Proces verbal din 30.09.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 30 septembrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 30 septembrie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 2740 din 24.09.2013, la care participă domnul primar Emilian Valentin Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 21 de consilieri locali din cei 23 în funcție. Au lipsit inițial următorii consilieri locali: Ene Ana Gabriela și Voicu Marius Iulian (acesta a venit în timpul ședinței).

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 21 de consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare domnia sa prezintă procesele verbale ale ședinței ordinare din data de 29 august 2013 și al ședinței extraordinare din 03 septembrie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesele verbale ale ședinței ordinare din data de 29 august 2013 și al ședinței extraordinare din 03 septembrie 2013.

În continuare, doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor și altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2013.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.210/2013 referitoare la garantarea, de către municipiu, a unei finanțări rambursabile interne contractate de S.C. ETA S.A.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind disponibilizarea unor animale din dotarea Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, aflată în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/2009 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui acces carosabil din b-dul Dem Rădulescu.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice - 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea, Direcției de Protecție Socială și Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.198 din 25.07.2013.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația ”Centrul pentru Familie”.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr.199/2013 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.298/147 din 20.11.2012, așa cum a fost completată prin Hotărârea nr.151/2013.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Șt. Lazăr.

 • 19. Diverse.

 • - Raport și proiect de hotărâre privind completarea componenței Consiliului Loca al municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Emilian Valentin FRÂNCU, primar al municipiului, în Adunarea Generală și în Consiliul Director la ADI Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Doamna președintă vreau să luați act de propunerea mea de a retrage de pe ordinea de zi punctul șaptisprezece. În același timp vreau să vă transmit tuturor în gând frumos din partea mea. Să vă mulțumesc pentru faptul că în lipsa mea s-au desfășurat ședințe de consiliu pe care eu le-am simțit de substanță și mi-aș dori din tot sufletul ca Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciunea ca să dăm la o parte orice adversități politice și să facem în așa fel încât pentru comunitatea Râmnicului, consiliul să fie unul de excepție și să promoveze proiecte bune pentru comunitate”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”la punctul Diverse este un material referitor la completarea componenței Consiliului Local și cred că este normal să fie analizat ca și prim punct pe ordinea de zi”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina:”Dacă îmi dați voie, ordinea de zi așa a fost prezentată de executiv și consider că un punct de la punctul Diverse nu poate fi prezentat primul pe ordinea de zi. Cu alte cuvinte nu încurcă pe nimeni ordinea de zi așa cum este prezentată. Îi spunem domnului consilier:Bine ați venit!”. Dacă îmi permiteți, eu consider că tocmai în spiritul menționat anterior trebuie să începem cu un gest de fair-play și vă propun să acceptăm propunerea colegilor noștri și să trecem totuși, în mod excepțional, pentru că în mod normal conform regulamentului un punct trecut pe primul loc la Diverse. Dar, pentru că este totuși o propunere și voința noastră este suverană, să acceptăm această propunere și prin vot trebuie să decidem. Deci, dacă propunerea primarului nu mai trebuie votată pentru că este decizia sa, în schimb această propunere venită din partea unui lider de grup trebuie totuși votată. Pentru a exista această armonie, pe care eu sper că în continuare o vom avea, să acceptăm propunerea”.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, doamna președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței cu modificările prezentate în plenul ședinței, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea componenței Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al municipiului Ramnicu Valcea al doamnei Ene Gabriela Ana, ca urmare a pierderii calității de membru al Partidului Democrat Liberal si a demisiei acesteia din aceasta calitate”.

În continuare are cuvântul domnul consilier local Amza Valeru, președintele comisiei de validare pentru a prezenta procesul verbal al acestei comisii. Domnul Amza Valeru prezintă procesul verbal care face parte integrantă din dosarul de ședință. Potrivit concluziilor din acest proces verbal se recomanda validarea mandatului de consilier local al domnului Mușat Constantin.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea componenței Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea, al doamnei Ene Gabriela Ana, ca urmare a pierderii calității de membru al Partidului Democrat Liberal și a demisiei acesteia din calitatea de consilier local.

Consecință a prevederilor de mai sus se declară vacant locul de consilier local ocupat până la această dată de doamna Ene Gabriela Ana.

De asemenea, se validează mandatul de consilier local al domnului Mușat Constantin, supleant pe lista de candidați a Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 10 iunie 2012.

În continuare, domnul consilier Mușat Constantin depune jurământul prevăzut de Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu prezenta ședință se completează componența Consiliului Local cu domnul Mușat Constantin.

Consilierul nou validat conform prevederilor de mai sus, și-a exprimat opțiunea și va face parte din comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

În acest moment sunt prezenți la ședința 22 de consilieri din cei 23 în funcție.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor și altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea cotelor procentuale pentru calculul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, conform Hotărârii Guvernului nr. 1309 din 27 decembrie 2012, publicată in Monitorul Oficial nr. 898 din 28 decembrie 2012.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile. Comisia nr.2 a făcut propunerea acordării unei bonificații de 10% la impozitul pe clădiri, teren si mijloace de transport, și contribuabililor persoane juridice care achită anticipat, până la 31 martie 2014, obligațiile calculate pentru întregul an la rolul nominal unic.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Nu vreau sa țin un discurs populist, dar situația economică a județului o cunoaștem cu toții și nu cred că poate să suporte populația o creștere cu 16% a impozitelor pe clădiri și terenuri. Dorința noastră este suverană așa cum ați spus domnule primar și haideți să stabilim împreună ca impozitele să rămână ca în anul 2013. Putem să facem acest lucru. O să îmi justificați cu o Hotărâre a Guvernului nr.1309 din 27 decembrie 2012, dar noi, consiliul local nu ne-am întrunit aici ca să luăm act, avem posibilitatea să votăm pentru menținerea impozitelor și taxelor la nivelul anului 2013. Eu zic că este bine să le respectăm încrederea celor care ne-au trimis aici. Vă mulțumesc.

Domnul primar Emilian Frâncu : O mică observație aș vrea să fac. Știți bine că, anul trecut, deși aproximativ 80% din primarii din România au mărit chiar cu 17% toate taxele și impozitele locale, la Râmnicu Vâlcea, noi, cu înțelepciune cred eu, gândindu-ne că vor veni vremuri întradevăr dificile și am avut dreptate am zis să nu mai punem o povară suplimentară pe cetățean. De data aceasta vreau să vă spun însă două lucruri. În primul rând fără să ai resurse pentru investiții nu poți să duci la capăt proiectele semnificative pe care râmnicenii le așteaptă și care, la rândul lor, vor genera locuri de muncă și vor genera un strop de bunăstare, cred eu în doi-trei ani. Dar nu acesta este un motiv, pentru că este un motiv pe care dumneavoastră l-ați considera subiectiv. Evident puterea își apără propunerea și opoziția caută să găsească în argumentația propunerii făcute de putere.

În acest moment a venit domnul consilier local Voicu Marius Iulian și sunt prezenți la ședință toți cei 23 de consilieri în funcție.

Domnul primar Emilian Frâncu : Domnule Constantinescu, de data aceasta este totuși o lege și cum bine ați remarcat această ordonanță a guvernului spune foarte clar că de data aceasta, cu atât mai mult dacă nu ai mărit atunci când se putea face acest lucru, acuma nu ți se mai dă voie și am încălca legea. Eu aș zice că, chiar dacă într-n fel puterea noastră este suverană și putem să legiferăm pentru zona noastră locală cu riscul de afi contestați în contencios de prefect ș.a.m.d., haideți să luăm act de faptul că dumneavoastră și cu noi toți suntem în principiu de acord că ar fi bine în măsura posibilului să păstrăm taxele și impozitele locale la un nivel cât mai mic, dar, fiind o lege să o respectăm.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Aș considera ca aceste lucruri să fi fost dicutate în comisie și să nu mai purtăm aceste discuții aici. Este o dezbatere politicoasă, dar noi, în comisii, în general ne respectăm și ne spunem punctul de vedere acolo. În general aici susținem doar cauza corectă nu în fața camerelor cu populisme.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Se estimează o suplimentare prin această indexare cu 800.000 lei a bugetului local. Nu este o sumă de care să nu ținem cont dar cred că putem să renunțăm la o investiție pe o stradă. Anul trecut ați estimat la începutul anului că din impozitul pe terenuri persoane fizice atragem la bugetul local 1.250.000 lei, din impozitul pe clădiri 6.165.000 lei. Ponderea cea mai mare o reprezintă aceste impozite din punctul meu de vedere. Haideți să încercăm pentru că este o suplimentare doar cu 800.000 lei, destul de mică la nivelul bugetului de aproape 50 de milioane de euro. Putem să facem acest lucru și aș vrea să țineți cont de solicitarea noastră.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Lucrurile sunt foarte simple, dar refuzați să înțelegeți. Unde-i lege nu-i tocmeală. Deci, o hotărâre de consiliu nu are putere peste o lege. Deci, dacă majorarea era cu 1 leu, rețineți, trebuia să o executăm. Trebuia să ținem această ședință și să dăm hotărâre de consiliu de majorare cu 1 leu. Terminați cu aceste populisme.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș :Ce se întâmplă dacă nu aprobăm această hotărâre

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : In conteciosul administrativ o atacă prefectul...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș :Eventual.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Cum eventual ? Toate hotărârile de consiliu local sunt monitorizate de prefectură.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Bineînțeles că sunt monitorizate, dar noi ne-am întâlnit să luăm act.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Faceți deosebirea între ce înseamnă lege și puterea ei ?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș :Anul trecut s-a putut. Chiar domnul primar a recunoscut acest lucru.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Nu a fost o lege imperativă

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș :Dar nu s-a modificat legistația din decembrie și până acum.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Deja o lungim aiurea.

Domnul primar Emilian Frâncu : « Domnule Constantinescu, dumneavoastră ați văzut toată deschiderea pe care eu am avut-o și o am în continuare. Ați observat de asemenea, că ați fost invitat de două ori să vă spuneți punctul de vedere. Și-a spus punctul de vedere și domnul Ion Gigi Matei, eu cred că, deja, colegii consilieri și-au format o opinie și eu cred că cel mai bine ar fi ca să trecem la vot. Argumentații care pot să vină de acum încolo pe bandă rulantă că este firesc pentru că fiecare are o opinie duc mai mult în derizoriu problema în loc să o simplifice. Puterea își susține punctul de vedere pentru că este o lege care trebuie în principiu respectată, iar dumneavoastră spuneți : domnule, legislativul local are dreptul să-și asume anumite responsabilități. E un lucru foarte clar în rest sunt doar dezvoltări ale aceleiași probleme spuse cu alte cuvinte pe care eu le înțeleg, dar înțelegi și dumneavoastră că cetățenii vor ataca această chestiune ca, atenție s-au spus niște puncte de vedere foarte clare. Pentru alte grupuri politice mi se pare firesc să fie lăsați să-și spună punctul de vedere. Dar, eu zic că dumneavoastră ați exprimat foarte bine esența punctului de vedere al grupului PDL. Noi, USL-ul ne-am spus punctul de vedere.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian :Aveam și eu un punct de evedere. Știu că există o prevedere legală care spune că pentru anul 2013 se permite o derogare. Atunci nu avem cum și să știți sincer că nici eu nu sunt de acord...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Dumneavoastră votați pentru indexare ?

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :Rămâne să votăm împreună. Nu unii sau alții.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian :Deși știu că este lege nu-mi convine nici mie situația aceasta și atunci o soluție ar fi să ne abținem

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș :E o chestiune de voință.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian :Atunci ar însemna ca eu să nu respect legea..

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :Aș vrea să supun la vot.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore a solicitat cuvântul.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Așa cum a amintit și domnul primar Emilian Frâncu este destul de important rolul municipalității de a crea locuri de muncă, de a face investiții dar, asta nu se face pe seama impozitelor colectate pe spinarea populației. Haideți să vedem că există și alte surse și alte soluții pe fonduri europene atrase care trebuie utilizate la maxim, însă văd că la momentul de față, în afară de ce s-a preluat, portofoliul de proiecte care necesită o dezvoltare durabilă a orașului merge în continuare dar, să vedem că mai apar și altele noi.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :Suntem la punctul doi al ordinii de zi, pe subiect.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Discutam de impozite și taxe locale. Apreciez corectitudinea colegilor din comisia nr.2 de buget- finanțe atunci când le-am propus tuturor că ar fi un act de normalitate să fie tratată problema impozitelor la persoanele juridice cu aceeași unitate de măsură ca și la persoanele fizice. Mulțumesc domnului Vîrlan că a răspuns la sugestia și propunerea pe care am făcut-o să fie acordată bonificația și persoanelor juridice pentru anul 2014

Să înțeleg că votați « pentru » acuma.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Cu bonificația suntem de acord și cu majorarea impozitelor și taxelor nu suntem de acord.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor și altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014, completat cu propunerea formulată în plenul consiliului local de comisia nr.2.

Întrunind 18 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” ( următorii consilieri locali: Mușat Constantin, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie. Motivația este următoarea: sunt împotriva majorării impozitelor și taxelor locale, dar sunt pentru acordarea bonificației pentru persoanele juridice) se aprobă următoarele:

 • - cotele procentuale pentru calculul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - impozitele și taxele locale, precum și alte taxe asimilate acestora, în sume fixe, pentru anul 2014, prezentate în anexele nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - taxele instituite prin hotărâri ale Consiliului Local în baza prevederilor art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru anul 2014, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - tarifele pentru serviciile specifice prestate de Poliția Locală a municipiului, valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni cotravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2014, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - taxele precum și nivelurile minime și maxime pentru sancțiunile contravenționale, stabilite în baza unor legi speciale pentru anul 2014, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - la calcularea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice și a impozitului pe terenuri, în cazul contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, care se stabilesc în funcție de zonele din intravilanul și extravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea va fi avuta în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 30 ianuarie 2013 privind aprobarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Ramnicu Valcea (delimitarea grafica a zonelor in functie de care se vor calcula impozitele si taxele locale in anul 2014 va fi data publicitatii si aprobata pana la sfarsitul anului 2013) ;

 • - acordarea unei bonificații de 10% la impozitul pe clădiri, teren si mijloace de transport, contribuabililor persoane fizice, precum și contribuabililor persoane juridice care achită anticipat, până la 31 martie 2014, obligațiile calculate pentru întregul an la rolul nominal unic;

 • - termenele pentru plata obligațiilor către bugetul local constând din impozite, taxe și alte sume calculate, avându-se în vedere nivelurile stabilite și aprobate pentru anul 2014, sunt următoarele:

 • a) Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se datorează anual și se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice. În condițiile în care impozitul anual cumulat, datorat de persoane fizice și persoane juridice, este de până la 50 lei inclusiv, acesta se plătește integral până la primul termen de plată.

a1) Aprobarea regulamentelor privind procedurile de acordare a facilităților fiscale în Municipiul Rm.Vâlcea pentru anul fiscal 2014, în temeiul art.286, alin.(8) si (9) din Legea nr.57l/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • b) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor se achită anticipat eliberării acestora.

 • c) Taxele pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate datorată aceluiași buget local de către contribuabili persoane fizice și juridice de până la 50 de lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată. Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2012 referitoare la aprobarea «Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea».

 • d) Taxa pentru deținere sau utilizare de utilaje (vehicule lente) se achită până la 31 martie a anului fiscal 2014;

 • e) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii ;

 • f) Impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul ;

 • g) Taxa hotelieră se achită lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa ;

 • h) Taxa specială pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean se plătește lunar până în ultima zi lucrătoare ;

 • i) Taxele de urgență se achită anticipat eliberării actelor administrative ;

 • j) Taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor ;

 • k) Tarifele pentru servicii, despăgubirile și amenzile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea ;

 • - creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2013 mai mici de 40 de lei se anulează conform art.178, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 ;

 • - hotararea adoptată va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014, iar prevederile acesteia se completeaza cu cele ale Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, precum si cu actele normative subsecvente in vigoare.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013 + Completare la Raportul nr. 49650 din 23.09.2013 privind rectificarea bugetului local”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Ramnicu Valcea pentru anul 2013 in plus cu suma de 8.683.180 lei, atat la partea de venituri cat si partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2013 va avea valoarea totala de 234.867.180 lei, la partea de venituri, din care 224.613.070 lei - venituri estimate pentru anul 2013 si 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 si 234.867.180 lei la partea de cheltuieli”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico - sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : La fiecare rectificare de buget, verific cu atenție lista și când găsesc câte o rectificare și mă gândesc cu curiozitate dacă au dispărut acele softuri și programe de calculator de câteva miliarde. De fiecare dată le găsesc acolo. Eu zic că este rău pentru că sunt altele prioritățile. Dacă la primul punct am discutat despre o indexare a impozitelor și taxelor locale pentru o sumă de 8 miliarde, păi acele 8 miliarde de lei le putem recupera de aici. Nu știu. E luna septembrie, mai sunt trei ședințe. Mai aștept și la următoarele poate dispar acele cheltuieli inutile. Așa le numesc eu.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : Doamna președinte, văd că în continuare se insistă cu aceeași rigurozitate pentru corecțiile și pentru dirijarea unor sume de bani prin retragerea unora și suplimentarea altora. Spuneam în ședința de luna trecută că s-au retras de la proiectare și de la finanțare unele proiecte de suflet ale primarului Frâncu Emilian, respectiv « renaturarea albiei Olănești ». Dar, aș vrea să readuc în discuția și atenția consiliului local următorul aspect - a fost schimbată ordinea și prioritatea de execuție a unor lucrări de asfaltare și modernizare a unor străzi din municipiu și vedem că se alocă 2 miliarde 110 mii pentru strada Ioana Radu, nu am nimic cu ea că trebuie făcută, pentru o stradă care deservește 6 case și a fost schimbată prioritatea și amânată, nu se știe poate prin 2014 sau 2015, stradă sau străzi care deservesc peste o mie de case în zona Goranu, Săliștea Nouă, Lespezi. E corect să se procedeze și lucrurile să-și intre în normalitate. Nu am nimic cu această stradă, însă avem suficiente exemple. Această stradă la momentul de față nu are pe ea decât canalizare dar, există străzi în municipiul Râmnicu Vâlcea, domnule primar, de 100 metri de 200 metri care au toate utilitățile si cetățenii de pe aceste străzii plătesc impozite și taxe pentru zone de impozitare A sau B. De ce nu se alocă sume pentru asfaltarea acestor străzi dacă ele sunt pregătite ? Vedem că datorită unor presiuni cu ghilimele de rigoare lucrările sunt devansate pentru alte priorități pe care dumneavoastră le cunoașteți mai bine dar, este o chestiune anormală ceea ce se întâmplă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Domnule Crăciunescu, credeam că ați înțeles ceva din bugetul ăsta când vă uitați la el cel puțin ca la o poză pentru că văd că altfel nu înțelegeți. În ședința trecută s-au luat bani, dar niște bani presupuși că nu-i avem din Fondul IID de pe străzile Săliște din zona Goranu și s-au dat la Ioana Radu dar, nu s-au dat banii efectiv pentru că lucrarea de canalizare a fost făcută cu fonduri proprii de APAVIL. Deci, nu s-a făcut niciun fel de mutație bugetară pentru că Primăria nu a încasat niciun leu din Fondul IID pe care APAVIL trebuie să-l vireze către Primărie. Deci, să fie foarte clar nu s-a mutat niciun ban de la un capitol la alt capitol și mai ales pentru această stradă Ioana Radu care a ajuns de poveste dar, povestea este în defavoarea dumneavoastră pentru că ați scos la licitație cele 13 străzi în anul 2011 fără să aveți canalizare, să aveți rețelele puse pe aceste străzi. Nu ne permitem noi, echipa condusă de domnul Frâncu, să facem asfaltare și după aceea să introducem rețelele. Deci, la strada Ioana Radu se face rețeaua de canalizare cu fondurile APAVIL cu bani din fonduri proprii, iar asfaltarea se face, deși la momentul acesta nu sunt bani alocați pentru betonare. O stradă care a fost licitată, atenție de dumneavoastră în anul 2011 și nici măcar acum nu este realizată. Vorbiți de priorități dar, vom face lucrarea și chiar o să-l rog pe domnul primar ca în rectificarea următoare să prevedem bani la capitolul lucrări și să ducem bani pe strada Ioana Radu pentru că acum este și canalizarea făcută. Deci, am lucrat ordonat, am lucrat cu materialul dumneavoastră, nu am dat la o parte prioritățiile dar, le-am așezat în ordine. Deci, să încheiați discuția că am luat bani de la Goranu. Nu am luat niciun ban de la Goranu și vreau să vă spun că la Goranu este nevoie de foarte mulți bani pentru că odată cu introducerea canalizării va trebui să se facă și reparații destul de consistente la podul peste calea ferată. Podul este într-o degradare avansată și pune în pericol circulația pe el și va trebui să alocăm urgent niște bani, ocazie cu care se va face și trecerea conductei prin zona respectivă. Deci, am gândit foarte bine ce avem de făcut în oraș și nu vorbim numai la televizor cum faceți dumneavoastră. Dacă e prevăzut ceva în lista de investiții încă de la început veniți și faceți presiuni și să veniți la televizor să spuneți că de asta s-a făcut strada pentru că am făcut eu presiuni în consiliul local. Nu este adevărat, avem un program foarte bine stabilit de la începutul anului, ne ținem de el suntem în procent foarte mare de realizare și vom face până la sfârșitul anului tot ceea ce ne-am propus.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore :Aveți la dispoziție APAVIL-ul și să rezolvați problema Fondului IID, domnule viceprimar Matei. Da ? Conduceți Apavil-ul...

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina : Mie trebuie să-mi cereți cuvântul domnule consilier. Are cuvântul domnul viceprimar Vîrlan.

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan : Eu sunt surprins pentru că nu mai devreme de o oră, la ședința de comisie la care au fost prezenți și câțiva membri de la comisia nr.3, domnul Miftode timp de 5 minute v-a explicat acest lucru și am crezut că ați înțeles cum de altfel toată lumea a înțeles acest lucru. De aceea, am rugămintea că dacă este necesar să vi se explice de mai multe ori nu este nicio problemă. Atunci o să-l rog pe domnul Matei să punem ședințele de comisie cu trei zile înainte ca să ne putem vedea de mai multe ori ca să vă spunem același lucru. Eu am crezut că ați înțeles pentru că foarte clar a explicat domnul Miftode această situație.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei :Poate se prinde de el.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Ați devenit filosof, domnule Matei

Domnul primar Emilian Frâncu : Domnule Crăciunescu, mi s-a acordat mie cuvântul și cred că este elegant să mă ascultați.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Vă ascult cu plăcere, domnule primar.

Domnul primar Emilian Frâncu : Știți bine că întotdeanua v-am apreciat și numai de 20 de ani de când ne cunoaștem pe zona aceasta a unui dialog fertil de idei. Două probleme aș vrea să vă supun atenției. Primul lucru pe care l-am făcut când am venit lunea trecută și am stat de vorbă cu colegii mei de aicea a fost același subiect pe care l-ați abordat și dumneavoastră și în public. L-am întrebat : Gigi, explică-mi și mie prioritizarea și dacă este așa oamenii aceia au dreptate ? iar pe mine domnul Gigi Matei m-a lămurit imediat și am crezut că și pe dumneavoastră, am înțeles în ședință. Am avut discuția referitoare la problema canalizării. Nu se poate pune asfalt ci beton. Am înțeles și am trecut foarte ușor peste această observație. Acuma este un angajament pe care aș vrea să-l rețineți și să-l urmăriți : de la anu zona Săliștea Nouă - zona Fețeni care nu a fost rezolvată va fi cuprinsă în planul de investiții al nostru pe care vi-l însușiți și dumneavoastră și chiar dacă veți vota contra măcar cu sufletul veți fi aproape, respectiv pentru a veni cu asfalt și în zonele acelea văduvite unde oamenii așteaptă asfalt de mulți ani. Aceasta în ceea ce priveste fondul problemei. În ceea ce priveste forma problemei am și eu o rugăminte. Eu am simțit că de obicei mai apar mici tensiuni care nu ar trebui să existe în următoarea situație când cineva vine și dă replică la replică, etc., etc. haideți să ne obișnuim ca după ce cineva își spune punctul de vedere și altcineva își spune punctul de vedere să nu vină imediat și fără să aibă cuvântul cineva atunci apar acele mici elemente nu de jignire ci de glumițe care uneori nu sunt cele mai potrivite și eu nu cred că dumneavoastră nu sunteți un boxer atât gen Geo Frazier și încasați pumn după pumn. Sunteți un Cassius Clay pentru că faceți un joc de glezne, florete ș.a.m.d. Geo Frazier știți bine că atunci când încasa rezista și eu zic că nu este cazul. Dacă așteptați până vă venea din nou rândul după două trei luări de cuvânt ați observa că s-a încheiat problema. Ar fi bine să folosim această formă de dialog și o să vedeți cât de bine va fi și cât de bine ne vom înțelege noi aici. Deci, pe fond, în principiu suspiciunea dumneavoastră a fost în forma corectă și eu mi-am pus-o. Luând act de suspiciunea creată, v-am respectat ideile, mă interesează, le citesc. Pentru toți colegii noștri le citesc cu mult interes dar, dacă ni se explică în ședința de comisie sunt două variante : ori îmi propuneți și voi accepta evident de a pune camere și în spațiile în care se țin ședințele de comisii ca să fim văzuți și acolo cu argumente și contraargumente sau ridicați doar ca pe o chestiune și la final oamenii vor înțelege că nu mai sunt alte probleme. Să nu mai reluăm mereu, mereu pentru că nu este bine. Vă mulțumesc !

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013 + Completare la Raportul nr. 49650 din 23.09.2013 privind rectificarea bugetului local.

Întrunind 18 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” ( următorii consilieri locali: Mușat Constantin, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie) se aprobă următoarele:

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 8.683.180 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 234.867.180 lei, la partea de venituri, din care 224.613.070 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 234.867.180 lei, la partea de cheltuieli ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 140.000 lei, ajungând la valoarea totală de 8.877.350 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 » în plus cu suma de 5.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.294.000 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 1.220.000 lei, ajungând la valoarea totală de 24.761.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local în plus cu suma de 4.252.180 lei, ajungând la valoarea totală de 38.681.250 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013, nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr.9 - « Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » rămân nemodificate.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2013”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea bugetului autofinantat la unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013, in plus cu suma de 5000 lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli. Bugetul autofinantat la unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 va avea valoarea totala de 4.597.000 lei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 5.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 4.597.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează: anexa nr.1 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 - Venituri; anexa nr.2 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 - Cheltuieli; iar anexa nr.3 - veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013, rămâne nemodificată.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.210/2013 referitoare la garantarea, de către municipiu, a unei finanțări rambursabile interne contractate de S.C. ETA S.A”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea modificarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 210 din 14.08.2013 referitoare la aprobarea garantarii de catre municipiul Ramnicu Valcea a unei finantari rambursabile interne contractate de SC ETA SA pentru achizitionarea a 8 autobuze noi, care va avea urmatorul continut: ”Din bugetul Local al municipiului Ramnicu Valcea se asigura garantarea platii în limita sumei de 2.093.988 lei, ce reprezinta 30% din valoarea bunurilor finantate prin contractul de credit in suma de 6.979.960 lei a serviciului anual al datoriei publice locale”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile și cu unele amendamente ale comisiei nr.1.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Am verificat contractul de fidejusiune dintre Banca Românească și S.C. ETA SA și sunt câteva neclarități. În primul rând la punctul doi acestui contract de fidejusiune nu se mai prevede în limita a 2.093.988 lei, el având următorul conținut : « În cazul în care împrumutatul nu plătește creditul, dobânda acumulată și orice alte sume datorate și scadente, atunci garantul fideiusor în solidar cu împrumutatul va efectua imediat toate plățile scadente și neefectuate » fără a se mai insera și această limitare. Ceea ce înseamnă că dacă aș fi bancă aș putea merge pe acest alineat doi și să cer toți banii. Al treilea punct mie mi s-a părut oarecum ciudat. « Garantul fideiusor se obligă să obțină acordul prealabil al creditorului în cazul în care, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, intenționează să își asume orice angajamente de plată fie în nume propriu, fie pentru terțe persoane ». Asta înseamnă că trebuie să avem un om angajat aici care să obțină numai acordul de la bancă pentru orice cheltuieli pe care le aveți. Pentru că orice angajament de plată presupune o plată și atunci vă trebuie un acord prealabil al băncii. Eu zic că această clază trebuie fie eliminată fie rediscutată cu banca pentru nu îi văd rostul. Peste trei ani de zile nu puteți ști ce cheltuieli vor fi și înseamnă că pentru orice cheltuială ați avea să trimiteți pe cineva să vă aducă acordul băncii. Ultimul aspect se referă la punctul zece : « Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți și își încetează valabilitatea numai la data rambursării integrale a tuturor sumelor datorate... ». Din punctul meu de vedere ar trebui să-și înceteze valabilitatea va momentul la care se ajunge la o eventuală plată a acestei sume de 2 milioane. Nu văd de ce altfel ? Dacă noi am plăti această sumă de 2.093.988 lei de ce ar rămâne în vigoare în continuare acest contract ?

Domnul consilier local Țârdea Dumitru :Pentru că valoarea întregului contract este de 6 milioane și ceva.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Dacă prin absurd ETA ar intra în faliment și Primăria ar plăti 2.093.988 lei în primii trei ani, cu dobânzi și majorări, atunci nu înțeleg de ce ar trebui să subziste contractul încă patru ani de zile ? Dacă plătesc această sumă de ce mai rămân în continuare garant ?

Domnul consilier local Țârdea Dumitru :Pentru că suma respectivă reprezintă doar 30% din valoarea contractului cu care garantăm noi.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Banca spune că poți plăti acești bani dacă nu plătește împrumutatul și eu dacă îi plătesc de ce să mai rămân în continuare fideiusor ?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei :Răspunderea este până la concurența sumei.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Dacă am limitat la 2 milioane pentru atât trebuie să răspund.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Domnule avocat și eu sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Sunt de acord și cu modificarea sumelor pentru că au fost actualizate și diferă și aceasta este esența modificării. Dar, schimbând articolele care ați spus dumneavoastră se modifică esența creditului până la urmă

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu acest contract în forma prezentată și să cereți acceptul de la bancă de fiecare dată pentru orice cheltuială asta este. Așa o facem. Cum vreți. Eu nu plec de la buna-credință.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei :Datoria este în primul rând a lui ETA și nu a Primăriei.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Asta zic și eu. A primăriei este până în limita a 2 milioane.

Domnilor consilieri sunt de acord cu remarca făcută de domnul avocat. Acum trebuia rectificată suma exactă prevăzută în contract. Banca a fost de acord să modificăm contractul. Vreau să vă spun că acest contract este un contract cadru pe care îl putem modifica, inclusiv să eliminăm punctul trei. Nu este niciun fel de problemă. Oricum acum dumneavoastră nu aprobați contractul de fidejusiune ci doar rectificarea sumei creditate.

Când vă vom prezenta forma contractului o să vedeți că au fost luate în calcul și aceste propuneri.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie :O singură întrebare am pentru executivul Primăriei pentru că domnul Matei și-a asumat acest lucru și anume dacă s-a obținut avizul Ministerului Finanțelor ? Ni-l puteți prezenta ?

Domnul Lepădat Ion, director Direcția Economico-Financiară : Ceea ce facem noi astăzi este în completare la solicitarea pentru emiterea avizului.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie :Deci nu l-ați obținut ?

Domnul Lepădat Ion, director Direcția Economico-Financiară : Avizul va fi eliberat cu această completare.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie :Domnule director, ați obținut avizul Ministerului Finanțelor sau nu l-ați obținut ? Domnul Matei a spus că l-a obținut.

Domnul primar Emilian Frâncu :Dacă îmi permiteți o să vă dau eu răspunsul. Deci, este o exprimare corectă a colegului meu Ion Gigi Matei. Acest acord a fost obținut condiționat de votul nostru. Există premisele obținerii acestui acord în măsura în care noi, facem modificările care sunt necesare. El a fost discutat, s-a obținut acordul în sine. Este obținut, așa am fost eu informat. Rețineți. Acest acord este pe drum spre noi. Eu vă asigur că, în niciun caz, Primăria nu-și va asuma ilegalități. Deci, nu veți fi în postura de a avea un proiect tehnic care să nu fie aprobat de Ministerul Finanțelor.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian :Asta ar trebui să fie grija băncii dacă avem sau nu acest aviz. Pe noi ne interesează să luăm banii.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore :Nu-i adevărat

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Știu dar, ei dau baniii și sunt interesați să acem toate actele.

Urmează o serie de discuții în consiliul local vizavi de obținerea sau nu a avizului de la Ministerul Finanțleor.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard : Dați-mi voie să mai explic eu o dată pentru că domnul Bogdan nu a înțeles. Deci, s-au dus cu documentația la Ministerul Finanțelor. Au analizat-o, au zis că este bine, numai că au zis că au găsit această mică greșeală. Telefonic ne-au spus că sunt de acord, dar este o eroare valorică și trebuie să o corectăm și imediat ne dă și scris.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul Voicu.

Domnul secretar Toma Mihăescu : Dacă îmi permiteți un astfel de amendament nu îl puteți supune aprobării pentru că obiectul hotărârii de consiliu nu este aprobarea contractului de fidejusiune, ci se poate ține cont la încheierea contractului respectiv de propunerile domnului consilier.

În aceste condiții se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.210/2013 referitoare la garantarea, de către municipiu, a unei finanțări rambursabile interne contractate de S.C. ETA S.A. în forma prezentată de executiv.

Întrunind 18 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” ( următorii consilieri locali: Mușat Constantin, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie) și o abținere (domnul consilier local Persu Mihai) se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 14.08.2013 referitoare la aprobarea garantării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanțări rambursabile interne, contractată de societatea ETA S.A. pentru achiziționarea a 8 (opt) autobuze noi, care va avea următorul conținut:

”Art.3. Din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea se asigură garantarea plății în limita sumei de 2.093.988 lei, ce reprezintă 30% din valoarea bunurilor finanțate prin Contractul de credit în sumă de 6.979.960 lei a serviciului anual al datoriei publice locale”.

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea. + Completare la Raportul nr. 32300 din 23.09.2013 privind aprobarea efectuarii unor plati din bugetul local”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea alocarii din bugetul local de la Capitolul 67 „Cultura, recreere si religie” a sumei de 13 000 lei ce intra in categoria „Cultura, recreere”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără modificări și completări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea. + Completare la Raportul nr. 32300 din 23.09.2013 privind aprobarea efectuarii unor plati din bugetul local”.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 16.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea radierii imobilului „Lacul nr. 1 Zavoi” din Anexa nr. 1 la Contractul de delegare nr. 28077/20.09.2012 - Lista cuprinzand bunurile apartinand domeniului public si privat al municipiului Ramnicu Valcea si concesionate SC PIETE PREST SA si includerea acestuia in Anexa nr. 2 - Lista cuprinzand suprafetele zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice ce vor fi intretinute si amenajate de SC PIETE PREST SA”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Cu vot unanim se aproba radierea imobilului "Lacul nr. 1 Zăvoi " din anexa nr.1 la Contractul de delegare nr. 28077/20.09.2010 - Lista cuprinzând bunurile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Rm.Vâlcea și concesionate SC PIEȚE PREST SA și includerea acestuia în anexa nr. 2 - Lista cuprinzând suprafețele zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice ce vor fi întreținute și amenajate de SC PIEȚE PREST SA.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind disponibilizarea unor animale din dotarea Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, aflată în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea dispozibilizarii unui numar de 17 animale din dotarea Gradinii Zoologice Ramnicu Valcea aflata in administrarea SC PIETE PREST SA, in vederea transmiterii lor fară plată unor institutii publice si/sau organizatii neguvernamentale pentru protectia animalelor care desfasoara activitati de binefacere sau de utilitate publica”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș : în ședința de consiliu local în care s-a aprobat indexarea taxelor, ați aprobat dumneavoastră căci noi am fost împotrivă, hotărâm să disponibilizăm, să relocăm de la Grădina Zoologică - 6 lei, 3 urși, 8 capre iar justificarea este de reducere a cheltuielilor. O întrebare pertinentă cred eu : Chiar așa a ajuns Primăria Râmnicu Vâlcea să nu putem întreține animalele, mai ales că o bună parte din hrana animalelor este primită cu titlu gratuit de la agenți economici de bună credință din municipiul nostru ? Deci, indexăm taxele locale, dăm drumul la capre și la urși de la Grădina Zoologică să reducem cheltuielile... Suntem Primărie falimentară ? Vă rog frumos să ne răspundeți.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :Cred că trebuie să puneți punctul pe ceea ce este în material. Are cuvântul domnul viceprimar Gigi Ion Matei

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Materialul prezentat are si un alt sens. Astfel animalele care fac parte dintr-o familie si sunt numeroase nu pot fi ținute în același loc sau sunt animale care au ajuns la o vârstă foarte înaintată. Întreținerea lor costă mult. Mai ales că sunt și urâte. Dacă mergi să vizitezi Grădina și să vezi un animal slab, urât și mai ales copiii pot rămâne cu un sentiment neplăcut. Mă suprinde atitudinea dumneavoastră pentru că data trecută când a fost pe ordinea de zi și nu s-a aprobat, pentru că și dumneavostră ați votat împotrivă după ședință ne-am întâlnit pe scări și mi-ați spus că regretați că nu ați votat materialul. Domnul primar l-a repus pe ordinea de zi și acum văd că la televizor vreți să apăreți altfel decât sunteți.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind disponibilizarea unor animale din dotarea Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, aflată în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A., în forma prezentată de executiv.

Întrunind 18 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” ( următorii consilieri locali: Mușat Constantin, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie) se aprobă aprobă următoarele:

 • - disponibilizarea unui număr de 17 animale din dotarea Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, aflată în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A., în vederea transmiterii lor fără plată unor instituții publice și/sau organizații neguvernamentale pentru protecția animalelor, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică, sau după caz a valorificării acestora, după cum urmează:

 • - Specia Phantera Leo (Leul African) - un număr de 6 exemplare (2 femele și 4 masculi);

 • - Specia Ursus Arctos (Ursul Brun) - un număr de 3 exemplare (2 femele și 1 mascul);

 • - Specia Capra Hircus (Capra) - un număr de 8 exemplare (4 femele și 4 masculi);

 • - consecință a prevederilor de mai sus, se modifică în mod corespunzător "Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate S.C. PIEȚE PREST S.A" - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2010 ;

 • - împuternicirea administratorului Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea, S.C. PIEȚE PREST S.A., să întreprindă toate formalitățile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.841/1995 pentru animalele disponibilizate, conform prevederilor de mai sus ;

 • - împuternicirea domnului Gigi Ion Matei - Viceprimarul municipiului, să semneze protocolul de predare-primire a animalelor ce fac obiectul prevederilor de mai sus.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea prelungirii pana la data de 30.09.2014 a contractului de închiriere încheiat cu SC MAGIC TIC-TAC SRL, avand ca obiect inchirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni, necesare desfasurarii activitatilor comerciale specifice ștrandurilor si bazelor de agrement. Pretul de închiriere este de 104.090 lei fără TVA”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile, precum și unele amendamente ale comisiei nr.1.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian :Din punctul meu de vedere plecând de la completare eu cred că este interesul celor de la MAGIC TIC TAC dar din punctul meu de vedere acest pact comisoriu este făcut pe vechiul Cod Civil și nu pe Noul Cod Civil. Dar, așa cum am zis, ne favorizează pe noi eventual dacă nu se desființează acest contract. A doua chestiune care trebuie lămurită este referitoare la ce se întâmplă când se va desființa acest contract în perioada dintre două chirii ? Această chirie trebuie reținută proporțional pentru că sunt anumite sume, dacă se desființează înainte de a plăti următoarea tranșă. Iar, cea de-a treia, văzusem eu din toate actele adiționale se afla acea obligație de igienizare a acestei baze în perioada în care, mă rog, nu este sezon. În fiecare act adițional se prevede și data 2013, ideea era să modificăm și să trecem 2014. Sunt câteva aspecte care trebuie completate și ele nu puteau fi discutate decât în comisie.Din moment ce nimeni nu ne întreabă de aceste aspecte sunt nevoit să le expun în plen. Nu mai am alte obiecțiuni.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului pentru administrarea Bazei de Agrement Ostroveni, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - contractul de închiriere încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L., având ca obiect închirierea unor obiective din incinta Bazei de Agrement Ostroveni, necesare desfășurării activităților comerciale specifice ștrandurilor și bazelor de agrement, se prelungește până la data de 30.09.2014 ;

 • - pentru perioada de închiriere prevăzută la alineatul precedent, prețul închirierii este de 104.090 lei, fără TVA, rezultat din indexarea chiriei, stabilită pentru perioada 01.10.2012 -30.09.2013, cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică;

 • - se împuternicește Primarul municipiului să semneze actul adițional la contractul de închiriere încheiat cu S.C. MAGIC TIC TAC S.R.L, în termenii stabiliți conform prevederilor de mai sus;

 • - actul aditional mentionat la alineatul precedent va cuprinde în mod obligatoriu clauza referitoare la rezilierea contractului fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile, în situația în care pe parcursul executării lucrărilor de construire la obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni”, desfășurarea activității comerciale din Baza de agrement Ostroveni nu va mai fi posibilă.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/2009 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea modificarii traseelor si programului de transport deservit de autobuze si microbuze, stabilit prin Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de calatori, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2009”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : O singură rugăminte am și nu vreau să mi-o luați în nume de rău. Nu înțeleg de ce pentru firma Galux traseul 2 Ocnița este profitabil și pentru ETA ni s-a spus că s-a făcut un studiu și nu este profitabil. De ce este profitabil pentru o societate privată și pentru ETA nu este ?

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :Eu cred că răspunsul l-ați primit într-o ședință anterioară.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : Ni s-a spus că s-a făcut un studiu și nu am înțeles de ce oare ?

Domnul Șovar Nicolae, reprezentant SC ETA SA : Problema traseului 2 Ocnița este foarte veche. Atunci când am fost director eu l-am desființat. Pe acest traseu a circulat inițial și Vilextur și acum firma Galux și pleca întotdeauna cu câteva minute înainte de programul stabilit și erau mereu pe fugă pentru a ne lua călătorii. În baza studiului efectuat am constatat că o parte din pierderile societății se datorează unor astfel de trasee nerentabile și de aceea Consiliul de Administrație a fost de acord cu desființarea acestui traseu 2 Ocnița. Vreau să vă spun că aceste porțiuni de trasee județene le efectuăm pentru că ne gândim la Zona Metropolitană, pentru că altfel societatea va înregistra pierderi și anul acesta. Este foarte greu de concurat cu o firma care nu-și respectă programul.

Urmează o serie de discuții pe această temă, iar doamna președinte de ședință spune că explicațiile au fost prezentate și într-o altă ședință și ca atare se impune supunerea la vot a proiectului de hotărâre.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.20/2009 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Întrunind 18 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” ( următorii consilieri locali: Mușat Constantin, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie) și o abținere (domnul consilier local Persu Mihai) se aprobă următoarele:

 • - se modifică anexa nr. 1 - traseele și programul de transport deservit de autobuze și microbuze la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2009, după cum urmează:

 • I. Se desființează traseele următoare:

 • > linia de transport cu microbuze "A" Dispecerat Hermes - Muzeul Satului;

 • > linia de transport microbuze "C" Dispecerat Nord - Oltchim;

 • > linia de transport microbuze "D" Dispecerat Nord - Vilmar;

 • > linia de transport autobuze "2" Dispecerat Nord - Ocnița;

 • > linia de transport autobuze "118" Goranu - Vilmar.

 • II. Se înființează traseele următoare:

 • > linia de transport "5" Dispecerat Nord - Pasarelă Sud;

 • > linia de transport autobuze "8" Dispecerat Nord - Vilmar.

 • - consecință a prevederilor de mai sus, anexa 1 - traseele și programul de transport deservit de autobuze și microbuze la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de călători se înlocuiește cu anexa la hotărârea adoptată.

Domnul primar Emilian Frâncu:” Un scurt comentariu aș vrea să fac. Domnule Șovar vă rog mult de tot să faceți, căci așa mi se pare firesc, o adresă către ARR pentru că probleme de acest tip reprezintă o chestiune extrem de gravă. Să se facă o verificare ca, pe viitor, poate chiar de la anul cum spuneți dumneavoastră, vom avea transport metropolitan și poate că acesta a fost unul dintre motivele pentru care primarii din localitățile învecinate s-au asociat, să nu se mai petreacă astfel de situații. Legea trebuie respectată și atunci trebuie preventiv să prezentăm situația aceasta și poate o reglăm pe parcurs”.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării unui acces carosabil din b-dul Dem Rădulescu”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea realizarii unui acces carosabil din b-dul Dem Rădulescu pentru proprietatea domnului Mutu Dan Constantin, pe o lațime de 5,0 m, cu trotuar de 1,0 m, paralel cu bulevardul, precum si supralărgirea accesului existent pe latura sud, de la 3,20 m la 5,0 m si trotuar de 1,0 m, conform Planului de situație”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării unui acces carosabil din b-dul Dem Rădulescu.

Cu vot unanim se aprobă realizarea unui acces carosabil din bulevardul Dem Rădulescu pentru proprietatea d-lui Mutu Dan Constantin, pe o lățime de 5,0 m., cu trotuar de 1,0 m., paralel cu bulevardul, precum și supralărgirea accesului existent pe latura sud, de la 3,20 m. la 5,0 m. și trotuar de 1,0 m., conform planului de situație - anexă la hotărârea adoptată.

Cheltuielile necesare realizării noului acces și supralărgirii celui existent, prevăzute la alineatul precedent, vor fi suportate de către proprietar.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice - 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea, Direcției de Protecție Socială și Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ramnicu Valcea”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Doamna președintă, întrucât grupul PDL a fost împotriva modificărilor la organigrame și v-am motivat atunci și de ce, și de această dată grupul PDL va vota împotrivă ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice - 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea, Direcției de Protecție Socială și Poliției Locale a municipiului Rm. Vâlcea.

Întrunind 18 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Mușat Constantin, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie) se aprobă aprobă următoarele:

 • - Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 pentru Direcția de Protecție Socială, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 pentru Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea, începand cu data de 1 octombrie 2013, a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea, începând cu data de 01.10.2013, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, prin transformarea postului de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, clasa de salarizare 39 din cadrul Direcției Urbanism - Serviciul Autorizare Lucrări de Construcții și Rețele Edilitare în post de consilier, clasa I, grad profesional superior, clasa de salarizare 50, în cadrul aceluiași serviciu.

Modificarea prevăzută la alineatul precedent se regăsește în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea modificării statului de funcții al Politiei Locale a municipului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 1 octombrie 2013”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « La Poliția Locală sunt multe probleme și în afara organigramei. Știți că este un litigiu pe rol la Curtea de Appel pentru obținerea unor drepturi salariale. Angajațiilor li s-a cerut acuma, cei care sunt în litigiu, li s-a cerut suma de 4.800 lei adică să plătească o jumătate din valoarea expertizei financiare. Haideți să găsim o posibilitate să le facem acestor oameni dreptate. Au salarii infime, foarte mici. Este o problemă cred eu mai importantă decât organigrama și ar trebui să o discutăm înainte. Suntem în consiliul local, factori decidenți și cred că executivul are obligații morale și față de acești polițiști ».

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : «Trebuie să inițiem un proiect de hotărâre.»

Doamna președinte de ședință, consilier local : « Se poate iniția un proiect de hotărâre așa cum au spus colegii dar, deocamdată aprobăm modificarea organigramei. »

Domnul primar Emilian Frâncu : « Am reținut propunerea și o vom analiza. În măsura în care se poate și este legal fiți siguri că vom căuta să venim în întâmpinarea colegilor noștri de activitate din poliția Locală. »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea, începând cu data de 1 octombrie 2013, a statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea prin transformarea unui număr de 15 posturi, după cum urmează:

 • - postul de referent, grad principal, clasa 27, gradația 2 din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Achiziții Publice, Administrativ, SSM se transformă în post de referent, grad superior, clasa 31, gradația 2, în cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.5 din Statul de funcții);

 • - postul de referent, grad asistent, clasa 25, gradația 3 din cadrul Biroului Juridic, Salarizare, Resurse Umane, Pregătire Profesională, se transformă în referent, grad principal, clasa 29, gradația 3, în cadrul aceluiași birou (poziția nr.11 din Statul de funcții);

 • - două posturi de polițist local, grad principal, clasa 29, gradația 3 din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice, se transformă în posturi de polițist local, grad superior, clasa 33, gradația 3, în cadrul aceluiași compartiment (pozițiile nr.31 și 32 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad principal, clasa 27, gradația 2, din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice, se transformă în

 • p ost de polițist local, grad superior, clasa 31, gradația 2, în cadrul aceluiași compartiment (poziția nr.33 din Statul de funcții);

 • - două posturi de polițist local, grad asistent, clasa 23, gradația 2 din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice, se transformă în posturi de polițist local, grad principal, clasa 27, gradația 2, în cadrul aceluiași compartiment (pozițiile nr.34 și 35 din Statul de funcții);

 • - două posturi de polițist local, grad asistent, clasa 27, gradația 5 din cadrul Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire - Compartimentul Dispecerat, Monitorizare, se transformă în posturi de polițist local, grad principal, clasa 31, gradația 5, în cadrul aceluiași serviciu (pozițiile nr.51 și 52 din Statul de funcții);

 • - două posturi de polițist local, grad asistent, clasa 26, gradația 4 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții - Compartimentul Ordine Publică se transformă în posturi de polițist local, grad principal, clasa 30, gradația 4 în cadrul aceluiași serviciu (pozițiile nr.101 și 103 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad asistent, clasa 27, gradația 5 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții -Compartimentul Ordine Publică se transformă în post de polițist local, grad principal, clasa 31, gradația 5 în cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.104 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad principal, clasa 27, gradația 2 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții -Compartimentul Ordine Publică, se transformă în post de polițist local, grad superior, clasa 31, gradația 2 în cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.100 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad asistent, clasa 27, gradația 5 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții -Compartimentul Ordine Publică, Intervenții, se transformă în post de polițist local, grad principal, clasa 31, gradația 5, în cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.115 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad principal, clasa 29, gradația 3 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții -Compartimentul Ordine Publică, Intervenții, se transformă în post de polițist local, grad superior, clasa 33, gradația 3 din cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.114 din Statul de funcții).

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa - Statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.198 din 25.07.2013”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea modificarii Statului de functii al Serviciului de Asistenta Medicala, începand cu data de 1 octombrie 2013, in sensul transformarii functiei actuale de medic primar, in functia de medic stomatolog”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.198 din 25.07.2013.

Cu vot unanim se aprobă modificarea, începând cu data de 1 octombrie 2013, a statului de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, aprobat prin anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.198 din 25.07.2013, în sensul transformării funcției actuale de medic primar, clasa de salarizare 72, din cadrul Dispensarului Medical nr.2 - Stomatologie, în funcția de medic stomatolog, clasa de salarizare 53.

Statul de funcții al Serviciului de Asistență Medicală, modificat conform alineatului precedent, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația ”Centrul pentru Familie”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea Convenției de parteneriat intre Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea - Directia de Protectie Sociala și Asociația „Centrul pentru Familie” - Ramnicu Valcea. Suma reprezentand obligatiile Consiliului Local, Directia de Protectie Sociala, va fi acoperita din bugetul Directiei de Protectie Sociala Ramnicu Valcea. Sumele de bani deblocate vor acoperi cheltuielile de utilitați (încălzire, apă) aferente spațiului in care funcționeaza Asociația „Centrul pentru Familie”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de parteneriat dintre Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea -Direcția de Protecție Socială și Asociația ”Centrul pentru Familie”.

Cu vot unanim se aprobă Convenția de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea - Direcția de Protecție Socială și Asociația ”Centrul pentru Familie” - Râmnicu Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Suma reprezentând obligațiile Consiliului Local - Direcția de Protecție Socială, așa cum sunt prevăzute în convenția aprobată conform alineatului precedent, va fi acoperită din bugetul Direcției de Protecție Socială Rm.Vâlcea - capitolul 68.02.50.02 - Serviciul public de asistență socială, alineat 59.11 - Asociații și fundații.

Sumele de bani deblocate conform prevederilor de mai sus vor acoperi cheltuielile de utilități (încălzire, apă) aferente spațiului în care funcționează Asociația “Centrul pentru Familie”, din str. Avram Iancu nr.7, și vor fi virate trimestrial.

Întrucât raportul de la punctul șaptesprezece din ordinea de zi a fost retras este analizat în continuare la acest punct:”Raportul și proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr.199/2013 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea menținerii prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.199/2013 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Ramncu Valcea, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr.199/2013 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului.

Întrunind 18 voturi „pentru” și 5 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Mușat Constantin, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie) se aprobă menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 199 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2013.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Ioan St. Lazăr”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea conferirii titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului conferentiar universitar doctor Ioan St. Lazăr, pentru performantele de exceptie si meritele pe care le-a avut si le are in dezvoltarea si promovarea culturii si literaturii vâlcene, precum si in cresterea prestigiului si îmbogățirea imaginii municipiului Ramnicu Valcea la nivel national”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul primar Emilian Frâncu : « Am primit din partea Forumului Cultural al Râmnicului o propunere privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea. Cum astfel de propuneri sunt semnate atât de consilieri cât și de cetățenii Râmnicului trebuie să se cunoască bine motivația acordării acestei distinctii îmi revine placutul prilej de a da citire unui extras din întreaga activitate care au stat la baza prezentării acestei propuneri. „Domnul Ioan Șt. Lazăr este unul dintre fabricanții de cultură cei mai importanți ai Râmnicului și ai Vâlcii, care a dezvoltat și promovat cultura și literatura locală, crescând prestigiul acesteia și îmbogățind imaginea județului și a municipiului, atât la nivel național, cât și internațional.

Născut la 1 noiembrie 1943 în Giurgiu a venit la Râmnicu Vâlcea în anul 1968, prin transfer, ca instructor metodist la Centrul de Creatie. Aici a și început seria de proiecte culturale, atât în domeniul culturii populare, cât și al celei scrise. Vom aminti astfel câteva dintre acestea: Cântecele Oltului, Hora Costumelor, Învârtita Dorului, Cocoșul de Hurez, Asociația Folcloriștilor și Etnografilor Vâlceni, Cercul Poeților Populari Gheorghe Bobei, Cercul literar Casa de sub pădure.

De asemenea, a participat la înființarea mai multor asociații și fundații, printre care și Societatea Literară „Anton Pann”, Fundația Culturală „Dascălul Vâlcean”, Asociația Artiștilor Plastici Amatori., Asociația Fotografilor Artiști din Vâlcea, Societatea Culturală „Anton Pann”, Forumul Cultural al Râmnicului, Fundația Culturală „Sfântul Antim Ivireanul”. S-a implicat de asemenea și în organizarea unor acțiuni culturale, cum ar fi: deschiderea Scuarului Bartolomeu Anania, înființarea Aleii Personalităților Vâlcene, organizarea Zilelor „Antim Ivireanul” și a Memorialului „Bartolomeu Anania”.

În calitate de director al Bibliotecii Județene Vâlcea a organizat următoarele evenimente, ce au loc și în zilele noastre: Eminesciana, Memoria Râmnicului, Legături istorice între județele Vâlcea și Sibiu, Simpozionul Interjudețean Oltul în conștiința românească. A publicat și o serie de lucrări din care amintim:”Cîlîtire de recunoaștere. Studii de etnologie, folclor și artă populară” în 2003, „Mitologie și literatură comparată. Fragmentarium” ăn anul 2005, „O introducere în gramatica toposurilor folclorice” în anul 2009, „Sfântul Antim Ivireanul - visterie de daruri. Omul, umanistul, artistul, sfântul” în 2000, „Sfântul Antim Ivireanul - orator creștin” în 2005, „Diopricon. Contribuții de teorie, istorie și critică literară” în 2009.

În plan editorial a contribuit ca inițiator la înființarea a numeroase publicații, din care amintim:”Vâlcea literară”, „Almarom”, „Lumina Lunii”, „Dacălul vâlcean”, „Povestea vorbei”, „Forum V” și altele.

Având în vedere memoriul cu nr. 6417 din 21.02.2013 înaintat de Forumul Cultural al Râmnicului, în care se solicită acordarea titlului de Cetățean de Onoare domnului Ioan Șt. Lazăr, ținând cont de prevederile art.2, (1), lit.”c” din regulamentul privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 27.02.2007, cu modificările și completările ulterioare, propunem acordarea acestu titlu domnului Ioan St. Lazăr”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Ioan St. Lazăr.

Cu vot unanim se aprobă conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului conferențiar universitar doctor Ioan St. Lazăr, pentru performanțele de excepție și meritele pe care le-a avut și le are în dezvoltarea și promovarea culturii și literaturii vâlcene, precum și în creșterea prestigiului și îmbogățirea imaginii municipiului Râmnicu Vâlcea la nivel național.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi „Diverse” sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Emilian Valentin FRÂNCU, primar al municipiului, în Adunarea Generală și în Consiliul Director la ADI Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :”Se propune aprobarea înlocuirii domnului viceprimar Gigi Ion MATEI, din calitatea sa de reprezentant al municipiului Ramnicu Valcea in Adunarea Generala si in Consiliul Director al Asociatiei ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, cu domnul Emilian Valentin FRÂNCU, primar al municipiului”.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind desemnarea domnului Emilian Valentin FRÂNCU, primar al municipiului, în Adunarea Generală și în Consiliul Director la ADI Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea

Cu vot unanim se aprobă înlocuirea domnului viceprimar Gigi Ion Matei din calitatea sa de reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” cu domnul Emilian Valentin Frâncu, primar al municipiului.

Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Florentina Adina DOBRETE


jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.