Hotărârea nr. 104/2015

Hotarirea 104 - 2 iunie 2015 - repartizare pe obiective de investitii a imprumutului de 20 de milioane de lei

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.104 privind aprobarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile interne în sumă de 20.000.000 lei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 iunie 2015, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.232302 din 18.05.2015, întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea repartizării finanțării rambursabile interne, în sumă de 20.000.000 lei, pentru obiective de investiții, ce fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea nr.231/2014 Consiliul Local a împuternicit primarul municipiului pentru demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut intern, pe o perioadă de 10 ani, necesar completării surselor proprii de finanțare privind realizarea unor investiții publice de inters local, incluse în portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea, iar în data de 15 mai 2015, comisia de analiză și selectare a ofertelor, compusă din consilieri locali și specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului, a declarat câștigătoare oferta prezentată de Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A. -Agenția Râmnicu Vâlcea;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.103 din 2015 prin care s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne în sumă de 20.000.000 lei, de la Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A. - Agenția Râmnicu Vâlcea, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, la costul de 2.327.833,11 lei;

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 145/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, și ale Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă repartizarea finanțării rambursabile interne, în sumă de 20.000.000 lei, pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Orice modificare, prin redistribuirea finanțării rambursabile între obiectivele de investiții, se va efectua cu aprobarea Consiliului Local și cu avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘED^Ț^^ ec.Grigore CRACIUHkC^Ma^k

  / iixi /@a£? \1

  /   ! If? IIKSI U

  / / /   X /‘V/C[pV<

  / /    xZJ

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRUYeGALITATE, SECRETAR MUNICIPIUL k            jurist Ion DIDOIU j

  A                   /

  Râmnicu Vâlcea, 2 iunie 2015

Kâmnicu Vâlcea


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 11531 Județ Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Str, Carol I nr. 3-5 tel,: +40-250-735351; fax: +40-250-735350:

email:economic@prifnariavLro


Repartizarea sumei de 20.000.000 lei pe obiectivele de investiții publice aprobate a fî finanțate din împrumutul bancar

lei

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare proiect conform contract de finanțare

Valoare propusă finanțare împrumut bancar

1.

Reabilitare și modernizarea Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicul Vâlcea

29.789.020

9.000.000

2.

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (S3,H2JR4,51A,113,129,131,132,Al)

9.841.710

4.000.000

3.

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (88,S7/2,O4,20)

4.111.510

1.600.000

4.

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

(123, P1,P4, P5,24, A37/1,98,N9,N10,15,03,06,07,0

8,18)

13.421.860

5.400.000

TOTAL \

57.164.100

20.000.000

VICEPRIMAR,

DIRECTOREXBCUTIV, Ec. Ion Lepădat |


Ec. Vasile CocoșConsilier Juridi

Jr. Violeta Hodor