Hotărârea nr. 102/2015

Hotarirea 102 - 2 iunie 2015 - delegare consilier local sa indeplineasca atributiile de viceprimar

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.102

privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard,

care îndeplinește temporar atribuțiile Primarului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 iunie 2015, la care participă 15 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere inițiativa unui grup de consilieri format din doisprezece consilieri locali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Voicu Iulian, Preda Carmen, Pandurașu Adrian Iulian și Boban Liviu referitoare la delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului care îndeplinește temporar atribuțiile primarului;

Ținând seama de propunerea formulată în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnului consilier Voicu Marius Iulian pentru a îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului municipiului, Vîrlan Eduard, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar;

Luând în considerare propunerea formulată în plenul ședinței cu privire la înlocuirea membrului absent din comisia de numărare a voturilor, respectiv a domnului Amza Valeru cu domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de procesul - verbal al comisiei de numărare a voturilor din data de 2 iunie 2015 ;

în temeiul art.72 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției, și care va primi o indemnizație lunară unică egală cu cea a funcției de viceprimar pe perioada exercitării funcției;

în baza art.36, art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 13 voturi “pentru” desemnarea domnului consilier local Voicu Marius Iulian să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului, Vîrlan Eduard, care îndeplinește temporar atribuțiile primarului

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1) Se deleagă domnul consilier local, Voicu Marius Iulian, să îndeplinească temporar atribuțiile de viceprimar ale domnului Vîrlan Eduard, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform Hotărârii Consiliului Local nr.1O1 din 2 iunie 2015.

  • (2) Consilierul local desemnat conform alin. (1) va beneficia de toate drepturile și va avea toate obligațiile specifice funcției de viceprimar.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane

  • - Direcției Economico-Financiare,


    PREȘEDINTE DE ȘJEț) ec.Grigore CRĂQ


CONTRASEMNEAZĂ^PENTRU LEGALITATE, SECRETAR wyJNICIPIUA jurist Ion DIDOIU I

Râmnicu Vâlcea, 2 iunie 2015