Hotărârea nr. 10/2015

Hotarirea 10 - 29 ianuarie 2015 - completare anexa 1 contract delegare SC PIETE PREST

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.10

privind completarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.2695 din 23.01.2015, întocmit de Direcția, Dezvoltare Locală prin care se propune completarea listei bunurilor din domeniul public și privat ăl municipiului concesionate către Societatea PIEȚE PREST SA - Anexă nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/31.08.2010 cu terenul în suprafață de 4350 mp, având numărul cadastral 46324 și valoarea de inventar 517. 258,5 lei, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Morilor;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a amendamentului formulat în plenul ședinței de către membrii comisiei nr.2 cu privire la începerea demersurilor necesare în vederea obținerii dreptului de servitute la terenul descris mai sus;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2010 s-a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către S.C PIEȚE PREST SA, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat după cum urmează: construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare și a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice și a locurilor de agrement; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice; amenajarea, organizarea șt exploatarea parcărilor publice cu plată;

Ținând seama de faptul că printre bunurile transmise în concesiune pentru realizarea serviciilor publice mai sus amintite se numără o serie de mașini și utilaje, sectorul auto desfășurându-și în prezent activitatea în vecinătatea Stadionului Municipal Râmnicu Vâlcea, pe latura de est. întrucât, urmare a achizițiilor de mașini și utilaje efectuate de către SC PIEȚE PREST SA, baza tehnico-materială a acestui sector s-a mărit, spațiul actual a devenit insuficient pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților specifice, iar cu adresa nr. 950/22.01.2015, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 2584/23.01.2015, SC PIEȚE PREST SA a solicitat transmiterea în concesiune a terenului în suprafață de 4350 mp, situat în str. Morilor, proprietate privată a municipiului, în vederea amenajării unui nou parc auto;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție pentru proiectul de hotarare completat cu amendamentul comisiei nr. 2,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se completează lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către Societatea PIEȚE PREST SA - Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/31.08,2010, cu terenul în suprafață de 4350 mp, având numărul cadastral 46324 și valoarea de inventar 517. 258,5 lei, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Morilor identificat prin planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Se împuternicește primarul municipiului ca, prin compartimentul de specialitate, să facă demersurile necesare în vederea obținerii dreptului de servitute la terenul identificat conform alin.(1).

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Societății PIEȚE PREST S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINT^M l^QNTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

GHEORGHE MIHAH-ES.


SECRETAR MUNICIPIU, /jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 29 ianuarie 2015