Hotărârea nr. 106/2015

Hotarirea 106 - 2 iunie 2015 - inventariere teren cu destinatia de drum public (din strada Arinilor spre sud)

ROMÂNIA

Județul vâlcea MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.106

privind inventarierea unui imobil - teren cu destinația de drum public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.19137 din 22.05.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a unui teren în suprafață de 1174 m.p., cu destinația de drum public, precum și completarea, pe cale de consecință, a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007 ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului figurează înscrisă strada Arinilor, delimitată de la intersecția străzilor Poenari și Morilor, până la intersecția cu strada Buda, și consecință a dezvoltării unor noi zone de locuințe, în baza unor documentații de urbanism aprobate, au fost create drumuri de acces către proprietățile private, o astfel de situație fiind și cea a drumului ce pornește din strada Arinilor, spre sud;

Având în vedere faptul că, în urma verificării situației juridice a terenurilor adiacente drumului respectiv, în sensul respectării limitelor de proprietate înscrise în Cartea Funciară, precum și a Nomenclatorului căilor de comunicații din municipiu, a rezultat că drumul respectiv, în lungime de cca.216 m.p. și având suprafața de 1.174 m.p., nu aparține niciunei proprietăți private, fiind de utilitate publică ;

în temeiul prevederilor Legii nr.21-3/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se inventariază în domeniul public al municipiului terenul în suprafață de 1.174 m.p., cu destinația de drum public. Terenul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, ce pornește din strada Arinilor, spre sud, este identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea terenului identificat la art.1 este de 41.090 lei (35 lei/m.p. x 1.174 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANE VAR.

Art.3. Consecință a prevederilor art.1, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Urbanism.