Proces verbal din 29.10.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 29 octombrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 29 octombrie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin dispoziția primarului nr. 3111 din 29.10.2013, la care participă primarul municipiului Râmnicu Vâlcea domnul primar Emilian Valentin Frâncu, secretarul municipiului domnul Toma Mihăescu, precum și 14 consilieri locali (inițial) ulterior au fost 15 consilieri locali din totalul de 23 consilieri în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie, Crăciunescu Grigore, Mihăilescu Gheorghe, Mușat Constantin, Pandurașu Adrian Iulian (acesta a venit în timpul ședinței), Persu Mihai, Vețeleanu Ninel Eusebiu și Vîrlan Eduard.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următorul punct:

1. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA pentru contractarea unui împrumut bancar.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării ordinea de zi a ședinței care se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctului unu din ordinea de zi la care sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA pentru contractarea unui împrumut bancar.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.c) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «aprobe încheierea contractului de împrumut de către societatea ETA SA cu Banca Românească, precum și a altor acte adiționale ulterioare la acest contract».

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Mie mi se pare imprecisă formularea. Dacă se dă un madat special trebuie specificat în mod clar acțiunile pentru care se dă acest mandat. Vorbim de semnarea unui contract dar era bine să fie prezentat și acel contract, altfel se va spune că s-a dat mandat și se poate încheia contractul în orice formă.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : conform actelor constitutive atât la societatea Piețe Prest cât și la ETA pentru unele atribuții ale reprezentanțiilor municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor este necesar un mandat special. Contractul nu trebuie adus aici, avem reprezentanți anume desemnați în AGA care au ca atribuție semnarea contractului de împrumut, iar pentru contract obiectul este deja aprobat

A venit domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian. Sunt prezenți 15 consilieri din totalul de 23 de consilieri în funcție.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Eu am zis că este imprecisă pentru că vorbește de acte adiționale ulterioare. Nu se știe ce presupun acest acte. Poate să se mărească suma sau să se diminueze. Părerea mea este să se facă punctual. Adică la fiecare act adițional să împuternicim AGA special. Aceasta înseamnă o împuternicire specială. Dacă îi dau o astfel de împuternicire el poate să ia 100 de milioane și spune că noi, consiliul local l-am împuternicit.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Mandatul este dat pentru contractul de împrumut vizând achiziționarea autobuzelor. Este foarte clar. Toate actele care decurg din acest contract sunt în sarcina AGA cu respectarea prevederilor deja stabilite.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA pentru contractarea unui împrumut bancar.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.c) din Actul Constitutiv al societății, respectiv «să aprobe încheierea contractului de împrumut de către societatea ETA S.A. cu Banca Românească, precum și a altor acte adiționale ulterioare la acest contract».

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: „Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentina Adina DOBRETE


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.