Hotărârea nr. 110/2015

Hotarirea 110 - 2 iunie 2015 - aprobare DALI Reabilitare Baza de Agrement Ostroveni

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 110

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Reabilitare bazine de înot la Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 iunie 2015, la care participa 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 18981 din 21.05.2015, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, precum si Raportul de completare nr. 19235 din 25.05.2015, prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Reabilitare bazine de înot la Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale si nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutuIui-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit.d), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Reabilitare bazine de înot la Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” la valoarea de 947.109 mii lei fara TVA, respectiv 214.390 mii euro fara TVA, din care C+M - 665.954 mii lei fara TVA, respectiv 150.747 mii euro fara TVA.

(2) Documentația aprobată conform alin. (1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Investiții Publice - Direcția Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: • Direcției Economico - Financiare;

• Direcției Investiții și Achiziții Publice;

• Direcției Dezvoltare Locală • Direcției Urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ec. Grigore CRĂCIUNM^g^T^.

/ ir t        \

$ S|   nfflxuSm      j

/      / II        wUSăttiMl     u 1

x.     /        jlwW&H  yfej-w

A! /

A / /         u

1

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR^MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU j

Râmnicu Vâlcea, 2 iunie 2015
DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV#^ privind cheltuielile de capital necesare realiză/7 '

REABILITARE BAZINE DE ÎNOT LA BAZA DE AGREMENT OSTROVEM IgMlL

Anexei.

d»V)

i^lilICU-VALCEA J&3J04/20154.4177

Nr.

Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (faraTVA)

~>i

I U

Valoare inclusiv TVA)

Mii LEI

Mii EURO

Mii LEI

Mii LEI

Mii EURO

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1 Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, racord apa, drumuri de acces)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 11

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizați

1.500

0.340

0.360

1.860

0.421

3.3

Proiectare și inginerie

26.000

5.885

6.240

32.240

7.298

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanță.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistență tehnică.

3,800

0.860

0.912

4.712

1.067

3.6.a Asistență tehnică din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6.b Supraveghere prin dirigihti de șantier

3.800

0.860

0.912

4.712

1.067

TOTAL CAPITOL HI

31.300

7.085

7.512

38,812

8.786

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Clădiri si construcții speciale inclusiv instalațiile aferente pentru

665.954

150.747

159.829

825.783

186.926

4.1.1

Bazin apa dulce pentru copii

346.908

78.527

83.258

430.166

97.373

4.1.2

Bazin apa dulce adulti

272.532

61.691

65.408

337.940

76.497

4.1.3

Bazin apa sarata

46.515

10.529

11.164

57.678

13.056

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

225.879

51.130

54.211

280.090

63.402

4.3.1

Bazin apa dulce pentru copii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.2

Bazin apa dulce adulti

225.879

51.130

54.211

280.090

63.402

4.3.3

Bazin apa sarata

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL IV

891.833

201.877

214.040

1,105.873

250.328

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

5.1.1 Lucrări de construcții

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costuri finanțare

5.476

1.239

1.314

6.790

1.537

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

18.5001

4.188

4.440

• 22.940

5.193

TOTAL CAPITOL V

23.976

5.427

5.754

29.730

6.730

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0.000

0.000

0.000

o.ooo1

0.000

TOTAL CAPITOL VI

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

..__:__

TOTAL GENERAL

947.109

214.390

227.306

1,174,415

265.843

din care C+M

665.954

150.747

159.829

825.783

186.926