI VESTIAR) CE S-AU EXECUTAT

- BALCON CU ÎNCHIDERE TIP VITRINA, EXECUTAT

 • 1 , LA PARTER, SUB BALCOANELE DE LA ETAJ

I' 1111 r 1 - ACCES DIRECT DIN EXTERIOR PRIN BALCON,

 • 1 EXECUTAT PE STRUCTURA METALICA

NOTA

SUPRAFAȚA DE TEREN CE SE VA CONCESIONA DE LA \ "P . '

PRIMĂRIA RM. VAL^^ESTE DE : 1,80 x 1,30 = 2,34 mp : . ' W ■ "

■.........• •••. , .

l£                                                                                                      ...

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMI^TI^A ^INTA

REFERAT / EXPERTIZA

NRJDATA

VERIFICATOR

VERIFICATOR

EXPERT

TEL’ 0744 572 937

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA e_MAIL;bsmfhai@yahao.com

BENEFICIAR:

DIACONU CONSTANTIN

PR, NR:

2015

OUSOI MIHAI

C.U.l. 26381910 F 38/18/3010

Blidari, Com. Golești, lud. Valcaa

AM. VALCEA. STH. LUCEAFĂRULUI, HR. 10, BL A16, SC. E, AP. I, PARTER

SPECIFICAȚIE

NUME

/^iî

q .... .....

SCARA

TITLU PROIECT

3ALC0N CU ÎNCHIDERE S ACCES DIN EXTERIOR, MODIFICĂRI INTERIOARE, PENTRU SCHIMBARE DESÎWAT1EAPARTAMENT IN SALON COSMETICA SI FwZEfflJE AMPLASARE RRMA S CONCESIONARE TEREN • INTRARE IN LEGALITATE

FAZA

SEF PROIECT

arh. Mlhaela Popescu

xr-

1:100

C7U.

PROIECTAT

arh. Efrîm Gabrfel

DATA 03.2015

.............

TITLU PLANȘA

PLANȘA

DESENAT

arh. Efrim Gabrlel

PLAN APAflTAMENT - SITUAȚIE EXISTENTA

A3