Proces verbal din 29.08.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 29 august 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 29 august 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 2578 din 23.08.2013, la care participă doamna consilier juridic Daniela Ciobanu, care a preluat temporar atributiile functiei de secretar al municipiului Ramnicu Valcea, precum și 20 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Persu Mihai, Costinescu Bogdan Ilie si Ene Ana Gabriela.

Doamna Daniela Ciobanu - sef Serv.Administratie Publica Locala, Reglementari, aplicare Legea nr.10/2001 informează că sunt prezenți 20 de consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții doamna Ciobanu declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14 august 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14 august 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard - viceprimar al municipiului și președinte de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2013.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea listei de investiții obligatorii finanțate din Fondul IID pe anul 2013.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind recapitulația devizelor pentru lucrările executate în regie proprie de către Direcția Administrării Domeniului Public.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de invesatiție „Coloană alimentare firidă generală lifturi aferentă obiectivului - Pasaj denivelat suprateran pe bdul Tudor Vladimirescu”.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind administrarea unui imobil - construcție cu destinația grup sanitar situat în Râmnicu Vâlcea, zona 1 Mai, aleea Olănești nr.1.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind închirierea spațiului în suprafață totală de 67,93 m.p din strada Carol I nr.19 către Partidul România Mare.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Vâlcea” pentru completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/18.11.2008.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 198 din 25.07.2013.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2013 referitoare la unele măsuri cu privire la remunerația directorilor și membrilor Consiliilor de administrație la S.C. ETA S.A și S.C. PIEȚE PREST S.A., precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. pentru modificarea organigramei.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2013 referitoare la atribuirea de denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2013”, precum și nota de completare nr. 29258 din 27.08.2013.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:” Se propune aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013 în plus cu suma de 4.043.310 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2013, rectificat va avea valoarea totală de 226.184.000 lei, la partea venituri, din care 215.929.890 -venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 -excedent al anului 2012 și 226.184.00 lei, la partea de cheltuieli. De asemenea se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - total surse de finanțare în minus cu suma de 1.000.000 lei, ajungând la valoarea totală de 25.981.330 lei.

La solicitarea presedintelui de sedinta comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură si nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Craciunescu Grigore - “știm cu toții că USL- ul a câștigat Primăria și unul din proiectele mandatului dlui Frâncu a fost "Renaturarea albiei râului Olănești". Nemaifiind dl Frâncu venți și radeți: ați luat de la proiectare trei miliarde nouă sute de milioane, luați de la consolidări și de la începerea lucrărilor un milliard. Nu știu ce să mai înțeleg. Poate dumneavoastră veniti cu niște explicații concrete.

A fost afectată suma de o suta milioane de lei. Am văzut cu toții ca s-au facut unele lucrări pe albia râului Olănești. Ce s-a întâmplat cu materialul rezultat, dacă au existat autorizații ca aceste lucrări să fie efectuate. Aș dori să ne răspundeți.

O altă problemă referitoare la rectificare, la fel de importantă pentru cetățenii acestui oraș este cea referitoare la cimitire. Veniți cu varianta sa construiți un cimitir la Râureni, faceți abstracție ca există un teren la Fețeni proprietatea municipiului, retrageți de la finanțare partea de proiectare pentru cimitirul de la Fețeni și vreți să faceți proiectare pentru un nou cimitir la Râureni. Din câte știu, acolo la Râureni municipalitatea nu are teren în proprietate. Probabil va trebui cumpărat. De ce să nu construim la Fețeni, scoatem bani din buget ca să cumpărăm teren în altă parte.

A treia problemă - trăim cu toții într-un oraș, pe care ni-l dorim să fie curat. Un oraș în care să expirăm aer curat. Există destul de multă mizerie în acest oraș. De exemplu: în parcurile toate.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei care indeplineste atributiile specifice functiei de primar : “domnule consilier, ați început campania electorală?”

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore :“nu facem dialog. Dacă doriți să răspundeți. Văd că alocați un o sumă de un milliard trei sute pentru SC. Piete Prest SA ca să achiziționeze un tractor cu remorcă multifuncțional.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “e prins în lista de investiții.”

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : “de ce nu luați în calcul să achiziționați niște aspiratoare de mare putere, care să strangă frunzele, crengile, ca să le duceți la stația de compost si să le facem îngrășământ.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “renaturarea albiei râului Olănești a rămas în continuare in listă. Nu avea rost să ținem bani la această lucrare pentru că de execuție nici nu putea fi vorba anul acesta. Deci, lucrurile sunt înțelese. Pe râul Olănești se fac lucrări sub conducerea Apelor Române. Nu există nici o cheltuială, nici un fel de autorizație, pentru lucrările la albia minoră a râului care să implice Primăria.

Cimitirul Fețeni - v-am mai spus de la începutul mandatului, am stat de vorbă cu cetățenii care nu agreează un cimitir în Fețeni pentru că e o zonă îndepărtată și se ajunge foarte greu. E prevăzut în PUG un cimitir în zona Ostroveni, în zona serelor.

Din primele discuții pe care le-a avut Direcția Patrimoniu cu proprietarii se pare ca în urma unei expertize, solicitările sunt foarte mari pe mp, adică în jur de 70 - 80 de euro, ceea ce ne face în continuare să găsim o soluție, să facem un cimitir în oraș, aproape de oraș cu costuri acceptabile pentru bugetul local. Despre chestiunea cu aspiratoare, cand veți conduce Primăria să veniți cu propunerea în Consiliul Local să se achiziționeze aspiratoare.”

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu : “Vreau să vă felicit că ați ținut cont de propunerea noastră și ați retras banii de la soft - uri și programe de calculator, o parte din ei bineînțeles, dar nu pot să fac același lucru pentru direcția în care i-ați transferat și o să vă dau câteva exemple elocvente. Ați pus opt miliarde lei la achiziții imobile pentru bretelele de la pasajul Tudor Vladimirescu. Mai erau vreo cinci milioane patru sute lei prinși acolo. Tinem vreo sase miliarde degeaba pentru că știm cu toții că există o hotărâre a Consiliului Local prin care s-a suspendat demararea procedurii. De asemenea, ați discutat mai devreme de renaturarea albiei râului Olănești. Dacă nu se poate face acum renaturarea, aș vrea măcar să igenizați zona unde deveresează raul Olănești la confluența cu râul Olt. Mergeți să vedeți.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : ”Se lucrează, sunt utilaje în râu.”

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu : “ați alocat cinci sute milioane lei vechi pentru actualizarea strategiei de dezvoltare 2014 - 2020. Toată strategia a costat șapte sute de milioane, iar actualizarea cinci sute de milioane. Sunt sume relative egale. Aștept răspunsuri. Cred că cea mai importantă chestiune e cea cu bretelele. E un proiect vital.

Am discutat la comisie și mi s-a spus că urmează să fie introdus proiectul în lista proiectelor de rezervă. Nu se poate atâta timp cat nu avem dovada proprietății terenului. Naș vrea să vă spunem încă o dată că nu se poate. Avem un proiect pe podul vechi. Vis a vis de construirea cimitirului de la Fețeni s-au cheltuit niște bani cu studiile de fezabilitate. N-aș vrea să venim acum să spunem că a fost propus de cei dinainte sau cei care vor urma. Este un proiect al orașului, iar distanța din centru și până la Fețeni este aceeași cu distanța din centru și până la cimitirul Cetățuia.”

Domnul consilier local Amza Valeru : “Referitor la amenajarea albiei râului Olănești, dacă ați observat, se lucrează, se face decolmatarea, lucrarea e în curs de desfășurare. Nu s-a terminat, o să se ajungă și în zona în care a solicitat domnul consilier Cosmin Constantinescu. Vreau să va spun că în zona aceea o să intervină și Hidroelectrica pentru că ei sunt administratorul terenului.”

Domnul presedinte de sedinta, viceprimar Eduard Vîrlan : “Vreau să spun de ce nu am publicat strategia. Pentru că la o simplă lectură, ne-am dat seama că foarte multe capitole conțin date care nu mai sunt de actualitate. Vă dau un singur exemplu: la programe externe întreg capitolul a trebuit să-l reformulăm. Am discutat cu specialiștii din Primărie si am ajuns la concluzia că populația trebuie să aibă date actuale. Căutăm o firmă, va fi cerere de ofertă, se va lua oferta cea mai mică. Am încercat să facem cu cei care au facut această strategie, au zis că nu au timp de așa ceva. Încă nu am definitivat cu cine vom face. Toți oamenii din Primărie lucrează și vă garantam că în maxim o lună o să aveți materialul publicat pe site- ul Primăriei așa cum trebuie. Nu vreau să critic cine a făcut, numai că în momentul în care s-a făcut strategia, trebuia imediat publicată pe site.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “Strategia se referea la proiectele de dezvoltare pe 2014 - 2020, dar în lucrarea respectivă ați prins exact ceea ce s-a facut până în 2012. Sunt proiecte deja realizate și dumneavoastră le-ați pus proiecte de viitor.”

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu : “Chiar dacă trebuie făcută o corectură să coste cât a costat întreg studiul?”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “S-ar putea să o facă de la zero.”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu : “Aș vrea să fac și eu o referire, referitor tot la PUZ pentru cimitirul din zona Raureni. Știu că în urmă cu ceva vreme erați în discuții avansate cu Arhiepiscopia ca să ne dea un teren”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “Nu ne-au dat.”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu :“noi am fost întotdeauna generoși cu Arhiepiscopia. Le-am dat terenuri ca să facă biserici. Când a fost vorba de bani, le-am dat. Chiar nu se poate ajunge la o înțelegere?”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “susțin poziția dumneavoastră, aș vrea să se întâmple, dar au refuzat.”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu : “e un PUZ făcut în zona Morilor, pentru cimitir, in Argintari.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “am fost acolo, alunecă terenul.”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu : “nu exisă nici un studiu din care să rezulte.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “studiul geo.”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu : “ să ni-l puneți și nouă la dispoziție.” Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “zidul de sprijin care costă enorm. Am vrut.

Dacă făceam studiul geo, mă întrebați de ce am făcut o lucrare pe terenul altcuiva. Nu mai știu cum să o dau cu dumneavoastră. Dacă facem studiul înainte, de ce am făcut. Dacă solicit acum Hotărârea Consiliului Local să fac studiul geo, nu e bine nici așa.”

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu : “ați văzut că domnul Ponta a chemat și PDL-ul la discuții.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “aveți invitație publică permanentă.”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu : “retrageți niște bani de la realizarea unor puncte de termoficare pe programul 2006 - 2015. Stiți bine că întotdeauna există o Hotărâre a Guvernului și banii aștia vin. E o șmecherie, vin spre sfărșitul anului, când nu mai putem face licitația. De ce nu faceți licitația.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “licitația o organizează CET-ul. Toate proiectele de modernizare pe rețelele termice sunt făcute de CET.”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu : “când vine Hotărârea Consiliului Local e deja prea târziu ca să consumăm.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “nu e prea târziu. Avem cinci miliarde. De aceea tinem la vedere cele cinci miliarde.”

Domnul consiler local Eusebiu Vețeleanu : “nu mai aveti timp sa faceti licitatia. Durează două, trei, patru luni până se face licitația.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “nu e treaba noastră. Noi suntem pregătiți, avem bani să contribuim cu cofinanțarea.”

Domnul presedinte de sedinta, viceprimar Eduard Vîrlan : “e un proiect cu fonduri europene. Beneficiarul este CET-ul.”

Nemaifiind alte discutii pe marginea celor prezentate se supune aprobarii proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2013”, precum și nota de completare nr. 29258 din 27.08.2013.

Întrunind 14 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri locali: Craciunescu Grigore si Constantinescu Cosmni ) si 4 abtineri (Bobeanu Maria, Nuica Ionut Eduard, Tardea Dumitru si Veteleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele:

Se rectifica bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 4.043.310 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotararea adoptata.

Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 226.184.000 lei, la partea de venituri, din care 215.929.890 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 226.184.000 lei, la partea de cheltuieli.

Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 10.000 lei, ajungând la valoarea totală de 8.737.350 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotararea adoptata.

Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE, ajungând la valoarea totală de 25.981.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotararea adoptata.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 -3, iar anexele nr.4 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », nr. 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013, nr.7 - Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local, nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - «Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » rămân nemodificate.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “ Puteți spune de ce vă abțineti? ”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu: “avem două probleme: cea cu termoficarea și cea cu cimitirul.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “ Mai sunt 2-3 locuri în cimitir.”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu : “rezolvați cu Arhiepiscopia.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “Am răspuns că nu pot.”

Domnul consilier local Eusebiu Vețeleanu : “La următorul punct de pe ordinea de zi dăm bani Arhiepiscopiei pentru manifestări. Nu e normal.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “Am făcut toate demersurile. Am avut întâlniri. Am primit răspuns că biserica nu poate pune la dispoziție teren.”

Domnul consilier local Grigore Crăciunescu: “Haideți să nu uităm că în urmă cu ceva timp cu dumneavoastră am avut discuțiile cu Episcopia pentru Grădinița Toți Sfinții. Stiți cât de agresivi au fost? Că nu vor să ne ajute. În final s-a realizat. Eu cred că ar trebui să fim mai insistenți că de data aceasta interesul e al nostru.”

Domnul consilier local Dumitru Țârdea: “Stabiliți o comisie de negociere.”

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan : “Să mai facem încercări.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “Haideți să facem o comisie care să negocieze cu Arhiepiscopia pentru un teren.”

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: “domnule Crăciunescu, sunteți de acord să merg și eu și dumneavoastră și cine mai dorește.

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu : “La care teren vă referiți?”

Domnul consilier local Dumitru Țârdea : “La sere, în Ostroveni”.

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu: “Trebuie să fie o suprafață de protecție de 50 metrii.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “domnule Constantinescu, s-a făcut și studiul geo și măsurători. Trebuia să luam autorizația. Eram pregătiți, dar nu am găsit înțelegere”.

Domnul consilier local Grigore Crăciunescu : ”Le facem o invitație”.

Se fac propuneri: domnul Vețeleanu, domnul Constantinescu, domnul Crăciunescu Grigore, domnul Virlan Eduard și domnul avocat - Voicu Iulian.”

Se supune la vot comisia mai sus menționată care să negocieze cu Arhiepiscopia pentru atribuirea unui teren în vederea amenajării unui cimitir public și se aprobă cu vot unanim.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: ”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuarii unor plati”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Potrivit acestui raport se propune aprobarea din bugetul local de la capitolul ”Cultura, recreere si religie” a sumei de 30.000 lei

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Ionita Gheorghe: “Bănuiesc că nu vă îndoiți că mă număr printre cei care sprijină întru totul activitile sportive, cultural - artistice de la nivelul municipiului. Am încercat să îmbunătățim această activitate, am adoptat un regulament, dar percepția mea este că nu ne atingem obiectivul. Ne disipăm în acțiuni mărunte și banii pe care-i alocăm nu-și ating scopul. În loc să finanțăm proiecte mari, proiecte cu impact, noi supunem aprobării de fiecare dată acțiuni mărunte. Din acest punct de vedere reiau o solicitare de a mea și anume - fundamentarea acestor rapoarte să fie îmbunătățită sub următorul aspect: raportul să prezinte devizul respectivei activități care se cere sponsorizată și să cuprindă partea care revine Primăriei. Să știm ce sumă acordăm și pentru ce merge - pentru masa de sfărșit, pentru cupe, pentru un premiu etc. Să se spună foarte clar care e impactul,adică premiul I e oferit de Primărie. Sau din banii oferiți de Primărie se asigură cupele. Solicitantul să prezinte devizul de cheltuieli cu solicitarea cât ii revine Primăriei municipiului.în același timp suntem acuzați uneori pe bună dreptate, că banii merg discriminatoriu către anumite asociații”, fundații, etc. In acest sens doresc ca raportul privind elaborarea proiectului să mai cuprindă și o a doua rubrică respectiv faptul daca în cursul anului 2013, fundația a mai primit/ beneficiat de sprijin financiar sau în ultimii doi, trei ani. Nu spun o noutate: ma uit doar la punctul 1- noi dăm patruzeci de milioane, o sumă infimă, dar am mai dat de-a lungul timpului, și din patruzeci de milioane căpătăm zece exemplare dintr-o carte dintre care 3,5 pagini se referă la municipiul Râmnicu Vâlcea, este efectul. Cu patruzeci de milioane cumpărăm zece exemplare de pe piată.

Vă rog să supuneți aprobării Consiliului Local ca rapoartele care fundamentează proiectele de hotărâre să aibă cuprinse repet: devizul de cheltuieli și destinația banilor pe care îi alocă Primăria și de asemenea, prevăzute sumele care s-au acodat în cursul anului curent și în ultimii doi, trei ani pentru asociația respectivă.”

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: “ce ne roagă domnul Ioniță, ar trebui mai întâi modificat regulamentul și apoi supunem aprobării modificarea regulamentului.”

Doamna consilier juridic Daniela Ciobanu: ”Regulamentul a fost aprobat prin hotărârea numărul 3/2013 și se află pe site-ul Primăriei. Puteți veni cu modificări. “

Domnul consilier local Grigore Crăciunescu: ”Este constituită o comisie prin dispoziție a primarului care filtrează toate aceste solicitări. Oportunitatea introducerii documentelor către Consiliul Local este decisă de acea comisie, pe anumite criterii extrase din regulament.”

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: ” comisia este primul filtru și apoi Consiliul Local.”

Domnul consilier local Grigore Crăciunescu:” comisia respectivă stabilește cine și ce.”

Domnul consilier local Dumitru Țârdea :” stabilește executivul, nu comisia. Ei propun executivului.”

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu :” cu privire la acest punct, vom susține materialul, vom susține alocarea de bani către Arhiepiscopie pentru sărbătorirea Sf. Antim Ivireanul.”

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea din bugetul local de la capitolul ”Cultura, recreere si religie” a sumei de 30.000 lei.

Întrunind 16 voturi “pentru”, 3 abtineri (domnii consilieri locali: Bobeanu Maria, Nuica Ionut Eduard, si Veteleanu Ninel Eusebiu) si un vot “impotriva” (domnul consilier Tardea Dumitru) se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 30.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei care face parte integrantă din hotararea adoptata.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: ”Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea listei de investitii obligatorii finantate din Fondul IID pe anul 2013.”

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții finanțate din Fondul IID pe anul 2013 prin diminuarea unor sume alocate la obiectivele de investiții nelicitate (Rețea canalizare strada Ștraubing, tronson de la pod peste calea ferată spre nord și Rețea canalizare strada Lespezi, Săliștea Nouă) și alocarea acestor sume la un nou obiectiv de investiții - Rețea canalizare menajeră strada Ioana Radu”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; si nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură si-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu : “E păcat că se renuntă la realizarea sistemului de canalizare pe strada Straubing, pe strada Lespezi, Sălistea Nouă unde sunt sute de case si se alocă pentru str. Ioana Radu unde sunt mai putini locuitori“.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “Cine a zis că se renuntă?

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu: “Uitati-va in material. Valoarea ramane aceeasi, se schimba destinatia de la Straubing la str. Ioana Radu“.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “Raman in lista”.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard : ” Nu s-au facut licitatiile”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “Strada Ioana Radu e in panta, iar daca vine vremea rea nu se mai poate urca, putem face strada, e prevazuta in cele 13 strazi cu betonare, iar daca facem betonarea trebuie sa spargem strada cand introducem canalizarea. Sunteti de acord asa?”

Domnul director Liviu Miftode: “Se vor face toate cele prevazute in lista. Nu s-a schimbat nicio prioritate. Nu se renunta la str. Straubing.”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragos: “Doar s-a schimbat ordinea”.

Domnul consilier local Mihailescu Gheorghe: “ Dle Constantinescu, cand ati facut proiectarea si s-a hotarat betonarea strazilor, cele 13, printre care si aceasta strada nu v-ati gandit sa faceti canalizarea inainte ca sa nu distrugeti strada si dupa aceea sa asfaltati?”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragos : “Se poate face concomitent”

Domnul consilier local Amza Valeru : “Dle Constantinescu, in anul 2012 ati asfaltat cu trei zile inainte de alegeri str. Marin Sorescu. Ati asfaltat-o si apoi trebuia introdusa canalizarea.”

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Dle Constantinescu, intai se face canalizarea si alimentarea cu apa si apoi betonarea. N-am descoperit noi roata.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “Din 13 strazi cate ati scos la licitatie, trei aveau canalizare, zece nu. La Cetatuie au fost banii? S-a facut betonarea si urmeaza sa spargem strada? Strada Izlazului are canalizare?”

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Au fost alocati bani pentru strazile respective. Anul acesta se continua si la str. Straubing si au mai ramas niste bani pe care n-o sa-i cheltuiasca, si atunci fiind o prioritate la str. Ioana Radu s-au transferat acolo.”

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea listei de investitii obligatorii finantate din Fondul IID pe anul 2013.”

Întrunind 18 voturi “pentru” si 2 voturi “impotriva” (domnii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragos si Craciunescu Grigore) se modifică lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul IID pe anul 2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2013 prin diminuarea unor sume alocate la obiective de investiții nelicitate (Rețea canalizare strada Ștraubing, tronson de la pod peste calea ferată spre nord și Rețea canalizare strada Lespezi, Săliștea Nouă) și alocarea acestor sume la un nou obiectiv de investiții - Rețea canalizare menajeră strada Ioana Radu.

Lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul IID pe anul 2013, modificată conform alin.(1) rămâne la valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.87/2013, respective 2.169.970 lei și este prezentată în anexa, care face parte integrantă din hotararea adoptata.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind recapitularea devizelor pentru lucrarile executate in regie proprie de catre Directia Administratii Domeniului Public”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune aprobarea recapitulatiei devizelor de lucrari executate in regie proprie de catre Directia Administratii Domeniului Public”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; si nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind recapitularea devizelor pentru lucrarile executate in regie proprie de catre Directia Administrarii Domeniului Public.

Cu vot unanim al membrilor Consiliului Local prezenți se aproba urmatoarele:

Începând cu data adoptării prezentei, la recapitulația devizelor de lucrări executate în regie proprie de către Direcția Administrării Domeniului Public se vor aplica următoarele cote de cheltuieli:

 • a) contribuția datorată de angajator la asigurările sociale (CAS) - cotă

procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • b) contribuția datorată de angajator la asigurările de sănătate (CASS) - cotă

procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • c) contribuția datorată de angajator la asigurările pentru șomaj - cotă

procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • d) contribuția datorată de angajator pentru accidente și boli profesionale

(fond de risc) - cotă procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • e) contribuția datorată de angajator pentru concedii și indemnizații - cotă

procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • f) contribuția datorată de angajator aferentă persoanelor cu handicap

neîncadrate - cotă procentuală conform legii în vigoare = echivalentă valorii achitate;

 • g) alte contribuții datorate de angajator - cotă procentuală conform legii în vigoare = echivalente valorii achitate;

Total deviz

Cheltuieli indirecte = Total deviz x 8% conform calcului - anexă la prezenta hotărâre.

Total = total deviz + cheltuieli indirecte.

Începând cu data prezentei orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de unvestitie “Coloana alimentare firida generala lifturi aferenta obiectivului - Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Coloană alimentare firidă generală lifturi aferentă obiectivului- Pasaj devinelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu” , la valoarea de 31,860 mii lei cu TVA, respectiv 7,159 euro cu TVA, din care C+M -25,245 mii lei cu TVA, respectiv 5,673 mii euro cu TVA.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de unvestitie “Coloana alimentare firida generala lifturi aferenta obiectivului -Pasaj denivelat suprateran pe blv. Tudor Vladimirescu”.

Cu vot unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă studiul de fezabilitate la obiectivul de investiție “Coloană alimentare firidă generală lifturi aferentă obiectivului - Pasaj denivelat suprateran pe bdul Tudor Vladimirescu”, la valoarea totală de 31,860 mii lei cu TVA, respectiv 7,159 mii euro cu TVA, din care C +M - 25,245 mii lei cu TVA, respectiv 5,673 mii euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alin. (1), anexă la hotărârea adoptata, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unor suprafete de teren in domeniul privat al municipiului si aprobarea concesionarii directe a acestora”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune aprobarea a 4 (patru) suprafete de teren si concesionarea acestora ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 2,3 m.p. (rot.), situat în strada Dr. Hacman nr.32, blocul 80, sc.B, ap.1, parter.

Cu vot unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 2,3 m.p. (rot.), situat în strada Dr. Hacman nr.32, blocul 80, sc.B, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.1 la hotărârea adoptata.

De asemenea, se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatul precedent, pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 2,3 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,0 m.p, situat în strada Gral Magheru nr.4, blocul V3, sc.A, ap.1, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări se supune aprobării trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,0 m.p, situat în strada Gral Magheru nr.4, blocul V3, sc.A, ap.1, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp.

Cu vot unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,0 m.p, situat în strada Gral Magheru nr.4, blocul V3, sc.A, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.2 la hotărârea adoptata.

De asemenea, se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatul precedent, pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,0 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 4,1 mp (rot), situat in strada Gral Magheru, nr.14, bl.S3, Sc.F, ap.1, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobarii trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 4,1 mp (rot), situat in strada Gral Magheru, nr.14, bl.S3, Sc.F, ap.1, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp”.

Cu vot unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,1 m.p. (rot.), situat în strada Gral Magheru nr.14, blocul S3, sc.F, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.3 la hotărârea adoptata.

De asemenea, se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatul precedent, pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,1 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,5 m.p. (rot.), situat în aleea Ciocârliei nr.3, blocul 4, sc.A, ap.4, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobarii trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,5 m.p. (rot.), situat în aleea Ciocârliei nr.3, blocul 4, sc.A, ap.4, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp.

Cu vot unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,5 m.p. (rot.), situat în aleea Ciocârliei nr.3, blocul 4, sc.A, ap.4, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.4 la hotărârea adoptata.

De asemenea, se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatul precedent, pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,5 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractele de concesiune directă pentru suprafațele de teren prevăzute mai sus.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/2007 referitoare la insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune aprobarea modificarii si completarii Listei cuprinzand inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului, in sensul inscrierii caracteristicilor tehnice ale strazii Livezi”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; si nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/2007 referitoare la insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al municipiului.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Livezi, inventariată în domeniul public al municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

- Poziția 385 - Strada Livezi: L= 470 m; S= 3688 m.p, identificată în planul de situație - anexă la hotărârea adoptata.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: ”Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local ”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public si privat al municipiului către SC PIEȚE PREST SA, cu imobilul-construcție “Grup Sanitar Catedrala Ostroveni” situat în Râmnicu Vâlcea, bulevardul Tineretului nr 1 A, având suprafața construită desfășurată de 48 mp, și valoare de inventar 86.33,81 lei”.

La solicitarea presedintelui de sedinta, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; si nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură si-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Craciunescu Grigore: „Este primul si singurul proiect initiat si finalizat de administratia condusa de USL. Consiliul Local nu stie daca a fost sau nu finalizat, nu am vazut sa se taie panglica.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “L-am facut cu 800 de milioane si dumneavoastră ati facut cu 4 miliarde la Liceul Silvic”.

Domnul consilier local Craciunescu Grigore: ”Trebuie sa justificati din ce sunt alcatuiti cei 4 miliarde. Eu nu am comentat vis a vis de suma cheltuita ci ca este singurul si marele proiect pe care l-a facut administratia USL. Suntem surprinsi de ce cetatenii nu au fost invitati sa se taie panglica”.

Nemaifiind alte discutii pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local .

Cu vot unanim se completează anexa nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat nr. 28077 din 20.09.2010 cu imobilul -construcție "Grup Sanitar Catedrala Ostroveni", situat în Râmnicu Vâlcea, b-dul Tineretului nr.1A, având suprafața construită desfășurată de 48 mp, data PIF iulie 2013, valoarea de inventar 86.331,81 lei și numărul de inventar DP08617.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind administrarea unui imobil - construcție cu destinația grup sanitar situat in Rm.Valcea, zona 1 Mai, aleea Olanesti, nr.1.”

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune aprobarea preluarii folosintei cu titlu gratuit, pentru o perioada de 5 ani a spatiului in suprafata de 16,81 mp avand destinatia de grup sanitar, situat in Rm.Valcea, zona 1 Mai - aleea Olanesti in vederea utilizarii acestuia ca toaleta publica precum si transmiterea acesteia in administrarea societatii PIETE PREST SA."

La solicitarea presedintelui de sedinta, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; si nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: ”Se pare ca vin vremuri grele, daca doua puncte de pe ordinea de zi se refera la toalete publice”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: „ Dumneavoastră în 8-9 ani de zile cat ati condus Primaria, nu ati putut intra in legalitate si sa dati orasului aceasta obligatie cetateneasca pentru că în proiect si actul de schimb era prevazut ca toaleta sa fie pentru oras. Stati de vorba cu cetatenii din zona 1 Mai, care au facut si pe vremea dumneavoastră diverse plangeri si nu ati luat nicio masura. Oamenii din zona se plang ca se folosesc scarile de bloc si aleile. Am reusit sa convingem proprietarul sa respecte actul de schimb.”

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: “și eu mă bucur ca de 10 ani încercăm să punem în legalitate o hotărâre. Mulțumesc domnului viceprimar pentru precizările făcute, am o singură întrebare: în aceste conditii, dacă preluam acest grup sanitar, haideți să-l preluam, dacă facem niste lucrări, pentru 25 de ani. Nu văd de ce sa-l luam pe 5 ani. Dacă nu mergem pe varianta 2.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : “Discuțiile au fost greoaie cu dna Brașoveanu și s-a speriat cand am discutat perioada. Discuțiile au fost greoaie vis a vis de perioadă. Rămâne în contract varianta prelungirii cu acordul părților.

Domnul consilier local Târdea Dumitru: “Fac o recomandare pentru președintii de ședință - să fie un pic mai la obiect, iar cei care au afecțiunea de cronofagie să fie direcționați pe fondul problemei. La orice punct pierdem timp cu discuții sterile, care plictisesc inclusiv auditoriul, nu numai pe noi. Se cunosc materialele, se discută în comisii. Și eu aș putea să vorbesc o jumătate de oră.”

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: ”Vă mulțumim pentru sugestie, cred că au luat act consilierii.”

Nemaifiind alte discutii pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind administrarea unui imobil - construcție cu destinația grup sanitar situat in Rm.Valcea, zona 1 Mai, aleea Olanesti, nr.1.

Cu vot unanim se aprobă preluarea folosinței cu titlu gratuit, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților, a spațiului în suprafață de 16,81 m.p, având destinația de Grup sanitar, situat în Râmnicu Vâlcea zona 1 Mai - Aleea Olănești nr. 1 în vederea utilizării acestuia ca toaletă publică.

Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, ca prin serviciile de specialitate să întocmească și să semneze Contractul de comodat pentru spațiul prevăzut mai sus.

De asemenea, se aprobă transmiterea spațiului prevăzut mai sus, în administrarea societății PIEȚE PREST S.A, operatorul unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului pentru utilizarea acestuia ca toaletă publică.

În vederea încheierii contractelor cu furnizorii de utilități (alimentare cu apă, canalizare și energie electrică), societatea PIEȚE PREST va realiza lucrările de separare a consumurilor de utilități.

Exploatarea spațiului se va face în aceleași condiții ca la celelalte toalete publice administrate de societatea PIETE PREST SA.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: ”Raportul și proiectul de hotărâre privind inchirierea spatiului in suprafata totala de 67,93 mp din str.Carol I, nr.19 catre Partidul Romania Mare”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune aprobarea inchirierii spatiului in suprafata totala de 67,93 mp din str.Carol I, nr.19 pentru sediul organizatiei judetene a Partidului Romania Mare. Inchirierea spatiului se face pe o perioada de 5 ani, iar pretul chiriei este de 200 lei/luna”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inchirierea spatiului in suprafata totala de 67,93 mp din str.Carol I, nr.19 catre Partidul Romania Mare

Cu vot unanim se aprobă închirierea spațiului în suprafață totală de 67,93 mp, situat în strada Carol I nr. 19, identificat în planul de situație - anexa nr.1 la hotărârea adoptata, pentru sediul organizației județene a Partidului România Mare.

Închirierea spațiului prevăzut mai sus se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul Consiliului Local, iar prețul chiriei este de 200 lei/lună, conform fișel de calcul - anexa nr. 2 la hotărârea adoptata.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: ”Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Vâlcea” pentru completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/18.11.2008.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune mandatarea domnului Gigi Ion Matei, reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, completarea art. 36 - Prețuri tarife și alte surse de venit - din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 2008, în ceea ce privește politica tarifară pentru anii 2015 - 2016.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin :” nu avem nimic împotrivă ca dl. Matei să ne reprezinte în AGA la ADI Apa, doar că mi-aș dori să aibă obiective îndrăznețe pentru că politica tarifară pentru perioada 2015 - 2016 este una de interes maxim. Sunt mulți primari care doresc să se retragă din acest proiect din cauza costurior ridicate. Mi-aș dori ca dumnealui să poată discuta la Ministerul Mediului amânarea indexării tarifului la apă. Se poate printr-o negociere”.

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: ”Ce facem cu BERD- ul?”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: ”M-ați făcut prea mare, vă mulțumesc. Eu în AGA n-am inițiative, trebuie să aduc la îndeplinire mandatul pe care mi-l dați. Mă duc acolo să aprob ceea ce dumneavoastră ați hotărât. Nu pot să iau o decizie în numele dumneavoastră, alta decât cea pe care dvs. mi-ați dat-o.”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: ”Am aprobat până în 2014, iar acum aprobăm pentru 2015 - 2016”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “Dumneavoastră imi dați mandate. Eu ridic mana și aprob ceea ce dvs. mi-ați dat ca și mandat. Eu sunt poștaș”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Vâlcea” pentru completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/18.11.2008.

Întrunind 18 voturi “pentru” și 2 abtineri (domnii consilieri locali Craciunescu Grigore si Constantinescu Cosmin Dragos) se aprobă mandatarea domnului Gigi Ion Matei, reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA" să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, completarea art. 36 - Prețuri tarife și alte surse de venit -din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008, în ceea ce privește politica tarifară pentru anii 2015 - 2016, conform pct. 4) și 5) din Anexa 4- Strategia Tarifară la Contractul de Credit încheiat de societatea APAVIL S.A. cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.), conform anexei la hotărârea adoptata.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea ”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea ”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim aprobă “Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”, conform anexei la hotărârea adoptata.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotararii Consiliului Local nr.198/25.07.2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune respingerea cererii de suspendare a hotărârii nr. 198/2013 și se mențin în totalitate prevederile HCL nr. 198 din 25.07.2013, privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea și Direcției de Evidență a Persoanelor”.

La solicitarea presedintelui de sedinta, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore :” Întrucât reprezentanții PDL au votat împotriva modificării organigramei aparatului de specialitate, vom fi consecvenți”.

Nemaifiind discutii pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotararii Consiliului Local nr.198/25.07.2013.

Întrunind 18 voturi “pentru” și 2 voturi “impotriva” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore și Constantinescu Cosmin Dragos) se respinge cererea de suspendare a hotărârii nr. 198/2013 și se mențin în totalitate prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 198 din 25.07.2013, privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea si Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică conform dispozițiilor O.U.G. nr. 77/2013.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: ”Raportul și proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2013 referitoare la unele măsuri cu privire la remunerația directorilor și membrilor Consiliilor de administrație la S.C. ETA S.A și S.C. PIEȚE PREST S.A., precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune mentinerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2013, privind unele măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor consiliilor de administrație la SC ETA SA și SC PIEȚE PREST SA, precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți ”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, viceprimar Virlan Eduard, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: “ Nu pun la îndoiala obiectivitatea hotărârii pe care am luat-o la momentul respectiv privind plafonarea salariilor directorilor la cele două societăți comerciale. Ceea ce s-a întamplat pe parcurs, are după mine modul cum a fost pusă în aplicare hotărârea. S-a avut în vedere atunci ca veniturile totale ale unui director să nu depășească pe cele ale unui viceprimar. Modalitatea de salarizare este diferită. Viceprimarul are indemnizație, nu are spor, etc pe câtă vreme directorul beneficiază de sporuri. Din ce spune dl. Popescu aici, se vede că diferența dintre ceea ce avea înainte o remunerație de 5000 lei, iar după hotărâre de 4000 lei si ceva, ceea ce a pierdut de fapt este sporul de vechime de 25%. În aceste condiții ajunge la un salariu de 18 milioane. Ori respingem pe moment această hotărâre sau oferim posibilitatea ca salariile nete ale celor doi directori să nu depășească câștigul net al unui viceprimar al municipiului, dar nici să nu coboare sub cel al subalternilor. Cel de-al doilea aspect se referă la contradicția cu prevederile OUG nr. 109/2011”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “Dl Ioniță are dreptate. Cred că s-a greșit undeva. Putem face un amendament ca veniturile să fie la nivelul unui viceprimar”.

Domnul consilier local Târdea Dumitru: “ Nu e greu să fundamentați și să veniți cu un raport într-o altă ședintă”.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: ”Cum au fost stabilite criteriile de performanță. Am înțeles că a fost sancționat că nu le-a îndeplinit. Am o întrebare: ședința trecută am aprobat un împrumut pentru achiziționarea unor autobuze la ETA. V-ați angajat că veți obține avizul de la Ministerul de Finanțe. Ați reușit sau nu?”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: “Nu! Pentru că nu s-a ținut ședința”.

Nemaifiind alte dicutii pe marginea celor prezentate se supune la vot proiectul de hotarare privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2013 referitoare la unele măsuri cu privire la remunerația directorilor și membrilor Consiliilor de administrație la S.C. ETA S.A și S.C. PIEȚE PREST S.A., precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți, cu amendamentul formulat în plenul ședinței referitor la faptul ca veniturile nete ale directorilor celor două societăți comerciale să nu depășească veniturile nete ale viceprimarului municipiului.

Întrunind 14 voturi “pentru” și 6 abtineri (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragos, Bobeanu Maria, Nuica Ionut Eduard, Veteleanu Ninel Eusebiu si Tardea Dumitru) se modifică art.2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local Local nr. 152/2013, privind unele măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor consiliilor de administrație la S.C. ETA S.A. și S.C. PIEȚE PREST S.A., precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți, care vor avea următorul conținut:

« Art.2. Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., în baza prevederilor articolului 4.3., litera e) din Actul Constitutiv, pentru a hotărî cu privire la completarea și modificarea Actului Constitutiv, conform prevederilor O.U.G nr.109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul plafonării veniturilor nete pentru funcția de director la S.C. ETA S.A. astfel încât să nu depășească veniturile nete ale funcției de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar al remunerației pentru membrii consiliului de administrație de la această societate, la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A, în baza prevederilor articolului 11.2 litera k) din Actul Constitutiv, pentru a hotărî cu privire la completarea și modificarea Actului Constitutiv, conform prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul plafonării veniturilor nete pentru funcția de director la S.C. PIEȚE PREST S.A. astfel încât să nu depășească veniturile nete ale funcției de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar al remunerației pentru membrii consiliului de administrație de la această societate, la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea ».

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. pentru modificarea organigramei”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune mentinerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. pentru modificarea organigramei, asa cum a fost modificata prin HCL nr.208/2013”.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind .soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. pentru modificarea organigramei.

Întrunind 18 voturi “pentru” și 2 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore și Constantinescu Cosmin Dragos), se mențin prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 170/2013, referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. pentru modificarea organigramei, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.208/2013.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: "Raportul și proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2013 referitoare la atribuirea de denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: ”Se propune mentinerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2013 privind atribuirea de denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: ”Domnule viceprimar, domnule presedinte a existat o plângere prealabilă pentru o hotărâre de Consiliu luată prin luna ianuarie 2013 vis a vis de proprietatea Zinneli, in zona Lenin Sud”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: ”Mă vad nevoit sa va raspund, in conditiile in care paralel era deja o strada publica”.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: ”Vad ca si astazi ne e adresata o plangere a unei societati careia ii traversam si ii botezam o strada prin inima proprietatii. Cand a fost corect Consiliul Local si administratia? Nu suntem de acord si solicitam Consiliului Local sa nu le facem strada pe proprietate si acum cand e vorba de o societate sa spuneti ”Nu”. Se mentine hotararea Consiliului Local asa cum a fost aprobata in luna iulie.”

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: ”Diferenta este ca in PUG-ul de pe strada Capelleanu exista strada, acum in PUG -ul pentru solicitarea de aceasta data nu exista strada sau denumire si s-a actionat legal”.

Nemaifiind discutii pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 189/2013 referitoare la atribuirea de denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Întrunind 18 voturi “pentru” și 2 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore și Constantinescu Cosmin Dragos), se mențin prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 189 din 25.07.2013, privind atribuirea de denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea.

În continuare se solicită propuneri pentru desemnarea unui nou președinte de ședință pentru următoarele trei luni.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei propune ca președinte de ședință pe doamna consilier local Dobrete Florentina Adina.

Nemaifiind alte propuneri se supune aprobării propunerea formulata în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia doamna consilier local, Dobrete Florentina Adina, a fost nominalizata pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2013.

Cu vot unanim se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea doamna consilier local, Dobrete Adina Florentina, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv septembrie, octombrie și noiembrie 2013.

Domnul presedinte de sedinta, Virlan Eduard : “Va amintesc ca vi s-au pus spre informare urmatoarele materiale: unul referitor la incetarea mandatului de consilier local al dnei Ene Gabriela Ana, doua adrese de la ADI APA VALCEA referitoare la situatia consiliului de administratie de la societatea comerciala APAVIL SA si o informare a dlui consilier local Ionita Gheorghe referitoare la modul de ducere la indeplinire a Hotararii Consiliului Local nr.151/2013.

Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard Vîrlan


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. C.T.

1 ex.