Proces verbal din 30.05.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 30 mai 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 30 mai 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr.1482 din 24.05.2013, conform articolului 39, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care participă: domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 22 de consilieri locali din totalul de 23 consilieri locali în funcție. Urmare a hotărârii adoptate în ședința extraordinară din 11 mai 2013, domnul viceprimar Matei Gigi Ion va îndeplini atribuțiile conferite prin lege primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 22 consilieri locali în funcție. Lipsește motivat domnul consilier local Nuică Ionuț Eduard. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesul-verbal al ședinței extraordinare din 20 mai 2013,. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței extraordinare din 20 mai 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții “Refacere canal colector strada Bicaz” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil către Poliția Locală a municipiului.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 de însușire a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 12 august 2011 referitoare la asocierea municipiului cu județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentului de Poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unor documente necesare depunerii proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ETA S.A. pe anul 2013.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PIEȚE PREST S.A. pe anul 2013.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. PIeȚe PREST S.A.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile internă în sumă de 15.000.000 lei, precum și aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la 31.12.2013.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Protecție Socială”.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind menținerea taxei de îndeplinire a procedurii de divorț pe cale administrativă.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind suspendarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului municipiului.

 • 20. Diverse.

 • - subpunctul 1- Raport și proiect de hotărâre privind organizarea turneului “Mix Music Evo”;

 • - subpunctul 2 - Raport si proiect de hotărâre privind modificarea HCL 264/2010 referitoare la asocierea municipiului cu județul Vâlcea, precum și cu municipiul Drăgășani, orașele și unele comune din județul Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”;

 • - subpunctul 3 - Raport și proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 298/147 din 20.11.2012;

 • - subpunctul 4 - Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/191 din 18.12.2012 referitoare la modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” la care municipiul Râmnicu Vâlcea este membru asociat și mandatarea reprezentantului municipiului să aprobe primirea de noi membri și să semneze Actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației;

 • - subpunctul 5 - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local;

 • - subpunctul 6 - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc S3 -str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A - str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 - str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 - str. Matei Basarab nr.21, bloc 132 - str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2» și a cheltuielilor aferente;

 • - subpunctul 7 - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc C12 - str. Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr.8 » și a cheltuielilor aferente;

 • - subpunctul 8 - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 123 , bloc P1, bloc P4, bloc P5 , bloc 24, bloc A37/1, bloc 98, bloc N9, bloc N10, bloc R12, bloc 96, bloc 15, bloc O3, bloc A4, blocul O6, bloc O7, bloc O8 și blocul 18 » și a cheltuielilor aferente;

 • - subpunctul 9 - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88 , bloc S7/2, bloc O4, bloc V6 și blocul 20 » și a cheltuielilor aferente;

 • - subpunctul zece - alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

Nemaifiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții “Refacere canal colector strada Bicaz” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți».

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru obiectivul de investitii „Refacere canal colector strada Bicaz” în valoare totală de 358,051 mii lei cu TVA din care C+M 305,020 mii lei cu TVA”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Domnule președinte, aș vrea să-l întreb pe domnul director de la Investiții să ne spună dacă pentru această lucrare s-a organizat și s-a ținut licitație ».

Domnul Miftode Liviu, director Direcția Investiții și Achiziții Publice : « Da, s-a organizat licitația. »

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « S-a adjudecat la 285 de mii fără TVA... »

Domnul Miftode Liviu, director Direcția Investiții și Achiziții Publice : « La care se adaugă TVA și celelalte cheltuieli aferente. »

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Și a fost câștigat de o firmă. Ce votăm noi astăzi ?. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Valoarea. Era proiectare plus execuție.»

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Proiectare plus execuție. Licitația s-a ținut pe data de 4 martie 2013. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « După aprobarea bugetului local. Acum se reactualizează indicatorii ».

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Nu mi se pare corect. Licitația s-a adjudecat la altă sumă. Noi aprobăm o altă sumă. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « În urma proiectării a rezultat o valoare exactă și dacă suntem de acord cu valoarea exactă. Dacă nu suntem de acord nu se execută. Lucrurile sunt simple. »

Domnul Miftode Liviu, director Direcția Investiții și Achiziții Publice : « Valoarea este cea adjudecată la care se adaugă și alte cheltuieli. S-au respectat prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008. Diferențele față de valoarea licitată sunt dat de unele cheltuieli prevăzute de hotărârea de guvern amintită. »

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Mie mi se pare cam nelalocul ei ordinea ei firească sau nefirească în care se derulează această lucrare. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Propune-ți modificarea legii, domnule consilier. »

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Nu propun dar mă gândesc la multe. »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții “Refacere canal colector strada Bicaz” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, în forma prezentată de executiv.

Cu 21 voturi “pentru” și o abținere ( domnul consilier Țârdea Dumitru) se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Refacere canal colector strada Bicaz” în valoare totală de 358,051 mii lei cu TVA (82,836 mii euro cu TVA), din care C+M: 305,020 mii lei cu TVA (70,567 mii euro cu TVA).

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea însușirii Raportului informării și consultării publicului privind elaborarea Planului Urbanistic de Zonă Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ținând seama de propunerile comisiei tehnice de urbanism și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Eu cred că nu ar trebui să-i limităm pe proprietarii care au imobile sau vor să construiască edificii mai înalte de 15 etaje. Ce înseamnă clădiri mai înalte ? Mai mult de 14 etaje. Ce înseamnă asta ? Înseamnă mai mulți bani la bugetul local : din autorizațiile de construire, venituri anuale din impozitele și taxele locale și, în primul rând, înseamnă locuri de muncă. Cred că la acest capitol ar trebui să fim mult mai atenți. Vorbim cu toții de atragerea investitorilor. Păi, ca să îi atragem trebuie să le oferim ceva, iar dacă le limităm anumite drepturi eu cred că nu reușim să dezvoltăm orașul așa cum ne-am dori cu toții. Haideți să fim un pic atenți pentru că locurile de muncă sunt cea mai mare problemă a județului Vâlcea la ora actuală. Să dăm un pic crezare și investitorilor. Practic ei aduc valoarea adăugată, plătesc taxe și impozite și ar trebui să le acordăm mai multă atenție. »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnilor colegi așa cum reiese și din material noi astăzi puteam aproba acest material în una din variantele propuse. În acest PUZ sunt introduse și PUZ-urile deja existente, dar cu câteva modificări și în zona BRD de pe strada General Parporgescu și altele. Spre exemplu în Piața Centrală - hala va deveni muzeu iar în locul Pieței centrale actuale se va construi o clădire cu subsol, demisol plus parter la subsol va fi parcare, demisol piata publică și la nivelul solului spațiu verde. Trebuie să avem în vedere toate aceste aspecte. Ne însușim, dacă ne însușim ce înseamnă aceasta ? Consiliul local își va asuma una dintre cele două variante printr-o decizie sau o hotărâre care va rămâne. Trebuie să fim cu mare atenție pentru a vedea ce facem sau care este formula. Ce înțelegeți dumneavoastră din cele propuse de executiv : Varianta executivului cu toate clădirile limitate la o anumită înălțime. Spre exemplu în zona Lahovari a fost o proiecție 7 etaje acum s-a limitat la 4 etaje. În fața Consiliului Județean era prevăzută o construcție de P +23 E acum se limitează la P+17 E».

Domnul viceprimar Matei gigi Ion : « A cerut investitorul... »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « E în regulă domnule viceprimar. Nu contest acest lucru, dar noi trebuie să fim foarte atenți și să știm foarte clar ce variantă alegem astăzi: varianta arhitecților sau varianta investitorilor”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Am avut discuții și în comisie, tocmai de aceea am sintetizat propunerile și luările de poziție ale dumneavoastră și acestea să fie prezentate și dumneavoastră. O rog pe doamna director să le dea citire sau domnul arhitect”.

Domnul Paraschiv Felix - Arhitect șef al municipiului : « În urma discuțiilor purtate în cadrul comisiei la care au participat arhitecti, investitori și consilieri locali s-au sintetizat o serie de propuneri cărora o să le dau citire pentru a putea fi cuprinse in hotărârea ce o ve-ți adopta. Astfel :

 • menținerea Pieței Centrale pe amplasamentul actual;

 • amenajarea albiei râului Olănești conform prevederilor Planului Urbanistic General;

 • prevederea străzii de legătură între bdul Tudor Vladimirescu și bdul Nicolae Bălcescu, pe laturile estice ale Sălii Sporturilor și Casa Sindicatelor;

 • menținerea regimului de înălțime existent pe parcelele învecinate aflate la intersecția străzilor General Magheru și Constantin Gibescu;

 • accentul de înălțime propus în zona fostelor fântâni arteziene (podul Vinerii Mari) va avea regimul de înălțime a blocurilor existente (V2, V4, V6), cu încadrarea în limita proprietății;

 • pe terenul proprietate privată (vis-a-vis de Școala Generală nr.1) prevăzut ca spațiu verde și parcare de către elaborator, vor fi preluate ca funcțiune reglementările existente pe terenurile învecinate;

 • pentru celelalte accente de înălțime propuse prin PUZ Central se va respecta regimul de înălțime propus de elaborator;

 • preluarea reglementărilor din Planul Urbanistic General referitoare la realizarea circulației majore (N-S);

 • respectarea aliniamentului la bdul Tudor Vladimirescu (zona Jet Set) și păstrarea coerenței spațiului verde existent;

 • preluarea reglementărilor din Planul Urbanistic Zonal Libertății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 291/2009, modificată prin hotărârea nr. 122/2012;

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Este o propunere de prelungire a străzii M.V. Popescu de la gară până la Piața Simian și vă propun eliminarea din documentație a propunerii de prelungire a străzii M.V. Popescu până la piața Simian. Nici nu poate fi o prelungire pentru că se suprapune pe strada Gib Mihăescu și eu consider că este o sistematizare interioară pe ceea ce aparține agentului economic de acolo, adică proprietarului » .

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « În proiectul de hotărâre propus de executiv exista două variante, ori ceea ce ne propuneți acum este o combinație între cele două variante ».

Domnul Paraschiv Felix - Arhitect șef al municipiului : « Discuțiile au vizat mai mult partea privind regimul de înălțime a clădirilor. În comisia consultativă s-au discutat toate aceste lucruri și arhitecții și cel care a elaborat documentația și ceilalți participanți au fost de acord cu toate aceste propuneri. »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Spuneți că în anumite zone nu se pot ridica cladiri mai înalte dar sunt zone în care dacă respectă celelalte reglementări se pot ridica clădiri mai înalte ».

Domnul Paraschiv Dan Felix - Arhitect șef al municipiului : « Dacă faceți niste calcule și ajungeti la un P+25E POT-ul este foarte greu de respectat pentru că nu ai cum. Terenurile sunt foarte mici în această zonă. Nu suntem în Manhatan sau în New York să construiesti pe regimuri foarte înalte. Vâlcea este un târg un pic mai mare unde nu avem loc de P+14E și dumneavoastră vorbiți de P+25E ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Dacă există posibilitatea cu respectarea legislației, de ce să nu îi acordăm investotorului această posibilitate ».

Domnul Paraschiv Dan Felix - Arhitect șef al municipiului : « Singura construcție realizată în România care depășește 120 metri este în București. Abia a fost terminată de construit. Pentru această construcție au trebuit reglementări speciale inclusiv de la incendiu și pază pentru că nu există prin legislație. Lotul pe care s-a construit este cât jumătate din centrul Vâlcii. Vă rog să vă imaginați ce înseamnă să construiești acest edificiu. Este modul în care percep eu o astfel de clădire. Nu poți să ai o clădire de 25 de etaje lângă un P+1E. »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « De aceea am zis și eu că respectând legislația să-i ajutăm pe investitori. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Domnule Constantinescu vă asigur că atunci când proiectantul a făcut acest proiect PUZ a consultat și investitorii. Renunțarea de la 25 la 17 este cu acordul proprietarilor. »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Nu am nici un party-prix cu nimeni, dar nu s-a discutat cu toți investitorii. »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală, completat cu propunerile prezentate în plenul ședinței de domnul arhitect Paraschiv Dan Felix și domnul viceprimar Matei Gigi Ion.

Cu vot unanim se însușește Raportul informării și consultării publicului privind elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată, cu următoarele reglementări ce vor fi preluate în documentația de urbanism:

 • a) menținerea Pieței Centrale pe amplasamentul actual;

 • b) amenajarea albiei râului Olănești conform prevederilor Planului Urbanistic General;

 • c) prevederea străzii de legătură între bdul Tudor Vladimirescu și bdul Nicolae Bălcescu, pe laturile estice ale Sălii Sporturilor și Casa Sindicatelor;

 • d) menținerea regimului de înălțime existent pe parcelele învecinate aflate la intersecția străzilor General Magheru și Constantin Gibescu;

 • e) accentul de înălțime propus în zona fostelor fântâni arteziene (podul Vinerii Mari) va avea regimul de înălțime a blocurilor existente (V2, V4, V6), cu încadrarea în limita proprietății;

 • f) pe terenul proprietate privată (vis-a-vis de Școala Generală nr.1) prevăzut ca spațiu verde și parcare de către elaborator, vor fi preluate ca funcțiune reglementările existente pe terenurile învecinate;

 • g) pentru celelalte accente de înălțime propuse prin PUZ Central se va respecta regimul de înălțime propus de elaborator;

 • h) preluarea reglementărilor din Planul Urbanistic General referitoare la realizarea circulației majore (N-S);

 • i) respectarea aliniamentului la bdul Tudor Vladimirescu (zona Jet Set) și păstrarea coerenței spațiului verde existent;

 • j) preluarea reglementărilor din Planul Urbanistic Zonal Libertății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 291/2009, modificată prin hotărârea nr. 122/2012;

 • k) eliminarea din documentație a propunerii de prelungire a străzii M.V. Popescu până la piața Simian, întrucât este o sistematizare interioară, iar acolo sunt proprietăți private.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de

 • 4,60 m.p. situat în strada Mărășești nr. 1, bl. 13 și aprobarea concesionării directe a terenului pentru proprietarul spațiului”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,60 m.p. (rot.), situat în strada Mărășești nr.1, bl.13, identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată ;

 • - concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatul precedent, pentru proprietarul spațiului, în vederea realizării unui acces din exterior. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p.- echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani ;

 • - cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,60 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar ;

 • - împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută mai sus.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil către Poliția Locală a municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea inventarierii în domeniul public al municipiului a imobilului-construcție având suprafață construită de 19,08 mp și teren aferent în suprafață de 111 mp situat în aleea Nuci, imobilul respectiv va avea destinația de sediu permanent al Poliției Locale a municipiului și de Proximitate”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea unui imobil către Poliția Locală a municipiului.

Cu vot unanim se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului a imobilului - construcție având suprafața construită de 19,08 mp și teren aferent în suprafață de 111 mp (măsurată), situat în aleea Nuci, înscris în cartea funciară nr. 39761, la valoarea de 10.941,76 lei și identificat în planul de situție anexă la hotărârea adoptată.

Consecință a prevederilor alineatului precedent se completează lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007, cu imobilul prevăzut mai sus.

De asemenea, se aprobă transmiterea în administrare către Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului prevăzut mai sus, ce va avea destinația stabilită prin hotărârea nr.15/2013.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind acceptarea unei donații”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aceptarea donației unor imobile-terenuri în suprafață de 567 m.p. și de 498,31 m.p. situate în stada Mircea Baciu”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acceptarea unei donații.

Cu vot unanim se acceptă donația unor imobile - terenuri, după cum urmează:

 • a) 567 m.p, având numărul cadastral 42324 și înscris în Cartea Funciară nr. 42324, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Mircea Buciu, identificat în planul de amplasament și delimitare - anexa nr. 1 la hotărârea adoptată;

 • b) 498,31 mp, având numărul cadastral 7218/4 și înscris în Cartea Funciară nr. 45058, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Mircea Buciu, identificat în planul de amplasament și delimitare - anexa nr. 2 la hotărârea adoptată.

Imobilele - terenuri identificate mai sus au înscrise în Cartea funciară, în partea III.(Foaie de sarcini), următoarele sarcini: Drept de servitute și drept de uz în favoarea GDF SUEZ și Drept de servitute, de trecere și drept de uz pentru instalare, întreținere și exploatare conductă de gaze naturale, în favoarea S.C. DIsTrIGAZ SUD REȚELE S.R.L, sarcini ce urmează a fi preluate de municipiu odată cu terenurile donate.

Imobilele - terenuri ce fac obiectul donației menționată mai sus vor avea destinația de drum public și vor fi inventariate în domeniul public al municipiului, completându-se în mod corespunzător, inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007.

Cheltuielile ocazionate de încheierea actelor de donație în formă autentică vor fi suportate de către donatori.

De asemenea, se împuternicește domnul Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului să semneze actele de donație în formă autentică.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea prelungirii cu 3 ani perioada de asociere în participațiune pentru contractul încheiat cu SC EUROMEDIA GROUP SA având ca obiect amplasarea pe domeniul public al municipiului a unor panouri publicitare”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

Cu vot unanim, se aprobă prelungirea cu 3 (trei) ani perioada de asociere în participațiune pentru contractul nr.13008/04.04.2007 încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A, având ca obiect amplasarea pe domeniul public al municipiului a unor panouri publicitare, repectiv până la data de 03.04.2016.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 de însușire a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Daniil Ionescu inventariată în domeniul public al municipiului a unor caracteristici tehnice rezultate din măsurători”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 de însușire a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Daniil Ionescu, inventariată în domeniul public al municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

 • - Poziția 350 - Strada Daniil Ionescu și trotuarele aferente: L= 718 m;S= 5424 m.p, identificată în planul de situație - anexă la hotărârea adoptată.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 12 august 2011 referitoare la asocierea municipiului cu județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 2011 privind asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înfințării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, în sensul desemnării domnului Gigi Ion MATEI, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să reprezinte Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 12 august 2011 referitoare la asocierea municipiului cu județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.204 din 12 august 2011 privind asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.86/2013, articol care va avea următorul conținut:

 • “Art.4. Se desemnează domnul GIGI ION MATEI, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să reprezinte Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea ".

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentului de Poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea “Documentului de poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea” condiționat de obținerea avizului favorabil al AM Ex ISPA, precum și împuternicirea domului Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului să semneze Documentul de Poziție”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Vechea administratie avea un proiect de amenajare a acestor centre de colectare a deșeurilor în subteran. În acest fel reușeam să împiedicăm împrăștierea deșeurilor. Cu siguranță numărul câinilor comunitari scădea de la o lună la alta. Cred că acest proiect este unul fezabil, realizabil și mi-aș dori ca și dumneavoastră să țineți cont de el. Nu are nimic politic, nicio tentă, doar cred că ar fi bine pentru dezvoltarea municipiului nostru să țineți cont de această idee. Mulțumesc. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Am vrut să preluăm tot ce este bun, dar datorită faptului că s-a întârziat cu scoaterea la licitație a serviciului de salubrizare. Acest proiect era prevăzut ca investiție obligatorie în sarcina celui care câștiga licitația. Întrucât perioada s-a scurtat foarte mult și știți bine că din 2016 trebuie să fie un singur operator județean, nu mai era timpul necesar. Adică, nu mai era perioada acoperitoare a investiției respective și nu mai putea fi prinsă în caietul de sarcini această investiție obligatorie. »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentului de Poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.

Întrunind 17 voturi „pentru” și 5 abțineri (următorii consilieri locali: Ene Gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai) se aprobă „Documentul de poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată, condiționat de obținerea avizului favorabil al AM Ex ISPA.

De asemenea, se împuternicește d-l Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, să semneze Documentul de poziție aprobat conform prevederilor de mai sus.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documente necesare depunerii proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea exprimării acordului de principiu privind aprobarea Master Planului privind gestionarea deșeurilor în județul Vâlcea, avizarea Studiului De Fezabilitae aferent investției “Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea” precum și mandatarea domului Gigi Ion MATEI, viceprimar al municipiului ca reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « După cum o să observați sau ați văzut deja în raport nu am vrut să aprob singur master planul pentru prețuri. De fiecare data cănd vor fi modificări trebuie să venim în consiliul local care sa aprobe cresterea prețurilor și să nu hotărăsc eu singur. Vreau dezbatere în consiliu și de aceea am propus în consiliul local aprobarea acestui master plan încât nu o singură persoană să hotărască creșterea prețurilor ».

Fiind necesară mandatarea unei persoane care să participe la AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea și să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea în situația în care, din motive obiective, d-l Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, și reprezentant al acestuia în Adunarea Generală a Asociației menționate mai sus, nu poate participa la respectiva ședința, domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan propune mandatarea domnului Eduard Vîrlan.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea unor documente necesare depunerii proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, inclusiv propunerea formulată în plenul ședinței.

Domnul consilier local Vîrlan Eduard anunță că se abține de la vot în ceea ce privește propunerea de mandatare va dânsului.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - exprimarea acordului de principiu privind aprobarea Master Planului (program de investiții pe termen lung) privind gestionarea deșeurilor în județul Vâlcea, prevăzut în anexa 1, parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - avizarea Studiului de Fezabilitate aferent investiției „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea” ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuți în anexa 2, parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - mandatarea dl Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, ca reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, după avizarea preabilă a acestuia prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea; planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare este prezentat în anexa nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - în cazul în care, din motive obiective, persoana menționată la alineatul precedent nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, se mandatează dl. Eduard Vîrlan să participe la ședință și să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea majorării cu 25% începând cu data de 01.06.2013 a tarifelor pentru serviciul public de transport”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agriculturăși-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie:”Stimați colegi ceea ce am semnalat acum câteva luni s-a și întâmplat. Atunci, am cerut eu cât și colegul meu am cerut domnului director o situație cu angajații de la ETA ( domnul Țârdea spune că dânsul a cerut). Fiecare am cerut și nu am primit-o nici până acum, în schimb primim o majorare a tarifului de la călătorie de la 2 lei la 2 lei 50, primim o majorare a jubvenției din vremea mandatului domnului Romeo Rădulescu de la 30 miliarde la 450 miliarde, primim niște autobuze chinezești de 200 de mii de euro și un Mercedes este 200 de mii de euro și nu știu ce o să mai primim. Propunerea mea este să se păstreze tariful”.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan:”Îmi pare rău că trebuie să iau cuvântul și să-i spun domnului consilier că dacă vreao situație financiară și organigrama societății de la ETA trebuie să se ducă să o ceară de acolo. Să facă în scris nu doar vorbe și poate intra și pe tabletă ca să vadă. În al doilea rând prețul se majorează pentru că dacă știți foarte bine din 2007-2008 este nereactualizat iar prețul motorinei a crescut. Iar cel mai important domnule consilier, și îmi pare rău că domnul Constantinescu nu vă spune, în 2010 și 2011 subvenția a fost de 53 miliarde. Adică, dacă sunteți prost informat este problema dumneavoastră. Ar fi rumos să-l informați și pe colegul dumneavoastră pentru că este într-o eroare totală.”

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie:”Sunt destul de bine informat despre situația de la ETA

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș:”Cer eu să iau cuvântul și mulțumesc domnului prședinte pe că mi l-a acordat. Cred că ar trebui să discutăm și despre punctul 12 pentru că acest două puncte de pe ordinea de zi au legătură. Ne propuneți o creștere a tarifelor cu 25% la bilete, la abonamente creșterea este mult mai mare de 33%. Trebuie să ținem un pic cont de veniturile societății. Văd aici venituri din blocări și ridicări auto estimat 100 de mii de lei /an, însemnă 9.000 lei/ lună, însemnă 300 lei/zi, adică 4 mașini blocate sau ridicate într-o zi. Nu cred că se acoperă nici cheltuielile cu salarizarea. Ar trebui să vorbim mai mult despre eficientizarea acestei societăți nu să ne gândim imediat să luăm de la cetățeni. Nu cred că pot să suporte o creștere cu 25% în condițiile în care situația economică a județului Vâlcea este una catastrofală. Nu trebuie să ne ferim de aceste vorbe. Ar trebui să căutăm alte variante de atragere a veniturilor. Ar trebui să ne gândim împreună pentru că suntem și noi responsabili, membrii din consiliul local nu doar membrii AGA. Cred că ultima variantă ar trebui să fie indexarea tarifelor la mijloacele de transport în comun. Mulțumesc mult.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan:”Un răspuns scurt vă rog. Vreau să le spun colegilor mei că este simplă situația la ETA: ori dăm mai mulți bani din subvenție, ori mărim tariful. Dumnevoastră decideți.

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș:”Poate atunci trebuie să ne gândim să suplimentăm subvenția. Nu este de fapt o subvenție este de fapt o acoperire a cheltuielilor

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Domnule consilier ați cerut cuvântul? Nu dialogăm aici. Ați citit regulamentul de organizare al consiliului?

Domnul consilier Țârdea Dumitru domnule prședinte intrați-vă în atribuțiuni. Dumneavoastră conduceți ședința.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore:” Domnilor colegi cred că în ordinea de zi lucrurile sunt așezate corect. Întâi ni se propune majorarea tarifelor pentru ca pe baza majorării de tarif societatea comercială să-și poată constitui bugetul. Dar, există o alternativă și ar trebui să facem uz de ea pe care eu v-o propun acum. O majorare de tarif este foarte clară și certă pentru toți locuitorii indiferent că sunt tineri, copi de școală sau bătrâni. Toată lumea trebuie să plătescă un preț. Cred că ar fi o altă variantă mai corectă din partea consiliului local, aceea de a subvenționa, de fapt este o subvenție ceea ce plătește consiliul local către ETA, doar o anumită categorie socială de oameni: fie legată de vârstă fie legată de venituri materiale. În nota de fundamentare cu privire la creșterea tarifului se iau în calcul:kilometrii, ponderea kilometrilor parcurși, numărul de călători transportați. Sunt circa 310 mii călători transportați lunar. Dacă anul trecut au fost plătite sub formă de subvenție 51 miliarde nu este corect ca din banii publici să subvenționați tot. Este totuși o societate comercială, unde salariile au un anumit nivel, dar nu pe bani publici, nu pe bani din impozite și taxe locale. Această societate ar trebui să fie profitabilă. Cred că ar trebui găsită formula de genul în care primăria să poată emite un număr de cartele magnetice sau alte tipuri de cartele care pot fi înmânate direct de la Primărie celor care au nevoie sau celor care pot trece prin filtrul unei comisii în care să se constate că întradevăr veniturile sunt mici, pensiile sunt mici, salariile sunt mici, familii cu mai mulți copi și probleme de genul ăsta. Societatea ar trebui să fie profitabilă. Dacă ne uităm la ștatele de plată salariile sunt de la 10 milioane la 70 de milioane.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Domnule consilier vă rog să fiți mai scurt ca să terminăm. Deci, vă rog frumos, care este finalul, care este propunerea. Dacă analizăm fioecare familie în parte o să dureze un an

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:” Asta este problema Primăriei. Noi credem că nu trebuie majorat în acest moment prețul sau tariful pe biletul de călătorie. Să luăm în calcul și să dăm niște termene foarte clare conducerii ETA care trebuie să implementeze acest soft pentru autobuze și primăria să emită cartele și subvenția să fie doar la nivelul la care este suportată din bugetul local. Nu poate fi de 51 de miliarde, paote fi de 10-15 miliarde. Ar trebui să liberarizeze prețul călătoriei pentru toți cei care vor să circule cu mijoacele de transport în comun pe raza administrativă a municipiului sau pe viitoarea zonă metropolitană. Să fie un preț liber și întradevăr subvenția să fie doar pentru aceia care vor fi identificați cu aqnumite probleme de natură socială și atunci nu este corect ca în acest moment să discutăm de o majorare a tarifului.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu:”Domnul consilier Grigore Crăciunescu are dreptate, dar în momentul în care vom ajunge să micșorăm subvenția la 15 miliarde lei de la 50 miliarde lei automat majorăm tariful. E bine să știm câți pensionari circulă cu autobuzele în orașul ăsta pentru că nu știm la ora actuală și dăm așa o subvenție în orb. Vine conducerea societății și spune: domnule, am nevoie de 50 miliarde anul acesta și noi zicem: hai să dăm. Trebuie să găsim o soluție, dar trebuie reținut că și prețul la motorină s-a dublat din 2008 până acum și majorarea este inevitabilă

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș:”Da, dar a scăzut și nivelul de trai și cred că și majorarea subvenției la acest moment este de bun augur pentru protejarea populației.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” A răspuns deja domnul Vețeleanu. Unu-domnule Crăciunescu nu ați spus categoria care nu mai trebuie să primească facilitatea (ați spus copiii și pensionarii). La cine vreți dumneavoastră să renunțăm. Este foarte clar: din anul 2008 motorina s-a dublat ca preț. Este foarte clar că piesele și alte cheltuieli cu întreținerea au crescut. Este o realitate și nu trebuie să ne ascundem. Data trecută eu am retras de pe ordinea de zi pentru că era propunerea de majorare cu 50%, respectiv de 3 lei. Am retras de pe ordinea de zi materialul și am făcut în așa fel încât creșterea să fie cu 25% și nu cu 50%. Asta se va regăsi și în buget pentru că a fost echilibrat bugetul cu creșterea de preț în așa fel încât la punctul următor veți vota în cunoștință de cauză și de unde se datorează veniturile respective. Mai multe am să vă spun la punctul următor

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:” Domnule viceprimar putem identificat din această notă de fundamentare întocmită de conducerea lui ETA câți din cei 310 mii de călători care au fost transportați într-o lună au nevoie de subvenție ca să ia bilet gratuit sau nu? Trebuie găsită o formulă

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Domnule Crăciunescu în 8 ani sau 9 cât ați condus Primăria nu ați avut aceste propunerio și nu v-am auzit vocea în consiliul local. Niciodată nu ați luat cuvântul în consiliul local. Nu îmi cereți mie ca într-o lună sau două de zile să rezolv aceste probleme. Am în vedere și eu aceste aspecte și chiar conducerea unității a venit cu unele propuneri dar gândiți-vă că trebuie să achităm aceste aparate moderne și banii ați avut grijă dumneavoastră să-i mâncați prin corecțiile pe care le-am primit la investițiile de la proiecte europene. Mai încet cu indicațiile pentru că suntem într-o realitate tristă din partea dumneavoastră, creată de dumneavoastră.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:” Vă deranjează faptul că fac publice niște lucruri domnule viceprimar

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Ce faceți public?

Domnul Popescu Ion, director SC ETA SA:”Doamnelor și domnilor consilieri asist și eu ca și dumneavoastră la o campanie electorală pentru că se vede clar astăzi partidul care vrea să-și facă campanie electorală, însă vine vreunul dintre ei la ETA ca să discutăm aceste lucruri? Puteam să fac 60 de pagini în care să vă explic de ce am ajuns și la aceste majorări de preț și bineînțeles bugetul făcut pe structura dată de Ministerul Finanțelor prin ordin. Pentru majorarea tarifelor de transport vi s-a spus aici că din 2008 nu s-a modificat această structură de tarif în condițiile în care prețul la motorină s-a dublat, în condițiile în care cheltuielile de întreținere s-au dublat. După cum vedem astăzi dumneavoastră, mă refer la cei de la PDL vreți să circulăm astăzi cu niște autobuze care consumă foarte mult combustibil și necesită foarte multe cheltuieli de întreținere pentru că în loc să cumpărați autobuze noi ați cumpărat autobuze second hand care sunt într-o situație așa cum o vede populația și noi facem eforturi disperate ca să funcționeze. În al doilea rând trebuie să luați în considerare la această majorare de preț faptul că dumneavoastră ați redus subvenția de la 51 de miliarde, apoi 49 de miliarde în anul 2011 și apoi la 35 de miliarde și normal că această diferență de cheltuială trebuia acoperită de undeva. Dumneavoastră, consiliul local ați hotărât acum câteva luni că trebuie să calculăm noi cei de la ETA pe o anumită formulă modul în care se acordă facilitățile. Trebuie să vă spun că facilitățile se acordă pe baza legii 92 și a hotărârilor consiliului local și nu vreți să țineți cont de faptul că noi respectăm aceste hotărâri și ca atare este nevoie de o subvenție corespunzătoare pentru că așa ați hotărât dumneavoastră. Vreau să vă dau câteva exemple de subvenție acordată față de alte orașe din țară. Ca să vă dau cifre exacte pentru un oraș care se apropie de Râmnicu Vâlcea la Pitești subvenția este de 110 miliarde...

Urmează o serie de discuții privind finalizarea interveției domnului director de la ETA SA si propunerea de a se supune la vot proiectul de hotărâre

Domnul Popescu Ion, director SC ETA SA:”Fac o invitație colegilor de la PDL să vină la ETA împreună cu dumneavoastră să facem o analiză economică...”

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane”.

Întrunind 17 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Ene gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore) și 1 abținere (domnul consilier local Persu Mihai care justifica votul prin faptul ca pozitia sa a fost prezentata în cadrul AGA la aceasta societate unde este reprezentant al consiliului local) se aprobă următoarele:

- începând cu data de 01.06.2013, tarifele pentru serviciul public de transport din municipiu se modifică după cum urmează:___________________________________________

Document de călătorie

Nr.călătorii

MUNICIPIU

Tarif actual (lei)

Tarif propus (lei)

Bilete

1

2,00

2,50

Bilete vândute în mijlocul de transport

1

2,50

3,00

Abonamente pe 1 linie

-1 lună

48

75,00

100,00

-1 săptămână

12

19,00

25,00

-2 săptămâni

24

39,00

50,00

-3 săptămâni

36

58,00

75,00

Abonamente pe 2 linii

-1 lună

72

100,00

150,00

-1 săptămână

18

27,00

37,00

-2 săptămâni

36

55,00

75,00

-3 săptămâni

54

82,00

113,00

Abonamente de familie - 1 lună/1 linie

48

70,00

95,00

Abonamente pentru toate liniile

144

110,00

160,00

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.93/28.04.2006 referitoare la facilitățile acordate pentru transportul public local de călători, așa cum a fost modificată și completată prin notărârile nr.25/31.01.2008 și nr.263/29.09.2011, își mențin valabilitatea.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ETA S.A. pe anul 2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ETA SA pe anul 2013”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Am văzut unde se duc banii din indexarea tarifelor plătite de călătorii din municipiul Râmnicu Vâlcea- cresc cheltuielile cu personalul de conducere cu 47%. Să știe vâlceni că plătesc 25% în plus la bilete, 33% în plus la abonamente ca banii să se ducă la conducerea societății care are venituri estimate cu 47% mai mult ».

Domnul consilier Țârdea Dumitru : « Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri o observație de formă așa. Eu am citit fundamentarea bugetului. În preambul arată baza fundamentării bugetului- s-a ținut cont de numărul de călători, de realizări, de subvenție și rezultă un total de... care reprezintă o creștere cu 110% față de 2012. Vă rog să nu mă întrerupeți. De aici aș înțelege că se dublează și un pic mai mult veniturile față de 2012. La cheltuieli cresc cu 5%, cu 8% pe domenii. Ar trebuie revăzută formularea pentru că mi s-a părut puțin ambiguă. »

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : « Nu e vorba de formulare cred că este calculat ceva greși aici : venituri din exploatare 110%, venituri din.. 167%, alte venituri 167%. Cred că este greșit ceva aici. »

Domnul consilier Țârdea Dumitru : « Mi s-a părut făcut un pic în autobuz. ».

Domnul Popescu Ion, director SC ETA SA : « Vreau să fiu extrem de concis și nu vreau să fac aprecieri negative la adresa cuiva. Noi am spus foarte clar acolo cresc veniturile cu 110% și cheltuielile cu 105% ca să acoperim pierderea pe care o avem noi de ani de zile pentru că trebuie să spunem că de aproape 14 ani această societate este o societate cu pierderi. Noi ne-am angajat cei de la ETA de astăzi care suntem în TESA acolo și inclusiv conducerea să diminuăm foarte mult pierderea, lucru care s-a întâmplat la sfârșitul anului 2012 și anul acesta să reușim cu eforturi zic eu deosebit de importante să rentabilizăm activitatea instituției și probabil că la sfârșitul anului vom veni cu o raportare în care să spunem că am realizat aceste obiective fundamentale pentru societatea aceasta. Când vorbiți despre cifre eu v-aș ruga să veniți înainte să stăm de vorbă să le explicăm cifrele respective ca să le înțelegeți. Să nu aruncați așa că cresc veniturile cu 110%. Este absolut normal ca pe lângă veniturile din exploatare mai sunt și alte venituri financiare care au o pondere extrem de mică și atunci este logic că trebuie să fie egală una cu alta. Noi trebuie să respectăm ordinului Ministerului Finanțelor și să stabilim un buget cu profit, normal că trebuie să găsim surse pentru a putea acoperi aceste pierderi și singura soluție era creșterea veniturilor. Vă rog vă invit la ETA să discutăm și despre acest buget dacă chair vreți să știți adevărul și numai veniți cu povește de genul că au crescut salariile în special al directorului sau al conducerilor pentru că trebuie să nu uitați domnilor consilieri că dumneavoastră ați aprobat ca AGA și consiliul de administrație de la toate societățile care sunt subordonate Primăriei să acordați niște indemnizații

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Noi ne-am opus, cei de la USL au aprobat. Specificați domnule director că tot ați politizat discuția

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Domnule director nu intrați în amănunte pentru că intrați pe o zonă mișcătoare. Vă rog frumos să luați loc. Dacă continuați este în defavoarea dumneavoastră

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : « Deja era în defavoarea dânșilor.Noi suntem vinovați că aveți salarii mari așa înțeleg eu...

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : « Domnule director, am o întrebare la dumneavoastră știți cât este tariful unui bilet de călătorie în București ? Și care este salariul dumneavoastră pentru că eu cred că este mai mare decât al unui viceprimar ?

Domnul Popescu Ion, director SC ETA SA : « De ce nu mă întrebați cât este salariul unui director de la RATB București ?

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : « Nu mă interesează salariul directorului de la RATB București, pe mine mă interesează salariul dumneavoastră pentru că este mai mare decât salariul viceprimarului este este plătit din bani publici, din subvenție. Asta este realitatea.

Domnul Popescu Ion, director SC ETA SA : « Vă rog să-mi permiteți să nu mai răspund la provocări

Domnul Gigi Ion Matei - viceprimar : « Propun ca începând cu data de 1 iunie 2013, nu o să mai răspundeți la provocări ci o să răspundeți la o decizie care se va lua astăzi în consiliul local și anume, apreciez eforturile dumneavoastră la care sunteți dispus să recurgeți pentru a limita pierderile. Prin urmare, eu propun consiliului local ca salariile directorilor de la Piețe Prest și la S.C ETA S.A să fie la nivelul salariului viceprimarului municipiului, maxim, iar nivelul indemnizației reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și membrilor consiliului de administrație de la aceste societăți să fie la nivelul indemnizației lunare de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea. Vă rog să propuneți la vot la final acest amendament pentru ca AGA să fie împuternicită să intre în vigoare de la 1 iunie 2013 ».

Vedeți că e bună și opoziția la ceva domnule viceprimar ?

Domnul consilier local Vîrlan Eduard : »Eu am fost în AGA la această societate de aproape 8 ani de zile și poate că cunosc foarte bine problemele acestei societăți. Pot să vă spun că indiferent că au fost PD-ul, PNL-ul, PSD-ul la putere totuși se înregistrează creșteri. Acuma, după ce am asistat la dezbaterea celor două puncte după părerea mea a fost o dezbatere care trebuia să se desfășoare la una dintre televiziunile locale pentru că domnul director a participat la ședințele de comisie unde putea să dea toate explicațiile. Sunt de acord și cu domnul Crăciunescu că vine cu câteva propuneri, dar aceste propuneri pe care ni le-a prezentat dânsul părerea mea este că sunt pe termen mai lung pentru că trebuie să-l înțelegeți și pe domnul Matei că nu avem banii necesari. Propunerile sunt bune, sunt de acord cu dumneavoastră dar, nu le putem face în câteva zile, o săptămână sau o lună. Sunt bune, cred că dânsul le-a luat în calcul, le vom analiza și treptat, și cred că sunteți și dumneavoastră de acord cu mine le putem pune în aplicare. Nu le putem pune în aplicare într-o lună sau două. Rugămintea mea este să participați la ședințele de comisie. Nu mă refer acuma la domnul Crăciunescu ci în general să participați la aceste ședințe ca să nu mai fie o dezbatere de genul acesta. La comisie participă directorii din aparatul din subordinea primarului și vă explică totul. Acuma venim, stăm aicea și dezbatem pe ani... Avem reprezentanți AGA, avem consiliu de adminsitrație, putem să cerem raportări dacă avem neclarități pe temele respective. Stăm să pierdem foarte mult timp pe explicații ca să ne vadă lumea la televizor ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte dați-mi voie să refolmulez și să spun altfel lucrurilor. Își asumă executivul un termen sau conducerea numită la ETA un termen de rezolvare care să fie cunoscut în consiliul local ?

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « S-a spus că o să se analizeze aceste lucruri

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Nu pot să spun pentru că de mâine sunt singur

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Pot fi 6 luni. Dar odată aprobat acest buget va fi pus în aplicare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul propus în plenul ședinței de domnul viceprimar Matei Gigi Ion

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule prședinte, nu este corect dacă supuneți la vot proiectul împreună cu amendamentul. Spre exemplu echipa PDL-ului va respinge bugetul pentru că bugetul este construit pe majorare. Consilierii PDL nu au votat majorarea, nu vor vota nici bugetul, dar vor vota separat propunerea domnului viceprimar Matei

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : »Si așa trece. Votați ori nu votați tot trece. Supune-ți la vot

Se înscriu la cuvânt domnul secretar Toma Mihăescu și domnul viceprimar ioniță Gheorghe acesta din urmă îi dă prioritate domnului secretar spunându-i că este sigur că va prezenta același punct de vedere.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : Domnule secretar sunteți incompatibil așa că nu discutați despre reducerea indemnizațiilor.

Domnul secretar Toma Mihăescu : « Domnule viceprimar ce spuneți dumneavoastră acum este acea chestiune cu aruncatul pietroiului în baltă acuma. Propuneți această chestiune pe analiză pentru săptămâna viitoare în ședință a consiliului local. Nu puteți să propuneți acum în ședință de consiliu local o chestiune care nu a fost analizată în comisii și de către executiv

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : Domnule secretar îmi pare rău că avem această discuție, unu. Repet sunteți incompatibil și e clar că nu puteți să ridicați această problemă

Domnul secretar Toma Mihăescu : « Nu este adevărat. Eu vă spun din postura de secreat că nu puteți propune un proiectv de hotărâre care nu a fost analizat. Faceți propunerea pentru o ședință viitoare cu un raport în acest sens.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : Această propunere a mea are menirea să reducă cheltuielile de aceea poate fi aprobată astăzi

Domnul secretar Toma Mihăescu : « Nu fără analiză

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : E o analiză simplă

Domnul secretar Toma Mihăescu : « Da, domnule Matei este o analiză a consiliului local și a executivului.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : Propuneți să vedem cine nu votează.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe : « Stimați colegi, intuiam unde vor merge discuțiile. Întrutotul sunt de acord să separăm apele, să ne pronunțăm mai întâi asupra bugetului, iar în ceea ce privește propunerea de amendament, care nu este un amendament simplu ci este de fapt o hotărâre nouă care atacă două sau trei direcții să fie separat analizat ținând cont că vom avea cât de curând și o ședință extraordinară. Acel amendament necesită un raport, o analiză așa cum spune domnul secretar general. Și dacă a luat cuvântul a luat cuvântul pe motiv de legalitate a unei asemenea hotărâri și nu intră pe motiv de compatibilitate sau incompatibilitate. Așa că eu vă propun să votăm doar bugetul, iar propunerea domnului viceprimar Matei să constituie obiectul unui proiect de hotărâre pentru proxima ședință.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « Se supune la vot raportul așa cum a fost redactat...

La prima numărare domnul secretar a anunțat 14 voturi « pentru »

S-a cerut renumărarea voturilor de către domnul viceprimar Matei Gigi Ion.

Urmează o serie de discuții în plen pe modul cum se propune la vot.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « Se supune la vot raportul așa cum a fost redactat, fără amendamentul domnului viceprimar Matei

S-au numărat doar 4 voturi »pentru »

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan : « Sunt curios că membrii AGA care l-au votat în AGA și în ședință nu votează. Mi se pare extraordinar. L-ați votat în AGA și aici nu mai sunteți de acord

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « Se supune la vot raportul așa cum a fost redactat, împreună cu amendamentul domnului viceprimar Matei

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte Amza lucrurile sunt foarte clare, nu putem să le amestecăm. Consilierii PDL-ului vom respinge bugetul dar vom vota varianta propusă de dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « Eu nu pot să propun varianta propusă de domnul Matei fără buget

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian se votează în bloc și se notează poziția voastră vizavi de buget

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe : « După logică ar trebui propusă mai întâi domnule președinte propunerea mea chiar dacă în ordine cronologică domnul viceprimar Matei a făcut dânsul mai întâi propunerea. Mai întâi votăm BVC-ul așa cum a fost, iar ținând cont de faptul că amendamentul propus de colegul nostru însemnă modificarea cifrelor din BVC să constituie obiectul unui proiect de hotărâre pentru proxima ședință

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « Se supune la vot raportul așa cum a fost redactat, împreună cu amendamentul domnului viceprimar Matei

S-au numărat 12 voturi.

Domnul secretar Toma Mihăescu : « Trebuie să știți o chestiune foarte importantă supuneți la vot și aprobați un material care nu are un raport și un proiect de hotărâre la bazpă și eu nu o să semnez hotărârea.

Membrii consiliului de administrație să atace hotărârea dacă nu le convine.Știu de ce nu semnați

O să genereze o mulțime de procese cu societățile tocmai pentrui că nu respectați prvederile legale. Domnule viceprimar, băgați în consiliul local altădată un material în acest sens

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « Se supune la vot raportul așa cum a fost redactat inițial.

S-au numărat 5 voturi « pentru » următorii consilieri locali : Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Pandurașu Adrian Iulian.

Conform numărului de voturi constat respectiv 12 voturi « pentru » propunerea de aprobare a bugetului cu amendamentul domnului viceprimar Matei Gigi Ion, ( restul și-au clarificat votul după cum urmează : Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Pandurașu Adrian Iulian- au fost pentru aprobarea bugetului fără amendamentul propus în plenul ședinșei, iar : Ene Gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai- au fost împotriva aprobării bugetului și pentru propunerea formulată în plenul ședinșei) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ETA S.A, pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Începând cu data de 01 iunie 2013, nivelul remunerației pentru funcția de director la S.C. ETA S.A. va fi la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului, iar nivelul remunerației reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și membrilor consiliului de administrație de la această societate va fi la nivelul indemnizației de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Prevederile alineatului precedent vor fi preluate în bugetul pe anul 2013 al S.C. ETA S.A.

Domnul secretar Toma Mihăescu: Trebuie să vă informez că, în aceste condișii, hotărârea va fi redactată și se va trimite la Institușia Prefectului fără semnătura mea.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:Da. Semnează colega...

Domnul secretar Toma Mihăescu: Nu, nu altcineva. Eu sunt secretar aici. Când sunt eu în concediu semnează altcineva. Deocamdată până ies la pensie, după aceea semnează cine vreși

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PIEȚE PREST S.A. pe anul 2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC PIEȚE PREST SA pe anul 2013”.

La solicitarea domnului președinte de ședință,comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile :

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore :Stimași colegi aș vrea să semnaley unele greșeli în redactarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli de la SC Pieșe Prest SA...

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Aceste discușii trebuiau prezentate în ședinșa de comisie, deci haideși să păstrăm caracterul ședinșei de consiliu

Domnul viceprimar Ionișă Gheorghe: și colegul viceprimar trebuia să propună amendamentul în comisie, domnule prședinte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Domnule viceprimar, vă rog să revedeși regulamentul pentru că scris în el că se pot prezenta amendamente la proiectele de hotărâri în plenul ședinșei. Deci, vă rog foarte mult...

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte aș vrea să scot în evidenșă niște neclarităși, niște neconcordanșe care apar în bugetul Pieșe Prest și aș dori și niște explicașii din acest punct de vedere. Veniturile realizate de Pieșe Prest în anul 2012 la Baza de Agrement Ostroveni sunt de 8 miliarde și jumătate. În anul 2013 pe ce perioadă este deschisă baza de agrement? Pentru că veniturile prognozate sunt doar de 8 miliarde. În schimb nu am aprobat dar poate este o decizie în acest sens, cresc veniturile din taxa pe cimitire de la 2 miliarde și ceva la 4 miliarde. Cresc veniturile pe grupurile sociale. Ceea ce este extrem de important, în toamna anului trecut când conducerea de la Pieșe Prest a fost înlocuită și este actuala conducere care a fundamentat și a semnat acest buget într-un raport se scrie foarte clar că datorită reducerii de personal, economia care se face prin reducerea de personal este de 464 de mii de lei deci echivalentul a patru miliarde șase sute milioane bani vechi, numai pe cheltuieli de personal. În bugetul pentru anul 2013 cheltuielile cu personalul pentru tot activul Pieșe Prest este diminuat doat cu 80 de mii de lei, deci cu opt sute de milioane. Ca o concluzie o să vedem că sunt alocate fonduri pentru contractul de mandat de la 103 milioane, adică un miliard și treizeci de milioane cât a fost în anul 2012 la un miliard șase sute patruzeci de milioane pentru anul 2013, în condișiile în care contractul de mandat nu-l are decât o singură persoană. Deci, s-a putut în anul 2012 să se cheltuie doar un miliard și treizeci de milioane, iar anul acesta sunt prevăzuși un miliard șase sute patruzeci de milioane. A înregistrat pierderi de peste zece miliarde societatea anul trecut, în condișiile în care la jumătatea verii când actuala conducere a preluat mandatul pierderea era de 5 miliarde, iar în următoarea jumătate de an a dublat-o. Ca o consecinșă faptul că la momentul actual prin organigramă sunt prevăzuși un număr de 372 de angajași ai societășii Pieșe Prest de la 400 deci reducerea ar trebui să fie direct proporșională. Am avut anul trecut un buget salarial de 50 miliarde cu 400 de angajași, iar cu o reducere de 40 de persoane avem un buget salarial de 49 de miliarde și două sute. Deci, nu este logic. Undeva se transferă toși acești bani. Ca să nu mai discut de planul de achizișii rectificat pe anul 2013 unde voi da citire dacă doriși tuturor... Se cheltuiesc accesorii pentru tractoare în sumă de 200 milioane lei. Sunt proiectași în buget. Odată aprobat bugetul Pieșe Prest e lege. Bugetul acesta va fi cheltuit. Ca atare consilierii PDL vor vota împotriva bugetului societășii comerciale Pieșe Prest.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: Sunt banii proiectași în buget, dar nu se vor cheltui, stași liniștit. Domnule Crăciunescu, nu mi-am închipuit că puteși să fiși atât de populist. Păi, nu ași auzit de Ordonanșa 109, care a fost dată în anul 2012 și modifică cheltuielile salariale? E un lucru elementar. La pregătirea dumneavoastră să nu știși de ordonanșa 109 care modifică în sensul că membrii consiliului de administrașie și membrii AGA, începând cu data aparișiei respectivei ordonanșe sunt plătiși? Ce naiba chiar așa? Înainte nu se primea nimic. Ajunge.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Domnule viceprimar, să înșeleg că dumneavoastră sunteși de acord ca membrii consiliului de administrașie sau membrii AGA să câștige 6-7-15 sau 12 milioane lunar? ședinșele pot fi și de două ori pe lună.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:Vă dau răspunsul pentru că am răspuns și răspund în continuare de Pieșe Prest- salariul directorului de la Pieșe Prest nu a depășit niciodată salariul viceprimarului, iar membrii AGA și membrii Consiliului de Administrașie nu au încasat mai mult decât indemnizașia unui consilier local

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Greșiși. 20% din salariul directorului, mult mai mult decât indemnizașia unui consilier.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:În sumă absolută atât a fost. Vă rog să verificași.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Anterior lunii iunie 2012 era 1%. Legislașia ne dă nouă dreptul să stabilim, dacă dumneavoastră sunteși mai permisiv nu-i nicio problemă.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:Un singur lucru mai am să vă spun cu permisiunea dumneavoastră domnule președinte. De ce sunt necesare 800 miliaone cheltuieli cu publicitatea? Ei trebuie să aibă activitate pe stradă să facă curășenie nu să facă publicitate.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:Este suma de anul trecut. Întrebași-l pe domnul Rădulescu. Se va supune la vot cu același amendatment și la Pieșe Prest ca și la ETA SA

Domnul consilier local Vîrlan Eduard:Vream să fac câteva completări domnule președinte. În primul rând un buget este o bază de pornire ce poate să mai fie rectificat. Ordonanșa 109 este din 2011 și spune foarte clar... Puteași să o aplicași și dumneavoastră dar nu ași vrut. Dar, acum legislașia europeană ne impune acest lucru. Ea spune că nu ai voie mai mult de 12 idemnizașii pentru consiliul de administrașie chiar dacă sunt mai multe ședinșe. Conform ordonanșei AGA se poate întâlni de două ori pe an sau decâte ori este nevoie. Dacă citiși mai cu atenșie vedeși ce obligașii au și ce contracte de mandat se fac acum consiilor de administrașie, ce responsabilităși au și o să vedeși că pentru 50 de lei nu vine nimeni. Dacă vrem să dăm o hotărâre și aici domnul secretar să mă corecteze dacă greșesc facem următorul amendament: se împuternicesc reprezentanșii AGA să stabilească indemnizașia consiliului de administrașie la suma de ... Noi, consiliul local împuternicim reprezentanșii AGA la Pieșe Prest să stabilească sumele respective.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: dar noi putem să stabilim acest lucru..

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Da. Putem să limităm.

Domnul secretar Toma Mihăescu: Domnule consilier acest lucru se poate face printr-un material cu raport explicat de ce se întâmplă, nu pe picior aici. Nu este bâlci aici. Este o ședinșă a consiliului local de oameni serioși.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:Domnule secretar ce documente trebuiesc.

Domnul secretar Toma Mihăescu: La momentul oportun o să vedeși Nu dași cu pietroiul în baltă și ziceși să-l ia alșii

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:știu adâncimea bălșii când dau cu piatra...

Domnul secretar Toma Mihăescu: Nu știi... Ar fi bine dacă ai ști...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: De acord cu propunerea domnului secretar.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:Supun aprobării materialul de la punctul treisprezece cu amendamentul formulat de domnul viceprimar ca în cazul materialului de la punctul doisprezece.

Întrunind 12 voturi « pentru » și 5 împotrivă (următorii consilieri locali :Ene Gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai - motivat de faptul că amendamentul propus va constitui o hotărâre ilegală și ulterior membrii din AGA să o atace și să câștige) și 5 abțineri (următorii consilieri locali : Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Pandurașu Adrian Iulian) se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. PIEȚE PREST S.A pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Începând cu data de 01 iunie 2013, nivelul remunerației pentru funcția de director la S.C. PIEȚE PREST S.A. va fi la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului, iar nivelul remunerației reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și membrilor consiliului de administrație de la această societate va fi la nivelul indemnizației de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Prevederile alineatului precedent vor fi preluate în bugetul pe anul 2013 al S.C. PIEȚE PREST S.A.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. PIEȚE PREST S.A”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea mandatării reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC PIEȚE PREST SA să hotărască cu privire la aprobarea și modificarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții al acestei societăți”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Domnule președinte, eu consider că normal și corect este ca acest mandat să nu fie acordat la modul general din aprtea consiliului local. Reprezentanșii în AGA la Pieșe Prest trebuie să primească mandat strict pentru ce anume se modifică organigrama- se crează un post în plus, se schimbă anute funcșii. Ce se întâmplă acolo ? Nu putem să dăm un mandat general ci unul strict pentru ce se întâmplă acolo.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : știm cu toșii ce înseamnă această bunăvoinșă. Însemnă sporirea numărului locurilor de conducere la societatea Pieșe Prest, creșterea veniturilor pentru personalul societășii. știm cu toșii că la ședinșa anterioară am aprobat o suplimentare cu un post de contabil șef.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : Nu este vorba de nicio suplimentare. Se transformă două posturi. Era impusă de legislașie, trebuia concentrat PSI-ul și adunând mai mult compartimente la un loc se impune tranformarea unui post din șef birou în șef de serviciu. Modificarea organigramei nu necesită un mandat special din partea consiliului local pentru AGA, iar modificarea acestei organigramei cnu implică creșteri de personal și nici cheltuieli de personal.

Întrunind 17 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali :Ene Gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai) se aprobă mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. PIEȚE PREST S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.p) a art.12.2 din Actul Constitutiv, respectiv să hotărască cu privire la la aprobarea și modificarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții ale acestei societăți, conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile interne în sumă de 15.000.000 lei, precum și aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la 31.12.2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 120 din 2012 în sensul prelungirii perioadei de tragere pentru suma de 15.000.000 lei până la data de 31 decembrie 2013”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru :”Eu sunt de acord cu prelungirea perioadei de tragere, dar nu sunt de acord cu faptul că ne puneți în materiale să votăm și alte chestiuni. De exemplu, prin hotărârea consiliului local din mai 2012 s-a stabilit ca suma de 15 milioane împrumutată să fie folosită pentru finanțarea sau executarea a patru lucrări -bulevardul dem Rădulescu, parcul Zăvoi, Pasaj la Tudor Vladimirescu și strada Aurelian Sacerdoțeanu și Patriarh Iustinian Marina. Dumneavoastră acum propuneți:bulevardul Dem Rădulescu cu o sumă mai mică, reabilitarea Colegiului Lahovari care nu era cu 400 sute de mii ( sunt de fapt 4 milioane), pasajul tot cu 8 milioane și Aurelian Sacerdoțeanu și Patriarh Iustinian Marina. Dar, la articolul doi din același material propuneți ca din același împrumut să se finanțeze: bulevardul, modernizarea parcului Zăvoi, pasajul, reabilitare pod peste râul Olt, străzile Aurelian Sacerdoțeanu și Patriarh Iustinian Marina, sistem de management trafic, modernizare bază de agrement Ostroveni ș.a.m.d. Cam multe rezerve. Haideți să fim mai preciși”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Domnule consilier, datorită întârzierii, este cunoscut faptul că proiectele au început foarte târziu datorită licitațiilor ș.a.m.d. licitațiilor. Acest fapt ne-a pus în imposibilitatea să atragem în 2012 cele 12 milioane care erau propuse, practic din această sumă nu am atras nimic anul trecut. Am avut probleme cu CEC-ul pentru că aveam 3 milioane pentru 2013, dar și pentru aceste sume am avut probleme de tragere. Această hotărâre ne este necesară pentru a merge din nou la Ministerul de Finanțe și a cere aprobare pentru repartizarea sumelor pe proiectele respective. Suma care vine la Lahovari este suma aferentă parcului Zăvoi, la care după cum știți s-a anulat licitația și abia acum demarăm din nou procedurile ceea ce înseamnă că foarte târziu putem trage sumele. Deci, modificările propuse sunt datorate întârzierilor o dată și în al doilea rând datorită faptului că parcul nu s-a licitat nici până acum pentru că sa amânat”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile interne în sumă de 15.000.000 lei, precum și aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la 31.12.2013.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120 din 27 aprilie 2012, după cum urmează:

 • I. alin.(2) al art.1 se modifică în sensul prelungirii perioadei de tragere pentru suma de 15.000.000 lei, până la data de 31 decembrie 2013.

 • II. Alin.(1) și (2) ale art.2 se modifică și se completează după cum urmează: « Art.2. (1) Împrumutul contractat în condițiile stabilite la art. 1 este destinat asigurării surselor proprii de finanțare pentru proiectele cu finanțare externă.

 • (2) Investițiile publice de interes local ce urmează a fi finanțate din împrumut sunt următoarele:

 • - Prelungirea bulevardului Dem Rădulescu de la intersecția cu str. Ostroveni până la intersecția cu DN 67;

 • - Modernizarea Parcului Zăvoi;

 • - Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu -Rm.Vâlcea;

 • - Amenajare și modernizare str. Aurelian Sacerdoțeanu și str. Patriarh Iustinian Marina;

 • - Reabilitare pod peste râul Olt;

 • - Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • - Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicul Vâlcea;

 • - Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicul Vâlcea;

 • - Reabilitre și modernizare Colegiu Național Alexandru Lahovari .”

De asemenea, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2012 al cărui conținut este prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:« Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea “Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea”».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Aș vrea să semnalez câteva aspecte legate de acest regulament. Odată aprobat acest regulament acesta va intra în vigoare imediat sau în cel mult treizeci de zile. Sunt câteva lucruri de clarificat : se spun eîn regulament că la sesizarea cetățenilor orice poblemă apărută la locul de joacă este remediat în două zile de cei de la Piețe Prest SA. Dar, ce se întâmplă în cazul în care nu se realizează acest lucru ? Cred că ar trebui niste termene impuse și niște sancțiuni dacă lucrurile nu se finalizează. Dacă vom lua la pas și vom verifica locurile de joacă din cartiere, vom vedea că în realitate există riscuri foarte mari ca copiii în vârstă de 4-5-7 ani să se accidenteze.Întrebarea mea este foarte clară, dacă aprobăm astăzi regulamentul, intră în vigoare peste treizeci de zile și în perioada aceasta apar sesizări, ce se întâmplă cu ceste locuri de joacă până se face o inventariere corectă, completă, cu toate defecțiunile care există la acest moment și care după părerea mea ar trebui remediate de SC Piețe Prest SA și să fie funcționale la momentul intrării în vigoare a acestui regulament. Pot fi acțiuni în instanță și Piețe Prest va răspunde de eventualele defecțiuni existente ».

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « La art.7, alin.(3) din prezentul regulament se prevede că acele locuri de joacă pot fi folosite de copii cu greutatea corporală de până la 54 de kg. Bănuiesc că astea sunt caracteristici tehnice ale obiectelor respective care reies din fișa tehnică și se stabilește că dacă nu se respectă această normă vor fi amendați cu 50 la 150 lei. Având în vedere că avem 80 de locuri de joacă în oraș cred că ori scoatem punctul ăsta ori cumpărăm 80 de cântare. E prevăzută și vârsta, de principiu. Mi se pare... Nu e trecut nici 55 kg sau 50 kg. ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Stimați colegi consilieri, de o lună și jumătate se află în dezbatere acest regulament. În această perioadă nu am primit nicio sesizare. Nici de la dumneavoastră în calitatea oficială, nici de la dumneavoastră în calitate de cetățeni. Prin urmare, mi se pare nedrept ca să spun în termeni eleganți ca aici să vedeți camerele și să luați cuvântul (mă refer la domnul Crăciunescu) și să veniți cu asemenea propuneri. De ce nimeni nu a postat pe site o propunere ? De ce în calitatea oficială pe care o aveți nu ați venit cu o propunere scrisă până la această dată când întră regulamentul în aprobare ? Mulțumesc frumos. »

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « Aș vrea decât să vă spun și eu ceva. Toate aceste condiții sunt prevăzute și în normele de sănătate și securitate în muncă și acele greutăți au fost luate de acolo. Ele sunt puse pentru a se respecta aceste norme și dacă noi nu vom pune acele plăcuțe la fiecare loc de joacă cineva va răspunde dacă acolo se întâmplă ceva. De aceea sunt aceste lucruri. »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea”, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă "Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea ", conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Protecție Socială”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea actualizării “Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Protecție Socială”.»

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea “Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Protecție Socială”.

Cu vot unanim se aprobă actualizarea «Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Protecție Socială», al cărui conținut este prezentat în anexa, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Începând cu data adoptării prezentei, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul optisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind menținerea taxei de îndeplinire a procedurii de divorț pe cale administrativă”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea menținerii taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă în cuantum de 600 lei”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind menținerea taxei de îndeplinire a procedurii de divorț pe cale administrativă.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 600 lei;

 • - taxa încasată conform alineatului precedent se face venit la bugetul local.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind suspendarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea suspendării aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului până la data de 31 ianuarie 2014”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : « Aș vrea să știu și eu de ce s-a renunțat pentru că din raport reiese că s-a finalizat procedura de selecție a textelor ? Nu sunt bani ? Domnul Smeoreanu spune că are unul gratis pentru Râmnic ».

Domnul consilier local Persu Mihai : Mie mi se pare că nu este corect să se renunțe la acest proiect. La momentul când s-a introdus pe ordinea de zi acest punct ați venit și ați spus că aceasta este viziunea USL-ului că sunteți într-o mare armonie. La acest moment veniți și depuneți un proiect de suspendare cu toate că s-au îndeplinit anumite proceduri, adică s-a finalizat selecția textelor de către comisia formată din personalități locale, consilieri locali. Am plecat cu o idee bună trebuie să o duceți până la capăt. Putem să prelungim termenul de depunere a textelor sau mărim numărul de persoane din comisie, dar haideți să nu lăsăm în derizoriu o chestiune extrem de importantă. Aș vrea să mai fac o singură completare : am fost în vizită cu colegii în Italia-Kascia și vreau să vă spun că am fost umiliți la acel moment. În această deplasare oficială pentru că acea localitate are steagul propriu și imn propriu, iar noi nu avem niciuna dintre acestea. Consider că inițiativa privind realizarea imnului trebuie să meargă mai departe ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion :Vreau să vă răspund. Ași lăudat comisia de evaluare ș.a.m.d., dar hotărârea este a comisiei de specialiști exclusiv. Eu nu am făcut altceva decât să semnez raportul întocmit pentru a fi prezentat dumneavoastră.

Domnul consilier local Persu Mihai: Domnule viceprimar vreau să vă spun că în fundamentarea acestui proiect de hotărâre se face referire puerilă la situașia economică. Haideși să fim serioși domnule. Când am fost serioși când am propus și am votat pentru un imn. Dvs. USL-ul l-ași propus.

Domnul viceprimar Ionișă Gheorghe: Îi mulșumesc domnului Persu pentru pledoarie și celorlalși care gândesc la fel. Cred că există o solușie de mijloc ca această suspendare, motivată sau nemotivată suficient sau insuficient de comisie, este clar că nu este suficient. Comisia avea cu totul altă misie - să selecteze nu să propună treaba aceasta, oricum nu decide ea asupra acestor aspecte, ci noi, consiliul local, luăm hotărârea. Sigur că sunt diferite puncte de vedere și eu cred că o suspendare de aplicare a acestei hotărâri de trei luni de zile ar fi suficientă și nu până în 30 ianuarie 2014. Vă rog domnule președinte de ședinșă să supuneși votului propunerea mea și nu cum ași făcut la punctul opt anterior și o rog pe doamna care scrie procesul verbal să consemneze că propunerea mea de la punctul opt nu a fost supusă votului. Vă rog să supune votului propunerea mea ca termenul de amânare să fie până în 30 august 2013.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:Sunt de acord cu această variantă, dar aș propune ca în decurs de trei luni să mai primim și alte variante dacă bineînșeles mai sunt doritori și ulterior să le luăm în calcul.

La solicitarea mai multor consilieri locali, domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan membru în această comisie are cuvântul pentru a da câteva explicașii.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Nu sunt numai eu în comisie, suntem mai mulși. Noi nu putem decide să suspendăm ci propunem.

Doamna consilier local Ene Gabriela Ana: La rândul nostru noi am mandatat niște specialiști care să se ocupe de selecșia efectivă. Noi suntem oameni din diverse domenii. Eu sunt profesoară de matematică, domnul Pruteanu este economist, fiecare aveam altă specialitate. Nu zic că în calitate de cetășeni nu ne putem spune punctul de vedere în ceea ce privește calitatea textului respectiv, însă am considerat că este mult mai bine să vadă și altcineva acele texte. Noi nu am văzut misiunea finală a acelei comisii. Rămăsese ca acea comisie, fiind de fapt o subcomisie, să ne cheme și pe noi și să ne arate lucrările respective.

Domnul consilier local Veșeleanu Ninel Eusebiu:Dragi colegi să știși că vâlcenii nu mai pot ieși din casă afară pentru că nu au imn. Haideși să trecem la vot pentru că mai sunt destule probleme de discutat.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind suspendarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 12 voturi “pentru” și 10 abțineri (următorii consilieri locali : loniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Pandurașu Adrian Iulian, Ene Gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai) se aprobă următoarele :

 • - începând cu data prezentei, se suspendă aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului, așa cum a fost modificată și completată prin hotărârile nr. 29/2013 și 98/2013, până la data de 31 ianuarie 2014, ceea ce determină încetarea provizorie a efectelor prevederilor acestei hotărâri;

 • - până la reluarea procedurii de selectare a Imnului municipiului, regulamentul privind organizarea concursului pentru alcătuirea textului și a melodiei Imnului oficial al municipiului va fi revizuit și va fi supus aprobării Consiliului Local;

 • - textele depuse până la data adoptării prezentei, vor face obiectul analizei comisiei de selecție, după reluarea procedurii de selectare a imnului municipiului.

S-a propus și la vot și porpunerea domnului viceprimar Ionișă Gheorghe de suspendare a aplicării prevederilor HCL 282/131/2012 până la data de 30 august 2013 dar propunerea a întrunit numai un număr de 10 voturi, număr insuficient pentru aprobare.

La punctul douăzeci din ordinea de zi “Diverse” sunt prezentate nouă subpuncte.

La subpunctul unu sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea turneului “Mix Music Evo”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea parteneriatului între municipiul Râmnicu Vâlcea și Compania Artistică Mix Music Show SRL pentru organizarea turneului munzical “Mix Music Evo” în perioada 08-09 iunie 2013 pe segmentul din Bulevardul Dem Rădulescu precum și alocarea din bugetul local -Cap. 67 “Cultură, sport, recreere și religie” a sumei de 7.000 lei (TVA inclus) pentru plata cheltuielilor legate de curentul electric, cazarea și masa staff-ului tehnic, organizatoric și a artiștilor”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Interesantă propunerea dumneavoastră. Am văzut declarașia publică a domnului viceprimar Matei prin care ne spunea că ziua orașului s-a transformat într-un bâlci. V-a plăcut atât de mult încât mai organizăm una la două săptămâni ? și organizăm pe bani publici. Vorbim de 7000 lei din bani publici.

Domnul consilier local șârdea Dumitru :Ce are una cu cealaltă ?

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : Stimași colegi afirmașia cu bâlci am exprimat-o în ședinșa operativă. Din păcate sau din fericire până la urmă pentru că eu spun și în public ce am de spus. Am spus că a fost bâlci pentru că datorită sponsorului pe care l-am avut pe Splai erau sobe de teracotă, blănuri și alte produse care nu aveau ce căuta. De data aceasta acest spectacol va fi organizat așa cum de fapt a mai fost organizat numai cu alimentașie publică. Nu vom mai avea posibilitatea să mai fie bâlci și vă promit că la Ziua Imnului nu vom avea bâlci ci vom avea numai alimentașie publică și nu alte produse. Iar Primăria va organiza ziua Imnului.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea turneului “Mix Music Evo”, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 17 voturi « pentru » și 5 abțineri (următorii consilieri locali : Ene Gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai) se aprobă parteneriatul între municipiul Râmnicu Vâlcea și Compania Artistică Mix Music Show SRL pentru organizarea turneului muzical «Mix Music Evo», în perioada 08 - 09 iunie 2013, pe segmentul din Bulevardul Dem Rădulescu, identificat în anexa, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Pentru recuperarea cheltuielilor, Compania Artistică Mix Music Show SRL va putea exploata de o manieră exclusivă din punct de vedere comercial zona din vecinatatea scenei de pe bdul Dem Rădulescu, în cele două zile de desfasurare a turneului muzical.

Procedura de autorizare prevăzută de Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2003 privind autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice nu se va aplica pentru acest eveniment.

De asemenea, se aprobă alocarea din bugetul local - Cap.67 “Cultură, sport, recreere și religie” a sumei de 7.000 lei (TVA inclus) pentru plata cheltuielilor legate de curentul electric, cazarea și masa staff-ului tehnic, organizatoric și a artiștilor.

Totodată, se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de parteneriat cu Compania Artistică Mix Music Show SRL în vederea organizării turneului muzical „Mix Music Evo”.

La subpunctul doi sunt prezentate:«Raportul si proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 264/2010 referitoare la asocierea municipiului cu județul Vâlcea, precum și cu municipiul Drăgășani, orașele și unele comune din județul Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune desemnarea domnului Gigi Ion MATEI, viceprimar al municipiului să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA”.»

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 264/2010 referitoare la asocierea municipiului cu județul Vâlcea, precum și cu municipiul Drăgășani, orașele și unele comune din județul Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 21.09.2010, referitoare la asocierea municipiului cu județul Vâlcea, precum și cu municipiul Drăgășani, orașele și unele comune din județul Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 164/13 din 29.06.2012, care va avea următorul conținut:

“Art.3. Se desemnează domnul Gigi Ion MATEI, viceprimarul municipiului să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".

La subpunctul trei sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 298/147 din 20.11.2012”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea desemnării de către Consiliul Local a trei persoane care să facă parte din Consiliul de Administrație de la SC APAVIL SA ce vor fi alese prin vot secret”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Vîrlan Eduard:Stimași colegi, eu fiind reprezentantul consiliului local în AGA la APAVIL SA vă pot spune și prin materialul pe care l-am dat la fiecare în copie că am primit în urma unei hotărâri 298 a consiliului local mandatul să formez consiliul de administrașie. Conform art.29 din ordonanșa 109 alin.(1) și (5) și articolul 15 pct.4 din statutul societășii în data de 24 mai am fosmat consiliul de administrașie prin vot secret. Acuma văd că în urma unei adrese...

La afirmașia făcută în plenul ședinșei că este singur în AGA și nu trebuie vot secret, domnul consilier Vîrlan Eduard răspunde că sunt 20 de membri în AGA la APAVIL

Domnul consilier local Vîrlan Eduard:Acuma în urma unei adrese pe care o trimite ADI APA VÂLCEA prin care înștiinșează primăria că această listă în adunarea generală a acestei asociașii vreau să vă informez următorul lucru: societatea Apavil a trimis 4 adrese către ADI APA Vâlcea la care nu a primit niciun răspuns. Mai mult, în calitate de reprezentant al consiliului local în AGA Apavil am trimis personal o adresă către ADI APA VÂLCEA să valideze această listă în consiliul local. Deci, după părerea mea materialul prezentat nu arată tot ce s-a întâmplat. Este în grabă, băgat la Diverse și vă propun amânarea acestui material până la edificare. Dar, dacă ADI APA VÂLCEA are neclarităși poate să atace hotărârea adunării generale din data de 24 mai. Sunt căi de atac dacă nu am respectat hotărârea dumneavoastră, nu am respectat legislașia atunci sunt căi de atac dar nu să venim cu material și eu am toată încrederea că domnul Gigi Matei nu v-a respecta o comandă politică pentru că știu că dânsul este un cavaler al dreptășii cum mereu a fost și nu va vota așa ceva astăzi. De asemenea, vreau să-l întreb pe domnul secretar dacă legea nr.393 mai este în vigoare. Mă refer la cea din 2004, unde este un articol 56 și vreau ca domnii consilieri să șină cont de prevederile acestui articol. Vă mulșumesc.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:Mulșumesc pentru aprecieri domnule consilier. Ași citat legi și mai ales pe cele pe care dumneavoastră le interpretati altfel. Vă spun decât atât din statutul APAVIL: prevederile art.19, pct.I, litera a) din actul constitutiv al SC APAVIL SA conform căruia acșionarii acordă Asociașiei ai căror membri sunt dreptul de a propune lista de persoane înaintată de Consiliul Local și Consiliul Judeșean, din rândul cărora AGA are dreptul să numească membrii consiliului de administrașie. Dumneavoastră nu ași avut o asemenea listă înaintată de ADI APA Vâlcea. Prin urmare ași sărit o etapă. Doi. Dumneavoastră ași aprobat în lista dumneavoastră persoane care au fost respinse de către comisia de evaluare, de către consultant. Ași spus o persoană care se numește Samson care a fost respins bineînșeles că nu știu de unde este metoda aceasta de a spune că este la latitudinea AGA dacă mai depune documete ș.a.m.d. În propunerile de astăzi veși găsi pe listă numai persoane admise integral, curat, în care sunt prinse și propunerile dumneavoastră și alte propuneri pe care le propunem adunării consiliului local. Prin urmare, sunt două chestiuni care nu au fost respectate -nu s-a șinut cont de avizarea de către ADI APA Vâlcea a listei și au fost propuse persoane care au fost respinse de către comisia de evaluare, de către consultantul care a făcut această evaluare. Pe buletinul de vot astăzi vor fi trecute persoanele care au fost admise de către comisie 4-5 sau câte sunt care au îndeplinit aceste condișii, din care noi v-a trebui să alegem trei. Este simplu.

Domnul consilier local șârdea Dumitru:Putem să-i cunoaștem și noi pe cei patru? Sunt din Vâlcea?

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: Nu-i cunosc nici eu. Sunt din Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Mai avem aici o adresă venită de la APAVIL către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. Domnul președinte dă citire acestei adrese, care face parte integrantă din dosarul de ședinșă și din care reiese că domnul șindilaru Tudor, una dintre propunerile pentru funcșia de membru în consiliul de administrașie, este diriginte de șantier la lucrările de investișii din proiectul cu finanșare europeană aflat în derulare și contractat de APAVIL SA, din partea unei firme EPTISA ROMÂNIA SRL, firmă câștigătoare a contractului de asistenșă tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului - extindere și reabilitare infrastructură reșele de apă și de canalizare din judeșul Vâlcea. În aceste condișii domnul șindilaru Tudor trebuie să-și clarifice situașia de incompatibilitate.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: Între timp a sosit și un răspuns din partea consultantului BDO din care reies persoanele anunșate și care se vor regăsi și pe buletinul de vot, respectiv- Bălescu Ionel, Floricel Cristian ștefan, Tănăsescu Lucian, Popescu Vasile și Sindilaru Tudor despre care va informat deja colegul meu. Este o lista de confirmare din parte consultantului listă din care se pot alege membrii consiliului de administrașie.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:În aceste condișii, domnule președinte ce se întâmplă cu hotărârea nr.298 prin care noi am mandatat reprezentantul în AGA la APAVIL să formeze consiliul de administrașie? De ce trebuie să treacă prin consiliul local votul pentru administratorii respectivi? Reprezentantul nostru are un mandat. Are puteri depline să-i selecteze din lista unde au fost nominalizași. De ce trebuie să treacă prin consiliul local

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: Nu poate alege o persoană cât pot alege 23.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:Atenșie am întrebat ce se întâmplă cu această hotărâre prin care a fost mandatat?

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: Se completează.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Conform art.3 din OUG 109/2011 autoritatea publică care are calitatea de acșionar unic sau majoritar are competenșa să propună candidași pentru funcșiile de membrii ai consiliilor de administrașie cu respectarea condișiilor de calificare și experienșă profesională. Aș vrea să știu dacă ne propuneși o listă de candidași care este competenșa și pregătirea profesională a fiecăruia. Din ce văd eu societatea ne propune o listă creată din membri de partid. Numai mebrii de partid ai USL-ului sunt capabili să ocupe o funcșie în AGA?

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: Întrebași-l pe domnul Crăciunescu cum a ajuns la Oltchim.

Se prezintă lista înaintată de consultant, iar domnul viceprimar matei Gigi Ion dorește să precizeze că s-au depus dosare întregi. Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș este nemulșumit de faptul că în listă nu se vorbește nimic despre pregătirea profesională. Domnul viceprimar Matei Gigi Ion explică că pentru fiecare candidat există dosar depus la consultant de unde se pot primi informașii.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:Sunt numai membrii de partid ai USL-ului pe această listă.

Domnul viceprimar ionișă Gheorghe:Stimași colegi, șin să vă reamintesc căci cu votul dumneavoastră mai sunt încă viceprimar în funcșie și cu toate acestea nu am nicio știinșă și nicio contribușie la acest punct aflat pe ordinea de zi, introdus intempestiv și fără nicio argumentașie după mine. Ne aflăm în fașa unei situașii triste, eu sunt dezamăgit, cavalerii dreptășii să știși că au și cal și armură. Nouă ne lipsește vizavi de acest proiect de hotărâre prin simplul fapt că este o problemă complicată și din punct de vedere juridic. Ea nu este pregătită chiar dacă am încercat în ultimul moment, împreună cu consilierii PSD astăzi la ora 11.00 să o descâlcim nu am reușit. Ca drept dovadă, suntem bombardași în timpul ședinșei cu adresă după adresă. Eu cred că dacă mai întârziem până la ora 16.37 mai primim încă două adrese. Prin urmare, oricum acest proiect de hotărâre este lipsit de obiect întrucât există o hotărâre AGA, iar ADI APA nu a răspuns la cele patru adrese. Prin urmare, am putea avea de a face cu o aprobare tacită. Votul lui A.D.I. este un vot consultativ. Dar, nu are rost să intrăm și nu avem noi astăzi, aici, după două ceasuri de dezbateri, capacitatea să descâlcim din punct de vedere juridic acest aspect. Prin urmare, având în vedere că săptămâna viitoare vă reamintesc că avem ședinșă extraordinară pentru alegerea viceprimarului și poate este bine chiar să o stabilim domnule secretar. Să avem o propunere, să știm dacă avem ședinșă extraordinară să știe consilierii din vreme. Eu vă propun să amânăm acest punct de pe ordinea de zi. Să ne întâlnim cu toșii și să primim documentașia în întregime inclusiv aceste adrese pe care eu nu le-am văzut. Le primim de acum. Deci, eu cred că o asemenea manieră de lucru și de a lua deciziile nu poate decât să împieteze imaginea noastră de consiliu local serios și de reprezentanși ai cetășenilor noștri. Repet, dacă data trecută am înșeles de ce nu s-a supus votului propunerea mea de amânare și a trebuit ales viceprimarul și este foarte bine nu-mi dași un nou prilej de dezamăgire și haideși să amânăm acest punct de pe ordinea de zi și să-l discutăm odată cu alegerea viceprimarului. Vă mulșumesc!

Domnul consilier local Persu Mihai:Din ceea ce ne prezentași înșeleg că această firmă BDO a selectat 12 persoane, din care 2 sunt deja nominalizate de către consiliul judeșean. Doi profesioniști despre care nu se pune problema. Însă, acuma aceeași firmă BDO ne trimite o listă cu mai pușine persoane cu toate că înișial am avut o listă cu 12 persoane. Ne trimite o listă cu cinci persoane, cam jumătate din ceea ce a rămas.

Domnul Matei Gigi Ion spune că restul persoanelor au fost respinse.

Domnul consilier local Persu Mihai: În condișiile date, mai este și cazul domnului șindilaru care apare pe listă și s-ar afla în conflict de interese, deși teoretic la dândul nu scrie că s-ar afla în conflict de interese sau nu, mai rămân patru în listă. Mie mi se pare că avem un lot foarte restrând de persoane din care să alegem. Eu cred că trebuie să fiem extrem de responsabili vizavi de această societate pentru că este vorba de reprezentarea intereselor consiliului local în AGA și în consiliul de administrașie pe o perioadă importantă de timp, este voba de 4 ani de zile. Eu cred că ar trebui să amânăm acest punct de pe ordinea de zi nu pentru a satisface interesele unora sau altora ci pentru că este în joc interesul nostru al tuturor. Trebuie să vedem dacă a fost extrem de serioasă această selecșie. Nu știu procedurile dar în momentul în care din 12 ne recomandă patru este de întrebat. Mai mult ne cereși astăzi să venim cu un vot asupra unor persoane pe care eu personal nu-i cunosc. Ori cum să mandatăm niște persoane să ne reprezinte la această societate în condișiile în care nici nu-i cunoaștem? Atunci de ce îi mai votăm?

Domnul consilier local Vîrlan Eduard:Haideși să dăm câteva răspunsuri. În primul rând, conform ordonanșei 109 lista respectivă este făcută de un expert independent - o persoană fizică sau juridică expertă în recrutarea resurselor umane pentru că valoarea cifrei de afaceri a fost mai mare de 7 milioane. Domnule președinte vreau să vă spun că nu putem să semnăm contractul pentru fondul de rezervă al serviciului datoriei și contractul de sprijin pentru proiect cu BDO-ul că asta vă interesează

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion spune că de aceea se și grăbește nominalizarea pentru a se intra în legalitate.

Domnul consilier Vîrlan Eduard: Nu aveși tot raportul BDO-ului pentru a-l prezenta consilierilor să vadă ce au spus oamenii ăia. Am propus amânarea. Nu am propus respingerea. Nu am spus că nu este bine. Explicași-mi și mie cum ași dat pe site proiectul de hotărâre dacă el nu există. Dacă dumneavoastră îmi dași mandat pentru trei persoane nominalizate ce vot secret voi face eu în AGA?

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion :Același vot secret pe care îl va face și domnul Păsat colegul dumneavoastră reprezentând consiliul judeșean.

Domnul consilier Vîrlan Eduard: Consiliul Judeșean afăcut propuneri. Nu este obligatoriu. De exemplu: ca să vă dași seama de greșeala pe care vreși să o faceși astăzi cu lista aceea - ași cerut la BDO situașia pentru 5 persoane trebuia să cereși raportul

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion :Am cerut raportul celor care au fost admiși. Nu respinșii dintre care ași pus dumneavoastră pe Samson. Da?

Domnul consilier Vîrlan Eduard: Aici sunt toate rapoartele la care se vedea foarte bine la ce a răspuns bine fiecare candidat, care sunt specializările, care este CV-ul. Dacă dumneavoastră vreși să faceși așa ceva este răspunderea dumneavoastră, dar eu vă spun că această hotărâre va fi atacată și în loc să demarăm procedura pentru această societate o îngreunăm cu cel pușin 60 de zile.

Domnul viceprimar Ionișă Gheorghe:Doar atâta voiam să accentuez ce a spus pe final edi. Deci, o hotărâre pe care o luăm astăzi, în pripă, atacabilă, va conduce practic la neluarea ei termen îndelungat și la imposibilitatea accederii acelor fonduri. Practic propun amânarea acestui punct de pe ordinea de zi și punerea la dispozișie pentru analizare a tuturor documentelor care au sosit astăzi și altele necesare către toși consilierii.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Vă supun la vot subpunctul trei de la Diverse așa cum a fost redactat.

S-au întrunit 12 voturi pentru și 10 voturi împotrivă(următorii consilieri locali:Ionișă Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Pandurașu Adrian Iulie, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana).

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Vă supun la vot varianta doi aceea cu amânarea analizării acestui punct.

Pentru această propunere s-au întrunit 10 voturi (următorii consilieri locali:Ionișă Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Pandurașu Adrian Iulie, Vîrlan Eduard, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana).

În aceste condișii se pun la dispozișia consilierilor locali buletinele de vot pe care sunt înscrise cele 5 persoane nominalizate: Bălescu Ionel, Floricel Cristian ștefan, Tănăsescu Lucian, Popescu Vasile și Sindilaru Tudor pentru îndeplinirea procedurii de vot secret. Modalitatea de vot este următoarea: pe cei care vor să-i aleagă nu-i tăiași iar pe ceilalși îi tăiași. Buletinele de vot care nu au nicio persoană votată vor fi nule.

În plenul ședinșei s-a stabilit ca pentru numărarea voturilor să fie împuternicită comisia de validare a Consiliului Local. După îndeplinirea procedurii de vot secret, comisia de numărare se retrage pentru a constatat rezultatul votului și se ia o scurtă pauză.

La reîntoarcerea în sală, domnul consilier local Amza Valeru care este și președintele comisiei de numărare(validare) dă citire procesului verbal al comisiei de numărare. Procesul verbal face parte integrantă din dosarul de ședinșă. Din cele 22 de buletine de vot distribuite s-au constat următoarele: 11 voturi valabil exprimate și 11 voturi nule. Din cele 11 voturi valabil exprimate au rezultat următoarele: Bălescu Ionel- 6 voturi pentru, Floricel Cristian ștefan-2 voturi pentru, Tănăsescu Lucian-2 voturi pentru, Popescu Vasile- 11 voturi pentru și Sindilaru Tudor-0 voturi. Acestia nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru nominalizarea în consiliul de administrașie.

Din cele prezentate reiese că se amână și urmează să se reia într-o ședinșă viitoare.

La subpunctul patru sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/191 din 18.12.2012 referitoare la modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” la care municipiul Râmnicu Vâlcea este membru asociat și mandatarea reprezentantului municipiului să aprobe primirea de noi membri și să semneze Actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea mandatării domnului Gigi Ion MATEI, ca reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” să aprobe primirea de noi membri în Asociație și să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA”.»

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/191 din 18.12.2012 referitoare la modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” la care municipiul Râmnicu Vâlcea este membru asociat și mandatarea reprezentantului municipiului să aprobe primirea de noi membri și să semneze Actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 342/191 din 18.12.2012, care vor avea următorul conținut:

“Art. 3. Se mandatează domnul GIGI ION MATEI, viceprimarul municipiului, reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", să aprobe primirea de noi membri în Asociație și să voteze în favoarea adoptării Actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", în forma aprobată prin art.1 și 2 din hotărârea nr. 342/191/2012 .

Art.4. Se mandatează domnul GIGI ION MATEI, viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, Actele Adiționale - anexe la hotărârea nr. 342/191/2012".

La subpunctul cinci sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea alocării din bugetul local din Capitolul 67 “Cultură, sport, recreere și religie” a sumei a sumei de 7.500 lei cu TVA inculs pentru organizarea unor activități cu ocazia Zilei Copiliului”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a următoarelor sume:

-        2.000 lei (TVA inclus) în vederea achiziționării a 1.500 cornuri cu ciocolată

pentru proiectul educațional « Satul Bunicilor » ce se va desfășura la Muzeul Satului Vâlcean;

 • - 5.500 lei (TVA inclus) în vederea achiziționării a 360 de pachete cu

dulciuri.

Bunurile achiziționate conform alineatului precedent vor fi distribuite Muzeului Județean Aurelian Sacerdoțeanu, Asociației de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale, Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic Rm. Vâlcea, Asociației « Copilărie sub semnul ADHD », Fundației Inimă pentru Inimă, Asociației Rotaract, Centrului de Plasament Ana din Râmnicu Vâlcea și Palatului Copiilor.

La subpunctul șase sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc S3 -str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A - str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 -str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 - str. Matei Basarab nr.21, bloc 132 - str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2» și a cheltuielilor aferente».

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune proiectului, a Cererii de finanțare ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc S3 -str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A - str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 - str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 -str. Matei Basarab nr.21, bloc 132 - str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2» și a cheltuielilor aferente precum și a Cererii de finanțare. Valoarea totală a proiectului este de 12.309.311,20 lei sumă reprezentând cheltuieli eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc S3 -str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A - str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 - str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 - str. Matei Basarab nr.21, bloc 132 - str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2» și a cheltuielilor aferente.

Cu vot unanim se aprobă proiectul ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc S3- str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A - str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 - str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 - str. Matei Basarab nr.21, bloc 132 - str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2”, precum și cheltuielile aferente, după cum urmează:

 • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru

asigurarea cheltuielilor eligibile este de 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 4.464.244,96 lei;

 • - acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului.

Valoarea totală a proiectului, aprobat conform alineatului precedent este de 12.309.311,20 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă.

Acoperirea tuturor cheltuielilor menționate mai sus se face în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din « Instrumente Structurale », respectiv recuperarea de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin.

De asemenea, se aprobă Cererea de finanțare cu titlul ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc S3- str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A - str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 - str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 - str. Matei Basarab nr.21, bloc 132 - str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2”, precum și cheltuielile aferente, conform anexei la hotărârea adoptată, care se păstrează la Direcția Programe Externe.

La subpunctul șapte sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc C12 - str. Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr.8 » și a cheltuielilor aferente.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea proiectului “Reabilitare termică a blocurilor de locuințe: bloc C 12 - str.Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr. 8” precum și cheltuielile aferente acestuia. Valoarea totală a proiectului este 1.827.379,20 lei sumă reprezentând cheltuieli eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore :Aș avea o întrebare în special pentru domnul viceprimar Ionișă Gheorghe avem la punctul diverse cinci proiecte pe reabilitare termică fiecare conșine blocuri și sume diferite, de ce nu au fost comasate și analizate unitar ?

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion și domnul viceprimar Ionișă Gheorghe răspund că diferă contribușia asociașiilor de proprietari. Am avut două loturi : unul de treisprezece și unul de douăzeci și șase. Acestea la rândul lor sunt împărșine în câte două pentru că la unele contribușia asociașiei de proprietari este de 10% și la unele contribușia este de 20%, funcșie de venituri și asta cere legislașia. Termenul de depunere a documetașiilor este mâine și de aceea au intrat la Diverse.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc C12 - str. Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr.8 » și a cheltuielilor aferente, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă proiectul ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc C12 - str. Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr.8”, precum și cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează:

 • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru

asigurarea cheltuielilor eligibile este de 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 652.672,96 lei;

 • - acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului.

Valoarea totală a proiectului, aprobat conform alineatului precedent este de 1.827.379,20 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă.

Acoperirea tuturor cheltuielilor menționate mai sus se face în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din « Instrumente Structurale », respectiv recuperarea de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin.

De asemenea, se aprobă Cererea de finanțare cu titlul ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc C12 - str. Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr.8”, precum și cheltuielile aferente, conform anexei la hotărârea adoptată, care se păstrează la Direcția Programe Externe.

La subpunctul opt sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare «Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 123 , bloc P1, bloc P4, bloc P5 , bloc 24, bloc A37/1, bloc 98, bloc N9, bloc N10, bloc R12, bloc 96, bloc 15, bloc O3, bloc A4, blocul O6, bloc O7, bloc O8 și blocul 18 » și a cheltuielilor aferente.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare «Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 123 , bloc P1, bloc P4, bloc P5 , bloc 24, bloc A37/1, bloc 98, bloc N9, bloc N10, bloc R12, bloc 96, bloc 15, bloc O3, bloc A4, blocul O6, bloc O7, bloc O8 și blocul 18 » și a cheltuielilor aferente".

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare «Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 123 , bloc P1, bloc P4, bloc P5 , bloc 24, bloc A37/1, bloc 98, bloc N9, bloc N10, bloc R12, bloc 96, bloc 15, bloc O3, bloc A4, blocul O6, bloc O7, bloc O8 și blocul 18 » și a cheltuielilor aferente.

Cu vot unanim se aprobă proiectul ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 123 , bloc P1, bloc P4, bloc P5 , bloc 24, bloc A37/1, bloc 98, bloc N9, bloc N10, bloc R12, bloc 96, bloc 15, bloc O3, bloc A4, blocul O6, bloc O7, bloc O8 și blocul 18»”, precum și cheltuielile aferente, după cum urmează:

 • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru

asigurarea cheltuielilor eligibile este de 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 5.916.833,78 lei;

 • - acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului.

Valoarea totală a proiectului, aprobat conform alineatului precedent este de 16.566.062,44 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă.

Acoperirea tuturor cheltuielilor menționate mai sus se face în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din « Instrumente Structurale », respectiv recuperarea de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin.

De asemenea, se aprobă Cererea de finanțare cu titlul ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 123 , bloc P1, bloc P4, bloc P5 , bloc 24, bloc A37/1, bloc 98, bloc N9, bloc N10, bloc R12, bloc 96, bloc 15, bloc O3, bloc A4, blocul O6, bloc O7, bloc O8 și blocul 18 »”, precum și cheltuielile aferente, conform anexei la prezenta hotărâre, care se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La subpunctul nouă sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare «Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88 , bloc S7/2, bloc O4, bloc V6 și blocul 20 » și a cheltuielilor aferente".

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea proiectului aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare «Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88 , bloc S7/2, bloc O4, bloc V6 și blocul 20 » și a cheltuielilor aferente".

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare «Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88 , bloc S7/2, bloc O4, bloc V6 și blocul 20 » și a cheltuielilor aferente.

Cu vot unanim se aprobă proiectul ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88, bloc S7/2, bloc O4, bloc V6 și blocul 20”, precum și cheltuielile aferente, după cum urmează:

 • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru

asigurarea cheltuielilor eligibile este de 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 1.916.404,86 lei;

 • - acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului.

Valoarea totală a proiectului, aprobat conform alineatului precedent este de 5.445.180,95 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă.

Acoperirea tuturor cheltuielilor menționate mai sus se face în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din « Instrumente Structurale », respectiv recuperarea de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin.

De asemenea, se aprobă Cererea de finanțare cu titlul ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88, bloc S7/2, bloc O4, bloc V6 și blocul 20”, precum și cheltuielile aferente, conform anexei la prezenta hotărâre, care se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

În continuare se solicită propuneri pentru desemnarea unui nou președinte de ședință pentru următoarele trei luni.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe propune ca președinte de ședință pe domnul consilier local Vîrlan Eduard.

Nemaifiind alte propuneri se supune aprobării propunerea formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Eduard Vîrlan, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2013.

Cu vot unanim se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Eduard Vîrlan, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv iunie, iulie și august 2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru: ”Nemaifiind alte discuții lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Valeru AMZA


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.