Hotărârea nr. 100/2015

Hotarirea 100 - 2 iunie 2015 - retragere atributii primar

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.100

privind încetarea desemnării domnului viceprimar Gigi Ion Matei să îndeplinească atribuțiile de primar

i

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 iunie 2015, la care participă 15 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere inițiativa unui grup format din doisprezece consilieri locali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Voicu Iulian, Preda Carmen, Pandurașu Adrian Iulian, Boban Liviu, referitoare la încetarea desemnării domnului viceprimar Gigi Ion Matei să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului;

în temeiul prevederilor art.72, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(9), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) începând cu data adoptării prezentei hotărâri, încetează desemnarea domnului viceprimar Gigi Ion Matei să îndeplinească atribuțiile de primar.

(2) Consecință a prevederilor alin.(1), Hotărârile Consiliului Local nr.57/2014 și nr. 143/2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliul Local.


CONTRASEMNEAZĂ CENTRU LSECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU