Proces verbal din 30.01.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 30 ianuarie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 30 ianuarie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 148 din 24.01.2013, conform articolului 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, la care participă: domnul primar Emilian Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 20 cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 20 de consilieri din cei 23, lipsind urmărtorii consilieri locali:Amza Valeru - plecat în delegație, Dobrete Adina Florentina și Matei Gigi Ion - aflați în concediu medical. În continuare, domnia sa declară legal constituită ședința de astăzi și prezintă procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11 ianuarie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării și se aprobă cu votul unanim al membrilor consiliului Local prezenți la ședință procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11 ianuarie 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, Mihăilescu Gheorghe prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind completarea listelor de investiții provizorii, aprobate conform art1. din H.C.L. nr.2/2013, precum și efectuarea unor plăți urgente din bugetul local.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pe anul 2012 “Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara Râmnicu Vâlcea”.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

268/117/30.10.2012 de aprobare a listei proiectelor de rezervă finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni”.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.349/198 din 18.12.2012 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, din lista proiectelor de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 privind delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind închirierea spațiului în suprafață totală de 35,59 m.p. din strada Carol I nr.19 către Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea unui imobil clădire și teren aferent, situat în Râmnicu Vâlcea, aleea Nuci, proprietatea GDF SUEZ Energy România S.A.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2009 referitoare la aprobarea caietului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului nr. 260/109/2012 referitoare la completarea regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2010.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism “Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea”.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii arterei de legătură dintre strada Știrbei Vodă și strada Morilor “Prof. dr. Corneliu Tamaș”.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii intrării existente pe latura de sud a Bisericii “Cuvioasa Paraschiva” - Mira Simian (1920 - 1978).

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL 8.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se vor întocmi listele de priorități pentru soluționarea cererilor și repartizarea locuințelor sociale.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav -semestrul II 2012.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau interes local pe anul 2013, pentru prestarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de asistență și reprezentare.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind instituirea distincției “Râmnicul meu”.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2013-2014.

 • 22. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului.

 • 23. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/32/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiu.

 • 24. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2010 referitoare la desemnarea membrilor Comitetului Energetic din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 25. Diverse.

 • - subpunctul 1- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului municipal Ariel;

 • - subpunctul 2- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului;

 • - subpunctul 3- Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243/92/2012 privind modalitatea de administrare a bazei materiale aparținând unităților de învățământ de stat din municipiu;

-subpunctul 4- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art. 16 din “Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stapân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2010.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării ordinea de zi și, cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă ordinea de zi a ședinței de astăzi.

În continuare se trece la analizarea punctelor de pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate : « Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea listelor de investiții provizorii, aprobate conform art1. din H.C.L. nr.2/2013, precum și efectuarea unor plăți urgente din bugetul local».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune completarea listei obiectivelor de investitii provizorii pe anul 2013 precum și aprobarea unor plății din bugetul local la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”.»

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte, domnule primar, pe lista obiectivelor de investiții aș dori să fac câteva amendamente : la achiziții imobile-capitolul privind dotări independente ați prognozat suma de 163.400 mii lei- aș dori să vă aplecați cu mai multă atenție dacă soft-urile (exemplu :aplicație soft pentru gestiune patrimoniului are evaluarea corectă de 700 milioane lei ?) ; la Capitolul 67 -Cultură, recreere- ați propus în lista de investiții provizorie -instalatie de climatizare la sala Filarmonicii Ion Dumitrescu- în valoare de 1 miliard 50 milioane lei ( este o lucrare nouă care se face și din datele pe care le avem din presă am văzut că lucrarea de investiție pentru instalația de climatizare de la Sala Filarmonicii Ion Dumitrescu sunt deja realizate și dumneavoastră veniți să o prognozați pentru anul 2013) ».

Domnul primar Emilian Frâncu :« Vreau să vă răspund punctual. Lucrările sunt încheiate, plățile nu sunt făcute și atunci este evident că trebuie să prindem această sumă în lista de plăți urgente pentru a putea plăti această sumă. De câteva zile este gata dar mai sunt unele mici ajustări ale interfeței tehnice ».

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : « Lucrarea a fost deja executată fără ca ea să fie bugetată ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Este vorba de o lucrare în continuare, domnule consilier și este normal să fie prinsă în lista anului următor. Anul trecut au fost executate procedurile de achiziție, au fost executate și au rămas de achitat ».

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : « Tot la Reabilitare la Filarmonica Ion Dumitrescu veniti si propuneti ca suma de 40.000 lei pentru branșamentul electric să fie suportată tot din taxa de cultură sport, din fondul de cultură, religie. De ce nu a fost prinsă lucrarea pe fonduri de investiții ? Să înțeleg că este nevoie de putere suplimentară pentru ca această instalație de climatizare să fie funcțională ? ».

Domnul primar Emilian Frâncu : «Vă răspund tot eu. Branșamentul nu trebuia făcut de la structura colegiului pentru nu suportă această putere și a trebuit să găsim un alt loc de care să ne legăm. Acest branșament evident că a trebui să fie făcut printr-o lucrare. Investiția este pe fond de cultură ».

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : « Dar, nu din fondurile de la cultură ».

Domnul Lepădat Ion, director Direcția Economico-Financiară :«Plata se face din bugetul local, de la capitolul -cultură întrucât Filarmonica este o instituție de cultură».

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : « Activitățile culturale sunt activități culturale pe care le sponsorizăm din bugete. Eu discut de lucrare de investiții. Să nu înțelegeți că nu sunt de acord. Corect ar fi fost să fie la alt capitol de investiții. Care va fi relația de colaborare în Primărie și CFR pentru că dumneavoastră propuneți o legătură de comunicare cu aceștia. Care este scopul acestei colaborării vizavi de sediul CFR-ului și primărie ? ».

Domnul Miftode Liviu, director Direcția Investiții Publice : « Aceste lucrări fac parte din protocolul încheiat de Primărie cu S.T.S.-ul și are ca scop protejarea rețelelor de comunicare prin fibră optică care cuprinde și zona CFR ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Pentru următoarea intervenție vă spun cu tot respectul că vă voi limita timpul pentru că acestea sunt detalii care trebuiau discutate în comisii. Din datele pe care le avem de la comisii acestea nu au fost prezentate în ședințele respective ».

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : « Studiul hidrogeotehnic pe care intenționați să-l faceți pe o suprafață de teren unde intenționați să construiți un cimitir public în zona Ostroveni, suprafața respectivă nu este proprietatea municipalității, există și alte oportunități. Care este situația juridică a terenului pe care intenționați să construiți acel cimitir din zona Ostroveni ? ».

Domnul primar Emilian Frâncu : «Deci, dacă dumneavoastră știți, acolo, în P.U.G. este prevăzut a se amplasa un cimitir și atunci, este iarăși normal ca noi să verificăm dacă în acea zonă, deci, pe toată suprafața pentru că vrem să extindem, dacă există pericolul să se găsească apă la o distanță mică. Trebuie să ne asigurăm de acest lucru înainte de a face demersurile necesare pentru expropieri de teren. Există posibilitatea să primim un astfel de teren de la o anumită structură care este proprietar acolo. Trebuie să știm dacă investiția se justifică sau nu ».

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : « Este o propunere de alocare a un miliard și ceva de lei pentru diverse lucrări de investiții însemnând studii de fezabilitate și prefezabilitate. Este un lucru excepțional. Dar, întrebarea mea este următoarea : cu o ședință în urmă a consiliului local, prin vot unanim, a fost aprobată o donație a unei suprafețe de teren în zona Dedeman cu destinație viitoare de stradă. Consider că ar trebui introdusă la studiu de fezabilitate și prefezabilitate și această stradă, pentru care terenul respectiv a fost deja acceptat, alături de celelalte străzi care urmează a fi modernizate, pe lângă celelalte artere de legătură».

Domnul primar Emilian Frâncu : «Este o propunere pe care dumneavoastră o faceți acum și o să ținem seama de ea. Noi, avem în vedere lucrările urgente. Nu cred că anul acesta este absolut necesar să realizăm această lucrare. Dar, avem în vedere această propunere. Din câte știu eu, acele străzi care sunt menționate în materialul pe care îl aveți în față sunt cele pe care noi dorim să le prindem ca proiecte de rezervă cu finanțare europeană și acelea aveau prioritate. Pentru a se putea demara acele lucrări trebuie să se realizeze aceste studii, în regim de urgență. Pentru celelate sigur o să discutăm când aprobăm bugetul local, probabil la jumătatea acestei luni. Am înțeles dorința dumneavoastră și să știți că și noi avem această intenție și de aceea am și aprobat în ședința trecută preluarea acestui teren ».

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : « In lista străzilor sunt menționate obiectivele care pot fi dezvoltate pe fonduri europene, dar în subsol mai sunt și alte străzi din municipiu ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Trebuie să țineți seama că este o listă provizorie. O astfel de propunere se face în comisie ca să poată veni în consiliul local ca să o putem aproba, altfel rămâne la nivelul de discuție ».

Domnul consilier local Vîrlan Eduard : «Vreau să-i spun și eu ceva domnului Crăciunescu Grigore. Dumneavoastră ați făcut parte din comisia de buget și în mandatul trecut și sunteți economist din câte știu eu. Mi se par absurde ultimele două întrebări care țin de nivelul unor elevi de la Liceul Economic. Vreau să vă mai citesc primul punct "Raport și proiect de hotărâre privind completarea listelor de investiții provizorii, aprobate conform art.1 din H.C.L. nr.2/2013”. Va fi o expunere la buget cum a fost în fiecare an, indiferent de cine a fost primar, unde ve-ți putea prezenta aceste propuneri. Aici sunt doar câteva plăți urgente pe care domnul primar și executivul le-a prezentat pe ordinea de zi».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Propun încheierea discuțiilor pe acest punct. Potrivit regulamentului am acest drept».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : „La punctele 18, 19 și 23 pe lista de investiții avem servicii de consultanță și elaborare a documentației, plus documentația tehnico-economică, toate trei în valoare de 250.000 de lei. În condițiile în care PUG-ul, plus avizele aferente, este bugetat cu 80.000 de lei, o sumă rezonabilă, nu vi se pare că este o diferență prea mare, în ideea în care Planul Urbanistic General este un document, așa cum spuneam, foarte complex, iar serviciile de consultanță nu știu dacă reprezintă o documentație atât de elaborată?”

Domnul primar Emilian Frâncu:,,La PUG este doar o diferență de plată și este normal să fie o sumă mult mai mică. Dacă nu discutați aceste lucru în comisie nu cunoașteți arhitectura materialului prezentat dumneavoastră. Noi dorim ca, până la 31 martie, să depunem la ADR Sud Vest Oltenia un set de circa nouă sau zece proiecte tehnice terminate, pentru a solicita aprobarea lor. De aceea, am prevăzut în regim de urgență și pe urmă am solicitat acceptul plăților pentru aceste materiale, să facem toată documentația pentru aceste proiecte tehnice. Este o urgență majoră și să știti că tot personalul din Primărie s-a mobilizat în acest sens, motiv pentru care îi felicit. Gândiți-vă că este vorba de 9 proiecte care trebuie pregătite pentru a fi prezentate la Craiova.”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : “Nu se justifică la aceste costuri de 15.000 de euro, plus TVA. Nu zice nimeni că nu sunt importante. Îmi aduc aminte de reclama aceea: înainte era mai ieftin!”

Nemaifiind alte discuți pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea listelor de investiții provizorii, aprobate conform art.1 din H.C.L. nr.2/2013, precum și efectuarea unor plăți urgente din bugetul local, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

- modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2013, după cum urmează:

 • I. alin.(1) se completează și va avea următorul conținut:

 • “(1) Se aprobă anexa nr.1 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții - total surse de finanțare - pe anul 2013, împreună cu anexa 1b aferentă acesteia, în sumă de 2.800.440 lei cu sursa de finanțare buget local”.

 • II. după alin.(2) se introduc două alineate, alin.(3) și (4) care vor avea următorul conținut:

 • “(3 ) Se aprobă anexa nr. 3 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții - conform O.U.G nr.18/2009 - Reabilitare termică a blocurilor de locuit - în sumă totală de 1.406.762 lei.

 • (4) Se aprobă anexa nr.4 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții - Unități de învățământ - în sumă totală de 3.000 lei » ;

-plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013) a următoarelor sume:

 • a) 6.000 lei către Centrul de Excelență Râmnicu Vâlcea în vederea participării la Turneul Internațional « 12 th Girls Cup »;

 • b) 1.000 lei către Asociația Școala cu Ceas în vederea tipăririi unei broșuri intitulate «Pe poteci de munte»;

 • c) 5.000 lei către Asociația Județeană Sportul pentru Toți în vederea organizării pe parcursul anului 2013 a mai multor competiții sportive;

 • d) 4.000 lei către Asociația Oamenilor de Știință și Cultură Ecostar 21 în vederea tipăririi publicațiilor « Cultura Vâlceană » și « Povestea Vorbii 21 »;

 • e) 1.400 lei către Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea în vederea premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite în anul 2012;

 • f) 4.000 lei către Clubul Sportiv Ossian în vederea participării echipei de baschet fete la competițiile din sezonul 2012-2013;

 • - plata sumelor menționate la alin.1) se va face în baza avizului comisiei de analiză și avizare a cererilor, constituită conform prevederilor art.6 din regulamentul privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, cap. 67 - cultură, recreere și religie, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2013;

 • - plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013) a sumei de 50.000 lei către Clubul Sportiv Municipal în vederea acoperirii cheltuielilor funcționale ale acestuia;

 • - prevederile hotărârii adoptate vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pe anul 2012 “Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea execuției de casă pe anul 2012 pentru bugetul -Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism MARA Râmnicu Vâlcea în sumă totală de 87. 186,09 lei.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pe anul 2012 “Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara Râmnicu Vâlcea”, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă execuția de casă pe anul 2012 pentru bugetul ”Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism - MARA Râmnicu Vâlcea”, în sumă totală de 87.186,09 lei, din care cheltuieli de personal - 34.410,00 lei și cheltuieli materiale -52.776,09 lei.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/117/30.10.2012 de aprobare a listei proiectelor de rezervă finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117 din 30.10.2012 în sensul includerii proiectelor pe lista de rezervă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană după cum urmează:

 • 1. Reabilitare pod peste râul Olt;

 • 2. Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 3. Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 4. Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 5. Arteră de legătură între bulevardul Nicolae Bălceascu și bulevardul Tineretului inclusiv rampele aferente pasjului suprarteran;

 • 6. Subtraversare pietonală b-dul Tineretului-Complex Hermes-Piața Ostroveni;

 • 7. Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia;

 • 8. Amenajare parcare subterană-cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 9. Modernizare și reabilitare strada Ostroveni;

 • 10. Modernizare și reabilitare intrarea Episcop Inochenție;

 • 11. Modernizare și reabilitare strada C. Stănciulescu;

 • 12. Modernizare și reabilitare strada Prunului;

 • 13. Modernizare și reabilitare strada Lacului;

 • 14. Modernizare și reabilitare strada Dumitrescu Zăgănescu și adiacentele:strada

Andrei Mureșianu și strada Tică Ștefănescu».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/117/30.10.2012 de aprobare a listei proiectelor de rezervă finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117 din 30.10.2012, care va avea următorul conținut:

 • « Art.1. Se aprobă ”Lista proiectelor incluse pe lista de rezervă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană”, după cum urmează:

 • 1. Reabilitare pod peste râul Olt;

 • 2. Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 3. Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 4. Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 5. Arteră de legătură între bulevardul Nicolae Bălcescu și bulevardul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran;

 • 6. Subtraversare pietonală b-dul Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni;

 • 7. Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia;

 • 8. Amenajare parcare subterană - cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • 9. Modernizare și reabilitare str. Ostroveni;

 • 10. Modernizare și reabilitare intrarea Episcop Inochentie;

 • 11. Modernizare și reabilitare str. C. Stănciulescu;

 • 12. Modernizare și reabilitare str. Prunului;

 • 13. Modernizare și reabilitare str. Lacului;

 • 14. Modernizare și reabilitare str. Dumitru Zăgănescu și adiacentele: str. Andrei Mureșianu și str. Tică Ștefănescu ».

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate -Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune actualizarea devizului general la data d 21.01.2013 aferent documentanției de avizare a lucrarilor de intervenție pentru obiectivul de investiții -Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” la valoarea totală de 31.940,90 mii lei cu TVA».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării_proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni”.

Cu vot unanim se aprobă actualizarea devizului general la data de 21.01.2013 aferent documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 179/2011, la valoarea totală de 31.940,90 mii lei cu TVA, respectiv 7.345,94 mii Euro cu TVA, din care C+M - 21.193,00 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,08 mii Euro cu TVA, conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate - «Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.349/198 din 18.12.2012 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, din lista proiectelor de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea și a cheltuielilor legate de proiect».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune modificarea și completarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198 din 18.12.2012 care va avea următorul conținut „Se aprobă proiectul -Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea- precum și cheltuielile aferente acestuia. Contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile este de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15.982.900,00 lei».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.349/198 din 18.12.2012 pentru aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, din lista proiectelor de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Râmnicu Vâlcea și a cheltuielilor legate de proiect, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 349/198 din 18.12.2012 , care va avea următorul conținut:

 • « Art.1. (1) Se aprobă proiectul ”Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, precum și cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează:

 • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru

asigurarea cheltuielilor eligibile este de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15.982.900,00 lei;

 • - acoperirea cheltuielilor legate de TVA, în valoare de 6.186.930,00 lei, care va fi recuperat în condițiile rambursării/decontării ulterioare de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 • - acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului ».

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate “Raportul și proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 privind delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local al municipiului de la SC PIETE PREST SA a Bazei de Agrement Ostroveni».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : «Aș vrea să ne spuneți cine va administra această bază în vara care urmează și ce se întâmplă cu personalul care o deservește, personal de la SC Piețe Prest SA?»

Domnul primar Emilian Frâncu : «S-a purtat o discuție îndelung pe această temă pentru că și noi, atunci când am discutat asupra acestui proiect, am constatat că trebuie transferată proprietatea și am ajuns la solutia pe care v-am propus-o deja, respectiv: administrarea acestei baze să fie scoasă la licitație. Noi considerăm că, prin experienta acumulată, SC Piețe Prest SA poate să preia administrarea în urma unei licitații la care va participa. Tot personalul care se ocupa de aceasta bază, în aceste condiții va avea de lucru și nu va fi niciun fel de problemă cu personalul».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:” În cazul în care în urma licitației publice va veni un alt operator din țară și va câștiga licitația, îl ve-ți obliga să angajeze personalul ce va fi disponibilizat de la această bază? Adică vor fi cuprinse în caietul de sarcini?”.

Domnul primar Emilian Frâncu:”În cazul în care se va întâmpla acest lucru vom avea grijă de personalul de la bază, pentru că Primpria va dezvolta alte servicii, alte activități. Deci, pentru această situație vor exista soluții și nu mă refer la modul general când vor apărea situații de încetare a activității”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 privind delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului de la S.C. PIEȚE PREST S.A. a Bazei de Agrement Ostroveni.

Consecință a prevederilor de mai sus, se modifică Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către S.C. PIEȚE PREST S.A., - Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/31.08.2010, în sensul radierii din această listă, a bunurilor și dotărilor aferente Bazei de Agrement Ostroveni.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului în suprafață totală de 35,59 m.p. din strada Carol I nr.19 către Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea închirierii spațiului situat în strada Carol I nr. 19 pentru sediul organizației județene a Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României. Închirierea se face pe o perioadă de 5 ani la prețul de 199 lei/lună».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind închirierea spațiului în suprafață totală de 35,59 m.p. din strada Carol I nr.19 către Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României.

Cu vot unanim se aprobă închirierea spațiului în suprafață exclusivă de 26,46 m.p și cotă parte indiviză din părțile comune în suprafață de 9,13 m.p, situat în strada Carol I nr.19, identificat în planul de situație - anexă la hotărârea adoptată, pentru sediul organizației județene a Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României.

Închirierea spațiului prevăzut la alineatul precedent se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul Consiliului Local, iar prețul chiriei este de 199 lei/lună, valoare rezultată din indexarea cu indicele de inflație a chiriei de 190 lei/lună încasată pe anul 2012 pentru acest spațiu.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind achiziționarea unui imobil clădire și teren aferent, situat în Râmnicu Vâlcea, aleea Nuci, proprietatea GDF SUEZ Energy România S.A”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune achiziționarea prin cumpărare de la GDF SUEZ Energz România a unui imobil în suprafață construită de 19.08 m.p., la prețul de 8824 fără TVA, în scopul transformării acestuia în sediu permanent al Poliției Locale a municipiului și de proximitate».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului Local și-au prezentat avizele după cum urmează : comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor - aviz favorabil ; comisia nr. 2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale cu amendamentul ca « în cazul în care GDF SUEZ Energy România nu este de acord cu prețul, domnul primar să poată negocia cu reprezentanții societății până la achiziționarea acestuia”; comisia nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură - aviz favorabil.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea unui imobil clădire și teren aferent, situat în Râmnicu Vâlcea, aleea Nuci, proprietatea GDF SUEZ Energy România S.A, completat cu amendamentul comisiei nr.2.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - achiziționarea prin cumpărare de la GDF SUEZ Energy România, a imobilului compus din construcție în suprafață construită de 19.08 m.p. (suprafață utilă 16,72 m.p.) și teren aferent în suprafață de 111,14 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, aleea Nuci, înscris în Cartea Funciară nr. 39761, identificat prin planul de amplasament și delimitare - anexa nr. 1 la hotărârea adoptată;

 • - prețul de cumpărare a imobilului prevăzut la alineatul precedent este de 8824 lei fără TVA, rezultat din Raportul de evaluare - anexa nr. 2 la hotărârea adoptată;

 • - imobilul ce se va achiziționa conform prevederilor de mai sus va avea destinația de sediu permanent al Poliției Locale a municipiului și de proximitate;

 • - cheltuielile pentru încheierea în formă autentică a actului de vânzare-cumpărare a acestui imobil vor fi suportate din bugetul local al municipiului;

 • - împuternicirea primarului municipiului ca prin serviciile de specialitate să facă toate demersurile pentru achiziționarea imobilului prevăzut mai sus, inclusiv să negocieze dacă este cazul prețul de achiziționare a acestuia și să semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2009 referitoare la aprobarea caietului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune modificarea anexei nr. 2 ”Denumirea stațiilor și amplasamentelor” la caietul de sarcini, aprobat prin HCL nr. 20 din 2009 în sensul completării acesteia cu următoarele amplasamente:

 • - strada Ștrandului, intersecția cu strada Nistor Dumitrescu

 • - strada Ștrandului, intersecție cu strada Lacului.»

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2009 referitoare la aprobarea caietului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea anexei nr. 2 "Denumirea stațiilor și amplasamentelor" la Caietul de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/29.01.2009, așa cum a fost modificată și completată, în sensul completării acesteia cu următoarele amplasamente:

 • a) strada Ștrandului, intersecția cu strada Nistor Dumitrescu, identificat prin planul de situație anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

 • b) strada Ștrandului, intersecția cu strada Lacului, identificat prin planul de situație anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Consecință a prevederilor de mai sus, se completează anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.107/2012, cu terenul în suprafață de 45,0 m.p, aferent stației de autobuz identificată la art.1 lit.a) și cu terenul în suprafață de 8 m.p. aferent stației de autobuz identificată la art.1 lit.b).

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului nr. 260/109/2012 referitoare la completarea regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2010”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune completarea și modificarea hCl nr. 260/109/2012 după cum urmează, alineatul (2) va avea următorul conținut:

Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Direcția Administrării Domeniului Public va încheia contracte cu persoanele menționate la alin. (1) pentru efectuarea activității sanitar-veterinare, respectiv de evidență, supraveghere, asistență medicală veterinară, sterilizare și efectuarea unor acțiuni sanitar veterinare, prevăzute de legislația sanitar-veterinară. Contractele vor fi încheiate cu respectarea prevederilor legale privind achiziția de bunuri și servicii; procedurile de achiziționare a serviciului vor fi îndeplinite de către Serviciul Achiziții Publice al Primăriei”, iar aliniatul (3) va avea următorul conținut: “În situția în care sterilizarea se face de către un operator privat, iar instrumentarul, materialele de sterilizare și anestezie, medicamentele specifice și dotările sunt puse la dispoziție de către Direcția Administrării Domeniului Public ce va reduce suma de 50 de lei/animal cu 14,09 lei/animal.”»

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule primar, câini sunt niște animale plăcute, atașate, dar cred că trebuie să ne aplecăm asupra altor probleme privind asistați sociali. Am discutat cu doamna de la Direcția de Protecție Socială și știm că municipalitatea suportă niște costuri nu foarte mari cu acești asistați, respectiv circa 6,5 lei pentru o persoană. Este o sumă nesemnificativă și ar trebui să ne gândim la alte soluții pentru aceste persoane ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Până acum, colegul meu Gigi Ion Matei, care vă anunț că a venit în Râmnic și cât de curând va fi printre noi, dumnealui vă atrăgea atenția, cu respect, că multe declarații sunt strict populiste. Acum, trebuie să fac eu acest lucru și vă spun cu tot regretul că, această problemă o știm cu toții, ne preocupăm și suntem în plin proces de eliberare a unei documentații, pe care vrem să v-o supunem aprobării, pentru externalizarea acestui serviciu. Avem discuții permanente cu reprezentanții ONG-urilor și căutăm să găsim soluția ca, cetățenii Râmnicului să fie protejați, în primul rând și, doi, să avem grijă și de aceste animale, de câinii fără stăpâni, pentru că așa este corect. Eu cred că a discuta foarte mult pe această temă și a nu veni cu niște soluții concrete este totuși o atitudine care dă spre populism ».

La mențiunea făcută de domnul consilier local Crăgiunescu Grigore că majoritatea în consiliu este asigurată de alianta din care face parte domnul primar, domnul primar Emilian Frâncu răspunde că vor fi binevenite oricând propunerile concrete venite din partea opoziției.

La întrebarea domnului consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș dacă câinii dup sterilizare se întorc în adăpost sau pe stradă, domnul primar Emilian Frâncu răspunde că la punctul « Diverse » este o completare la acest regulament tocmai în acest sens. « Am considerat necesar acest lucru pentru că padocurile sunt pline. Noi am făcut și sterilizarea câinilor din adăpost dar pentru a putea continua activitatea de sterilizare trebuiesă avem locuri libere în adăpost. Am considerat că doar readucându-i în habitatul lor natural putem să continuăm activitatea de sterilizare».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Tocmai acest lucru vream să vi-l spun că noi am experimentat acest lucru și am renunțat pentru că numărul lor s-a înmulțit».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Dacă noi avem 300 de locuri în padocuri și urmează să mai ducem câini acolo pentru sterilizare, în mod obligatoriu trebuie să eliberăm din câinii din adăpost în habitatul lor natural ».

Doamna consilier local Ene Gabriela Ana : « Există și alte soluții. Avem și un reprezentant al Inspectoratului Școlar și putem face acțiuni cu copiii în -săptămâna altfel-. Putem să facem acțiuni cu copii de la școlile din Râmnicu Vâlcea pentru strângerea de alimente și constituirea unor delegații care să meargă la acest centru și poate am rezolva și problema adopțiilor. Putem să-i responsabilizăm pe copii prin strângerea acestor alimente și, în același timp, o să învețe că nu trebuie să se teamă de acele animale în cazul în care se întorc în habitatul lor natural. Cei de la Grădina Zoologică fac acțiuni de propagandă pentru animalele de acolo și atunci același lucru să se întâmple și pentru Adăpostul de la Fețeni. Să-i facem pe copii mai buni, mai drepți. Ați zis să venim cu propuneri concrete ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului nr. 260/109/2012 referitoare la completarea regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2010, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea art.14 din Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2010, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • I. alin.(2) se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

 • ”(2) Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Direcția Administrării Domeniului Public va încheia contracte cu persoanele menționate la alin.(1) pentru efectuarea activităților sanitar-veterinare, respectiv de evidență, supraveghere, asistență medicală veterinară, sterilizare și efectuarea unor acțiuni sanitar veterinare, prevăzute de legislația sanitar veterinară. Contractele vor fi încheiate cu respectarea prevederilor legale privind achiziția de bunuri și servicii; procedurile de achiziționare a serviciului vor fi îndeplinite de către Serviciul Achiziții Publice al Primăriei”.

 • II. după alineatul (31) se introduce un nou alineat, (32), care va avea următorul conținut:

”(32) În situația în care sterilizarea se face de către un operator privat, iar instrumentarul, materialele de sterilizare și anestezie, medicamentele specifice și dotările sunt puse la dispoziție de către Direcția Administrării Domeniului Public se va reduce suma de 50 de lei/animal cu 14,09 lei/animal.”

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism “Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea documentanție de urbanism -Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea” și regulamentul local de urbanism cu următoarele recomandări:

a)inițierea și fundamentarea printr-un concept strategic de dezvoltare teritorială a unei zone metropolitane, care să cuprindă Valea Oltului pe o rază de aproximativ 30 Km și care să includă localitățile din stânga și dreapta Oltului;

b)amenajarea malurilor râului Olt și renaturarea albiei râului Olănești, atât în vederea diminuării elementelor de risc natural, cât și pentru valorificarea acestuia în viața urbană (relația orașului cu apă și a unor unități de peisaj) și funcționarea municipiului (spații verzi, piețe publice pietonale, agrement).»

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism “Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism «Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea» și regulamentul local de urbanism, conform anexei nr. 1 la hotărârea adoptată, cu următoarele recomandări:

 • a) inițierea și fundamentarea printr-un concept strategic de dezvoltare teritorială a unei zone metropolitane, care să cuprindă Valea Oltului pe o rază de aproximativ 30 km și care să includă localitățile din stânga și dreapta Oltului;

 • b) amenajarea malurilor râului Olt și renaturarea albiei râului Olănești, atât în vederea diminuării elementelor de risc natural, cât și pentru valorificarea acestuia în viața urbană (relația orașului cu apa și a unor unități de peisaj) și funcționalitatea municipiului (spații verzi, piețe publice pietonale, agrement).

Intravilanul municipiului este structurat pe cartiere conform anexei nr.2 la hotărârea adoptată, partea scrisă și partea grafică.

Documentația de urbanism, parte scrisă și desenată, aprobată conform alineatului precedent se păstrează la Direcția Urbanism.

Documentația de urbanism «Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea» aprobată conform prevederilor de mai sus are termen de valabilitate 10 ani, începând cu data de 01 aprilie 2013.

Începând cu data de 01 aprilie 2013 prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2000 își încetează aplicabilitatea.

Domnul primar Emilian Frâncu : «Trecem prea ușor peste un moment istoric. Dragii mei, din acest moment pentru următorii zece ani avem aprobat Planul Urbanistic General. Este legea care va guverna dezvoltarea urbanistică a localității noastre și mă bucur că aici a fost prins și al doilea concept pe care noi l-am lansat respectiv, acela de a se înființa Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea. După cum bine știți am demarat concret această acțiune. Mai sunt câteva zile și vom primi de la toate autoritățile administrativ-teritoriale observațiile privind regulamentul pentru că va trebui să facem și un regulament care să facă funcțională această zonă. Cred eu că, într-o lună de zile, vom avea concret născută, prin semnături notariale, Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea. Mai este un concept la care țin foarte mult. Dezvoltarea orașului s-a făcut cumva cu spatele la râul Olt, noi am făcut tot ce s-a putut pentru a zidi malurile și pentru a nu mai fi o barieră între râul Olt și oraș. Poate că acum 10-15 ani era un concept care putea să fie cunoscut. Am avut discuții cu arhitecții din oraș și cu specialiștii pentru că am dori să ne întoarcem și să valorificăm Oltul, care este o bogăție imensă pentru această zonă și să facem acele locuri de picnic, să amenajăm debarcadere. Să facem în așa fel încât cu adevărat să creăm zone de agrement pe malurile Oltului. La Olănești știți bine că am și demarat acțiunea prin care vom face ca Olăneștiul să nu mai despartă orașul în două și să apropie cele două maluri și locuitorii să simtă că acolo este, poate, inima orașului».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Am crezut că domnul primar vrea să-i felicite și pe cei care au elaborat acest Plan Urbanistic General ».

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii arterei de legătură dintre strada Știrbei Vodă și strada Morilor “Prof. dr. Corneliu Tamaș”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea atribuirii denumirii ”Prof. dr. Corneliu Tamaș” strazii ce face legătura între strada Știrbei Vodă și strada Morilor».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii arterei de legătură dintre strada Știrbei Vodă și strada Morilor “Prof. dr. Corneliu Tamaș”.

Cu vot unanim se aprobă atribuie denumirea «Prof. dr. Corneliu Tamaș» străzii ce face legătura între strada Știrbei Vodă și strada Morilor. Strada « Prof. dr. Corneliu Tamaș » este reprezentată grafic în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate - «Raportul și proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii intrării existente pe latura de sud a Bisericii “Cuvioasa Paraschiva” - Mira Simian (1920 - 1978)».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea atribuirii denumirii ” Mira Simian” intrării existente pe latura sudică a Bisericii ”Cuvioasa Paraschiva” situată pe Calea lui Traian nr. 133».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii intrării existente pe latura de sud a Bisericii “Cuvioasa Paraschiva” - Mira Simian (1920 - 1978).

Cu vot unanim se aprobă atribuirea denumirea «Mira Simian» intrării existente pe latura sud a Bisericii ”Cuvioasa Paraschiva”, situată pe Calea lui Traian, nr.133, spre vest, către blocurile N1, N2 și către proprietățile private înregistrate în nomenclatorul stradal pe Calea lui Traian, la nr.131 și 131A.

Intrarea «Mira Simian » este reprezentată grafic în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea repartizării celor 22 de locuințe pentru tineri».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii”.

Cu vot unanim se aprobă lista de repartizare a celor 22 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, situate în tronsonul 8 din "Ansamblul de locuințe în regim de închiriere pentru tineri prin ANL - Ostroveni 6, etapa a II a - continuare", precum și a celor situate la adresele: ANL 2 -sc.A-ap.3, ANL 2 -sc.A- ap.9, ANL 6 - sc.A- ap.3, ANL 6 -sc.B- ap.9, ANL 12 - sc.A- ap.11, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Contestațiile cu privire la repartizarea locuințelor se vor adresa primarului, în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data afișării listei prevăzută mai sus și se vor soluționa de către comisia constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 3248/23.07.2012.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate -“Raportul și proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL 8”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune stabilirea chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL 8 din strada Nicolae Iorga la prețul de aproximativ 90 de lei pentru o garsonieră si la prețul de 130 de lei, aproximativ, pentru un apartament ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL 8.

Cu vot unanim se aprobă stabilirea chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL 8 din strada Nicolae Iorga, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul șaisprezce din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se vor întocmi listele de priorități pentru soluționarea cererilor și repartizarea locuințelor sociale”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se vor întocmi listele de priorități pentru soluționarea cererilor și repartizarea locuințelor sociale.

Cu vot unanim se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă lista actelor justificative pe care solicitanții le vor depune în vederea analizării cererilor, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 213/61/2008 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 305/2009.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav -semestrul II 2012”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea raportului de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II al anului 2012 precum si aprobarea a unui număr de 950 de posturi destinate încadrării de asistenți personali sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav -semestrul II 2012.

Cu vot unanim se aprobă raportul de evaluare a activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului II al anului 2012, conform anexei la hotărârea adoptată.

Pentru anul 2013 se aprobă un număr de 950 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

La punctul optisprezece din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau interes local pe anul 2013, pentru prestarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificările și completările ulterioare”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2013 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau interes local pe anul 2013, pentru prestarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Cu vot unanim se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul mimim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de asistență și reprezentare”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea achiziționării serviciului de asistență și reprezentare juridică a primarului în instanțele de judecată, în situațiile în care primarul municipiului se judecă cu salariații din cadrul aparatului de specialitate, indiferent de calitatea procesuală. De această prevedere beneficiază și șefii serviciilor și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de asistență și reprezentare.

Cu vot unanim se aprobă achiziționarea serviciului de asistență și reprezentare juridică a primarului în instanțele de judecată, în situațiile în care primarul municipiului se judecă cu salariații din cadrul aparatului de specialitate, indiferent de calitatea procesuală.

De prevederea prevăzută la alineatul precedent beneficiază și șefii serviciilor și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local.

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind instituirea distincției “Râmnicul meu”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune instituirea plachetei ”Râmnicul meu” ca distincție care se acordă în semn de apriciere a activităților din domeniile artistic, sportiv, culte, educației-învățământ, cercetare științifică, urbanism-arhitectură, medicină, social sau al mecenatului care au adus beneficii însemnate comunității locale sau au promovat imaginea municipiului Râmnicu Vâlcea la nivel național și internațional».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind instituirea distincției “Râmnicul meu”.

Cu vot unanim se aprobă instituirea plachetei “Râmnicul meu” ca distincție care se acordă în semn de apreciere a activităților din domeniile artistic, sportiv, culte, educației-învățământ, cercetare științifică, urbanism-arhitectură, medicină, social sau al mecenatului care au adus beneficii însemnate comunității locale sau au promovat imaginea municipiului Râmnnicu Vâlcea la nivel național și internațional

De asemenea, se aprobă regulamentul de acordare a distincției instituită la alineatul precedent, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Acordarea distincției prevăzută mai sus se va face prin dispoziție a primarului.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Acum 15 ani am acordat titlul de Cetățean de Onoare scriitorului Dinu Săraru. Astăzi maestrul împlinește 81 de ani. Îi spun și «La mulți ani!» cu această ocazie. Vreau să vă spun că ne-a lăsat moștenire o carte editată cu sprijinul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, care a fost intitulată «Râmnicul meu». Vă invit pe toții consilieri și cei care sunteți prezenți acum în sală să-l sărbătorim pe domnul Dinu Săraru, vineri, la ora 17.00, într-un cadru festiv, la Hotel Sofianu. Cred eu că Râmnicul îi datorează destul de multe și primul care va primi această plachetă să fie Dinu Săraru. Aceasta va fi acordată oamenilor care fac posibilă promovarea orașului Râmnicu Vâlcea. Nu va fi o confuzie între cele două distincții respectiv placheta “Râmnicu Vâlcea” și titlul de “Cetățean de Onoare”. Ea va fi acordată unor truditori, care zilnic lucrează pentru societate, dar aduc un plus și sufletul lor îl dăruiesc Râmnic-ului”.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2013-2014”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2013-2014, rețeaua școlară fiind înaintată Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea pentru a primi avizul-conform. Pentru că este aviz-conform, acesta este obigatoriu și față de propunerile din hotărâre, fiind vorba de unele modificări minore, proiectul având la baza rețeaua școlară existentă în anul școlar 2012-2013, deci supunem votului dumneavoastră rețeaua școlară pentru anul 2013-2014 așa cum a fost stabilită prin avizul-conform de căte Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2013-2014.

Cu vot unanim se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2013-2014, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și doi din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune modificarea Regulamentului de organizare a concursului pentru selectarea imnului municipiului, precum si înlocuirea domnului Romeo Rădulescu din comisia de selecție a imnului municipiului ca urmarea a demisiei acestuia din Consiliul Local”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru înlocuirea domnului Romeo Rădulescu din comisia de selecție a imnului municipiului, ca urmarea a demisiei acestuia din Consiliul Local, domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș a propus-o pe doamna consilier Ene Gabriela Ana.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului, inclusiv propunerea de înlocuire prezentată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131 din 30 octombrie 2012 după cum urmează:

 • I. Regulamentul de organizare a concursului pentru selectarea imnului municipiului aprobat prin alin. 2) al art. 1 se modifică și va avea conținutul prezentat în anexa la hotărârea adoptată;

 • II. alin. 2) al art. 2 se modifică în sensul înlocuirii domnului Romeo Rădulescu cu doamna Ene Gabriela Ana.

Domnul primar Emilian Frâncu : « Să știți că, întotdeauna, propunerile concrete le luăm în calcul și multe dintre ele vor trece pentru că suntem toți oameni de bun simț. Cred că ceea ce se propune bine pentru Râmnic va fi analizat și veți avea multe satisfacții în acest sens ».

La punctul douăzeci și trei din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/32/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiu”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune înlocuirea domnului Romeo Rădulescu din calitatea de reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru înlocuirea domnului Romeo Rădulescu din Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la Seminarul Teologic Ortodox «Sf. Nicolae», ca urmarea a demisiei acestuia din Consiliul Local, domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș a propus-o pe doamna consilier Ene Gabriela Ana.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/32/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiu, inclusiv propunerea de înlocuire prezentată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea poziției 30 - Seminarul Teologic Ortodox «Sf. Nicolae» - din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.183/32 din 12.07.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea în sensul înlocuirii domnului Romeo Rădulescu cu doamna Gabriela Ana Ene.

La punctul douăzeci și patru din ordinea de zi sunt prezentate “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2010 referitoare la desemnarea membrilor Comitetului Energetic din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune înlocuirea domnului Romeo Rădulescu din Comitetului Energetic din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului Local, nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru înlocuirea domnului Romeo Rădulescu în Comitetul Energetic ca urmarea a demisiei acestuia din Consiliul Local, domnul consilier local Crăciunescu Grigore propune pe domnul consilier local Cosmin Dragoș Constantinescu.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2010 referitoare la desemnarea membrilor Comitetului Energetic din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, inclusiv propunerea de înlocuire prezentată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.196 din 20 iulie 2010, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr.181/30/2012 referitoare la desemnarea membrilor Comitetului Energetic din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea în sensul înlocuirii domnului Rădulescu Romeo cu domnul Cosmin Dragoș Constantinescu.

În continuare, la punctul douăzeci și cinci din ordinea de zi “Diverse” sunt prezentate patru subpuncte.

La subpunctul unu sunt prezentate Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului municipal Ariel”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune modificarea statului de funcții al Teatrului municipal Ariel, prin transformarea a 3 (trei) posturi în gradul următor superior”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului municipal Ariel.

Cu vot unanim se aprobă modificarea statului de funcții al Teatrului municipal Ariel, prin transformarea a 3 (trei) posturi, după cum urmează:

 • a) postul de actor, gradul I, studii superioare se transformă în postul de actor, gradul IA, studii superioare;

 • b) postul de actor, gradul II, studii superioare se transformă în postul de actor, gradul I, studii superioare;

 • c) postul de actor, gradul II, studii superioare se transformă în postul de actor, gradul I, studii superioare.

Consecință a prevederilor alineatul precedent se aprobă statul de funcții al Teatrului municipal Ariel, conform anexei la hotărârea adoptată.

La subpunctul doi sunt prezentate “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune aprobarea modificării și completării listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului în sensul înscrierii unor caracteristici tehnice rezultate din măsurători”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completăr sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii următoarelor caracteristici tehnice, rezultate din măsurători, după cum urmează:

 • a) poziția 705 - strada Regina Maria și trotuarele aferente: L= 562 m; S= 9515 m.p, identificată în planul de situație - anexa 1A și 1B la hotărârea adoptată;

 • b) poziția 644 - strada Dacia și trotuarele aferente: L= 460 m; S = 5775 m.p, identificată în planul de situație - anexa nr. 2 la hotărârea adoptată;

 • c) poziția 708 - strada Știrbei Vodă,   L= 4100 m; S= 34288 m.p, identificată în

anexa nr.3 la hotărârea adoptată.

La subpunctul trei sunt prezentate “Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243/92/2012 privind modalitatea de administrare a bazei materiale aparținând unităților de învățământ de stat din municipiu”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 243/92 din 2012 în sensul că sumele obținute din închirierea spațiilor vor fi repartizate după cum urmează: 70% venit la bugetul local și 30% venit propriu al unităților de învățământ. Sumele repartizate unităților de învățământ pot fi folosite, conform deciziilor consiliilor de administrație, inclusiv pentru stimularea financiară a personalului care desfășoară/coordonează activități aducătoare de venit propriu”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului Local și-au prezentat avizele după cum urmează : comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor- aviz favorabil; comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale- aviz favorabil; comisia nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură- aviz favorabil și comisia nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement aviz favorabil cu următorul amendament : «Sumele repartizate unităților de învățământ pot fi folosite conform deciziilor consiliilor de administrație, inclusiv pentru stimularea financiară a personalului, inclusiv a personalului de conducere, care desfășoară/coordonează activități aducătoare de venit propriu».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243/92/2012 privind modalitatea de administrare a bazei materiale aparținând unităților de învățământ de stat din municipiu, completat cu amendamentul fomulat de comisia nr.5.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea punctului 15 al Cap.III din metodologia privind folosința bunurilor aparținând unităților de învățământ disponibile temporar, aprobată prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 243/92 din 20.09.2012, care va avea următorul conținut:

 • " 15. (1). Sumele obținute din închirierea spațiilor vor fi repartizate după cum urmează: 70% venit la bugetul local și 30% venit propriu al unității de învățământ.

 • (2 ) Sumele repartizate unităților de învățământ potrivit alin.1 pot fi folosite, conform deciziilor consiliilor de administrație, și pentru stimularea financiară a personalului, inclusiv a celui de conducere, care desfășoară/coordonează activități aducătoare de venit propriu; stimularea financiară se va acorda cu respectarea prevederilor legale în materie".

La subpunctul patru sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art. 16 din “Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stapân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2010.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune modificarea art. 16 din “Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stapân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2010, în sensul posibilității eliberării câinilor clinc sănătoși în vechile habitate”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Persu Mihai afirmă că problema câinilor fără stăpân este una extrem de importantă și de foarte multe ori au existat cazuri de copii sau adulți mușcați de aceste animale care umblă în haită. Un alt aspect sesizat de acesta se referă la faptul că ar trebui interzisă hrănirea câinilor fără stăpâni în spațiul public întrucât câini se adună în număr foarte mare și devin periculoși atunci când se hrănesc. De asemenea, trebuie realizată inventarierea tuturor câinilor fără stăpân cu posibilitatea de crotaliere și sterilizare și inventarierea și chiar impozitarea persoanelor care dețin câini neidentificați pe care nu-i sterilizează pentru a rezolva și această problemă. Acțiunea de gestionare a câinilor fără stăpân trebuie să fie una bine coordonată, mai ales că există și propunerea privind externalizarea acestui serviciu.

Domnul primar Emilian Frâncu : «Trebuie să răspund pentru că este un punct de vedere. Eu am observat că la padoc toate cele 300 de locuri sunt ocupate cu câini fără stăpâni și se mai aduc 10 câini. Ce propuneți să facem ? Pe cei noi trebuie să-i sterilizăm dar, singura posibilitate este să mai eliberăm 10 câini din padocuri. Trebuie să fie o acțiune care să fie bine coordonată. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că ar trebui impozitați cei care dețin câini acasă și nu vin, așa cum i-am invitat pe toți, ca să sterilizeze acei câini sau pe cei care hrănesc câinii în habitatul lor natural. Ar trebui să purtăm o discuție extrem de amplă și este o problemă dificilă».

Domnul consilier local vețeleanu Ninel Eusebiu afirmă că și asociațiile pot fi implicate pentru că există chiar o asociație la nivel local care s-a implicat în această activitate.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe : « Acțiunea pentru care se face sterilizarea este tocmai aceasta de a reduce numărul câinilor. Oricâte condiții ai avea în adăpost tot nu este suficient pentru că șapte câini într-un singur loc nu îndeplinește în totalitate condițiile prevăzute pentru protecția animalelor. Hotărârea nr.83/2010 tocmai acest lucru îl prevedea cu reîntoarcerea lor în vechiul habitat. Prin hotărârea nr. 124 i-am condamnat să rămână în adăpostul de la Fețeni. Îmi amintesc că, în campanie, domnul actual parlamentar a fost împotriva măririi numărului de locuri din adăpost. Nu există o altă cale, iar sterilizarea rezolvă cât de cât problema și, în timp, nu va constitui singura modalitate care pot avea efecte pentru îmbunătățirea situației referitoare la acești câini».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Din experienta acumulată în mandatul de viceprimar, deși numărul de locuri în padocuri a fost mărit și ulterior s-a încercat reîntoarecerea câinilor în habitatul natural, aceste soluții nu au rezolvat problema câinilor fără stăpân, din contră am constatat că numărul acestora s-a înmulțit . În pădurea de la Fețeni sunt foarte mulți câini fără stăpân și reprezintă un pericol pentru cetățenii din zona respectivă. Poliția locală ne poate ajuta și ea în acest demers.».

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe : « Să știti că și asociația pentru protecția animalelor aduc o dată pe săptămână hrană pentru câini din adăpost. La întâlnirea pe care o vom avea săptămâna viitoare o să propun și o relație cu Inspectoratul Școlar pentru implicarea în această acțiune. Domnul consilier Persu este invitat să participe la întâlnirea pe care o vom avea cu Asociația de protecție a animalelor și vă mulțumesc pentru propuneri ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art. 16 din “Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stapân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2010, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 16 voturi « pentru» și 4 abțineri (următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie) se aprobă modificarea art.16 din «Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea», aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2010, care va avea următorul cuprins:

Art.16. Câinii declarați sănătoși și care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile art. 15, pot fi eliberați în vechile habitate după sterilizare, deparazitare, vaccinare și tatuare ( marcarea se va efectua prin metode precum: microcipare, tatuare, crotaliere)”.

Începând cu data prezentei, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale consiliului local își încetează aplicabilitatea.

În continuare are cuvântul domnul primar Emilian Frâncu pentru a prezenta unele aspecte referitoare la posibila convocare a consiliului local în ședință extraordinară pentru data de 31 ianuarie 2013.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Înainte ca președintele de ședință să anunțe închiderea lucrărilor de astăzi este foarte probabil ca, mâine, la ora 15.00, să propunem o ședință extraodinară pentru că noi trebuie să ne pliem pe prevederile Ordonanței Guvernului nr.8/2013, care prevede ca atunci când există arierate, să se procedeze la reanalizarea situației privind impozitele și taxele locale. Știți că m-am exprimat adesea că nu intenționăm să vă propunem să mărim impozitele sau taxele locale. Legea este lege și va trebui să vedem în ce măsură noi, cei din Râmnicu Vâlcea, ne vom plia așa cum cere legea pe propunerile venite de la Guvern. Ați văzut că și la București s-au luat hotărâri în acest sens și în alte localități din țară, care inițial au dat hotărâri de înghețare a impozitelor și taxelor locale pentru că nu exista această condiție impusă de Guvern privind arieratele. Noi vom analiza în mod concret situația de la Râmnicu Vâlcea și este posibil ca într-o oră sau două ore maxim să fie convocată ședința”.

În urma discuțiilor din plenul ședinței privind posibilitatea existenței arieratelor, domnul primar Emilian Frâncu afirmă că specialiștii din primărie analizează situația acestor posibile arierate și oportunitatea convocării consilierilor locali în ședință extraordinară. “Se verifică dacă aceste arierate țin de textul concret al prevederii legale amintite. Dacă intrăm în această situație suntem obligați să vă convocăm. Dacă găsim o portiță, în două ore așa cum v-am spus,i să nu recurgem la acest lucru și să nu fiți convocați”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: ”Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Gheorghe MIHĂILESCU


SECRETAR MUNICIPIU,


jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.