Proces verbal din 29.07.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 29 iulie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 29 iulie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris conform art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin dispoziția primarului nr. 2234 din 26.07.2013, la care participă secretarul municipiului, domnul Toma Mihăescu, precum și 14 consilieri locali în funcție. Au lipsit inițial următoprii consilieri locali: Amza Valeru, Boban Liviu Emil, Bobeanu Maria, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore, Dobrete Adina Florentina, Ene Gabriela Ana, Pandurașu Adrian Iulian și Pruteanu Costel Bogdan. În timpul ședinței au venit următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Dobrete Adina Florentina și Pruteanu Costel Bogdan, în consecință fiind prezenți la ședință 17 consilieri locali.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi.

În acest moment a venit doamna consilier local Bobeanu Maria în acest fel fiind prezenți la ședință 15 consilieri locali din cei 23 în funcție.

În continuare, domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard - viceprimar al municipiului prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului Ramnicu Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea APAVIL S.A.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: “Vă solicit să introduceți pe ordinea de zi informarea pe care subsemnatul am pus-o la dispoziția membrilor consiliului local. Informarea aparține subsemnatului care este și reprezentantul consiliului local în Adunarea Generală a Acționarilor la APAVIL. Aceasta este o obligație a mea în calitate de consilier local și reprezentant în AGA ,dar și a dumneavoastră în conformitate cu art.49, mai ales că această informare vine să susțină ceea ce avem pe ordinea de zi și mai ales că situația nu este cunoscută de colegii noștri consilieri”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Consider că fiind timpul foarte limitat astăzi și nu putem să discutăm sau să comentăm această informare. O putem trece că ne-ați adus-o la cunoștință, dar discuțiile despre această informare să le purtăm într-o altă ședință de consiliu local. Astăzi fiind timpul foarte scurt să discutăm doar punctul introdus pe ordinea de zi. Luăm la cunoștință de această informare, dar nu o comentăm astăzi. Dacă sunteți de acord cu acest punct de vedere ?”.

Propunerea a fost aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți.

În acest moment a venit domnul consilier local Pruteanu costel Bogdan în acest fel fiind prezenți la ședință 15 consilieri locali din cei 23 în funcție.

În continuare se trece la dezbaterea punctului unu din ordinea de zi la care sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului Ramnicu Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea APAVIL S.A.”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se propune spre aprobare: contractul de mandat pentru reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A., conform anexei ; împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de mandat ; mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să îndeplinească atribuția prevăzută la art.12.3 lit.m) din Actul constitutiv al acestei societăți, în concordanță cu prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.151/2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării_proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul municipiului Ramnicu Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea APAVIL S.A.

A venit doamna consilier Dobrete Adina Florentina și sunt prezenți în sală 17 consilieri locali din totalul de 23 în funcție.

Cu votul unanim al celor prezenți la ședință se aprobă următoarele:

  • - contractul de mandat pentru reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A., conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

  • - împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de mandat aprobat conform alineatului precedent ;

  • - mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să îndeplinească atribuția prevăzută la art.12.3 lit.m) din Actul constitutiv al acestei societăți, în concordanță cu prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.151/2013.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu:” Credeți că după aprobarea acestei hotărâri se vor rezolva problemele în Adunarea Generală a Acționarilor la SC APAVIL SA și să nu se mai vină cu astfel de materiale?”

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe spune că nu se poate interzice prezentarea de astfel de materiale pentru că situația este extrem de delicată la această societate și dumnealui în calitatea pe care o are trebuie să informeze consiliul local. „Hotărârea Consiliului Local este pusă în aplicare în proporție de 80% și sunt chestiuni de natură juridică care trebuie clarificate, mai ales că societatea a declarat că nu poate să asigure partea juridică și cere desemnarea unui jurist din cadrul Primăriei care să rezolve aceste aspecte. Eu cred că mandatul mi l-am respectat și îndeplinit cu responsabilitate și tocmai pentru a evita acționarea în justiție și punerea la îndoială a hotărârilor luate trebuie să fim foarte foarte atenți”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei:”Dacă domnul Ioniță nu dorește sau nu poate să ducă la îndeplinire o hotărâre a consiliului local ne vom gândi și într-o ședință a consiliului local viitoare, chiar extraordinară, vom propune chiar înlocuirea dânsului cu altcineva care poate duce la îndeplinire o hotărâre a consiliului local”.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe spune că este o hotărâre de consiliu local individuală și trebuie să se gândescă bine domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei:” Voi proceda în mod legal.”

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard Vîrlan


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.