Proces verbal din 28.10.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 28 octombrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 28 octombrie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 3086 din 23.10.2013, la care participă domnul primar Emilian Valentin Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 21 de consilieri locali din cei 23 în funcție. Au lipsit inițial următorii : viceprimar Matei Gigi Ion și consilier local Amza Valeru (acesta a venit în timpul ședinței).

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 21 de consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare domnia sa prezintă procesele verbale ale ședinței ordinare din data de 30 septembrie 2013, al ședinței extraordinare din 07 octombrie 2013 și al ședinței extraodinare din 09 octombrie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesele verbale ale ședinței ordinare din data de 30 septembrie 2013 și ale ședințelor extraordinare din 07 octombrie 2013 și 09 octombrie 2013.

În continuare, doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 30.09.2013.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate societății Apavil S.A.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind redenumirea unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice și a documentației de atribuire pentru concesionarea acestuia.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui imobil, în vederea demolării.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 de modificare a hotărârii nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic pentru învățământul preuniversitar de stat - numărul și structura personalului nedidactic pentru unitățile de învățământ preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2013 - 2014.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 183/32/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/13/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia socială de analiză a solicitărilor privind atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/31/2012 referitoare la înființarea la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de lucru local pentru incluziunea socială a romilor.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/53/2012 referitoare la desemnarea unui reprezentantilor Consiliului Local în Consiliile Administrative de la Filarmonica “Ion Dumitrescu” și Teatrul municipal Ariel.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință, pe termen limitat, a unor bunuri mobile, pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

 • 22. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate.

 • 23. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2013 de actualizare a componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

 • 24. Raport și proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri necesare gestionării câinilor fără stăpân din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 25. Raport și proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului domnului Ion Sahinian.

 • 26. Diverse.

 • - subpunctul 1- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Fondului de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare pentru anul 2013;

 • - subpunctul 2- Raport și proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Eduard Vîrlan-Viceprimarul municipiului să semneze declarația privind realizarea unor investiții la “Baza de agrement Ostroveni”;

 • - subpunctul 3- Raport și proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi zilei de “Sfântul Andrei”, a Zilei Naționale a României și a Zilei de “Sfăntul Nicolae”;

 • - subpunctul 4- Raport și proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2013;

 • - subpunctul 5- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/3013 de aprobare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”;

 • - subpunctul 6- Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare, pentru dosarele cu grad mare de dificultate și care prezintă un interes deosebit pentru autoritatea locală, precum și pentru situațiile în care răspunderea este penală.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Doamna președintă vreau să luați act de propunerea mea de a retrage de pe ordinea de zi punctul doisprezece. Din discuțiile purtate cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, trebuie ca personalul din primărie să se pună de acord cu cei de la inspectorat pentru a stabili în mod clar numărul și structura personalului nedidactic pentru învățământul preuniversitar de stat - numărul și structura personalului nedidactic pentru unitățile de învățământ preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2013 - 2014. Am stabilit că, probabil la prima ședință, poate extraordinară pe 7-8 noiembrie va putea fi supus atenției dumneavoastră. Cea de-a doua chestiune îl vizează pe domnul secretar Toma Mihăescu. La ședința operativă dumnealui a făcut anunțul că se pensionează și spre sfârșitul ședinței de astăzi avem și noi, toți cei de aici, o surpriză pentru dânsul”.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, doamna președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței cu modificarea prezentată în plenul ședinței, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 30.09.2013.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune aprobarea execuției bugetului local la data de 30.09.2013, a bugetului contului «Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare» și a contului «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe».

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Discutăm pe materialul clientului pentru că nu aș vrea să nu se interpreteze. Din analiza materialului am constatat că la 30 septembrie 2013 Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea avea datorii de peste 100 de miliarde de lei. Unele dintre ele mai vechi de 30 de zile și o bună parte mai vechi de 120 de zile, fapt care m-a pus serios pe gânduri. Aș vrea să știu cum s-a ajuns în această situație având în vedere că în iunie 2012 ați avut un excedent de 200 de miliarde, de fapt o economie în buget de 200 de miliarde și bineînțeles ați avut la dispoziție un credit de la CEC de 150 de miliarde. Dacă aceasta este situația Primăriei dați-mi voie să trag un serios semn de alarmă.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Dacă analizăm cu maximă atenție materialul pus la dispoziție o să vedem niște neconcordanțe care trebuie să ne dea de gândit și în urma acestei analize va trebui luată o decizie extrem de serioasă privind cheltuirea banului public. Ne referim la capitolul de venituri. Avem la bază prevederi legale și există oportunitatea ca impozitele și taxele locale, în special impozitele locale să fie achitate în două tranșe 31 martie și 30 septembrie 2013. Deși suma cuprinsă în prevederile bugetare era de 147 milioane de lei, iar încasările realizatre sunt de 133 milioane de lei. Avem o diferență de 14 milioane de lei aproximativ 150 de miliarde bani care nu sunt încasați până la data de 30 septembrie și care ar trebui să fie încasați conform prevederilor bugetare. Ne ducem cu gândul, și în material se specifică că facilitatea acordată de consiliul local pentru persoanele fizice acea de a se acorda o bonificație de 10% pentru cei care își achită integral până la 31 martie impozitele, ar afecta într-o anumită măsură nivelul prvăzut pentru încasarea impozitelor și taxelor. Eu cred că este o problemă mult mai gravă, după calculul Direcției economico-financiară, diferența care ar fi putut fi încasată de municipalitate fără acordarea acestei bonificații este de 8 milioane de lei. Din material rezultă foarte clar că acest deficit nu poate fi recuperat până la sfârșitul anului așa cum este motivația din material. Trebuie să fim foarte atenți cum alocăm și cum se cheltuiește banul public pe diverse proiecte și pe diverse alte lucruri. Aș vrea să mai trag un semnal de alarmă referitor la contul execuției de casă. Există o legislație în vigoare, ordonanța de guvern 198/2005 care spune foarte clar că soldul contului la sfârșitul fiecărui semestru trebuie să acopere cel puțin serviciul datoriei publice. Știm cu toții că serviciul datoriei publice în anul 2013 pentru municipalitate este de 2 milioane 950 de mii, circa 30 de miliarde, bani pe care municipalitatea trebuie să-i plătească pe rambursarea creditelor bancare, pe rate, ș.a.m.d. Ori soldul este doar de 1 million 826 de mii. Aici avem o problemă pe care dumneavoastră puteți să o justificați prin plățile efectuate, prin încasările necorespunzătoare. Ca o concluzie, trag un semnal de alarmă vizavi de deciziile care se iau privind cheltuirea banilor publici care se încasează la bugetul local, sume pe care va trebui să le aprobați la următoarele puncte de pe ordinea de zi, la rectificarea de buget și la alte tipuri de categorii. Avem o problemă cu bugetul municipalității și noi, toți consilierii locali, suntem responsabili de acest lucru. Vă mulțumesc !.

Doamna președinte de ședință : Și eu vă mulțumesc, dar cred totuși că aceste discuții trebuiau purtate în interiorul ședințelor de comisii. Mulțumim pentru semnalul de alarmă. Fiecare consilier votează în cunoștință de cauză. Dar, înainte răspunsul o să vi-l dea domnul director economic.

Domnul Lepădat Ion, director Direcția Economico-Financiară : Nu am putut să ne întâlnim în comisie. Situația nu este atât de gravă. Din suma de 14 miliarde 140 de milioane diferență de încasat suma de 9,2 milioane este IVG și urmează a se încasa în ultimele zile ale lunii octombrie. Am avut două luni neîncărcate IVG. Suma de 2 milioane 250 reprezintă datoria către BEI și este vorba numai de cota din IID și sunt ratele pe un an de zile. Noi am plătit o rată și urmează să mai plătim una. Impozitele sunt încasate în procent de 90% dar până la 31 decembrie 2013 va fi o altă structură.

Domnul primar Emilian Frâncu : Pe mine mă bucură întotdeauna că există interes real din partea opoziției, din partea consilierilor care reprezintă într-un fel opoziția locală. Este firesc să fie așa și le mulțumesc pentru posibilele semnale de alarmă pe care le trag, însă și eu vream să le spun că, în calitate de primar, am purtat discuții dese cu cei doi colegi viceprimari, cu executivul Primăriei, dar mai ales cu domnul director. Vreau să vă spun că situația este sub control. Nu trebuie să vă îngrijorați foarte tare și o să vedeți că toate investițiile pe care noi vi le-am propus majoritatea care pot fi făcute se vor face. Vom găsi soluții și pentru acele situații care rezultă din greutățile de plată care vin pe termoficare și pe celelalte utilități. Situația este sub control și chiar în unele domenii situația se prefigurează la sfârșitul anului un plus.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la data de 30.09.2013, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 16 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali:Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă următoarele:

 • - execuția bugetului local la data de 30.09.2013, cu o valoare de 166.394.748 lei - la partea de venituri și 146.402.041 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 19.992.707 lei, conform anexelor nr. 1- 4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - execuția bugetului contului «Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare» la data de 30.09.2013, cu o valoare de 3.264.702,96 lei - la partea de venituri și 1.438.184,62 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 1.826.518,34 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - execuția bugetului contului «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» la data de 30.09.2013, cu o valoare de 1.574.578,80 lei - la partea de venituri și 950.892,50 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 623.686,30 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ramnicu Valcea pentru anul 2013, precum și a listei de investiții. Bugetul pe anul 2013 rectificat va avea valoarea totala de 236.585.220 lei, la partea de venituri, din care 226.331.110 lei-venituri estimate pentru anul 2013 si 10.254.110 lei-excedent al anului 2012 si 236.585.220 lei, la partea de cheltuieli.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:Un subiect tare delicat pe care l-am dezbătut aproape la fiecare ședință a consiliului local și speram ca pe lista de investiții să dispară mai multe proiecte care nu sunt fezabile și din păcate dispar cele în care am crezut cu toții și comunitatea desigur. E vorba de 500 de milioane de lei pe care i-ați luat de la cimitirul Fețeni. Deținem terenul și nu trebuie decât să-l amenajăm. Viziunea administrației locale este să achiziționăm teren atât la Cetățuia cât și la Râureni, adică să cumpărăm teren de la privat să mai dăm bani și acolo, când avem la Fețeni terenul nostru și este în zona de protecție a M. Ap.N. și cimitir se poate face. Am văzut că ați renunțat la această investiție și eu cred că este un lucru foarte grav pentru că am discutat cu persoane vârstnice din municipiul Râmnicu Vâlcea care nu au liniște. Spun:”Am muncit o viață, sunt de câțiva ani la pensie și nu știu dacă voi găsi un loc de veci”. Este o situație reală și sper să o înțelegeți si dumneavoastră. Achiziția terenurilor de la persoanele fizice pentru bretele de la Pasajul Tudor Vladimirescu. Sunt 65 miliarde pentru expropierile pe care doriți să le realizați. Vreau să vă readuc aminte că există un proiect care prevede realizarea acestora fără ca niciun metru pătrat de teren să fie expropiat. De asemenea, am văzut la capitolul proiectare o sumă fabuloasă de 35 miliarde repartizată pentru studii, pentru proiecte. Este o sumă colosală, exagerată. Vorbesc pe materialul prezentat de dumneavoastră pe site-ul Primăriei. Este o sumă foarte mare pentru vremurile acestea păcătoase. Sunt multe discuții. La capitolul dezvoltare există sume repartizate de mai puțin 40% decât veniturile estimate. Este o discrepanță foarte mare și înseamnă că este o problemă. În materialul dumneavoastră sunt și chestiuni punctuale și chestiuni generale. Vorbim de întreaga listă de investiții.

Domnul primar Emilian Frâncu: Dacă ați terminat aș vrea să vă spun și eu un lucru. Dacă de fiecare dată, de la începutul anului, eu trebuie să vă explic clar că prioritatea municipiului și a acestui executiv este să nu facă cimitir la Fețeni și dumneavoastră insistați pe zona asta vom discuta această problemă într-o manieră care nu ajută la nimic. Noi am pus acolo o sumă de rezervă pentru că era întradevăr caz de forță majoră și urma să apelăm la această rezervă. Vă dau și eu o veste bună. Vă asigur că din trei surse noi reușim problema a treia mai importantă a orașului, deci după locuri de muncă, după câinii fără stăpân. Problema cimitirului este pe cale să o rezolvăm și vă asigur că cetățenii nu vor să meargă 12 km sau 15 km până într-un anumit spațiu pe jos sau să nu-și păstreze tradițiile ancestrale de a merge alături de dispărut pe ultimul drum. Vor fi soluții aici în oraș sau în apropierea orașului. Pe problema aceasta cred că nu are rost să o tot discutăm. Vizavi de sumele pentru studii și proiecte v-am mai răspuns. Referitor tot la o problemă punctuală - bretelele. V-am mai spus, dacă ați fi câștigat dumneavoastră alegerile făceați poate peste 20 de ani vreo bretea pentru că știți bine că ați ales varianta simplă a unui pod peste calea ferată în loc să oferiți Râmnicului posibilitatea să aibă acolo o intrare așa cum ar fi trebuit. Chiar azi a venit ambasadorul Chinei aici și cu ocazia aceasta domnule Constantinescu vreau să-mi cer iertare, în mod public, față de dumneavoastră și vă asigur că nu o să se mai întâmple vreodată ca în mandatul meu un mabasador să vină aici la municipalitate și să nu fiți cu toții invitați și să fiți alături de nmine. Asta vă promite primarul Râmnicului. S-a întâmplat că a fost cumva ora devansată și de aceea probabil nu ați fost cu toții invitați dar vă invit, ca să reparăm această nuanță, absolut pe toți ca la ora 15.00 să mergem împreună cu acest lot de opt autobuze ultra moderne pe care noi cu eforturi și tot așa cu opoziția dumneavoastră, dar cu reușita noastră le-am achiziționat spre binele cetățenilor. Să revenim la pasaj, vreau să vă spun că este firesc ca eu să pregătesc noua axă de finanțare 2014-2020 pe care și dumneavoastră o urmăriți și aș vrea să avem cât mai multe proiecte. Cred că sunteți de acord cu mine. Ori acolo nu se pot depune proiecte dacă noi nu ne pregătim din timp. Sunt aprobate deja sumele respective în buget, jumătate se vor rezolva anul acesta, jumătate anul viitor ca să nu grevăm bugetul foarte tare și o să vedeți că veți avea o intrare frumoasă în oraș ca în Japonia, ca în Beijing, ca în Paris, cum vreți dumneavoastră. Veți fi mândru de Râmnicu Vâlcea, vă asigur eu.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Suma de 500 de milioane discutată de mine a fost prezentată în materialul de astăzi, iar dacă dumneavoastră încă de la începutul anului ați pus cruce cimitirului Fețeni, eu astăzi, în luna octombrie l-am găsit în acest material pe ordinea de zi actuală. Vizavi de acele bretele să știți că proiectul nu vă aparține și cred că îmi dați dreptate. Existau două variante: una cu un cost mai mare și una cu un cost mai mic.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Concret spuneți ce anume propuneți pe acest raport. Propunere concretă.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Propunere concretă să reluăm proiectul vechi care presupune realizarea bretelelor fără ca niciun metru pătrat de teren să fie expropiat. Asta este propunerea consilierilor PDL și insistăm pe ea în continuare pentru că e păcat să se termine pasajul și să nu avem acele bretele iar costurile erau estimate undeva la 1 milion de euro.

Domnul primar Emilian Frâncu: Specialiștii s-au întâlnit în mai multe ședințe CTE și cred că suteți conștient și convins pentru că dumneavoastră ați aprobat componența și analizând mai multe variante au spus că varianta propusă de executivul actual este cea care rezolvă cel mai bine problemele de trafic din zonă. Pe varianta actuală ducem bretele până la BCR și nu mi-ar plăcea o astfel de variantă. Pentru varianta care ziceți dumneavoastră că ar fi fost puțin mai ieftină făceam o diferență de 3-4 metri și domnul Pandurașu poate să vă spună pentru că a fost îngrozit că strada lui intră într-un deal să zic așa.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Sunt doar 60 de centimetri...

Domnul primar Emilian Frâncu: Proiectul trebuie corectat pentru a se putea circula pe această variantă. Să mergem mai departe. Dumneavoastră ați menționat o problemă și noi v-am răspuns.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Vreau să vă cer scuze pentru voce, dar vreau să vorbesc un pic referitor la ce a spus domnul Constantinescu. Domnule Constantinescu, dacă țineți minte și cred că țineți minte la un moment dat noi nu am fost de acord cu acest pasaj suprateran la care dvs. ați venit cu multe argumente că specialiștii au ajuns la concluzia ș.a.m.d. De asemenea, tot dvs. ne-ați spus că acest pasaj fără bretele nu este bun și acum veniți și spuneți că nu mai trebuie bretele. Când sunteți consecvent? Când sunteți dumneavoastră la putere sunteți consecvent și acum nu. Oameni de specialitate au ajuns la concluzia că cel mai bine este să facem așa. De ce vreți dvs. să inventăm roata?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Decizie politică, domnule Vîrlan.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Doamnă președinte, domnilor consilieri în calitate de consilier local și cetățean al municipiului eu am o stimă și un respect deosebit pentru funcția de primar, edilul șef al municipiului nostru. Toate activitățile noastre, ședințele în care ne desfășurăm sunt prevăzute în legea 215 și în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. Cu regret trebuie să spun că domnul primar confundă ședința consiliului local cu ședința operativă de luni. Dumneavoastră, domnule primar participați ca invitat iar datorită cutumei luați loc în prezidiu dar nu conduceți ședința. Deci, lăsați consilieri să-și expună punctele de vedere și unii și alții. Nu mă întrerupeți vă rog frumos. Eu nu cer nicio lămurire din partea dumneavoastră. Eu mă adresez președintelui de ședință și consilierilor. Lăsați ședințele să se desfășoare pentru că fiecare are un punct de vedere, o gândire, una e bună alta e mai puțin bună și are cine interveni dintre consilieri. Nu-i mai tamponați pe consilieri că nu dă bine nici pentru edilul șef, nici pentru corectitudinea desfășurării ședințelor de consiliu. Vă mulțumesc. Am terminat.

Domnul primar Emilian Frâncu: Totuși cer cuvântul pentru că este o problemă de principiu și cu tot respectul pe care îl am pentru domnul general Țârdea vreau să-i spun următorul lucru - executivul e obligatoriu aici unde se află pe acest scaun pentru că el este cel care vă propune ordinea de zi și tot ceea ce discutați dvs. Deci, are răspunderea până la capăt a ceea ce vă propune dar dacă ați observat domnule Țârdea eu am fost întotdeauna, când alți colegi de ai mei au fost mai agresivi cu cei din opoziție, acel factor de mediere, de liniștire a oricărei posibilități, să zicem așa, de a deranja un coleg consilier, Îi consider pe toți și foarte capabili și foarte competenți și mă adresez cu mult respect doar că dacă se adresez un consilier local chiar primarului și ați văzut că domnul Crăciunescu m-a întrebat direct diverse lucruri, a trebuit să răspund ca să înțeleagă de ce concepția executivului... Aici e vorba de concept nu neapărat de sume. Domnul Gigi Ion Matei era pe acest domeniu. Am alți colegi consilieri care vor răspunde tehnic unor probleme tehnice. Se discutau probeleme de concept și cum spunea un coleg de aici de decizie politică. Vroiam doar atât, cu modestie, să-i răspund puțin că este un alt concept politic pe care îl susțin. În rest, aveți mare dreptate. O să vedeți că nu am să mai intervin decât atunci când simt că în dialog apare iarăși o stare de tensiune și o să vedeți că Emilian Frâncu va genera exact acea stare de bine și de liniște pe care dvs v-o doriți.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian: Domnul primar i-a răspuns întocmai domnului general Țârdea și ca și dânsul sunt și eu la al doilea mandat dar cred că dânsul este la al treilea iar ostilitățile în consiliul local s-au desfășurat exact cum se desfășoară și în momentul de față, eu am prins și mandatul domnului Gutău. În ceea ce privește zona de la gară am fost foarte preocupat dat fiind faptul că locuiesc în zonă și dețin unele proprietăți. Vă dați seama că în momentul de față se reabilitează și gara și este un moment important să ieșim cu o imagine bună în primăvară pt că tot atunci se vor termina lucrările și la gara CFR. Din punct de vedere tehnic vă asigur din modul cum m-ați cunoscut că nu se pot face acele bretele fără să afecteze proprietățile din zonă. Asta ca să fie înțeles și oricând mi se vor cere documente vă spun că mi-am făcut temele mai bine decât mi le făceam de multe ori la școală tocmai în sensul de a justifica oricând acuzații de acest gen. Deci, dacă cineva inventează o soluție tehnică prin care să nu afectăm propietățile cu mare respect îi strâng o mână și pun ochii în pământ.

Doamna președinte de ședință: Mulțumim pentru intervenție dar suntem la punctul privind rectificarea bugetului local și dacă sunt intervenții, propuneri sau amendamente.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Aș vrea să-i răspund domnului Constantinescu că nu-mi aduc aminte ca în mandatul trecut să ne propună un proiect cu bretele. Probabil că l-au ținut în sertar la dânșii. În ceea ce privește intervenția domnului Țârdea mă bucură cuvântul dânsului dar mi-aș fi dorit ca și în mandatul trecut să fi intervenit la fel când domnul primar Romeo Rădulescu era de zece ori mai dur decât domnul Matei

Doamna președinte de ședință: Cu eleganță prefer să dau cuvântul și domnului Crăciunescu dar nu aș vrea să fie totuți o dezbatere politică și să discutăm strict pe materialele propuse.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: O să fiu foarte scurt și foarte tranșant. Ca lucrurile să fie foarte clare pentru toată lumea au existat două variante de proiect: una cu bani și alta fără bani. Văd că executivul merge cu bani foarte mulți pe varianta expropierilor dar așa cum spuneau și colegii ei pe o decizie politică au mers. Noi am mers pe varianta cu bani foarte puțini și știți cu toții unde s-a ajuns. Dar, de ce se vreau acești bani mulți. Domnul Pandurașu are de făcut exproprieri pe terenul proprietate personală.

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian: Am refuzat domnule consilier...

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu vreau să intru în discuții. Dumneavoastră, pe expropieri, veniți și suplimentați destul de consistentă domnule primar. Oare până la sfârșitul anului se vor finaliza. Avem la momentul de față o sumă destul de mare cuprinsă în buget și vreau să știu dacă până la sfârșitul anului îi cheltuiți, dacă au și demarat procedurile de expropiere pentru achiziționa terenul necesar să construiți bretele. Este unul dintre aspectele pe care vreau să le ridic. A doua problemă au fost alocate sume pentru începerea lucrărilor de modernizare la târgul de săptămână Râureni. Ați pus carul înaintea boilor fără lucrări de proiectare. Acum veniți și retrageți de la capitolul de lucrări pentru Târgul de la Râureni o sumă de două sute de milioane pe care o repartizați aceluiași obiectiv însă pentru partea de proiectare. Colateral ce se întâmplă cu Piața Centrală că ați primit moștenire din mandatul colegului nostru Romeo Rădulescu proiectul pieței centrale inclusiv cu variantă de finanțare. Am fost de acord să reabilitați Târgul de la Râureni. În ședința de consiliu de luna trecută ați alocat o sumă de bani pentru târgul de la Goranu. Ce se întâmplă cu zona centrală domnule primar pentru că ați avut totul pe tavă? Ca să nu mai discut de celelalte probleme însă lucrurile sunt extrem de clare. Dacă credeți că puteți folosi banii până la sfârșitul anului, decizia politică vă aparține. Sunt 65 de miliarde de lei deși repet și încă odată îi atrag atenția domnului director economic vizavi de soldul de la execuția de casă și de riscul care ne paște.

Domnul primar Emilian Frâncu: În mod concret, pentru că am fost întrebat, eu trebuie să răspund și să știți că pe zona aceasta sunt foarte bine pregătit și nu am niciun fel de rezerve în a vă răspunde și mă bucură întotdeauna când apare acest interes. Domnule Grig, sunt trei răspunsuri de dat și încep cu sfârșitul. Unu. Proiectul zonei centrale vă informez că a demarat. Atenție, nu piața centrală. Proiectul a demarat și o să vedeți în primăvară și lucrări pentru că o să fie pus pe SEAP ca și construcție și tot ce doriți dumneavoastră. Mai mult vreau să vă dau și o veste bună. În parcul Mircea cel Bătrân știți bine că nu este o toaletă pentru ca să vină cineva din afară și să poată să își rezolve problemele lui fiziologice. Am dat comandă să facem și o toaletă publică acolo și să se armonizeze cu arhitectura localui și cu spațiul respectiv. Legat de piața centrală deși era un proiect cu credit-furnizor a avut o mulțime de hibe la proiectare și există încă o diferență de concept privind finalizarea acestui proiect. Pe de o parte există foarte mulți care doresc să nu mai fie acolo piață centrală și să fie o piațetă de flori ca un spațiu civic pentru a completa zona centrală care devine pietonală în zona Regina Maria pe unde sunt taximetriștii. Va avea o parcare dubluetajată. Va fi pasaj pietonal pe sub Calea lui Traian și cât de curând le veți vedea și vor fi ușor de sesizat aceste modificări ample ale orașului. Trebuie să avem răbdare pentru că sunt două soluții și specialiștii trebuie să vadă cum se armonizează acestea adică cel mare cu zona centrală și cel mic cu piața și vă asigur că probabil în primăvară vom demara și acest proiect. Legat de Râureni vreau să vă dau o veste bună, în toamna anului viitor acolo, pe lângă toată această zonă betonată, pe lângă cimitir, domnule Grig, pentru că să știți nu se mai duc oamenii 100 de km. Vor fi în târg patru rânduri de expunere a produselor și un minihotel pentru producătorii agricoli, vor fi niște depozite frigorifice. Va fi apă curent, vor fi locuri de adăpostire, va fi o mini cantină pentru a putea rămâne 3-4 zile cu marfa acolo și să și-o poată vinde în bune condiții. Am avut această sumă pentru a vedea dacă putem realiza aceste lucrări, dar târgul de la Goranu poate fi acoperit acum și în trei săptămâni va fi gata să se bucure cetățenii când vor avea cișmele acolo și locuri acoperite ș.a.m.d. La Râureni anul acesta au fost aproape vreo 2000 m rezolvați cu beton și asfalt adică tot ce trebuie în zona centrală a acelui spațiu pentru că nu ne-am putut permite mai mult.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu există bani să fie făcute acele investiții dar se retrag de la construcții lucrări de 170 de miliarde.

Domnul primar Emilian Frâncu: Vă dau o veste bună.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Mai dați-i una, că de o jumătate de oră tot îi dați vesti bune.

Domnul primar Emilian Frâncu: Trebuie să-i dau o veste bună pentru a fi omul liniștit să se ducă acasă și să mănânce liniștit cu toată familia care îl va vedea un pic mai gras pe domnul Grig. Chiar astăzi, în ședința operativ,ă domnul Jianu a primit mandat ca într-o săptămână să-mi aducă inventarul tuturor spațiilor und epot să apară pericol de inundații, soluții tehnice, costurile. Domnule Crăciunescu, ascultați-mă un pic, vă rog, pentru că este foarte important. Vreau să vă fac o mărturisire. Domnul Grig este unul dintre puținii consilieri care vine pentru că este port cuvântul cetățenilor din zonă și trebuie să recunoască că de câte ori a venit la mine mi-a spus câte o problemă și am rezolvat-o pe loc. E adevărat domnule Grig?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dar astăzi nu ne-ați invitat.

Domnul primar Emilian Frâncu: Mi-am cerut iertare și când am ajuns aici eu nu am știut cine a fost prezent sau nu. Nu o să se mai întâmple, dar la ora trei o să o întâlniți pe doamna ambasadoare când mergem să inaugurăm acele spații de unde pleacă autobuzele. Având acea situație de urgență pentru că eu vreau ca în Râmnicu Vâlcea să nu mai existe inundații noi prevăzusem o sumă foarte mare care era cumva o sumă tampon. O să vedeți domnule Grig, că Emilian Frâncu are toată ambiția când își termină mandatul să nu mai existe locuri unde se înfundă canalizarea, să fac o subtraversare în zona străzii Oltului să poată să meargă apa pe acolo să nu mai băltească în grădinile oamenilor. Sunt două trei locuri care se vor rezolva acolo anul acesta.

Doamna prședinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Cred că dacă îmi permiteți, limitez timpul fiecăruia și dau o singură intervenție și aceea în 3 minute pentru că am dezbătut 2 puncte în trei sferturi de oră. Concret se vede că nu s-a întrunit comisia. Discutați toate aceste probleme acolo și aici să votăm.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 16 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali:Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă următoarele:

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, prin redistribuiri de sume între poziții între capitole bugetare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - bugetul pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 236.585.220 lei, la partea de venituri, din care 226.331.110 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 236.585.220 lei, la partea de cheltuieli ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 86.000 lei, ajungând la valoarea totală de 8.963.350 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 » în plus cu suma de 87.400 lei, ajungând la valoarea totală de 1.381.400 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 59.430 lei, ajungând la valoarea totală de 25.928.480 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

-rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local în plus cu suma de 4.000.000 lei, ajungând la valoarea totală de 42.681.250 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

-influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate de mai sus, iar anexele 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013, nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr.9 - « Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » rămân nemodificate.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune aprobarea din bugetul local de la Capitolul ”Cultura, recreere si religie” a sumei de 30.000 lei ce intra în categoria ”Cultură recreere”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Persu Mihai : Stimați colegi, încă de la primele ședințe de consiliu din actualul mandat am solicita executivului ca în momentul în care avem solicitări de la lăcașurile de cult pentru a loca bani necesari pentru achiziționarea de materiale pentru investiții, aceste sume să nu mai fie alocate din acest capitol- sport cultură. Parohia Sfinții Arhangheli solicită o sumă de bani pentru investiții, oricum suma este derizorie față de ceea ce se solicită în materialul înaintat executivului. Vreau să țineți cont de acest aspect și pentru lucrările de investiții de la lăcașurile de cult să alocăm bani din alt capitol nu de la sport cultură pentru că din punctul meu de vedere unele sume sunt duse nelegal. În același timp vreau să vă spun că avem o solicitare din partea unei asociații Micul Gates și vreau să vă spun că Râmnicu Vâlcea a performat în ceea ce înseamnă matematica și informatica. Cred că suma este derizorie. Au solicita 2000 lei și le-ați aprobat 1000 lei. Se știe foarte bine că trebuie să premiem performanța și să susținem performerii. Aș vrea să luați exemplu de la alte municipii reședință de județ spre exemplu Pitești care pentru copiii care au obținut nota maximă la examenul de admitere la nivel superior au venit cu o premiere pentru acești copii. Vă rog să rețineți toate aceste chestiuni iar, punctual, pentru Fundația Micul Gates suma alocată să fie de 2000 lei.

Domnul primar Emilian Frâncu: Domnule Persu, iertați-mă, capitolul 67 se numește « cultură sport, recreere și religie ». Noi avem un regulament aprobat de dumneavoastră și dacă vreți e bine să vi-l reîmprospătați în memori în care spune că Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea poate la acest capitol să ajute pe două componente : încălzire și este de mult acordată această facilitate de a plăti facturile de încălzire ale bisericilor din municipiu de orice orientare religioasă ar fi ea dacă vin cu facturi să le justifice și nu așa pe vorbe. Și cea de-a doua componentă se referă la investiții care sunt necesare. De exemplu, când plouă prin acoperiș și s-ar degrada iremediabil un monument istoric, un anumit obiectiv de mare valoare. Bănuiesc că știți că sunteți un om de mare cultură. La Araghel este unul dintre cele mai vechi schituri din zona Olteniei anul 1500 și ar fi o crimă ca noi, municipalitatea, să nu-i ajutăm. Am găsit o soluție de compromis. Ca să nu grevăm fondurile pe care le putem acorda unor concursuri de tipul Micul Gates am vorbit cu domnul Nițu spre exemplu care are posibilitatea ca prin sponsorizare să ajute cu tablă și tot ce trebuie pentru terminarea respectivului edificiu. Eu sunt primul care vreau să-i ajut pe performeri, dar ati uitat că la ședința trecută noi am dat 3000 de lei pentru doi elevi care s-au remarcat prin performanță. Deci, noi sprijinim perfomanța. Să vă spun și cu Micul Gates cum este. Acum fiecare școală așa cum au început să exagereze și bisericile văzând că există o deschidere pentru zona aia și îmi cer câte 100 de milioane ca să-și facă nu știu ce parastas pe acolo că e hram ș.a.m.d. și am zis nu. Tot așa toate școlile din Râmnicu Vâlcea s-au gândit cum să facă să iasă în față și nu există școală care să nu aibă trei concursuri Micul Gates pe an. Iertați-mă primăria nu poate să suporte la fiecare școală din municipiu câte un concurs de tip informatică aricât de dragi mi-ar fi mie tinerii informaticieni. Drămuiesc și eu cum pot și de aceea am venit cu această soluție de compromis.

Domnul consilier local Persu Mihai : Vorbim de lucruri diferite. Acest concurs este la a 14-a ediție. Eu nu știu de un alt concurs Micul Gates la alte scoli, ci de unul singur.

Domnul primar Emilian Frâncu: La toate școlile dacă verificați se fac astfel de concursuri. Ați propus 20 de milioane dvs. și vor vota colegii consilieri eu sunt de acord, nu am nicio reținere. După ședință vă voi arăta cel puțin 25 de concursuri similare de la Școala nr.1 cu ceas care este o școală de performanță până la Liceul Forestier toate au concursuri de informatică.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Unitățile școlare au primit în anul trecut școlar câte o adresă prin care au fost informate că Primăria nu mai susține orice concurs demarat, derulat, organizat de școala respectivă. Dumnealor din câte știu eu s-au ținut de cuvânt. Faptul că Primăria acordă astăzi un ajutor acestui concurs, aș putea fi subiectivă pentru că sunt cadru didactic la Matei Basarab, înseamnă că îi acordă importanța cuvenită. În al doilea rând vreau să vă reamintesc că primăria a premiat copiii cei mai deștepți care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale cu suma de 500 de milioane, lucru pe care îl vom face și în acest an școlar pentru premiile luate în anul școlar anterior și putem introduce ca și sugestie din partea dumneavoastră premierea copiilor dar după o analiză atentă. Ce înseamnă această analiză atentă. Când am lansat ideea premierii nu m-am gândit că sunt 699 de copii din municipiul Râmnicu Vâlcea care trebuiau premiați cu 500 de milioane. Trierea aceasta în momentul în care împreună cu domnul inspector Gherghinaru am realizat-o la nivel de municipiu am ajuns la 150. Deci, copiii sunt deștepți ai Râmnicului domnule primar și poate venim în sprijinul acestora să mărim suma respectivă și să introducem în criteriul de selecție și pe cei care au luat 10 la examenul de admitere de la finalul clasei a VIII-a și de la clasa a XII-a. Deci cu alte cuvonte suntem deschiși și colaborăm întotdeauna pentru a susține excelența vâlceană.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării amendamentul formulat în plenul ședinței ca pentru Fundația «Micul Gates» să fie alocată suma de 2000 lei în loc de 1000 lei. Se aprobă cu vot unanim.

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local” cu amendamentul aprobat în plenul ședinței ca pentru Fundația «Micul Gates» să fie alocată suma de 2000 lei în loc de 1000 lei.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 31.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate societății Apavil S.A”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina :Redevența lunară datorată de către societatea APAVIL SA pentru bunurile aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate pentru realizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se va calcula prin aplicarea procentului de 0,012%, stabilit prin contractul de delegare la valoarea bunurilor concesionate, la care se adaugă TVA și se achită Autorității delegate lunar, până la sfârșitul lunii următoare pentru luna în curs. La această dată valoarea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, concesionate de Consiliul Local către APAVIL este de 267.117.585,56 lei.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile cu următoarele amendamente ale comisiei nr.2.

Domnul consilier local Cocoș Vasile : după discuția cu domnul Ghibirdic Alexandru , director economic la societatea Apavil SA am ajuns la propunerea ca la art.1 să se scoată expresia « la care se adaugă TVA », iar la art.2 în loc de regularizarea redevenței să se treacă « modificarea redevenței să se facă în conformitate cu contractul nr.1/2008 pe bază de act adițional ».

Domnul Ghibirdic Alexandru, director economic la societatea Apavil SA : Actul normativ de reglementare fiscală este Codul Fiscal prin care se spune cine și cum plătește și ce plătește ca TVA. A trece dumneavoastră în actul administrativ al autorității administrative oricare este ea nu este corect.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate societății Apavil S.A, cu amendamentul formulat în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

Redevența lunară datorată de către societatea APAVIL S.A. pentru bunurile aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate pentru realizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se calculează prin aplicarea procentului de 0,012%, stabilit prin contractul de delegare la valoarea bunurilor concesionate și se achită Autorității delegante lunar, până la sfârșitul lunii următoare pentru luna în curs. La această dată valoarea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, concesionate de Consiliul Local către societatea APAVIL S.A., este de 267.117.585,56 lei.

Modificarea redevenței lunare datorate Municipiului de către societatea APAVIL S.A ca urmare a modificărilor apărute în structura bunurilor concesionate (rețele noi, modernizări de rețele, casări, declasări, demolări, etc) se face anual după aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea funcție de valoarea bunurilor aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrată în balanțele contabile lunare ale Municipiului, în termen de 30 zile de la aprobarea de către Consiliul Local a rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, în baza unui act adițional la contract.

Prin excepție, modificarea redevenței pentru anul 2012 se va face în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii Consiliului Local.

Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage o penalizare asupra sumei datorate de 2% pe lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată. Procentul pentru calculul majorărilor de întârziere va fi modificat prin hotărâri de guvern sau ordine ale Ministerului Finanțelor, sau alte acte normative specifice și va fi la nivelul celor stabilite pentru impozitele și taxele datorate bugetului local.

Consecință a prevederilor de mai sus, se va încheia act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, ce va fi avizat de Primarul municipiului.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind redenumirea unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, plus raportul de completare”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune schimbarea denumirii pentru 5 (cinci) artere de circulație in municipiul Râmnicu Vâlcea, cărora le-au fost atribuite denumiri prin hotărârea Consiliului local nr. 189 din 2013.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Consider că hotărârea consiliului local prin care noi am dat denumirile respective nu e așa de veche. Este de vreo două luni de zile și acum venim cu o modificare și mai venim tot în ședința de astăzi cu o modificare la modificare. Deci, strada Speranței îi spunea în proiectul de hotărâre Intrarea Alexandru Milcescu iar într-o anexă ulterioară îi zice Olga Greceanu. Nu am nevoie de explicații eu mă adresez consilierilor. Strada Margaretelor îi spunea Mihail Manoilescu acum îi spune intrarea George Lahovari. Eu nu spun că aceste denumiri de personalități din municipiul Râmnuc Vâlcea nu ar fi corespunzătoare pentru denumirea unor străzi, dar nu văd de ce nu ar rămâne strada Speranței, intrarea Soarelui, Margaretelor. Schimbăm denumirile străzilor. Eu nu cred că asta este o prioritate să le schimbăm așa de des. Eu, personal, nu voi vota acest punct.

Domnul primar Emilian Frâncu: Vreau să vă spun și eu ceva.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Nu am nevoie de lămuriri de o jumătate de oră.

Domnul primar Emilian Frâncu: Voi fi scurt. Stimați colegi, a fost o muncă de aproximativ șase luni pe care Forumul Cultural al Râmnicului împreună cu mine a desfășurat-o pentru a găsi soluția de a da denumiri străzilor într-o manieră coerentă, adică să fie anumite zone închinate oamenilor de cultură legate de artele plastice, altele de scriitori. Avem suficiente valori zic eu care ar trebui să rămână în memoria locului și mai puțin zic eu că sunt relevante strada Bujorului, strada Arinului și mai ales strada Stufului. Oarecum într-un moment în care cineva era plecat în vacanță toată această muncă făcută cu trudă de zeci de oameni care au stat în spatele acestor denumiri a fost undeva neglijată. Eu vă spun că din multele probleme pe care le-am găsit schimbate asta m-a durut cel mai mult pentru că spiritul de echipă înseamnă până la urmă să crezi și în partenerul tău până la capăt și în conceptul pe care împreună l-ai pornit. Am considerat că sunt multe străzi care poartă un nume de tipul Biruinței care vor rămâne cu denumiri care pot să stea în picioare. Sunt denumiri tradiționale ale locului dar unde pot să găsesc ca un om care a făcut ceva pentru Râmnic să rămână în eternitate încerc și eu să rezolv pe aici pe acolo câte ceva. Închei, domnule Grig ar trebui să asculți pentru că este important și nu se va mai repeta acest lucru, prin am vă spune că am încercat să promovez imaginea unui mare economist Manoilescu care, atenție când a fost Tratatul de la Viena și România a pierdut jumătate din Ardeal a leșinat omul care era reprezentantul României acolo, iubea mult România și este considerat cel mai mare economist pe care la avut România vreodată, legat de județul Vâlcea prin dese vizite și onorat în județul nostru. Din păcate, în prezentarea făcută lui luată de pe internet, pentru că eu nu am mai stat la fiecare să văd cum este prezentat, apare o frază în care se spune că el era simpatizant al Legiunii. Pe vremea aia erau foarte mulți oameni de mare valoare care credeau în Dumnezeu, în principii de dreapta ș.a.m.d. nu au niciun fel de vină și eu le acord toată recunoașterea posibilă. S-a greșit că s-a introdus acea propoziție și din cauza ei, onor, Comisia de la Prefectură a spus că nu se poate pentru că nu vor să aibe aici un nume de o așa rezonanță pentru că a simpatizat nu știu când în tinerețe cu ceva.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: și soarele este semnul electoral al Partidului Alianța Socialistă...

Domnul primar Emilian Frâncu: Olga Greceanu este o mare pictoriță legată de județul nostru cu multe tablouri iar George Lahovari să știți că și eu am aflat cu stupoare că nu este doar cel care a semnat pentru România actul de aderare la Uniunea Internațională a Poștei Universale, ci a fost și creatorul primei cărți poștale din România. Pe lângă acestea a scris și o carte legată de geografia României. Sunt nume deosebite și dvs veți decide dacă aceste nume pot să stea în picioare în fața Margaretei, a Soarelui și a altor denumiri.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Mă gândeam că pare oarecum frenetică toată această dorință de schimbare de denumiri la câte trei luni. Sigur, avem puține străzi și putem să le facem și prin rotație pentru că trebuie să ne gândim și la cetățeni. Eu, dacă aș sta pe această stradă, m-ați năpăstui ca la fiecare trei luni să mă duc să schimb actele.

Domnul primar Emilian Frâncu: Nu au apucat să se facă înscrierile în acte și tocmai de aceea am urmărit să nu se facă înscrierile la Ministerul de Interne.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Tocmai de aceea spuneam, dar haideți să o lăsăm mai încet.

Domnul primar Emilian Frâncu: Am avut noroc că nu s-a actualizat nomenclatorul străzilor.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Mare noroc ați avut...

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Aș vrea să fac și eu un comentariu. Sunt unul dintre consilierii care au fost întrebați de denumirile acestor străzi și care recunosc că am fost pusă în impas să spun despre o personalitate. Îi respect pe toți cei cinci pe care dvs i-ați nominalizat. Dat fiind că au fost multe denumiri de personalități atribuite și am fost unul dintre consilierii întrebați despre aceste personalități și m-am aflat în impas dați-mi voie să mă abțin de la vot pentru că mi se pare normal și firesc. Mai avem foarte multe străzi de botezat, respect personalitățile propuse dar nu este firesc să-mi schimb părerea.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Înainte să-mi exprim punctul de vedere, cred că trebuie să o anunțe cineva pe doamna ambasador că am ajuns la punctul cinci și dezbatem de o oră și ceva... O singură problemă, pe lângă chestiunile de gust și eu cred că trebuie aleasă varianta cea mai simplă ca omul să-și poată reține foarte ușor adresa. E vorba de costuri. Cine suportă costul schimbării documentelor? În iulie am aprobat o denumire, acum o schimbăm, cine suportă costurile?

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: S-a răspuns de domnul primar la această întrebare și dați-mi voie să supun aprobării proiectul de hotărâre privind redenumirea unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, plus raportul de completare.

Întrunind 5 voturi “pentru” (următorii consilieri locali: Pandurașu Adrian Iulian, Pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu Emil, Ioniță Gheorghe și Vîrlan Eduard), 11 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Mușat Constantin, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore, Persu Mihai, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Bobeanu Maria, Nuică Ionuț Eduard, Țârdea Dumitru, Voicu Marius Iulian și Preda Carmen Maria) și 5 abțineri (Olteanu Marin, Gherghinaru Ion, Cocoș Vasile, Mihăilescu Gheorghe și Dobrete Florentina Adina) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind redenumirea unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, plus raportul de completare.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 1,70 m.p. situat în strada Rapsodiei nr. 27, bl. G 105, sc. A, ap. 3, parter și concesionarea acestuia teren domnului Avram Nicolae Octavian în vederea realizării unui acces din exterior la apartamentul existent la parter.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 1,70 m.p. (rot.), situat în strada Rapsodiei nr.27, bl.G 105, sc.A, ap.3, parter, identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatul precedent, pentru proprietarul apartamentului, în vederea realizării unui acces din exterior. Prețul concesiunii este de 430 EuRO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 1,70 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

Totodată, se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută mai sus.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice și a documentației de atribuire pentru concesionarea acestuia”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de asistență medico-socială pentru pesoanele vârsnice precum și aprobarea Studiului de fundamentare și Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Chiar dacă avem avizul favorabil al tuturor comisiilor, deși la comisia 5 eu știu că rămăseseră discuții în plen suntem într-o situație de impas vizavi de atitudinea față de cazarea cetățenilor străini. Această situație este generată de costurile mari care presupun cazarea unor cetățeni în condițiile în care această inițiativă pornită din societate civică de acum vreo 20 de ani și din 2010 este gata acest centru rezidențial pentru bătrâni nu-și atinge obiectivul. Este drept că prețul mare a determinat Asociația Vasiliada să nu poată pune în aplicare angajamentele pentru că nu au găsit clienți. Modificarea regulamentului prin care permitem și cetățenilor străini să fie cazați într-un asemenea centru rezidențial poate fi o soluție. Din discuțiile aprinse din comisie s-a desprins ideea să avem totuși și o minimă rezervă în sensul că noi nu putem ocupa acest centru de la prima strigare. Dacă l-am ocupat de la prima strigare și mai avem solicitări pestre 3 luni, 6 luni sau un an nu mai avem pentru că așteptăm să moară unul ca să mai intre altul. Propunerea noastră în comisie este ca să acceptăm și cazarea cetățenilor străini numai în condițiile în care gradul de ocupare al centrului nu depășește procentul de 70-80%, deci noi având o rezervă de 20% pentru cetățenii Vâlcii.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Mie mi se pare incredibil că ajungem să cazăm în acest centru pentru bătrâni sau să acceptăm ca în acest cămin să vină cetățeni străini: israelieni, turci, chinezi și alte naționalități. Ne chinuim de trei ani de zile să găsim un mod de administrare a acestui cămin. Facem o licitație. Vine o asociație cu partener Mitropolia Olteniei și aflăm acum că nu sunt clienți de fapt pentru acest cămin. Sunteți convinși că această asociație a făcut totul pentru a găsi clienți? Eu nu sunt convins deloc.

Domnul primar Emilian Frâncu: Deci, am purtat discuții înainte de a lua acea asociație Vasiliada cu Înalt Prea Sfințitul Irineu. Motivul pe care l-a invocat până la urmă pentru lipsa de inteers pentru a continua investiția care ne-a dat înapoi cu 8 luni de zile a fost tocmai acesta. Existând această restricție pentru cel care își asigură 15 locuri sociale, care ne interesează pe noi să fie asigurate, sunt strict din Râmnicu Vâlcea. Nu din altă parte și nu vor putea fi ocupate de nimeni altcineva. Toți cu care am purtat discuții pe această temă mi-au spus că este dreptul celui care investește miliarde și miliarde de lei și unii vor să facă invetiții mult mai mari decât cele impuse prin caietul de sarcini, să poată să caute oameni de care să aibă grijă. Tot social este pentru că întrbați-o și pe doamna Fulgescu este un principiu european al subsidiarității de a putea să-și asigure costurile măcar parțial. Eu vă asigur domnule Vețeleanu și mă uit în ochii dumneavoastră că se vor ocupa doar și subliniez cuvântul cu români și în proporție de 90% cu vâlceni. Numai că dați-i voie celui care participă la licitație să nu vină doar unul singur cu dedicație ci să vină zece din România, să vină și din Belgia, să vină și din Statele Unite care să aibă posibilitatea să ne facă acea oază și să fie un loc unde cei în vârstă să se simtă bine și să am eu siguranța că cei cincisprezece râmniceni vor putea fi bine tratați acolo, cu căldură. Avem nevoie să nu se facă o acțiune de tip afacere strictă, ci să se facă o chestie cu căldură. Dacă nu pui puțin suflet acolo nu ai nicio șansă să dezvolți acel spațiu ori tocmai asta oferă și liniște pentru cel care investește și pentru noi că avem măcar cincisprezece cetîțeni care vor fi bine îngrijiți și care sunt cazuri sociale din Râmnicu Vâlcea. Eu vă asigur că vor fi numai din România într-o proporție probabil de 100% ca să nu mai existe această restricție, ca să nu mai existe motiv ca cineva să se retragă pentru că există o clauză restrictivă.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice și a documentației de atribuire pentru concesionarea acestuia.

Întrunind 11 voturi “pentru”, 9 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Vețeleanu Ninel Eusebiu, Bobeanu Maria, Nuică Ionuț Eduard, Țârdea Dumitru, Mușat Constantin, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai) și 1 abținere (domnul consilier local Ioniță Gheorghe) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice și a documentației de atribuire pentru concesionarea acestuia.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui imobil, în vederea demolării”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a imobilului-construcție ”magazie” în suprafață construită de 24,59 m.p., aparținând Grădiniței nr. 8 Colonia Nuci în vederea demolării.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui imobil, în vederea demolării.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a imobilului - construcție « magazie », în suprafață construită de 24,59 m.p., aparținând Grădiniței nr. 8 Colonia Nuci (poziția 999 din anexa 1 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1362/2001, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008).

Trecerea în domeniul privat al municipiului a imobilului-construcție prevăzut la alineatul precedent se face în vederea demolării acesteia.

Consecință a prevederilor de mai sus, se modifică lista bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune aprobarea preluării în administrarea Consiliului Local al municipiului, prin Direcția Administrării Domeniului public, a Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea împreună cu personalul aferent.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Doamnă președinte, motivele invocate de către executiv în materialul prezentat au doar un sens acela de a scăpa de anumite griji. Societatea comercială Piețe Prest care încasează veniturile și care trebuie să desfășoare acolo o activitate pentru cetățeni în cele mai bune condiții nu găsește soluții. Să ne aducem aminte cu toții că atunci când a fost înființată societatea comercială Piețe Prest cum trei ani de zile a luat în administrare o grădină zoologică reabilitată pe fonduri și în cele mai bune condiții. Nu am auzit niciodată până la acest moment ca Piețe Prest să nu facă față costurilor fie că e vorba de Grădina Zoologică, fie că e vorba Ștrand sau de alte lucruri care le-au fost delegate. Societatea a rezistat. Se specifică acolo că nu înregistrează profit. Haideți să găsim o soluție pentru managementul societății care să o facă profitabilă și nu că nu realizăm profit. Înregistrăm costuri suplimentare pentru încă 20 de persoane și venim să pasăm la bugetul public tot. Nu ? Haideți să aducem 20 de persoane în DADP care nu se știe dacă vor vrea să vină, cei de la Piețe Prest bănuiesc că sunt mai bine plătiți decât acei salariați care vor avea același obiect de activitate. S-o preia DADP și Primăria ? Nu, eu propun schimbarea managementului la Piețe Prest și soluții există pentru că sunt suficienți bani care pleacă către Piețe Prest pe diverse servicii făcute și ca atare nu cred că este normal să se întâmple așa ceva. Trei ani de zile a funcționat ireproșabil și acum nu se mai poate. V-ați întrebat întradevăr care este motivul ? Este o societate comercială. Are tot sprijinul executivului și al consiliului local care este acționarul majoritar ca atare această societate trebuie să înregistreze profit. Să găsească soluții să înregistreze profit din alte surse decât cele vânzarea de bilete la ghișeu dar cred că și promovarea și publicitatea pentru această grădină zoologică reprezintă un pas foarte important. Chiar prin activitatea din cadrul Primăriei de promovare a tursimului în Râmnicu Vâlcea există soluții ca această grădină zoologică să funcționeze, salariații să rămână la Piețe Prest. Numai că trebuie umblat la Piețe Prest cum se fac banii și nu tot timpul trebuie să stăm la mila bugetului public și ar trebui să găsească soluții.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Am înțeles propunerea dumneavostră nu mai este nevoie să continuați. Are cuvântul domnul Constantinescu.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Ca și o chestiune de legalitate, prima dată cred că trebuie aprobată organigrama Primăriei și, ulterior, să discutăm acest punct. Iar punem căruța înaintea cailor să zic așa.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe : Este unanim recunoscut faptul că niciodată o grădină zoologică nu va putea să se autofinanțeze. Sunt foarte puține grădini zoologice în lumea aceasta care bănuiesc că se autofinanțează. Probabil acelea foarte mari sau în orașe foarte mari care să facă profit din încasarea biletelor. Este o acțiune pe care orice municipiu și-a asumat-o. Este cheltuitoare consumă bani și nu încasează profit. Decizia este a noastră și până la urmă Piețe Prest tot de la noi ia banii pentru serviciile pe care le face. Era o idee să externalizăm un serviciu, domnule Crăciunescu și dragi consilieri, pentru a vedea cu adevărat dacă Piețe Prest poate să facă bani din munca lors au primește un fel de subvenție pe o altă formă pentru această grădină zoologică. Nu cred că este o decizie grea de luat și este cunoscut faptul că de 5-6 ani de zile de când s-a făcut modernizarea acestei grădini zoologice ea înregistrează de fapt pierderi ca entitate individuală. Decizia este a consiliului local.

Domnul primar Emilian Frâncu : Da, a fost dorința expresă a colegului meu Ion Gigi Matei ca să creăm acest element prin care Piețe Prest să poată să-și recâștige într-un fel stabilitatea și siguranța în activitate. Pe de altă parte, am promisiune și am discutat mai multe ore bune cu domnul viceprimar, cu colegii mei și cu cei care probabil se vor ocupa în continuare de grădina zoologică. Acolo intenționăm să facem un parc de distracții pentru copii care să aibă mult mai multe elemente de atracție decât strict animăluțele care vor fi acolo. Așa că ne-am gândit că este, pentru o perioadă de timp cel puțin cât probabil va dura și zona cu baza de agrement Ostroveni și acel proiect cu bani europeni va fi finalizat, mai bine pentru ca SC Piețe Prest să devină ceea ce ne dorim cu toții o structură puternică, care să se ocupe de curățenia orașului, de rezolvarea nevoilor cetățeanului.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Propun la vot propunerile colegilor noștri, au fost două.

Domnul primar Emilian Frâncu : Nu a fost nicio propunere.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Atunci le luăm ca și sugestii și supun aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 16 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului, prin Direcția Administrării Domeniului Public, a Grădinii Zoologice Râmnicu Vâlcea împreună cu personalul aferent.

Prevederile alineatului precedent se vor aplica după obținerea avizului Guvernului privind suplimentarea numărului de posturi la Direcția Administrării Domeniului Public.

Consecință a prevederilor de mai sus, se modifică Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către societatea PIEȚE PREST S.A. - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/31.08.2010, în sensul radierii din această listă, a bunurilor și dotărilor aferente grădinii zoologice.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 de modificare a hotărârii nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 2013 carea va avea următorul conținut: ”Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului prin Direcția Administrării Domeniului Public, de la societatea Piețe Prest S.A. a Bazei de Agrement Ostroveni. Personalul aferent activității de administrare a Bazei de Agrement Ostroveni, va fi preluat de către Direcția Administrării Domeniului Public, de la societatea Piețe Prest, după emiterea avizului Guvernului privind suplimentarea numărului de posturi.”

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Aceeași chestiune ca la punctul nouă. Atâta timp cât nu avem organigrama aprobată nu putem aproba acest lucru. În al doilea rând vrea să știu în ce fază se află investiția de la ștrand. E vorba de acel bazin acoperit dacă e adjudecată lucrarea iarăși este o problemă că îl plimbăm iarăși dintr-o parte în alta. Dacă nu este până acum adjudecat nu-i văd de asemenea rostul.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard : O să vă răspund eu repede pentru că nu pot să vorbesc. La ora actuală trebuie să semnăm contractul. Este un proiect cum bine știți de 35 de milioane și acest proiect intră în derulare. În primăvară încep lucrările. Mai trebuie să licităm construcția. Care este problema ? Puteți să mergeți în control și pe acolo cum mergeți la pasaj.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Domnule viceprimar, cu respect vă spun dacă nu s-a trecut la procedura de adjudecare știți cât durează. Ne întindem până în iunie-iulie, începe sezonul estival. Ce facem ?

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard : La noi merge mai repede.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Eu am întrebat întotdeauna o persoană responsabilă din Primărie și mi s-a răspuns la întrebările solicitate cu alte cuvinte aici suntem să votăm.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Suntem aici prezenți, la vară vom vota invers, iarăși. Vom repara hotărârea de consiliu de azi.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : Ce șanse sunt ca Guvernul să nu avizeze mărirea numărului de personal în organigrama DADP ?

Domnul primar Emilian Frâncu : Este condiționată această hotărâre de a o pune în practică de decizia ministerului. Eu cred că nu vor fi probleme în a se aproba această solicitare pentru că vorbim de fonduri europene și noi trebuie să fim proprietari ai acestei baze și iei și personalul. S-a mai cerut o mică nuanțare că ne angajăm să avem grijă și de acele spații care nu intră în proiect.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 de modificare a hotărârii nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 16 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 30.01.2013, care va avea următorul conținut:

Art. 1. (1) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului prin Direcția Administrării Domeniului Public, de la societatea PIEȚE PREST S.A. a Bazei de Agrement Ostroveni.

 • (2) Personalul aferent activității de administrare a Bazei de Agrement Ostroveni, va fi preluat de către Direcția Administrării Domeniului Public, după emiterea avizului Guvernului privind suplimentarea numărului de posturi".

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina:Se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului începând cu data de 01.11.2013, în sensul transformării a trei posturi.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

Cu vot unanim se aprobă modificarea începând cu data de 01.11.2013 a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.198/2013, prin transformarea unor posturi, după cum urmează:

 • - 2 (două) posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției Dezvoltare Locală - Serviciul Managementul Proiectelor se transformă posturi de consilier, clasa I, grad profesional asistent;

 • - 1 (un) post de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Relații Îndrumare Asociații de Proprietari - Direcția Dezvoltare Locală se transformă în postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Întrucât punctul doisprezece din ordinea de zi: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic pentru învățământul preuniversitar de stat - numărul și structura personalului nedidactic pentru unitățile de învățământ preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2013 - 2014” a fost retras de către inițiator, se prezintă la punctul treisprezece din ordinea de zi: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina:Se propune modificarea statului de funcții al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”, în sensul transformării a 8 (opt) posturi.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii “Ion Dumitrescu”.

Cu vot unanim se aprobă modificarea, începând cu data de 1 noiembrie 2013, a statului de funcții al Filarmonicii «Ion Dumitrescu », aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.203/2013, prin transformarea a 8 (opt) posturi, după cum urmează:

 • a) 1 (un) post de artist instrumentist, debutant se transformă în postul de artist instrumentist, grad II;

 • b) 1 (un) post de artist instrumentist, grad II se transformă în postul de artist instrumentist, grad I;

 • c) 2 (două) posturi de corist (S), grad II se transformă în posturi de corist (S), grad I;

 • d) 3 (trei) posturi de referent de specialitate, grad IIII se transformă în posturi de referent de specialitate, grad II;

 • e) postul vacant de muncitor cultură, treapta I - Compartimentul Administrativ se transformă în postul de dirijor, grad I A - Compartimentul Artistic.

Consecință a prevederilor alineatului precedent se modifică organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii «Ion Dumitrescu», conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina:Se propune eliberarea domnului Mihai Persu din funcția de reprezentant al Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA SA Râmnicu Vâlcea și desemnarea unui alt consilier local ca reprezentant al Consiliului Local.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Pentru propuneri, domnul Mușat Constantin a propus desemnarea domnului Costinescu Bogdan Ilie ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) la societatea ETA S.A.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A, inclusiv propunerea formulată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - domnul Persu Mihai se eliberează din funcția de reprezentant al Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A. Râmnicu Vâlcea;

 • - de asemenea, se desemnează domnul Costinescu Bogdan Ilie ca reprezentant al Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A., pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar unic.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 183/32/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina:Se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 183 din 2012 în sensul schimbării doamnei Ene Gabriela Ana din Consiliile de Administrație și din Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea de la Seminarul Teologic Sf. Nicolae și Grădinița cu program prelungit Piticot.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Pentru propuneri, domnul Costinescu Bogdan Ilie a propus desemnarea domnului Mușat Constantin în Consiliile de Administrație și din Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea de la Seminarul Teologic Sf Nicolae și Grădinița cu program prelungit Piticot.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 183/32/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv propunerea formulată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.183/32 din 12.07.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 30/2013, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana, astfel:

 • - la poziția 30 - Seminarul Teologic Ortodox «Sf. Nicolae» se desemnează domnul Mușat Constantin;

 • - la poziția 38 - Grădinița cu program prelungit «Piticot » se desemnează domnul Mușat Constantin.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/13/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia socială de analiză a solicitărilor privind atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163 din 2012 în sensul schimbării doamnei Ene Gabriela Ana din comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Pentru propuneri, domnul Vîrlan Eduard a propus desemnarea domnului Mușat Constantin în comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/13/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia socială de analiză a solicitărilor privind atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv propunerea formulată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 163/12/2012 referitoare la desemnarea membrilor Consiliului Local, care să facă parte din comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana cu domnul Mușat Constantin.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/31/2012 referitoare la înființarea la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de lucru local pentru incluziunea socială a romilor.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182 din 2012 în scopul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana din Grupul de lucru local (G.L.L.) pentru incluziunea socială a romilor înfințat la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Pentru propuneri, domnul Constantinescu Cosmin Dragoș a propus desemnarea domnului Costinescu Bogdan Ilie ca membru în Grupul de lucru local (G.L.L.) pentru incluziunea socială a romilor înfințat la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/31/2012 referitoare la înființarea la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de lucru local pentru incluziunea socială a romilor, inclusiv propunerea formulată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 182/31/2012 referitoare la înființarea la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de lucru local (G.L.L.) pentru incluziunea socială a romilor, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana cu domnul Costinescu Bogdan Ilie.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/53/2012 referitoare la desemnarea unui reprezentantilor Consiliului Local în Consiliile Administrative de la Filarmonica “Ion Dumitrescu” și Teatrul municipal Ariel.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 204 din 2012 în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana din Consiliul de Adminstrație al Teatrului municipal ”Ariel” cu un alt consilier local.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Pentru propuneri, în plenul ședinței s-a făcut propunerea cu privire la desemnarea domnului Mușat Constantin în Consiliul Administrativ de la Teatrul municipal ”Ariel”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/53/2012 referitoare la desemnarea unui reprezentantilor Consiliului Local în Consiliile Administrative de la Filarmonica “Ion Dumitrescu” și Teatrul municipal Ariel.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 204/53/2012 în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana din Consiliul Administrativ al Teatrului municipal “Ariel” cu domnul Mușat Constantin.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282 din 2012 în sensul înlocuirii cu un alt consilier local a doamnei Ene Gabriela Ana din comisia de organizare a concursului de selecționare a Imnului Municipiului.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Pentru propuneri, în plenul ședinței s-a făcut propunerea cu privire la desemnarea domnului Mușat Constantin în comisia de organizare a concursului de selecționare a Imnului Municipiului.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului, inclusiv propunerea formulată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea alin. (2) al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 282/131 din 30 octombrie 2012 așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 29/2013, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana cu domnul Mușat Constantin.

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune desemnarea unui consilier local ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru propuneri, în plenul ședinței domnul Mihăilescu Gheorghe a propus desemnarea doamnei Dobrete Florintina Adina în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională.

Cu vot unanim se aprobă desemnarea doamnei Dobrete Adina Florentina ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință, pe termen limitat, a unor bunuri mobile, pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune transmiterea în administrarea societății Piețe Prest S.A. pe perioada 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014 a două utilaje aflate în dotarea Direcției Administrării Domeniului Public, ce vor fi utilizate pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a cestora pe timp de polei sau de îngheț.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile cu amendament din partea comisiei nr.2.

Domnul Cocoș Vasile, secretarul comisiei nr.2 :ca să nu limităm perioada 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014 cele două utilaje să fie transmise pe perioada când stația de asfalt de la Vlădești este închisă.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință, pe termen limitat, a unor bunuri mobile, pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț, completat cu amendamentul prezentat de comisia nr.2.

Cu vot unanim se aprobă transmiterea în administrarea societății PIEȚE PREST S.A următoarele utilaje aflate în dotarea Direcției Administrării Domeniului Public, ce vor fi utilizate pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în iarna anului 2013 - 2014, respectiv:

 • a) autovehicul special marca UNIMOG U20, nr. înmatriculare B-30-YHE, echipat cu instalație de împrăștiat antiderapant și lama deszăpezire sarcina utilă 3181 kg;

 • b) autobasculanta IVECO Trakker, nr. înmatriculare VL-19-ADP, sarcină utilă 18340 kg.

Transmiterea utilajelor prevăzute la alineatul precedent se va face pe perioada cât stația de asfalt de la Vlădești va fi închisă.

Societatea PIEȚE PREST S.A, va suporta cheltuielile cu întreținerea și funcționarea utilajelor transmise conform prevederilor de mai sus.

La punctul douăzeci și doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obținut.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - lista solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obținut, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

 • - lista solicitanților care, la data analizării dosarelor, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru accesul la o locuință socială, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

 • - solicitanților prevăzuți la alineatul precedent li se va aduce la cunoștință motivul respingerii dosarelor, precum și faptul că, la data când întrunesc toate condițiile prevăzute de lege referitoare la criteriile de acces, pot depune o nouă cerere.

 • - contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și cele referitoare la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

 • - începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.45/2010 privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială își încetează aplicabilitatea.

La punctul douăzeci și trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2013 de actualizare a componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 2013 referitoare la stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, în sensul înlocuirii domnului arhitect Dan Felix Paraschiv cu doamna arhitect Dana Elena Petrescu.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2013 de actualizare a componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.

Cu vot unanim se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2013 referitoare la stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism în sensul înlocuirii domnului arhitect Dan Felix Paraschiv cu doamna arhitect Dana Elena Petrescu.

Noua componență a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism este prevăzută în anexa la hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri necesare gestionării câinilor fără stăpân din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune aprobarea externalizării unor activități desfășurate de Serviciul de Gestionare a câinilor fără stăpân, respectiv:

-activitățile de capturare și transport la adăpostul de la Fețeni a câinilor fără stăpân din municipiul Râmnicu Vâlcea și

-activitățile de adopție a câinilor fără stapân.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Propuneți externalizarea unor activități desfășurate de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, prima-capturare și transport la adăpostul de la Fețeni și a doua- adopție a câinilor fără stapân. Nu știu cum se poate externaliza și procedeul de adopție, probabil că îmi veți explica când o să aveți ocazia. Dar, ce este mai important, externalizarea presupune un cost, fără o analiză cost-beneficiu nu avem cum să ne pronunțăm. Ne-am antepronunța prin această hotărâre. Din punctul meu de vedere, acest material ori este incomplet ori ne ascunde ceva. Nu-l putem discuta separat de regulamentul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Domnul Mihăilescu Gheorghe: Și noi susținem punctul de vedere să discutăm acest material după ce intră în dezbatere noul regulament al câinilor fără stăpân și de asemenea să avem și o evidență financiară.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Vreau să vă dau câteva explicații referitor la acest lucru. Regulamentul gestionării câinilor fără stăpân nu poate fi aprobat astăzi pentru că normele metodologice de aplicare a legii nu au fost finalizate și publicate. Noi, astăzi vă propunem externalizarea celor două servicii pentru care se va face o licitație, un caiet de sarcini unde o să vedeți toate aceste lucruri inclusiv analiza cost-beneficiu pe care o cereți dvs. În ideea respectivă am cerut această aprobare ca să putem să lucrăm și să venim cu cele dou propuneri deodată. Să știți că săptămâna trecută am fost la București, la o conferință internațională și chisr au încurajat ideea noastră de a externaliza aceste două servicii. Referitor la adopție, exact ce vă explicam și ați văzut și dvs. Vrem să facem adopția la distanță. Atunci am găsit o altă locație la Râureni unde să se poată desfășura această activitate. Am considerat că cel mai drept ar fi pentru organizațiile nonguvernamentale să se ocupe de acest lucru și de aceea am considerat că este bine să le externalizăm ca să le oferim dânșilor această posibilitate să aibă grijă de căței. Toate aceste servicii vor fi exeternalizate pe baza unei licitații iar caietul de asrcini va fi prezentat în consiliul local spre a fi supus aprobării de către dvs.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu așa mă gândesc că trebuia făcut mai întâi un studiu de oportunitate.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Odată cu caietul de sarcini se face acest studiu de oportunitate.

Domnul Voicu Marius Iulian: Acesta se face înainte și vedem dacă este mai bine ca acuma și apoi ne dăm seama costuri beneficii. Văd prin acest studiu dacă e mai bună soluția aceasta mă convinge și pe mine și pe colegi că este mai bună soluția externalizării și atunci votăm.

Domnul primar Emilian Frâncu: Mie îmi pare foarte rău că datorită vizitei ambasadorului Chinei aici nu am avut posibilitatea să pregătesc într-un fel din discuții directe cu dvs. materialele. De data aceasta îmi exprim oarecum insatisfacția asupra modului în care se desfășoară într-un fel relaționarea în structurile noastre. Eu nu-mi închipuiam că există observații la niște acțiuni pe care le-am tot prezentat și care pentru toată lumea, din Australia până în Franța sau până unde vreți dumneavoastră au reprezentat premiere și reprezintă lucruri cu care cred că Râmnicul se poate mândri. Sunt în mare grabă și nu am timp să vă explic toate elementele dar eu vă rog un singur lucru: dați-ne șansa executivului Primăriei să putem face pentru râmniceni mai repede ceea ce am promis. Adică străzile orașului să fie golite de câinii fără stăpân și apoi cei care iubesc câinii să poată să-i adopte la distanță sau direct sau adopții internaționale și să putem să facem în așa fel încât cetățeanul Râmnicului să fie mulțumit. Din păcate de un an de zile DADP-ul poate să culeagă de pe străzi, cu toate forțele lui: 4, 3, 2 câini maidanezi pe zi. Se va face prin caietul de sarcini acea oportunitate ca să se folosească o metodă modernă cu tranchilizant, să nu mai fie un element de disconfort pentru copii, pentru cei de pe stradă. Știți bine că este o singură metodă omologată alta decât aceea care este ceva mai scumpă și care cu lațul să chinuie câinele și să creeze disconfortul respectiv. În rest cei care iubesc animalele dați-le voie să fie în contact direct cu ONG-urile care vor participa la această acțiune de adopție să aibă condițiile absolut dorite. Sunt făcute calculele de către DADP, ei au stabilit cam care sunt costurile. Eu vă rog frumos și este o rugăminte pe care v-o adresez dați-ne posibilitatea să facem ce trebuie pentru binele cetățeanului Râmnicului. Dacă tot o lungim la infinit și dacă ONG-urile au fost de acord cu această variantă adică cei care tot timpul ne-au terorizat prin filmări și reclamații, toți cei de acolo de la DADP au dosare penale și noi avem o posibilitate ca în 3-4 luni de ziloe să nu mai existe câine fără stăpân pe stradă și totul să fie rezolvat cum trebuie legal, frumos, transparent. Haideți să nu mai găsim scuze că nu avem nu știu ce regulament. Acest regulament de gestionare a câinilor fără stăpân este una și este pe site-ul nostru, aici este cu totul altceva. Aici facem în așa fel încât niște structuri profesioniste să strângă acești câini de pe stradă, să nu mai fie mușcați cetățenii Râmnicului de câinii fără stăpân și apoi acești câini să fie îngrijiți cum trebuie și nu tot timpul să fie o suspiciune că sunt sau nu hrăniți. Este o rugăminte personală, eu nu mi-am dat seama și nici nu am avut timp să vin să vă explic la fiecare ceea ce trebuie dar vă cer să aveți încredere în mine și în conceptul pe care îl lansăm de a face orașul Râmnicu Vâlcea primul oraș din țară și cel mai de interes pentru toate structurile iubitoare de animale care au rămas efectiv surprinse de modul coerent în care rezolvăm problema la Râmnic.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri necesare gestionării câinilor fără stăpân din municipiul Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 10 voturi “pentru”, 10 voturi “împotrivă” ( următorii consilieri locali: Olteanu Marin, Gherghinaru Ion, Cocoș Vasile, Mihăilescu Gheorghe, Dobrete Adina Florentina, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) și o abținere (Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri necesare gestionării câinilor fără stăpân din municipiul Râmnicu Vâlcea.

La punctul douăzeci și cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului domnului Ion Sahinian.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Ioan Șahinian, pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei hidroenergetice a municipiului Râmnicu Vâlcea și pentru bogata sa activitate culturală.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

A venit domnul consilier local Amza Valeru. În acest moment sunt prezenți la ședință 22 de consilieri din totalul de 23 în funcție.

Domnul primar Emilian Frâncu : Este firesc să prezint foarte pe scurt și să mă ierte domnul Șahinian că nu pot să vorbesc mai mult despre prodigioasa sa activitate. Vreau să spun doar în concluzie că de-a lungul întregii sale activități a fost un ambasador al Râmnicului obținând premii internaționale, medalii de aur și peste tot în lume este remarcat ca un foarte bun filatelist. De asemeni, a fost unul dintre ctitorii realizării sistemului hidorenergetic de aici din zona noastră pe Olt. A scris numeroase cărți în domeniu și a fost într-un fel un dacăl și un model pentru sute de oameni, atât pentru cei care au lucrat în acest domeniu al hidroenergeticii cât și pentru filateliști. Având în vedere memoriul cu nr. 35446 din 7.10.2013 al Forumului Cultural al Râmnicului și ținând cont de prevederile art.2, lit.b din regulamentul privind conferirea titlului de cetățean de onoare, cu modificările ulterioare, propunem să se acorde titlul de cetățean de onoare domnului Ioan

Șahinian, pentru meritele deosebite în dezvoltarea industriei hidroenergetice a municipiului Râmnicu Vâlcea și pentru bogata sa activitate culturală.

Domnul consilier local loniță Gheorghe : Vă rog, pentru a doua oară, să nu încălcați regulamentul. Oricât ar fi de atrăgătoare chemarea Chinei asta nu ne dă voie să încălcăm regulamentul. Sunt absolut de acord cu propunerea domnului primar și mai mult decât atât mă văd obligat să informez consiliul privind dezbaterea din cadrul comisiei de cultură și anume- avem toată aprecierea și considerația pentru activitatea domnului inginer Șahinian. În același timp numărul de cetățeni de onoare la mia de locuitori nu este un indicator de performanță pentru noi municipiul. Nu trebuie să intrăm într-o falsă competiție cu Consiliul Județean așa cum a făcut și fostul executiv care s-au grăbit să fure titlul de cetățean de onoare pentru Râmnicu Vâlcea acordându-l doamnei Maria Ciobanu, deși merita pe deplin titlul de cetățean de onoare al județului vâlcea. Și dacă nu vom face ediția a doua a Festivalului de muzică populară Maria Ciobanu înseamnă că nu respectăm acest titlu. Prin urmare, în cadrul comisiei de cultură, s-a convenit că activitatea domnului inginer Șahinian este o activitate desfășurată la nivel județean și propunerea era de a transfera această propunere de a deveni cetățean de onoare al județului Vâlcea pentru că activitatea sa se leagă mai puțin de Râmnicu Vâlcea și mai mult de județul Vâlcea. Prin urmare, vă rog să supuneți la vot și propunerea mea și, mai ales, vă cer să reveniți la punctul șapte, unde propunerea mea vizavi de acordarea dreptului cetățenilor străini de a fi cazați în cămin doar în condițiile în care 70-80% din capacitatea căminului este acoperită în așa fel încât să-mi dați dreptul să votez pentru propunerea pe care am făcut-o. Aprobările se fac în ordinea în care au fost propuse, repet, conform regulamentului. Din grabă nu ați mai supus la vot hotărârea mea, dacă nu la proxima ședință vă rog să faceți acest lucru.

Domnul primar Emilian Frâncu : O putem face acum...

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : La proxima ședință. Acum punctul șapte este închis.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : punctul șapte a fost supus la vot și respins.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe : Cum să fie respins dacă ambele hotărâri (propuneri) se supun votului ? Domnule avocat, vă aduc la cunoștință regulamentul.

Domnul secretar Toma Mihăescu : Numai la proxima ședință de consiliu local vă rog frumos. S-a trecut peste el, s-a votat, s-a adoptat hotărâre pentru el și s-a trecut la alt punct. La prima ședință de consiliu local îl rebăgați în consiliul local și îl analizați în alt fel dar acum nu se mai poate.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: : supun aprobării propunerea domnului consilier Ioniță.

Domnii consilieri locali Țârdea Dumitru și Ioniță Gheorghe spun că trebuie supuse aprobării în ordinea în care au fost făcute, adică se supune la vot mai întâi propunerea executivului.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului domnului Ion Șahinian, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 21 voturi « pentru » și un vot « împotrivă » ( domnul consilier local Ioniță Gheorghe) se aprobă conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Ioan Șahinian, pentru meritele deosebite în dezvoltarea industriei hidroenergetice a municipiului Râmnicu Vâlcea și pentru bogata sa activitate culturală.

În continuare, la punctul douăzeci și șase din ordinea de zi “Diverse” sunt prezentate șase subpuncte.

La subpunctul unu sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Fondului de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare pentru anul 2013.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune modificarea bugetului pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013 - Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 care va avea valoarea totală de 7.770,000 lei- la partea de venituri, 5.170.970 lei- la partea de cheltuieli și 2.599.030 lei-fond de rezervă.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Fondului de Întreținere Înlocuire și Dezvoltare pentru anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă modificarea bugetului pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013 - Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002, care va avea valoarea totală de 7.770.000 lei - la partea de venituri, 5.170.970 lei - la partea de cheltuieli și 2.599.030 lei - fond rezervă, conform anexei la hotărârea adoptată.

La subpunctul doi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului Eduard Vîrlan-Viceprimarul municipiului să semneze declarația privind realizarea unor investiții la “Baza de agrement Ostroveni”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune aprobarea împuternicirii domnului Eduard Vîrlan-viceprimarul municipiului să semneze declarația referitoare la realizarea lucrărilor de rebilitare la Baza de agrement Ostroveni, solicitată pentru încheierea contractului de finanțare.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind împuternicirea domnului Eduard Vîrlan-Viceprimarul municipiului să semneze declarația privind realizarea unor investiții la “Baza de agrement Ostroveni”.

Cu vot unanim se aprobă împuternicirea domnului Eduard Vîrlan - viceprimarul municipiului, să semneze declarația referitoare la realizarea lucrărilor de reabilitare la Baza de agrement Ostroveni solicitată pentru încheierea contractului de finanțare, care va avea următorul conținut:

"UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea prin reprezentant legal Eduard Vîrlan -Viceprimar, se angajează să realizeze lucrări de reabilitare la bazinele din incinta Bazei de agrement Ostroveni pentru care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări prin proiectul "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea", în termen de un an de la finalizarea acestuia, pentru a se asigura funcționalitatea acestora precum și abordarea unitară a bazei de agrement, alocând în acest scop resursele necesare din bugetul local".

La subpunctul trei sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi zilei de “Sfântul Andrei”, a Zilei Naționale a României și a Zilei de “Sfântul Nicolae”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune aprobarea programului manifestărilor dedicate zilei de Sfântul Andrei”, a Zilei Naționale a României și a Zilei de “Sfântul Nicolae”, precum și împuternicirea Primarului municipiului să negocieze și să atragă un partener în vederea organizării acțiunilor cultural-artistice și distractive ce vor avea loc în zona centrală a Râmnicului cu ocazia zilelor menționate mai sus.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier Țârdea Dumitru: Doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri, cunoașteți poziția mea vizavi de organizarea acestor evenimente. Am solicitat întotdeauna ca aceste evenimente să fie organizate de structurile Primăriei. Iată că la Zilele Imnului aceste a fost organizată de structurile Primăriei o activitate ireproșabilă și care a adus și beneficii Primăriei. Nu știu de ce trebuie să căutăm un partener care să ne organizeze asemenea activități când avem structuri cu atribuții pe această linie. Probabil că partenerul a dus-o greu în ultimul timp. Eu așa gândesc. Eu insist ca aceste activități să fie organizate de structurile Primăriei. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Ne propuneți să fim de acord cu plata de la bugetul local a sumei de 1 miliard de lei pentru evenimente organizate de Ziua Sf. Andrei sau de Ziua Sf. Nicolae. Bineînțeles că nu suntem de acord. Dacă reușiți să atrageți această sumă din sponsorizare se discută, dar atâta timp cât este vorba de sume din bugetul local pentru evenimente care nu au o conotație fantastică. Acum, Ziua Sf. Andrei, să le dea Domnul sănătate doamnelor și domnilor care poartă acest nume, dar nu cred că 1 miliard de la bugetul local trebuie repartizat pentru un asemenea eveniment.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Vroiam să mă leg mai întâi de un aspect procedural prin faptul că văd că se insistă pe această metodă de a se introduce pe ultima sută de metri diverse. Începând de la punctul trei, patru și cinci nu au fost în atenția comisiei. Vă spun de acum că au fost doar două puncte la comisie. Legea spune clar, la art.45 că trebuie să existe avizul comisiei de specialitate. Din moment ce nu le-am văzut nu aveam cum să dăm aviz favorabil sau nefavorabil. Încă de prima dacă când ne-am întâlnit aici în prima ședință am spus că nu este corect această procedură. Este nelegală și văd că se abuzează de ea. Eu vroiam să vă rog ca aceste trei puncte să fie trecute pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare pentru a respecta astfel legea. Tot Legea nr.215 spune foarte clar când materialele pot să nu treacă prin comisii și anume: în situația ședințelor extraordinare și în situația forței majore. Nu cred că este o situație de genul acesta și suntem într-o ședință ordinară în care mai urmează încă două puncte destul de sensibile: cel legat de achiziționarea de servicii juridice și cel legat de APAVIL. Se merge iar pe iuțeala de mână și nebăgarea de seamă. Mi se dă acum acest punct -D6 pe care nu am cum să îl verific, unde să mă duc să văd dacă este legal. În consecință eu mă voi abține de la votarea acestor materiale pentru că nu le-am avut nici în comisie.

Domnul primar Emilian Frâncu: Anul trecut, vă reamitesc, s-a făcut pentru prima oară în România o sărbătoare specială la Râmnicu Vâlcea. Am ieșit pe toate posturile de televiziune naționale cu această imagine de oraș care serbează pe Sf. Andrei, care îi reamintesc domnului Constantinescu pentru că poate a uitat sau poate nu știe că este patronul spiritual al României. Deci, este elementul prin care noi ne definim spiritual și Sf Andrei este cel dintâi chemat dintre apostoli și a propăvăduit aici în România noastră și putem să ne mândrim și noi spre exterior că suntem popor născut creștin, apostolic. În al doilea rând, este o perioadă de bucurie în care copiii și de Moș Nicolae și de Moș Crăciun primesc cadouri, eu aș vrea ca râmniceni care au destule probleme și necazuri în restul timpului să găsească în această perioadă în centrul orașului, la km 0 acea oază de frumusețe, de liniște și elementul care să îi adune. Reușisem să fac acest lucru la noi, aici, la Râmnic, ca cetățenii să vină și să se simtă bine în zona centrală a orașului. De asemenea, vă reamintesc că anul trecut, dacă vă veți uita, exact această sumă a fost cheltuită de municipalitate pentru că avem rezerve în acest domeniu la punctul respectiv de organizare de evenimente artistice, culturale și de divertisment, tocmai pentru a putea ca și aici și la sfârșitul anului să organizăm pe lângă focul de artificii necesar și lucruri deosebite. Eu vă spun că Primăria nu are un compartiment specializat în acest domeniu. Iertați-mă chiar nu avem pe nimeni în acest domeniu specializat. Este o zonă gri a Primăriei și poate ar trebui cumva să o dezvoltăm cu oameni care să aibă o pregătire de specialitate. Atunci eu cred că este mult mai important să asigurăm participarea unor formații deosebite de muzică religioasă, de muzică populară, de muzică ușoară și cetățenii Râmnicului să se simtă bine, să se simtă acasă 5-6 zile în zona aceasta, urmând ca să mai fie momentul Revelionului, care tradițional iarăși este un moment în care cu toții ne bucurăm. Am vrut să vă explic că nu există nimic spectaculos și nimic în afara unor reguli sau lucruri pe care le-am făcut și le-am făcut bine până acum.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Am vrea să fim bine înțeleși. Ne dorim să facem aceste sărbători, numai modalitatea prin care o faceți prin atragerea unui partener pt care s-au purtat foarte multe discuții, dorim să fie gândită altfel. Și eu susțin cu colegii că nu este o urgență. Ne putem întruni într-o ședință cât de repede. Poate vine și domnul secretar.

Domnul primar Emilian Frâncu: Doar o mică completare. Este necesar din punctul meu de vedere ca să pregătești o astfel de acțiune. În momentul în care își vin trupe de mare forță cu bani puțini și dacă vă veți uita la progamul acela nu cred că veți putea găsi vreo hibă în alcătuirea lui pentru că m-am ocupat personal, de data aceasta, ca să nu mai existe discuții că cineva ar putea să fie adus aici și să nu fie de mare valoare. Și din Transilvania și din București și de peste tot sunt aduse elementele de valoare care să bucure sufletul râmniceanului. Deci, nu cred eu că acest lucru este un impediment. Artiștii au nevoie de acel avans ca să vină pe sume mici într-un oraș și cu o lună înainte ca să poți să-i angajezi. Dacă îi lași pentru atunci cu 3-5 zile înainte, jumătate din valoarea spectacolului se poate diminua.

Domnul consilier local Persu Mihai: Trebuie să recunosc că sunt într-o mare dilemă. Deci, ne prezentați deja un program artistic al acestor zile cu artiștii pe care ni i-ați prezentat și nu înțeleg care este rolul acestei societăți comerciale care să vină să ne spună că acești artiști vor fi aduși sau ce?

Domnul primar Emilian Frâncu: Da. Poate să-i aducă pe acești artiști la niște prețuri foarte mici pe care eu, Emilian Frâncu, nu aș putea să-i aduc. M-ați înțeles? Aici e toată problema.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi zilei de “Sfântul Andrei”, a Zilei Naționale a României și a Zilei de “Sfântul Nicolae”, în forma prezentată de executiv.

Domnul Voicu Marius Iulian a solicitat să se supună aprobării propunerea dânsului privind analizarea acestor puncte la o ședință extraordinară.

Doamna președinte de ședință informează că s-a votat ordinea de zi și se va merge pe aceasta.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi zilei de “Sfântul Andrei”, a Zilei Naționale a României și a Zilei de “Sfântul Nicolae”, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 5 voturi “pentru”, 5 voturi “împotrivă” ( următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) și 12 abțineri ( următorii consilieri locali: Olteanu Marin, Gherghinaru Ion, Cocoș Vasile, Mihăilescu Gheorghe, Amza Valeru, Dobrete Adina Florentina, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Bobeanu Maria, Nuică Ionuț Eduard, Țârdea Dumitru, Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi zilei de “Sfântul Andrei”, a Zilei Naționale a României și a Zilei de “Sfântul Nicolae”, în forma prezentată de executiv.

La subpunctul patru sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2013.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din 5 iulie 2013 de completare a hotărârii nr. 298/147/2012.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Rămân la opinia exprimată atunci când s-a aprobat această hotărâre de consiliu local că este mai legitim ca 23 de consilieri locali să hotărască cine sunt reprezentanții în consiliul de administrație decât un singur consilier să hotărască în numele tuturora, drept pentru care propun respingerea acestui material.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Din câte știu este contestată hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de la APAVIL de către ADI APA Vâlcea. Era discuția pentru desemnarea unui singur membru în C.A. respectiv domnul Popescu Vasile care ar deveni al treilea funcționar public.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Noi nu punem în discuție Hotărârea 6 a AGA din 24 mai 2013. Noi punem în discuție Hotărârea Consiliului Local nr.151/2013 prin care aceasta a venit după adoptarea Hotărârii 6 a AGA cu propunere de modificare. S-a venit cu o propunere de modificare, care în conformitate cu cele două informări pe care subsemnatul le-a făcut în calitate de reprezentant al dvs. și al consiliului local în AGA la APAVIL, hotărâre care nu poate fi pusă în aplicare întrucât domnul Popescu vasile era al treilea funcționar public. Deci, este logic să revocăm această hotărâre de consiliu local.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2013.

Întrunind 9 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Olteanu Marin, Gherghinaru Ion, Cocoș Vasile, Mihăilescu Gheorghe, Amza Valeru, Dobrete Adina Florentina) și 7 abțineri (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin, Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2013.

La subpunctul cinci sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/3013 de aprobare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42 din 2013 care va avea următorul conținut: ”Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea de 31.935,8747 mii lei cu TVA, respectiv 7.344,7885 mii euro cu TVA, din care C+M-21.193,0049 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,0841 mii euro cu TVA, conform devizului general actualizat”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/3013 de aprobare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Întrunind 21 voturi « pentru » și o abținere (consilier local Voicu Marius Iulian) se aprobă modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2013, care va avea următorul conținut:

Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea", la valoarea de 31.935,8747 mii lei cu TVA, respectiv 7.344,7885 mii euro cu TvA, din care C+M - 21.193,0049 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,0841 mii euro cu TVA, (prețul a fost calculat la cursul euro din data de 21.01.2013), conform devizului general actualizat anexă la prezenta hotărâre”.

Începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2013 se revocă.

La subpunctul șase sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare, pentru dosarele cu grad mare de dificultate și care prezintă un interes deosebit pentru autoritatea locală, precum și pentru situațiile în care răspunderea este penală.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune achiziționarea unui serviciu juridic de asistență și/sau reprezentare a municipiului în dosarele cu grad mare de dificultate, mai ales cele care se judecă în primă instanță la instanțele din afara județului, cum ar fi plângerile aflate acum la Judecătoria Sectorului 1 București, dosare care vizează insolvența societății Urban S.A., dosarele având ca obiect corecții financiare sau alte situații litigioase apărute în implementarea proiectelor cu finanțare europeană, precum și în cazurile în care sunt formulate plângeri penale împotriva salariaților din cadrul apartului de specialitate al primarului pentru pretinse fapte de natură penală, săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Doamnă președinte, așa cum este materialul prezentat, în raport am rămas stupefiat de unele noțiuni punctuale și chiar și în proiectul de hotărâre deja redactat. A existat la un moment dat un contract cu o casă mare de avocatură și care a expirat, dar în momentul în care vedem că, pe lângă multe aspecte solicitate referitoare la problemele legate de Urban la Tribunalul București, apar și plângerile contravenționale aflate la Judecătoria Sectorului 1 despre care nu știm nimic. Cel puțin grupul nostru de consilieri PDL ncunoaște doar problema strict a URBAN-ului, vedem că proiectul de hotărâre este deja redactat și face trimitere în mod expres cazuri în care sunt formulate plângeri penale împotriva salariaților pentru pretinse fapte de natură penală. Ca atare, se menționează că achiziția serviciului prevăzut va fi făcută de către primarul municipiului. Aș vrea să fie lucrurile foarte transparente și punctuale pentru ce este necesară achiziționarea acestui serviciu de asistență și consultanță juridică în condițiile în care Primăria are deja 6 juriști. De ce nu pot să asigure juriștii pe care îi are primăria sau avem surpriza așa cum am citit în presă că primăria a încheiat un contract gen CET Govora cu casa de avocatură de nu știu câte miliarde? Mulțumesc.

Domnul primar Emilian Frâncu: De data aceasta am să vă dau un răspuns un pic mai tranșant pentru că deja simt că uneori tupeul este cel care generează astfel de clipe pe care nu mi le doresc. Dragă domnule Grig, vreau să spun că Râmnicu Vâlcea, municipalitatea și noi toți plătim vreo 200 de miliarde de lei datorită incompetenței unor domni care au fost înaintea mea pe acest scaun și altor cetățeni care au făcut niște contracte proaste. Corecții de peste 200 de miliarde de lei. Aceste corecții noi încercăm să nu le plătim din buzunarul cetățeanului ci încercăm să ne salvăm. Nu avem suficienți juriști pregătiți pe această speță, pe acest domeniu ca să poată susțină la București, unde există, știi foarte bine, niște cutume care presupun să cunoști, să ai un lobby, să fii cunoscut în zona respectivă pentru a putea a avea o documetație completă din punctul acesta de vedere. Inclusiv domnul director Cazan mi-a cerut în mod expres ca să-i ajut cu o astfel de situație. Cum? Firma care se ocupa înainte de probleme similare avea niște costuri foarte mari. Ne-am gândit că este bine să ne rezolvăm aceste chestiuni totuși cu firme cunoscute dar care să ne poate scăpa de aceste penalizări. Dar, vreau să-ți mai spun ceva că te interesează zona penalului. Deci, află de la mine că poate nu cunoști că sunt vreo patru cazuri în primărie unde sunt procese penale pe rol în care tocmai datorită acelor modalități ciudate în care s-au încheiat contractele înainte acum 2 ani, acum 3 ani, acum 5 ani. Sunt cauze în care funcționari ai Primăriei sunt în proces penal și noi nu putem, noi ca și juriști, să ne implicăm pentru că poate și juriștii noștri la un moment dat au dat niște avize într-o direcție sau alta și atunci ar fi o incompatibilitate. Deci, pentru aceste două tipuri de spețe am considerat că este nevoie să avem un contract de tipul acesta. Nu vreau să intru în detalii, dacă dorești în particular îți pot spune mult mai multe și îți fac și un material scris pentru acest lucru să poți să ai convigerea că Emilian Frâncu nu vă propune lucruri care să stea în picioare.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu am fost în instanță și am văzut activitatea juriștilor din Primărie și nu cred că sunt nepregătiți.

Domnul primar Emilian Frâncu: Nu am spus așa ceva.

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian: Nu sunt bine pregătit în acest domeniu și îmi cer scuze, dar vreau să-l întreb pe domnul Grig Crăciunescu dacă știe

care este diferența dintre un jurist și un avocat atunci înseamnă că a înțeles materialul și necesitatea acestui serviciu. Mulțumesc frumos.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Vă voi răspunde care este cauza cu iz penal pentru care se face trimitere. Nu am văzut niciun fel de corectare sau comentariu cu privire la corecțiile financiare, deși există o hotărâre de guvern și banii vin de la Guvern. Singurul lucru la care m-am referit este izul penal care este inserat într-o hotărâre de consiliu local.

Domnul primar Emilian Frâncu: Dacă sunt procese penale, eu ce să fac?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Care sunt acelea?

Domnul primar Emilian Frâncu: O să le afli în scris...

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: În principiu apreciez că nu putem să aprobăm ca și consiliu local contracte nelimitate. Eu aș merge pe ideea simplă ca fiecare caz în parte, punctual, prezentat în consiliul local și de ce se adoptă varianta cu o casă de avocatură ca să putem aproba fiecare speță în parte. Având în vedere că avem o Direcție Juridică și întradevăr susțin că nu se poate ocupa aceasta de cazurile respective și o casă de avocatură pentru că sunt spețe speciale dar pe fiecare caz în parte. Poate ar fi bine pentru cetățenii municipiului să știe procesele în care suntem implicați și poate și cauzele pentru care am ajuns acolo.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Eu propun să ne reprezinte domnul Iulian și nu mai avem niciun fel de problemă.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Sunt incompatibil...

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Nu cred că trebuie să glumim pe tema aceasta.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Un lucru vreau să remarc pacifismul propăvăduit de dumneavoastră a durat doar o singură ședință de consiliu local. Iarăși ați început să ne jigniți. Din incompetenți nu ne-ați scos. Eu speram din partea dumneavostră la o altă atitudine. Nu pot să vă spun că am fost naiv și am crezut în semnele dumneavoastră de disponibilitate la eleganță. Poate sunt naiv și încă mai cred. Iau totul ca pe un accident dar, totuși, jignirile rămân. Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință a întrebat de prezența în sală a domnului Cazan Petre directorul Direcției Juridice dar acesta nu se află în sală pentru a prezenta detalii suplimentare.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare, pentru dosarele cu grad mare de dificultate și care prezintă un interes deosebit pentru autoritatea locală, precum și pentru situațiile în care răspunderea este penală.

Întrunind 9 voturi „pentru” și 13 abțineri (următorii consilieri locali: Olteanu Marin, Gherghinaru Ion, Cocoș Vasile, Mihăilescu Gheorghe, Amza Valeru, Dobrete Adina Florentina, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie, Mușat Constantin, Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) nu se aprobă proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare, pentru dosarele cu grad mare de dificultate și care prezintă un interes deosebit pentru autoritatea locală, precum și pentru situațiile în care răspunderea este penală.

Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR MUNICIPIU,

Florentina Adina DOBRETE             jurist Toma MIHĂESCU

Red. R.M.

1 ex.