Hotărârea nr. 1/2015

hotarirea 1 - 20 ianuarie 2015 - efectuare plati urgente din bugetul local

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 1

privind aprobarea unor plăți urgente din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 ianuarie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 203650 din 16.01.2015 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune aprobarea unor liste de investiții provizorii, precum și transferul la Secțiunea Dezvoltare a întregului excedent în sumă de 26.901.178,97 lei, utilizarea sumei de 6.534.960 lei din acesta pentru plata investițiilor prevăzute în listele de investiții provizorii, precum și aprobarea unor liste de investiții provizorii;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, precum și de amendamentul formulat în plenul ședinței de domnul viceprimar Eduard Vîrlan cu privire la rectificarea sumei cu valoarea TVA-ului de la punctul 7 - Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67 din anexa nr. 2 - Lista provizorie de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local

Având în vedere faptul că la sfârșitul anului 2014 au rămas neonorate mai multe angajamente legale ce privesc atât investiții finanțate integral din bugetul local cât și investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acoperirea din excedentul bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2014, în cuantum de 26.901.178,97 lei, a deficitului în sumă de 3.072.879, 97 lei înregistrat la data de 31.12,2014 la Secțiunea de Dezvoltare.

Art.2.(1) Se aprobă anexa nr.1 - Lista provizorie a obiectivelor de investiții -total surse de finanțare - pe anul 2015, împreună cu anexa 1b aferentă acesteia, în sumă de 1.857.660 lei, cu sursa de finanțare buget local.

 • (2) Se aprobă anexa nr.2 - Lista provizorie de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local -împreună cu anexa 1b aferentă acesteia, în sumă de 19.691.300 lei cu următoarele surse de finanțare:

 • a) rambursări din fonduri externe nerambursabile - 1.184.350,00 lei;

 • b) buget local - 3.405.000 lei;

 • c) buget de stat - 101.950 lei;

 • d) linie de credit - 15.000.000 lei.

Art.3. (1) Se aprobă transferul la Secțiunea Dezvoltare a întregului excedent al bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2014, în sumă de 26.901.178,97 lei.

 • (2) Se aprobă utilizarea din excedentul prevăzut la alin.(1) a sumei de 6.548.960 lei pentru plata investițiilor prevăzute în listele de investiții provizorii aprobate conform art.2, iar diferența va fi utilizată pe parcursul exercițiului bugetar 2015 în funcție de necesități.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.6, Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Direcției Economico-Financiare;

 • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • * Direcției Dezvoltare Locală.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU;=tTț

  L\                                     'i

  CONTRASEMNEAZjfPENÎhU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU |

  - 2

  Râmnicu Vâlcea, 20 ianuarie 2015
  ROMANIA                                                                                                                                          :   - "'X

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA                                                                                                                        . J       '

  DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE                                                                                                               J

  SERVICIUL IN vestitii PUBLICE                                                                                                  Anexa/la HCL                            A

  LISTA PROVIZORIE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE          |     V

  CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN QMF 1169^2.06.97  / / ■ <://

  Nr.

  -:rt

  DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

  Valoare inițiala

  Valoare totala actualizata

  Realizat pana ia 31 dec.

  2014

  Cheltuieli totale 2015

  FINANȚATE D! N         jS ■ c #

  Ca pa ci tati

  Ter men PI F

  Sur se pro prii

  Cred banc int.

  Cred banc ext. *

  Alte surse constituite potrivit legii **

  Total alocații bugetare

  X-'- dl n care;'+ J De lâ bugetul local

  Contrib. de ia buget Stat

  TOTAL

  41,853,872

  51,287,051

  356,524

  1,B57,660

  0

  0

  0

  0

  1,857,660

  1,857,660

  0

  0

  o

  f A

  din care C+M

  37,457,338

  45,217,261

  0

  1,055,890

  0

  0

  0

  0

  1,055,890

  1,055,890

  0

  0

  0

  LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

  27,879,368

  28,192,668

  361,728

  446,000

  0

  0

  0

  0

  446,000

  446,000

  0

  0

  0

  din care C+M

  25,475,426

  25,690,216

  0

  385,300

  0

  0

  0

  0

  385,300

  385,300

  0

  0

  0

  LUCRĂRI NOI - TOTAL

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ! c

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0.

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT» - TOTAL

  13,974,514

  23,094,383

  4,796

  1,411,660

  0

  0

  0

  0

  1,411,660

  1,411,660

  0

  0

  0

  i--

  din care C+M

  11,981,912

  19,527,045

  0

  670,590

  0

  0

  0

  0

  670,590

  670,590

  0

  0

  0

  Cap. 51.02. Autoritatl publice

  22,400

  22,400

  0

  22,400

  0

  0

  0

  0

  22,400

  22,400

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  i

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ! e

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  i c

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

  22,400

  22,400

  0

  22,400

  0

  0

  0

  0

  22,400

  22,400

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C1. Achiziția de imobile

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  n i i r 1 J                       i r

  C2. Dotări independente

  22,400

  22,400

  0

  22,400

  0

  0

  0

  0

  22,400

  22,400

  0

  0

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C4. Cheit. de proiectare pt. elab. SPF si SF

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C5. Majorare capital

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  : A

  Gap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

  30,000

  30,000

  0

  1,000

  0

  0

  0

  0

  1,000

  1,000

  0

  0

  o1

  din care C+M

  25,000

  25,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  01

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  30,000

  30,000

  0

  1,000

  0

  0

  0

  0

  1,000

  1,000

  0

  0

  joîo i i

  k

  din care C+M

  25,000

  25,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

  30,000

  30.000

  0

  1,000

  0

  0

  0

  0

  1,000

  1,000

  0

  0

  0

  din care C+M

  25,000

  25,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  __________0|

  0

  0

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  r“ o

  I

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C1. Achiziția de imobile

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  i

  C2. Dotări independente

  C3. Consolidări

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ______________________din care C+M______________________

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0'

  C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

  0

  0

  C5. Majorare capital

  0

  0

  Cap.65.02. - Jnvatamant

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  !

  din care C+M

  0

  0

  B

  LUCRĂRI NO!

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  r

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  C1. Achiziția de imobile

  0

  0

  C2 Dotări independente

  0

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

  C5. Majorare capital

  0

  0

  Cap.66.02. - Sanatate

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  ; .4

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  i

  din care C+M

  0

  0

  i 3

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  I

  din care C+M

  0

  0

  : (2

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  C1. Achiziția de imobile

  0

  0

  C2. Dotări independente

  0

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  C4. Chett. de proiectare pt. elab. SPF si SF

  0

  0

  C5. Majorare capital

  0

  0

  Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

  2,701,310

  2,701,310

  din care C+M

  2,503,200

  2,563,200

  ! A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  500,000

  500,000

  din care C+M

  480,000

  480,000

  Bazin de inot didactic - uiililati si sistematizare verticala

  500,000

  500,000

  din care C+M

  480,000

  480,000

  B

  LUCRĂRI NO!

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  ' C

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

  2,201,310

  2,201,310

  din care C+M

  2,083,200

  2,083,200

  C1. Achiziția de imobile

  0

  0

  C2. Dotări independente

  C3. Consolidări

  2,201,310

  2,201,310

  din care C+M

  2,083,200

  2,083,200

  înlocuire conducta apa sarala - ștrand Ostroveni

  2,201,310

  2.201.310

  din care C+M

  2,083,200

  2,083,200

  C4. Cheit. de proiectare pt. elab. SPF si SF___________

  C5. Majorare capital

  0

  0

  Cap.68.02- Asigurări,aslst.sociala

  8,083,740

  11,341,743

  din care C+M

  7,106,789

  9,575,281

  |               LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  s

  ;                     LUCRĂRI NOI

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  r o

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  L___ 0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  °J

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4,956

  11,000

  0

  0

  0

  0

  11,000

  11,OM

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  160

  10,000

  0

  0

  0

  0

  10,000

  10,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  160

  10,000

  0

  0

  0

  0

  10,000

  10,OM

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4,796

  1,000

  0

  0

  0

  0

  1,000

  1,0M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4,796

  1,000

  0

  0

  0

  0

  1,000

  1,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4,796

  1,000

  0

  0

  0

  0

  1,000

  1,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  100,000

  0

  0

  0

  0

  100,000

  100,000

  0

  0

  0

  0

  98,000

  0

  0

  0

  0

  98,OM

  98,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  c

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

  8,093,740

  11,341,743

  0

  100,000

  0

  0

  0

  0

  100,000

  100,000

  0

  0

  0

  din care C+M

  7,106,789

  9,575,281

  0

  98,000

  0

  0

  0

  0

  98,000

  98,000

  0

  0

  6

  C1. Achiziția de imobile

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C2. Dotări independente

  C3. Consolidări

  8,093,740

  11,341,743

  0

  100,000

  0

  0

  0

  0

  100,000

  100,000

  0

  0

  0

  din care C+M

  7,106,789

  9,575,281

  0

  98,000

  0

  0

  0

  0

  98,000

  98,000

  0

  0

  0

  Cămin do babani -corp A transf in loc sociale (HCL nr.

  I97',46/26.07.2012)

  8,093,740

  11,341,743

  100,000

  0

  0

  0

  0

  100,000

  100,000

  0

  0

  0

  din care C+M

  7,106,789

  9.575,281

  98,000

  98,000

  98,000

  0

  Q

  0

  C4. Chett. de proiectare pt. elab. SPF si SF

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C5. Majorare capital

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

  30,110,868

  36,437,598

  351,568

  1,367,760

  0

  0

  0

  0

  1,367,760

  1,367,760

  0

  0

  0

  din care C+M

  26,995,829

  32,447,276

  0

  711,490

  0

  0

  0

  0

  711,490

  711,490

  0

  0

  0

  A_

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  27,349,358

  27,662,668

  351,568

  435,000

  0

  0

  0

  0

  435,000

  436,000

  0

  0

  0

  din care C+M

  24,995,426

  25,210,216

  0

  385,300

  0

  0

  0

  0

  385,300

  385,300

  0

  0

  0

  Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

  591,140

  591,140

  292,500

  0

  0

  0

  0

  292,500

  292,500

  0

  0

  0

  din care C+M

  552,000

  552,000

  285,300

  0

  0

  0

  0

  285,300

  285,300

  0

  0

  0

  Gospodărie de producere, transport si punere in opera a mixturilor

  8,100,000

  8.100,000

  0

  10,000

  0

  0

  0

  0

  10,000

  10,000

  0

  0

  0

  din care C+M

  8,091,000

  8.091,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  L 0

  Sistem de iripalii a spatiilor verzi in municipiu

  200,000

  513,310

  0

  112,500

  0

  0

  0

  0

  112,500

  112,500

  0

  0

  0

  din care C+M

  195,000

  409,790

  0

  100,000

  0

  0

  0

  0

  100,000

  100,000

  0

  0

  a

  Ulrlitati si sistematizare verticala ANL Ostrovenî 5

  2,612,030

  2,612,030

  59,247

  10,000

  0

  0

  0

  0

  10,000

  10,000

  0

  0

  0

  din care C+M

  2,152,340

  2,152,340

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Amenajare si moder nizare Piața Centrală; (HCL 350/2008)_________

  15,846,188

  15,846,188

  292,321

  10,000

  0

  0

  0

  0

  10,000

  10,000

  0

  0

  0

  din care C+M

  14,005,086

  14,005,086

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  jb

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  _C _

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

  2,761,500

  8,774,930

  0

  932,760

  0

  0

  0

  0

  932,760

  932,760

  0

  0

  0

  din care C+M

  2,000,403

  7,237,060

  0

  326,190

  0

  0

  0

  0

  326,190

  326,190

  0

  0

  0

  CI.Achizitii de imobile

  C2. Dotări independente

  65,000

  65,000

  0

  65,000

  0

  0

  0

  0

  65,000

  65,000

  0

  0

  0

  C3. Consolidări

  2,162,000

  8,175,430

  0

  333,260

  0

  0

  0

  0

  333,260

  333,260

  0

  0

  I 0

  din care C+M

  2,000,403

  7,237,060

  0

  326,190

  0

  0

  0

  0

  326,190

  326,190

  0

  0

  0

  Reabilitare fetele termice incalzire si apa calda de consum PT 1 .Ostroveni (ramura 3 blc B0.A1.A2, B1,C16,C1 ,C2,C3,C4)

  660,000

  2,446,730

  78,000

  0

  0

  0

  0

  78,000

  78,000

  0

  oi o

  din care C+M

  608,040

  2,161,830

  76,756

  0

  0

  0

  0

  76,756

  76,756

  0

  0     0

  ‘Reabilitare ielele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 i (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24.C26,C27)          "7

  765,000

  2,946,900

  5,260

  0

  0

  0

  0

  5.260

  5,260

  0

  0

  din care C+M

  709,163

  2,611,900

  4,434

  0

  0

  0

  0

  4,434

  4,434

  0

  0

  Cj

  l Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum.PT 13^x Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1.S2,S3, A+B.O,P,R,V1-

  737,000

  2,781,800

  250,000

  0

  0

  0

  0

  250,000

  250,000

  0

  0

  0

  I                          din care C+M

  683,200

  2,463,330

  245,000

  0

  0

  0

  0

  245,000

  245,000

  _____oi

  0

  0

  |          CA. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sț SF

  534,500

  534,500

  0

  534,500

  0

  0

  0

  0

  534,500

  534,500

  0

  0

  0

  i           __            05. Majorare capital

  ~a".

  I                 Cap. 74.02. Protecția Mediului

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !                        din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  i               LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !                       din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  J                     LUCRĂRI NOI

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  j                       din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  !             ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  CI.Achizitii de imobile

  0

  ___            C2. Dotări independente

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  C3. Consolidări

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ..-------l

  din care C+M

  0

  0

  C4 Cheli, de proiectare pt. elab. SPF si SF

  C5. Majorare capital

  0

  0

  Cap. 84.02. Transport urban

  896,564

  754,000

  din care C+M

  791,520

  631,504

  A

  LUCRĂRI IN CONTINUARE

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  s

  LUCRĂRI NOI

  0

  0

  din care C+M

  0

  0

  ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

  896,564

  754,000

  din care C+M

  791,520

  631,504

  C1 .Achiziții de imobile

  C2. Dotări independente

  C3. Consolidări

  795,564

  654,000

  din care C+M

  791,520

  631,504

  Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str.

  Ostraveni

  300,000

  366,000

  din care C+M

  360,000

  360,000

  Modernizare str.ToamneifHCL 226/2011)

  495.564

  288,000

  din care C+M

  431,520

  271.504

  C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sl SF

  100,000

  100,000

  C5. Majorare capital

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  oi 0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  355,500

  0

  0

  0

  0

  355,500

  355,500

  0

  0

  0

  0

  246,400

  0

  0

  0

  0

  246,400

  246,400

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  ____ 0

  0

  0

  0

  355,500

  0

  0

  0

  0

  355,500

  355,500

  0

  0

  6

  0

  246,400

  0

  0

  0

  0

  246,400

  246,400

  0

  0

  0

  0

  255,500

  0

  0

  0

  0

  255,500

  255,500

  0

  0

  0

  0

  246,400

  0

  0

  0

  0

  246,400

  246,400

  0

  0

  0

  122,500

  0

  0

  0

  0

  122,500

  122,500

  0

  0

  0

  119,100

  0

  0

  0

  0

  119,100

  119,100

  0

  0

  .0

  133,000

  0

  0

  0

  0

  133,000

  133,000

  0

  0

  0

  127,300

  0

  0

  0

  0

  127,300

  127,300

  0

  0

  ■ 0

  0

  100,000

  0

  0

  0

  0

  100,000

  100,000

  0

  0

  a  Municipiu! Rm, Valcea C U J. 2540813


Anexa (1 b) la HCL nr.-ÂzX^

r.

LISTA PROVIZORIE


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

Nr. cri.

Nominalizarea achîz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

Nr. si data documentului

Suma

0 d

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

1,411,660

Din care C+M

671,590

i                   i

1                   1

ACHIZIȚII IMOBILE

0

îl

DOTĂRI INDEPENDENTE

87,400

Cap. 51.02 Autoritati publice

22,400

Șist, integrat de management (ISO 9001,14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

10,000

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12,400

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

65,000

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

65,000

Cap.84.02 Transport urban

0

IIL

CONSOLIDĂRI

689,760

din care C+M

671,590

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1,000

din care C+M

0

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

3200

1,000

din care C+M

0

I

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

100,000

1

din care C+M

99,000

I

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

100,000

din care C+M

99,000

Cap.70.02. Locuințe ,serv.si dezv.publica

333,260

din care C+M

326,190

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT1 Ostroveni (ramura 3 blc B0,A1 ,A2, B1 ,C16,C1 ,C2,C3,C4)

ml

890

78,000

din care C+M

76,756

i                                        I

! crt. |

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

Plati efectuate *)

Nr. si data documentului

Suma

ts

1

2

3

4

5

6

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C26,C27)

ml

1038

5,260

din care C+M

4,434

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum Pf 13 Piață Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piața)

ml

1000

250,000

din care C+M

245,000

.Cap.84.02 Transport urban

255,500

din care C+M

246,400

f

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

122,500

din care C+M

119,100

Modernizare str.Toamnei

ml

800

133,000

din care C+M

127,300

| IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st. de pretez,, fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

634,500

Cap.70.02. Locuințe,serv .si dezv.publica

534,500

Reactualizare PUZ Central

buc

1

40,000

!

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

40,000

i

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

160,000

Reactualizare PUZ Goranu 2

buc

1

51,000

PUZ Zona comerciala Dovali

buc

1

36,000

!

Gospodărie de producere a mixturilor asfaltice

buc

1

100,000

Utilitati si sistematizare verticala ANL Ostroveni 5

buc

1

77,000

i

Extindere rețea iluminat zona str, Decebal, Timiș

buc

1

500

Amenajare și modernizare Piața Centrală (reactualizare, verificare documentație reactualizata)

buc

1

30,000

Nr. crt

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UNI

CANTITATE

Valoare

Plăti efectuate *)

Nr. si data documentului

Suma

n

1

2

3

4

5

6

Cap.84.02 Transport urban

buc

1

100,000

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran - revizuire si completare

buc

1

100,000

MAJORARE CAPITAL

buc

1

0

ROMANIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIT!!

Anexa nr/Jla HCL.■Z-/


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2015 - provizorie FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST ADERARE Si COFINANTARE BUGET LOCAL

lei RON

#1

■ : DENUMIREAOBIECTIVULUI

ilfl ■ i ■ 7Wf +1!;

’ ■■■-.rValoare ’ '

^ctualteatai

” ?î- : ■::. :yș ș;:::          ;::

\ : :R.eatizăt; ::H;;; panala :V<:

<^șhCt»tnile#h^/: c q::     ; «Quue -< ■ ■ h:

: 'î': H H          Z;?5 :■;?

•-Ter

• men

PIF

j r Afte fonduri

Wt;rpdsfăderaire;n!H

. Tot< afedathy =ș

^HhLdiricareț^:;:-:

Dela"

iContrib;::

-mv^^sursfc-J

'    ;-;:i:.de r;;'

; ? :;; firiăr4are .; ;'

-         TOTALFONDUR1EUROPENE

17©,€L45,947.00

^Jt4734634&96

. 5<32520130

^h^9j69£380,W

1,184,350.00

3,506,950.00

3,405,000,00

101,950.00

■:    :        030

0.00

• 0.00

din care C+M

128,015,341.00

70,765,786.00

50,293,390.00

H':;;^?17?(5Z30a30

13,300,000.00

929,400.00

3,144,500.00

78,600.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

63,239,150.00

49,555,302.00

35,201,329.00

7,874,000.00

7,200,000.00

609,500.00

50,000.00

14,500.00

0.00

0.00

din care C+M

51,222,841.00

38,940,055.00

34,008,667.00

6,808,000.00

6,300,000.00

508,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

.          i . 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte cheit. de investitii

112,806,797.00

98,385,544.90

19,123,872.00

: ; 11,617,300.00

7,800,000.00

574,850.00

3,355,000.00

87,450.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

76,792,500.00

31,825,731.00

16,284,723.00

7,000,000.00

421,400.00

; i : 3,223^00,00

3,144,500.00

78,600.00

0.00

0.00

0.00

ș: 3= - 3 LȘ: ’ 'îil £J       jQO

i: •: -*r              ru •’ >_

•L

!=??Lî+++;-=s=15:8iB6

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

=OÎ=:S|:=^W:8ăe0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C Alte cheit. de investitii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■i,                OjOO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

L00

Z'-"- ■:           - - - ■:     -:

^^^^6365

ȘîOLftO-

ISȘqjțjo

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901.133.00

0.00

100,000.00

i-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C Alte cheit. de investitii

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

0.00

105,000.00

• ■ •     -H-.-: :-0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

0.00

100,000.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,919.700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

■105,000.00

0.00

105,000.00

z,.. . o:oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12,192,799.00

11,901,133.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

16,919,700.00

17,685,458.00

13,142,311.00

0.00

105,000.00

s <-■«+■ M-C    +*+**?•? 5JC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

13,563,170.00

12.192.799.00

11.901,133.00

0.00

100,000.00

Ș:^=p:==^s£j=^»â®

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■iiiiițsaiSȘ&M&P

4,457^300.00

3,500,000.00

■:::. ■„ v l •: • :L" wîfjVOU; W

. :    880;000.00

0030

din care C+M

43,291,830.00

0.00

76,601.00

3,845,000.00

3,000,000.00

0.00

845,000.00

845,000.00

0.00

0.00

0.00

b.oo

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAtte cheit. de investitii

59,422,217.00

58,955,608.90

1,206,849.00

3,500,000.00

69,850.00

:?^y?=88^4Ș6aO

880,000.00

7,450.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

43,291,830.00

0.00

76,601.00

3,000,000.00

0.00

:    :845,00fl.00

845,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

484,133.00

0.00

69,850.00

0.00

7,450.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

57,684,130.00

57,217,521.90

722,716.00

-7îț?-+n?s:4«î3ațo#m

3,500,000,00

880,000.00

0.00

din care C+M

43,291,830.00

49,157,312.00

76,601.00

3,845,000.00

3,000,000.00

0.00

845,000.00

845,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,743,230.00

25,256,748.00

227.958.00

3,500,000.00

0.00

185,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

22,098.830.00

20,442,925.00

76,601.00

3,000,000.00

0.00

^;=:H=uu:=M«ffiTO(X0O

165.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

31,940,900.00

31,960,773.90

494,758.00

0.00

0.00

695,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

21,193,000.00

28.714,387.00

•       680,000.00

0.00

0,00

680,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4.Cheltuîeli de proiectare pt elab SPF si SF

0.00

0.00

0.00

:          .     0.00

0.00

0.00

.•••;.• 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

§;§^$997£2ff30

•t. -C1 ■ ■ ■• 0.01»

- 224,255.00

^;^:L2U475X»0-(JO

•. zî^rsîOOOtf

q x ț               > '"xx'''-'"'>■^^00'

^^Sh:W66

îgpiflW

•Șș-6.00

din care C+M

12,242,830.00

0.00

0.00

^ȘÎsRȘ^ȘM^OK-Oi»

0.00

0.00

: ^+7-^2,2^366 aăo

2,299,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

Ls              0.00

0.00

0.00

:         ; : 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

-0.06

0.00

0.00

■■              6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

j-O.iXJ

0.00

0.06

:               o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte cheit. de investiții

13,997,320.00

0.00

224,255.00

2,475,000.00

0.00

0.06

J: 2;47^MOO

2,475,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

12,242,830.00

0.00

0.00

2,299,500.00

0.00

0.00

;-;;<:++:21299t50ftgO

2,299,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CI Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

iO.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

. : ©;00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

13,997,320.00

0.00

224,255.00

2,475,000.00

0.00

0.06

2,475,000.00

2,475,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

•^:/

. ;; //:           :•.,:. /l / ?/.' •' : /■ =;ță| "■

/ Valoare ;;

islliegl c-i• txc i-i::?i::• f:Bi■«?=

/■;/ Valoare .

actualizata/..

/SSjianaiiia+ș: : i /

^Cț£: î/cîr /rtațU

/:Ter men PI F

1jr bțHÎcăre^\ • : • i

;h«țșțiF^ț^*fifej-7 ibsSgoîMiKferar^ii^

. .' :Total; ::

: ’âlocatM' ;■ i::i g jp r-_ ;■BUgetdte:: f

; : din care: ■:

De la'/:.;. J: /: • btî^țrtulș/^ ?tocat

' / '/dela / /:: • /' bug. < '■/

p; :/]jMte^șărse /

////finanțare H//2

4

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

din care C+M

12,242,830.00

0.00

0.00

.: =2^99,50000

0.00

0.00

^.:W^5BO0

2,299,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

9,856,820.00

0.00

107,821.00

•^;=^<»waoaa>

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

8,648,420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

949,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc S3- str.Generai Magheru nr.14

3,056,880.00

0.00

44,591.00

0.00

0.00

^^BnlIZOOOiOO

112,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

2,671,838.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc H2-str. Republic ii, nr.18

1,421,350.00

0.00

15.457.00

0.00

0.00

111,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,246,687.00

0.00

0.00

B sR ■ h n : M 4O51S301OO

0.00

0.00

105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

700 w fin

n nn

9^1 nn

o no

n on

111.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

627,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•sBBiTi^aKSKa»

105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 51A-str,Radu de la Afumati,nr.1

346,970.00

0.00

5,471.00

:: • ?:?>■:vmvi aa

0.00

0.00

111.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

300,090.00

0.00

0.00

i X           : i::

0.00

0.00

105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

________Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28________

918,350.00

0.00

5,953.00

0.00

0.00

111,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_______________din care C+M_______________

825,276.00

0.00

0.00

;:L’.:::

0.00

0.00

£^g£::3â53QăW:

105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

409,040.00

0.00

3,176.00

0.00

0.00

111.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

360,310.00

0.00

0.00

j H i£?£î?i

0.00

0.00

105.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

470,830.00

0.00

3,201.00

0.00

0.00

111,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

421,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

1,160,690.00

0.00

13,017,00

: n           iț 3^^000^00

0.00

0.00

111,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

978,412.00

0.00

0,00

0.00

0.00

=iiiW^:Ș&!gsew

105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

________Bloc A1 - str. Doctor Hacman, nr.2_______

1,350,410.00

0.00

13.674.00

0.00

0.00

111,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,216,292.00

0.00

0.00

y ’ 3      l • z

0.00

0.00

105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

4,140,500.00

0.00

24,780.00”

0.00

0.00

HH i: Î5;”c"l; MKLIXwW

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

3.594,410.00

0.00

0.00

2- r*: i: q;    : :î zajțft: ruin: M

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

OJDO

Bloc 88- str.Doctor Hacman

1,139,890.00

0.00

6,656.00

ȘZ±c±r.: Ț± /: .-tS-y.

0.00

0.00

125.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

995,030.00

0.00

o.oo

1 1c.qUU.UU

0.00

0.00

112,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc S7/2 - Calea lui Tratan

1,017,620.00

0.00

5,592.00

0.00

0.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

889,650.00

0.00

0.00

r-c 332>5CXÎiOO

0.00

0.00

112,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

1,115,860.00

0.00

6.739.00

i/:l25;O<Xt0Q

0.00

0.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

0 00

din care C+M

983,910.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112,500.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

867,130.00

0.00

5,793.00

0.00

0.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

725,826.00

0.00

0-00

0.00

0.00

^H~sș<;K:t^50frâG

112,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

13.446,782.00

0.00

91,654.00

0.00

0.00

975,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

11,672,664.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-123

485,893.00

0.00

4,722.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

402,588.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^^ÎS?«8®flL0O

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - P1

1,201,912.00

0.00

7,360.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,043,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r^giiiigraaORil»

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - P4

637,476.00

0.00

4,853.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

545,435.00

0.00

0.00

/=// i /6G.000J00

0.00

0.00

g^MsbisaM»

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - P5

783,215.00

0.00

5,938.00

0.00

0.00

65.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

669,741.00

0.00

0.00

j£X^? ■ X :

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 24

864,750.00

0.00

6.494.00

< W'jfiSwKOgQQ

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

754,884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^^^H^Șjț&ÎEOQ&eO-

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-A37/1

985,853.00

0.00

6.783.00

iZ^i ^<2IH.-ț^G(iJl0X)G

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

857,779.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 98

1,286,734.00

0.00

7,844.00

i : iyEiîHrZ'•%:11' S&OOOîOO

0.00

0.00

^w^^^ȘjDOOXSO

65,000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

din care C+M

1,127,505.00

0.00

0.00

■             T^Ț ;;

0.00

0.00

=:^^ii:=e®OOWO&

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Btoc-N9

1,052,068.00

0.00

6,991.00

■x: ■ :=X£-Î~ir ■ ■j?fyv;nflfY:f¥ț

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

918,834.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-NW

535,474.00

0.00

5,332.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

din care C+M

458,185,00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc-15

2,179.771.00

0.00

9,193.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

1,919,524.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 03

778,727.00

0.00

5,661.00

a: ? Ș&j

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

676,624.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 06

501,569.00

0.00

4,562.00

0.00

0.00

65,000.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

din care C+M

429,584.00

0.00

0.00

■::=■: ■■:Uw;w

0.00

0.00

^ssi^iWMWBS»

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 07

818,053.00

0.00

5,678.00

t îi

0.00

0.00

Și*£=S\W®0a»

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

712,435.00

0.00

0.00

«BsSg:^0OTiOO

0.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc - 08

824,643.00

0.00

5,678.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

719,499.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^^h^::WiOO.OO

60.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bloc -18

510,644.00

0.00

4,565.00

0.00

0.00

^^^:=«ă®oâxc»

65,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

436,791.00

0.00

0.00

0.00

0.00

irsSigâMjMB»

60,000.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

C4.Cheltuieli de proiectare pt elab SPF si SF

0.00

0.00

0.00

n •: i ? H rz? *

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sgsSa

sil39,75i;786t90

r:l=SS?^7jt4^56<fe®0

-i><>a

^0160

s^rao

din care C+M

71,160,341.00

58,572,987.00

38,315,656.00

ss^^SSM^ffiȘOS

10,300,000.00

829,400.00

0.00

78,600.00

0.00

6.00

0.00

A.Lucrari in continuare

63,239,150.00

49,555,302.00

35,201,329.00

7,200,000.00

609,500.00

50,000.00

14,500.00

0.00

6,00

0.00

din care C+M

51,222,841.00

38,940,055.00

34,008,667.00

6,300,000.00

508,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ki Baț&uafbaftăr '

-Realizat:'.

■:■ 7■ :.•: ;■

■iii liiii

1 Ni 7^' jljr «ir I 4 ! t

j            'i,t

Ter men PI F

ji|:7H inteTneSiT: :

-? ? n                   : £ $

-       IJfcîș                 ; ■:5*:::

: :. :;:it>e1a: .Tr

•”ir' ■ ? i :rWCfl&:: j : î ’ -r

ilWO

«teistei;- " ■■

6

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimir.

40,029,640.00

34,281,921.00

26,473,905.00

2,000,000.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

35,301,860.00

30,259,927.00

25.735,487.00

1,800,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Radulescu de ia int. cu str. Ostroveni pana la int. cu DN 67

23,209,510.00

15,273,381.00

8,727,424.00

0.00

59,500.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

15,920,981.00

8,680,128.00

8,273,180.00

0.00

8.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din muu. Rm. Valcea

31,198,450.00

65,807,864.00

1,243,408.00

5,200,000.00

0.00

i

50,000.00

0.00

0.00

din care C+M

30.390,450.00

56,506,899.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AItechelt. de investitii

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

4,300,000.00

400,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

JjZXC; -7;.:'4i*WV>UW}^UV

4,000,000.00

321,400.00

0.00

78,600.00

0.00

0.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C 3 Consolidări

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

4,780,000.00

4,300,000.00

400,000.00

0.00

80,000.00

0.00

€.00

0.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632,932.00

4,306,989.00

4,400,000.00

4,000,000.00

321,400.00

0.00

78,600.00

0.00

0.00

0.00

9

Reabilitare pod peste OLT

22,467,560.00

21,744,478.00

4,550,457.00

■T T 4780:000.00

4,300,000.00

400,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

19,937,500.00

19,632.932.00

4,306,989.00

4,000,000.00

321,400.00

0.00

78,600.00

0.00

0.00

0.00

C4Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

p. Primar Viceprimar Gigi Ioni Matei


Vieeprimar

VasilW Cocos


Director Eco

Ec, lonVZFpad


pmic it


Set Serviciu investiții

P. Primar

Vjceprimar


Viceprimar

Eduard Virian


Director Executiv Adjunct

Mirela Tur cu


Director

Ion Le,


Sef Serv. Contabilitate Buget

Narcisa Colțos


Anexa la HCL. _Z_

-a/.


Anexa 1 b)din OGli169/1997

LISTA2015

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente- ■'* repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG, LOCAL

z

UNI

o > z

PLATI EFECTUATE

o

Nominalizarea achiz, de bunuri si a altor chelt. de investitii

riTATE

Valoare

Nr. sî data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

4,017,300.00

din care C+M

3,644,500.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

77,300.00

Cap. 51.02. Autoritati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

77,300.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

41,100.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

36,200.00

III

CONSOLIDĂRI                 1

3,940,000.00

din care C+M

3,644,500.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

105,000.00

din care C+M

100,000.00

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

105,000.00

1

din care C+M

100,000.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

880,000.00

din care C+M

845,000.00

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

185,000.00

2

din care C+M

165,000.00

3

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni in Municipiul Rm. Valcea

buc

1

695,000.00

din care C+M

680,000.00

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2,475,000.00

din care C+M

2,299,500.00

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

1,000;000.00

din care C+M

■: 949;500.00

4.1

Bloc S3- str.General Magheru nr.14

buc

1

: .112,000.00

din care C+M

105,500:00

4.2

Bloc H2-str.Republicii, nr.18

buc

1

•■■■■? m.oooioo

din care C+M

105,500.00

4.3

Bloc R4- str.Henri Coanda, nr.7

buc

1

. : 111,000.00

din care C+M

105,500.00

4.5

Bloc 51A-str.Radu de la Afumati,nr.1

buc

1

t '111,00.0100

din care C+M

i:      105,500.00

4.6

Bloc 113-str.Matei Basarab, nr.28

buc

1

111,000.00

din care C+M

105,500.00

4.7

Bloc 129-str.Matei Basarab, nr.17

buc

1

? 111,000.00

din care C+M

, .     105,500.00

4.8

Bloc 131-str.Matei Basarab, nr.21

buc

1

„l /. ' 111,000.00

din care C+M

. 105,500.00

4.9

Bloc 132-str.Matei Basarab, nr.23

buc

1

111,000.00

din care C+M

105,500.00

4.10

Bloc A1- str.Doctor Hacman, nr.2

buc

1

111,000.00

din care C+M

' 105,500100

5

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

500,000.00

din care C+M

.. ■ 450,000.00

5.1

Bloc 88- str.Doctor Hacman

buc

1

125,000.00

din care C+M

|       112,500.001

5.2

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Bloc S7/2 - Calea lui Traian

buc

1

125,000.00

din care C+M

112,500:00

Bloc 04- str.Nicolae Balcescu 34

buc

1

125,000100

din care C+M

112.500.00

Bloc 20- Calea lui Traian nr 175

buc

1

125,000.00

din care C+M

■ 112,500.00

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe

975.000.00

din care C+M

900,000.00

Bloc -123

buc

1

... 65,000.00

din care C+M

, 60,000.00

Bloc - P1

buc

1

. 65,000.00

din care C+M

60,000.00

Bloc - P4

buc

1

65,000.00

din care C+M

60,000.00

Bloc - P5

buc

1.

^5,000.00

din care C+M

60,000.00

Bloc - 24

buc

1

■ ^5;QQQ.OO

din care C+M

:     60:0.00.00

Bloc - A37/1

buc

1

din care C+M

60:000.00

Bloc - 98

buc

. 1

; 65,000.00

din care C+M

60,000.00

Bloc - N9

buc

1

65,000.00

din care C+M

60,000.00

Bloc - N10

buc

1

65,000:00

din care C+M

. .     60,00000

Bloc -15

buc.

;.T

65,000.00

din care C+M

Bloc - 03

buc

. 1

:■ 65,000:00

din care C+M

woo:oo

Bloc - 06

buc

■1:

: 65;000.00

din care C+M

60:000.00

Bloc - 07

buc

' 1

65;000.00

din care C+M

. 60,000.00

Bloc - 08

buc

1.

din care C+M

Bloc -18

biic..

1

' 65;ooo.oo

din care C+M

. 60,000.00

7

Cap. 84,02. TRANSPORT URBAN

480,000.00

crin care C+M

400,000.00

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

480,000.00

din care C+M

400,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

P.Primat j,                                                  Vice primar

ViceprimJr/A                                                          Eduard Vir/aii /

Gigi lon^teNJț )                                               iLW

Director Executiv Adjunct                                        Director E&ecutiv

Mirela Turcu                                                      Ion L^pkqat

Sef Serv. Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos In/

Președinte ședința

Secrejat^

Jr/6n Didoii


Gheorghe Mihailescu

Anexa 7, la HCL_Z_./JL^O.Z.2^3

Anexa 1 b) din OG1169/1997

LISTA 2015                         ;■ ,J \

poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG, LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

n'J ~JN |

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr, si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

7,800,000.00

din care C+M

7,000,000.00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

7,800,000.00

din care C+M

7,000,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

0.00

din care C+M

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

0.00

din care C+M

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

3,500,000.00

din care C+M

3,000,000,00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

3,500,000.00

din care C+M

3,000,000.00

Cap. 84.02, TRANSPORT URBAN

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

3

Reabilitare pod peste OLT

.buc

1

4,300,000.00

din care C+M

4,000,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTAREpt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITA TE A PROIECTELOR si AL TE STUDII AFENETE z OBIECTIVELOR

0.00Sef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos