Hotărârea nr. 109/2015

Hotarirea 109 - 2 iunie 2015 - aprobare bilant real energie termica pentru sistemul de alimentare cu energie termica pe anul 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.109

privind aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 mai 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.18518 din 19.05.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, una din principalele obligatii ale operatorului acestui serviciu public este și aceea de a întocmi anual și a urmări bilanțul energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență, avizat de autoritatea competentă și aprobat de autoritatea administrației publice locale, iar în vederea îndeplinirii acestei obligații, S.C. GET Govora S.A. a realizat ''Bilanțul real al energiei termice pentru sistemul de transport si distribuție energie termica din Râmnicu Vâlcea” pentru perioada ianuarie - decembrie 2013, care urmărește contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de bilanț pe rețeaua de transport si pe sistemul de distribuție a energiei termice;

Având în vedere adresa nr.3024/11.05.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.17185/11.05.2015, prin care S.C. CET GOVORA S.A. a înaintat documentația de audit energetic, elaborată de către S.C. ROENER ENERGYPRO S.R.L București, solicitând analizarea și aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului, așa cum acesta a fost avizat de ANRSC prin avizul nr.228184 din 20.01.2015;

în temeiul prevederilor Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul real al energiei termice pe anul 2013 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

S.C. CET GOVORA S.A.

Pierderi reale de energie termică pe perioada de bilanț - anul 2013

MWh/an

Gcal/an

%

Sistemul de transport

Total din care:

86.786,57

74.636,45

18,24

Prin transfer de căldură

82.970,07

71.354,26

17,44

Pierderi masice

3.816,50

3.282,19

0,80

Sistemul de distribuție

Total din care:

69.721,14

59.960,18

19,64

Prin transfer de căldură în mediul ambiant

35.976,51

30.939,80

10,14

Pierderi masice

33.744,63

29.020t38

9,50

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - S.C. CET GOVORA S.A.    PREȘEDINTE DE ec.Grigore C


CONTRASEMNEAZĂ PENTRl^LEGALITATE,  SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU