Hotărârea nr. 101/2015

Hotarirea 101 - 2 iunie 2015 - desemnare viceprimar sa indeplineasca atributiile de primar

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local

www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.101

privind desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 iunie 2015, la care participă 15 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere inițiativa unui grup format din doisprezece consilieri locali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Voicu Iulian, Preda Carmen, Pandurașu Adrian Iulian, Boban Liviu, referitoare la desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar;

Luând în considerare propunerea formulată în plenul ședinței cu privire la înlocuirea membrului absent din comisia de numărare a voturilor, respectiv a domnului Amza Valeru cu domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Ținând seama de procesul - verbal al comisiei de numărare a voturilor din data de 2 iunie 2015 ;

în temeiul prevederilor art.72, alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 13 voturi “pentru” desemnarea domnului viceprimar Vîrlan Eduard, care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Până la alegerea unui nou primar, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, vor fi îndeplinite de domnul viceprimar Vîrlan Eduard.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și serviciilor publice^șbinstituțiilor publice aflate în subordinea Consiliul Local.

PREȘEDINTE DBȘEOIN'


CONTRASEMNEAZĂ PENTRUXLEGALITATE,


ec.Gridbre C


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU /


Râmnicu Vâlcea;? iunie 2015