Proces verbal din 28.03.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 28 martie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 28 martie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 986 din 22.03.2013, conform articolului 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, la care participă: domnul primar Emilian Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 22 cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 22 de consilieri din cei 23, lipsind domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian -plecat în delegație. În continuare, domnia sa declară legal constituită ședința de astăzi și prezintă procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 26 martie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării și se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 26 martie 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2013.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru contul „50.04” deschis pentru operațiunile de plăți directe care se acordă în agricultură pe anul 2013.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare efectuare plăți din bugetul local.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță și reprezentare încheiat cu Societatea de Avocatură “Boștină și Asociații”.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a 14 blocuri, precum și a indicatorilor tehnico-economici.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44/2013 referitoare la preluarea în administrarea a albiei râului Olănești.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea concursului cu tema “Împreună pentru un oraș mai curat”.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor artere de circulație în cartierul Goranu - municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Baroul Vâlcea.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind rezultatele finale ale evaluării managerilor instituțiilor de cultură pentru anul 2012 subordonate Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv Filarmonica Ion Dumitrescu și Teatrul municipal Ariel.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013”.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea și aprobarea obiectivelor și bunurilor din Râmnicu Vâlcea pentru care va fi asigurată paza de către Poliția Locală.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului nr. 375 din 23.12.2010 referitoare la închirierea unei construcții - Coș fum PT 35.

 • 19. Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012.

 • 20. Diverse.

 • - subpunctul 1- Raport și proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2013 în ceea ce privește taxele extrajudiciare de timbru reglementate de Legea nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare.

 • - subpunctul 2- Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pentru anul 2013.

 • - subpunctul 3- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/12 august 2011, referitoare la asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localitățile din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea.

 • - subpunctul 4- Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2013.

 • - subpunctul 5- Raport și proiect de hotărâre privind valorificarea materialului lemnos rezultat în urma defrișării vegetației forestiere de pe terenul proprietatea municipiului, afectat de realizarea obiectivului de investiții “Prelungire B-dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67”.

 • - subpunctul 6- Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A.

 • - subpunctul 7- Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.

 • - subpunctul 8- Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Cascia - Republica Italiană.

 • - subpunctul 9- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012 referitoare la revizuirea Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Domnul primar Emilian Frâncu anunță retragerea punctului șase:” Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a 14 blocuri, precum și a indicatorilor tehnico-economici” din ordinea de zi, deoarece mai sunt de făcut clarificări cu asociațiile de proprietari privind eficiența energetică.

Nemaifiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării ordinea de zi și, cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă ordinea de zi a ședinței de astăzi cu modificarea propusă.

În continuare se trece la analizarea punctelor de pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate : « Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea bugetului municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, cu o valoarea totală de 210.450.000 lei -la partea de venituri si 210.450.000 lei-la partea de cheltuieli”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte, domnule primar, fundamentarea și prognoza bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 nu este relevantă din mai multe considerente. Există în documentație prognoza la partea de venituri din ce se constituie și care sunt acestea, dar capitolul referitor la partea de cheltuieli a bugetului nu este sustenabil din cauza veniturilor. Am susținut acest lucru și la momentul în care dumneavoastră ați propus spre aprobare exproprierile privitoare la bretelele de legătură la pasajul denivelat pentru bulevardul Tudor Vladimirescu. Ar fi unul din considerente unde sunt câteva milioane de euro care trebuie găsite ca sursă directă în bugetul local și la momentul de față văd că nu ați identificat o altă sursă de finanțare. Am stabilit atunci sau cel puțin am semnalat la acel moment faptul că este exclusă utilizarea unor alte forme de împrumut ale municipalității. Mă refer aici la credite bancare. Pe de altă parte există multe alte cheltuieli pe care eu personal nu le consider oportune printre care aș menționa o sumă de aproximativ 44 miliarde lei vechi, respectiv circa 1 million de euro sumă destinată pentru cheltuieli cu studii de prefezabilitate și cheltuieli de proiectare. Sper să nu ne întoarcem la o perioadă cu foarte mulți ani în urmă când s-au făcut studii de fezabilitate, banii au rămas îngropați și mai departe nu s-au finalizat acele proiecte de investiții.

Domnul primar Emilian Frâncu : « Unde ați văzut că e o sumă mult prea mare ? Nu este 44 miliarde ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Aveți în buget prevăzut ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Poate 4 miliarde ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Proiectarea pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, prefezabilitate a proiectelor și a altor studii aferente la Cap.4 din bugetul reprezentând o sumă de 4.346.670 lei, cheltuieli cu proiectare cuprinse în bugetul pentru anul 2013 .Sunt. Nu discutăm putem lua în calcul și majorarea de capital pe care o sugerați pentru Piețe Prest SA prin achiziția unor mijloace fixe. Nu contest, nu contest oportunitatea achiziționării mijloacelor fixe : buldoexcavator, masină de curățat, de deszăpezit ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Da sunt, sunt la dotări nu le mai citiți că le avem ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Nu permit să fiu întrerupt domnule consilier Matei, cu toate acestea există semnale foarte clare că datorită anului dificil care se prognozează 2013 așa cum afost și anul 2012, sursele care stau la baza consolidării veniturilor proprii ale administrației publice locale nu sunt identificate într-o măsură potențială care să permită realizarea proiecției bugetului pe care dumneavoastră în supuneți astăzi în plen pentru a fi aprobat. Ca tare, echipa de consilieri PDL va vota împotriva bugetului în varianta propusă de executiv ».

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș : « Anul 2012 - bugetul estimat a fost de 202 milioane, da ? Dumneavoastră propuneți un buget acuma în an de criză, un an mai greu decât anul 2012 propuneți un buget de 210 milioane, mai mare cu 8 milioane în condițiile în care economia județului Vâlcea e în colaps și nu mă feresc să spun acest lucru a spus-o și colegul dumneavoastră de alianță domnul Sorin Frunzăverde și a fost mustrat pentru asta, dar eu consider că ăsta este adevărul și trebuie să îl spunem oamenilor. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Altceva a spus ».

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș : « De asemenea, nu pot să nu vă mai atrag încă odată atenția amical, colegial, că în buget ați prevăzut o sumă cam mare de 80 miliarde pentru soft-uri și programe de calculator.. Suntem totuși o primărie de oraș cu 100.000 de locuitori. Nu cred că suntem sediu NASA. Nu știu dacă trebuie să ne informatizăm de 80 miliarde lei. Uitați-vă, vă rog, pe lista de investiții. De asemenea, aveți pe lista de dotări, la care dumneavoastră ați făcut referire puțin mai devreme, o platformă cu mecanism de ridicare. Am căutat și eu iar valoarea ei reală este de 50.000 euro iar dumneavoastră ați listat-o la 100.000 euro. De asemenea, o autospecială de măturat 10 miliarde de lei mi se pare foarte mult. Nu știu ce marcă este, nu mă pricep și de asemenea am căutat alternative și am găsit mult mai ieftine. Pasarela de la Râureni are prevăzută în dreptul ei suma de 20 miliarde lei vechi, în ideea în care podul de pe Morilor, o traversare de peste 70 de metri a costat aproximativ la fel. Sunt multe lucruri cu care nu suntem de acord. De asemenea, nu știu dacă pasajele acestea subterane pe care le propuneți dumneavoastră se justifică. La strada Dacia avem o traversare a unei străzi cu o bandă pe sens mai mult coborâm decât traversăm, în ideea în care la Piața Romană sunt 3-4 benzi pe sens și totuși nu avem subtraversare. Aș vrea să vă mai gândiți. Remarca mea nu cred că este una răutocioasă, este colegială. Pe lângă sumele nerealiste, de asemenea, am atras atenția că valoarea bugetului, după părerea mea nu este una corectă. De asemenea, dacă îmi amintește colegul meu, îmi notasem la Grădinița de la Colonie1,5 milioane lei. Bunica mea locuiește la Colonie. E nevoie de o grădiniță acolo dar haideți să căutăm un proiect pentru că Ministerul Educației are proiecte standard, economisim cel puțin un miliard de acolo. Să nu mai cumpărăm proiectarea, să luăm un proiect gata finalizat de la Ministerul Educației. Da, 15 miliarde lei în ideea că de la Toți Sfinții a fost 17 miliarde. E binevenită ideea, o susținem dar ,haideți să găsim o variantă mai economică ».

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan : « Domnule Constantinescu, la Toți Sfinții înmulțiți cu 2.. .».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Vă rog să cereți cuvântul. »

Doamna consilier local Preda Maria : « Cetățenii și copiii de acolo nu merită o grădiniță nouă ? »

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru : « Am o rugăminte la dumneavoastră. Deci, vă rog să nu intrați în dialog. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Nu suntem la conveția PDL aicea. Vă rog frumos, e ședința Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Deci, este nevoie de grădiniță repet numai că eu cred că putem să facem niște economii și chiar să realizăm una nouă sau o extindere cu banii aceștia. Asta este remarca mea și cred că este de bun simț ».

Domnul consilier local Vîrlan Eduard : « Eu cred că colegii de la PDL sunt încă marcați de eșecul pe care l-au avut la convenția care au susținut-o wekend-ul trecut când candidatul/candidata susținută de organizația municipală și județeană Vâlcea nu a ieși pe locul I. Aș vrea să le reamintesc că o parte din prognoza acestui buget li se datorează și lor când anul trecut, în prima jumătate știu cum au condus acest oraș și cu ce au lăsat acest oraș. Eu cred că domnul primar și cu executivul cu cei doi viceprimari din prea mult bun simț nu v-au spus tot ce ați lăsat și ce datorii. Încercăm să remediem aceste lucruri. Încercăm să facem grădinițe în toate zonele acestui oraș. Colonie Nuci aparține orașului Râmnicu Vâlcea și ei plătesc taxe și impozite și trebuie să le asigurăm condiții și copiilor de acolo pentru că și copiii de acolo sunt și copiii noștri. Si așa trebuie să-i considerăm. In afară de faptul că ați contestat niște sume, nu ați venit cu nimic concret cum vom face economii. Gândiți-vă, că, da vom găsi un proiect, vom lua proiectul de la Invățământ și vom face o economie dar sunt rectificări. Știți că vor fi nenumărate rectificări în anul 2013. Mai am și eu o rugăminte, filmați-i pe dânșii că de aia au cuvântul, lăsați-mă pe mine. Deci, dacă aveți ceva concret, constructiv vă rog să luați cuvântul, dacă nu nu că ne-am săturat, vă rog frumos. Mulțumesc ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Eu văd și sunt surprins așa când unii oameni care nu se pricep să citească foarte bine un buget își aleg o porțiune și vorbesc neapărat despre ceva ca să se vadă la televizor. Noi garantăm acest buget și sustenabilitatea cheltuielilor prin surse atrase, în mod deosebit ne orientăm și către surse atrase pentru că nu ne bazăm numai pe impozite și taxe așa cum au făcut cei care au condus până acum primăria. Dar, dacă vă mirați dumneavoastră, să știți că achizițiile care se vor face, se vor face la prețurile reale. Dotările sunt maxime și de aceea se pun în buget utilaje cu dotări maxime, dar bineînțeles că în funcție de banii pe care îi vom avea la data respectivă vom renunța la anumite dotări. Un asemenea utilaj poate să fie și de 200.000 euro dacă are tot felul de schimbătoare, de mătur, măturici, accesorii. Dweci, în varianta cheală costă întradevăr cât ați spus dumneavoastră iar în varianta maximă, maxim dotată, full, ca să spun așa costă întradevăr cât este pus în buget. Cu siguranță că nu considerăm toate dotările necesare, respectiv aer condiționat sau geamuri colorate, dar vă garantez că va fi prețul corect la licitație și mă forțați să spun -nu cum s-a întâmplat până acum- și o pot dovedi cu acte. Vă garantez că bugetul este foarte corect construit și vă garantez că va fi executat foarte corect. »

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : « Din punctul meu de vedere ar trebui să gândim constructiv în consiliul local și de aia vroiam să-i întreb pe colegii de la PDL cărora le respect punctul de vedere, dacă există o alternativă ? Adică aveți un buget alternativ pe care să-l putem vedea și să apreciem dacă e mai bun sau mai... Există așa ceva ? Măcar un proiect dacă nu un buget. »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Dacă îmi permite, domnule Voicu, cer permisiunea președintelui de ședință, dacă vă uitați bine pe lista de investiții sunt și lucrări care se continuă, deci sunt începute de vechea administrație și se continuă acum. Cred că e normal să fie așa, dar eu nu am contestat niciodată pasarela de la Râureni. Vă spun că este necesară dar nu la valoarea de 20 miliarde lei cât a costat podul din zona Morilor ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Nu. Podul din zona Morilor. ..Numai o secundă vă rog. Podul din zona Morilor este construit de RAJDP și a costat 148 miliarde. Confundați cu strada Carol. Podul a costat 28 de miliarde lei. Este un proiect de buget, care după ce va fi aprobat va fi evident îmbunătățit prin rectificări și prin sursele de venit care vor apărea. De asemenea toate cheltuielile pe care noi le vom face și care sunt prevăzute acolo au fost trecute la un nivel maximal și evident că în urma licitațiilor la investiții vorbesc vor fi sume mult mai mici. Bun, dar acestea au fost datele tehnice pe care le-am avut la momentul în care am elaborat bugetul referitor la grădinița din Colonie Nuci. Știți bine că eu m-am angajat în campanie ca să fac în așa fel încât toate zonele orașului să se dezvolte la fel, deci pentru mine este chiar o mare bucurie dacă aș putea să fac în cel mai scurt timp acea investiție pe care ne-am propus-o și anume Grădinița din Colonie Nuci. Și să știți că acolo nu numai grădiniță vom face, vom amenaja și un teren de sport la școală, vom face în așa fel încât și aleile să fie următorul an asfaltate și zona respectivă să se bucure de aceleași condiții ca și centrul orașului. Referitor la auto speciala sau la mașina de măturat străzile sau aleile pe care dumneavoastră și în dezbaterea publică le-ați menționat. Vreau să vă spun că noi dorinm să avem un oraș curat. Nu putem să avem un oraș curat dacă nu avem și utilajele necesare și vă spun în mod cert pentru că am văzut mai multe cataloage la autospecială. Observați că este măturat-deszăpezit, adică ea se poate adapta prin accesoriile npe care noi le propunem atât activității pe timp de iarnă cât și activității din timpul anului. Deci, nu este strict doar un utilaj pe care noi îl achiziționăm și vom avea grijă să fie la un preț cât mai mic pentru că e licitație până la urmă și cele mai bune oferte să se încadreze probabil în aceste evaluări ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Aici la Capitolul 84.02 Pasarela supraterană, e la Capitolul transport urban poziția 44 - 20.000 lei, atât. Considerați că nu v-ați făcut de râs destul ? »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Arată că pasarela costă 20 miliarde lei ».

Domnul consilier local Persu Mihai : « Domnule primar cred că s-a trecut prea ușor peste o chestiune pe care personal nu vreau să trecem că, așa cum spune colegul Vîrlan că s-a săturat, cred că și presa și cetățenii s-au săturat de jignirile care apar în acest consiliu local. Am o rugăminte directă la dumneavoastră : temperați-vă colegii de aliantă pentru că am venit să dezbatem, am venit să ne punem să ne expunem un punct de vedere pertinent. Din punctul nostru de vedere, ori dacă mergem cu aceste jigniri în permanență, cu atitudini care nu sunt conforme cu statutul după care îl avem, cred că nu ne atingem obiectivul. Repet și fac apel la dumneavostră și este cred că a treia oară când vă rog și în mod deosebit pe cei doi colegi : domnul Vîrlan și pe domnul Matei să lase jignirile în ședințele de consiliu. Haideți să discutăm, să ne susținem ce s-a propus ».

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Domnule Mihai Persu aveți ceva legat de subiectul pe care îl discutăm astăzi ? Deci, vă rog să intrați în subiect, deci nu facem tevatură aicea. Deci, vă rog frumos. V-am spus că nu este convenția PDL. Aici este ședința Consiliului Local unde dezbatem bugetul public. Deci, vă rog foarte frumos... ".

Domnul consilier local Persu Mihai : « Vă rog să rețineți că în condițiile în care nu suntem agreați în ședințele de consiliu o să ne retragem pur și simplu și vă lăsăm să faceți ședința ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Îmi pare rău, că și eu am trecut prin ceea ce treceți dumneavoastră acum, adică prin opoziție. Știu că e greu de suportat, mai ales când aveați o majoritate de 16 consilieri. Dumnveavoastră domnule Persu nu ați prins momentul. Cu două treimi nu aveați treabă, nici la buget. Nici măcar nu m-ați lăsat să vorbesc la buget pentru că aveați 16 voturi și trecea. Știu că e greu. Vă este greu chiar foarte greu mai ales pentru cei care s-au învățat cu asemenea majoritate. Eu sunt de data aceasta în locul celor/celui care trebuie să apăr munca unor oameni, care de o lună-două luni de zile încearcă să cumpănească cât mai bine niște cifre din bugetul local și mă deranjează când dumneavoastră aruncați cu noroi pur și simplu necitind nici măcar sumele bine. De la 20.000 lei citiți 20 miliarde. Păi despre ce respect vă așteptați să fie vorba fraților ? Fac și eu appel la cei care nu sunt de acord cu injuriile deplasate din consiliu, dar trebuie să înțelegeți când apărăm munca celorlalți eu sunt în postura de a apăra munca colegilor și o voi face de fiecare dată chiar dacă dumneavoastră nu-mi dați voie. Mulțumesc. »

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : «Doamnelor și domnilor consilieri, după cum știți orice buget e din două părți. Se estimează bugetul de venituri care niciodată nu va fi ceea ce s-a estimat -va fi mai mult sau mai puțin- urmând a fi făcute rectificări. În raport de estimările bugetului de venituri se stabilesc și cheltuielile care nu pot depăși estimările de venituri. Dar nu spun o noutate și rectificări au fost în toate mandatele și în toți anii bugetari că la sfârșit primărie trebuie să încheie bugetul cât de cât apropiat veniturilor și cheltuielilor pe anul bugetar respectiv. Așa că nu putem spune apriori un buget este excelent sau că un buget este prost făcut. Bugetul așa a fost gândit el. S-au stabilit niște obiective, sunt niște priorități în cheltuirea veniturilor de funcționare a instituțiilor, a învățământului, a sănătății ș.a.m.d. Sunt prezentate în materialul de buget. Ce am observat eu ? În bugetul de cheltuieli sunt foarte multe lucrări pe lista de investiții bugetate cu sume modice. Acuma poate fi interpretat și ca fiind diletantism, dar eu nu-mi permit să fac așa ceva sau poate fi interpretat ca o măsură de prevedere să fie bugetată lucrarea cât de cât ca să poată eventual începe. Dar, fiți siguri și e sigur și executivul, suntem siguri și noi că nu toate acele lucrări de investiții se vor începe și se vor finaliza. O să urmeze rectificări și nu cred că au sens aceste tamponări politice în consiliu. Dacă mai continuăm să propunem pe lista de investiții să achiziționăm și topoare să aibă fiecare consilier câte un topor. Aici trebuie să facem politica cetățenilor, a municipiului nu facem nici politica PSD-ului, nici a PNL-ului, nici a altor partide. Zic eu că de foarte multe ori trebuie să ajungem la același consens. Vă mulțumesc ! ».

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : « Mai aveam un aspect. Începusem să întreb dacă există o alternativă de ce eventual, în comisii, nu ni s-a adus la cunoștiință. Să vedem că asta este alternativa PDL și atunci vedeam că sunt anumite sume bugetate la numite poziții. Există ceva scris sau puteți să mfaceți o variantă proprie ? Dacă vedem o astfel de variantă votăm în cunoștiință de cauză ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Noi nu venim să vă propunem o alternativă. Îmi cer scuze că vorbesc, dar nu vă propunem o alternativă. Respectăm viziunea dumnealor care au majoritate și sustinem proiecte. Exact același lucru l-am spus ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Considerăm că bugetul proiectat de administrație și de executiv este sustenabil în varianta în care se retrag de la finanțare expropierile în valoare de 3 milioane de euro. Deci, ele nu se identifică cu surse din impozite și taxe locale așa cum sunt prinse acum. Dacă bugetul revine la valoarea apropiată celui din anul 2012 în care am aprobat execuția de casă cu siguranță vom vota acest buget. Suntem convinși că este sustenabil, dar am solicitat să fie identificată sursa de finanțare pentru acele expropieri, acțiune care va demara cât de curând. Nefiind identificată sursa de finanțare, banii care se vor plăti expropierilor respective se vor scoate din bugetul local, acele sume care provin din impozite și taxe locale. Nu există identificată sursa de finanțare pentru expropieri. Asta a fost propunerea noastră la solicitarea bdomnului Voicu. O alternativă pentru un buget real ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Domnule Crăciunescu, dumneavoastră sunteți în situația de a compara mere cu pere. Ați vorbit de bugetul de început. Noi vă supunem aprobării bugetul la începutul anului și dumneavoastră comparați cu bugetul anului 2012 la nivel de execuție. Pe perioada anului financiar fiscal pot să intervină niște surse atrase de la Guvern de exemplu așa cum s-a întâmplat cu ajutorul pentru căldură, cu arieratele ș.am.d. Știți foarte bine. Dacă vreți și nu țineți neapărat la acel lucru, dacă sunteți corect și bănuiesc că știți acest lucru nu puteți să comparați un buget de la început de an cu execuția anterioară și cred că v-am spus tot. Mulțumesc. »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2013.

Întrunind 17 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă”(următorii consilieri locali: Ene Gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai) se aprobă următoarele:

 • - bugetul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, cu o valoare totală de 210.450.000 lei - la partea de venituri și 210.450.000 lei - la partea de cheltuieli ;

 • - bugetul pentru anul 2013, aprobat conform prevederilor de mai sus este prezentat în structura clasificației bugetare conform anexelor, parte integrantă a acestuia, după cum urmează:

 • ANEXA 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2013 cu o valoare totală de 210.450.000 lei;

 • ANEXA 2 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2013 cu o valoare totală de 210.450.000 lei;

 • ANEXA 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013 cu o valoare totală de 7.945.000 lei, din care:

 • - 7.350.000 lei - finanțare buget de stat;

 • - 595.000 lei - finanțare din surse proprii.

ANEXA 4 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit, pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013 cu o valoare totală de 1.183.000 lei, din care:

 • - 329.000 lei - finanțare din surse proprii;

 • - 854.000 lei - finanțare buget de stat.

 • ANEXA 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 cu o valoare totală de 550.000 lei;

 • ANEXA 6 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 - total surse de finanțare, cu o valoare totală de 36.981.430 lei din care :

 • - 36.925.000 lei - finanțare din surse proprii;

 • - 56.430 lei - finanțare buget de stat.

ANEXA 7 - Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local cu o valoare totală de 25.445.900 lei din care :

 • - 15.000.000 lei - finanțare credit intern;

 • - 4.820.600 lei - finanțare nerambursabilă din excedent;

 • - 5.625.300 lei - cereri în curs de soluționare.

 • ANEXA 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 în sumă de 350.000 lei.

 • ANEXA 9 - Lista obiectivelor de investiții pe anul 2013 pentru unități de învățământ preuniversitar de stat cu o valoare totală de 12.000 lei.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013 la valoarea de 275.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - bugetele autofinanțate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale instituțiilor de cultură pentru anul 2013 se constituie din următoarele surse:

 • a) taxe și alte venituri în învățământ;

 • b) venituri din prestări servicii;

 • c) contribuție elevi și preșcolari pentru internate, cantine și grădinițe;

 • d) alte venituri din prestări servicii și alte activități;

 • -bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2013, la valoarea de 4.542.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013 la valoarea de 275.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru contul „50.04” deschis pentru operațiunile de plăți directe care se acordă în agricultură pe anul 2013».

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea bugetului pentru schema de plată unică pe suprafață-SAPS pe anul 2013 cu o valoare totală de 10.440,89 lei, atât la partea de venituri , cât și la partea de cheltuieli”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru contul „50.04” deschis pentru operațiunile de plăți directe care se acordă în agricultură pe anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă bugetul pentru schema de plată unică pe suprafață -SAPS pe anul 2013 cu o valoare totală de 10.440,89 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul în structura clasificației funcționale și economice, aprobat conform alineatului precedent, este prezentat în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobare efectuare plăți din bugetul local”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea alocării de la bugetul local de la Capitolul 67 “Cultură, recreere și religie”, a sumei de 38.000 lei”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Nuică Ionuț Eduard : « Domnule primar grupul UNPR ar dori să știe dacă aceste plăți încadrate în Capitolul 67 pot fi analizate mai în profunzime deoarece se dă curs cu foarte mare ușurință cererilor venite din parte diferitelor asociații cultural sportive. Nu am vrea ca diferitele asociații cultural sportive să devină clienți permanenți ai acestor fonduri. În al doilea rând aș dori să știu dacă cererile celor două lăcașuri de cult pot fi încadrate în Capitolul 67 ? »

Domnul primar emilian Frâncu : « Vreau să vă spun că solicitările primite depășesc cu mult suma pe care dumneavoastră ați văzut-o că este solicitată spre aprobare consiliului municipal. Avem foarte multe cereri de la majoritatea asociațiilor sportive din oraș. Există o comisie care analizează în detaliu toate aceste solicitări. Căutăm totuși să creăm un echilibru între cultură - sport - religie și vă asigur că cele două solicitări care au venit în domeniul cultelor reprezintă ceea ce noi am stabilit în regulament, respectiv cheltuieli de întreținere, de încălzire, de îmbunătățire a activității acestor lăcașuri. Am căutat să nu facem în acest moment alocări foarte mari pe acest domeniu și am căutat să fie un echilibru ».

Domnul consilier local Persu Mihai : « Întrucât nu am participat la ședința de comisie aș vrea să vă întreb referitor la acest punct la clubul sportiv Magii le alocăm suma de 3.000 lei pentru rezultatele foarte bune obținute la Powerlifting și doream să vă întreb ce înseamnă acest sport ? »

Domnul primar Emilian Frâncu : « E vorba de haltere. »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobare efectuare plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 38.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță și reprezentare încheiat cu Societatea de Avocatură “Boștină și Asociații”».

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de asistență juridică nr. 78659 din 06.08.2010 încheiat cu Societatea de Avocatură „Boștină și Asociații” și împuternicește Primarul municipiului să semneze actul adițional și să negocieze durata, obiectul și prețul contractului de asistență juridică”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : « Domnule primar, eu știu și toată lumea știe că Primăria are o Direcție Juridică, cu specialiști foarte buni care pot să reprezinte Primăria și să asigure asistența juridică în diversele procese pe care instituția le are cu terți. Sunt convins și cred cu toată puterea că o pot face cu profesionalism. Din toamna anului 2010 când s-a încheiat acest contract cu Boștină și asociații până anul trecut Primăria a achitat acestei asociații suma de 4,6 miliarde lei vechi. Mie mi se pare foarte mult. V-aș ruga să ne convingeți și pe noi de eficiența acestui contract ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Vraeu doar două argumente să vă aduc pentru că și noi am cumpănit asupra acestui aspect dacă este necesar sau nu continuăm acest contract. În primul rând știți că această firmă de avocatură se ocupă de procesul pe care noi îl avem cu Urban-ul. Este foarte bine din punctul nostru de vedere este bine să avem continuitate în acest proces pentru că oricine ar intra acum în proces ar putea să nu-l poată duce la sfârșit. El se apropie de sfârșit și este important ca să avem toate atuurile pentru că este o sumă foarte mare în joc. În al doilea rând firma respectivă ne-a trimis mai multe soluții definitive și irevocabile prin care a câștigat pentru terți(consilii județene și alte municipalități) procesele legate de corecțiile care au fost primite pe proiectele cu finanțare europeană. Pentru noi este foarte important să căutăm să apărăm interesele primăriei printr-o firmă care să aibă experiență și în acest domeniu. Eu sunt bucuros și mândru într-un fel de activitatea Direcției Juridice pe care noi o avem. Sunt colegi care au o competență recunoscută însă să știți că sunt foarte foarte multe procese poate mai mici ca dimensiuni și care trebuiesc acoperite de către cei care lucrează pentru municipalitate. Pentru situațiile extrem de importante cu sume foarte mari în joc care presupun o specializare mare eu presupun că este bine să ne apărăm cu o fimă specializată mai ales că aceste cheltuieli vor fi recuperate în momentul câștigării procesului ».

Domnul consilier Voicu Marius Iulian : « Firma de avocatură trebuie să-și ducă la bun sfârșit procesul și nu trebuie să ne facem griji din cauza cheltuielilor pentru că acestea se vor recupera. Totuși suma prevăzută în contract este foarte mare. ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Vom avea grijă să renegociem contractul. Domnul viceprimar, într-o situație similară a reușit să obțină o economie substanțială la valoarea unui contract tot așa încheiat de vechea administrație. Și aici vom căuta să reducem cât putem de mult suma prevăzută în contract ».

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : « Îmi mențin punctul meu de vedere că acest contract se poate renegocia pentru că activitatea din procesul cu URBAN-ul nu implică mult timp de alocat ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Știu că vă exprimați punctul de vedere în calitate de avocat. În opinia mea acest contract a fost încheiat puțin greșit pentru că plata se face la numărul de ședințe ceea ce nu mi se pare foarte bine și nu la câștigarea procesului. Am negociat reprezentarea în procese pentru corecțiile financiare și eu am fost de acord să iau tot această firmă printr-un act adițional, dar plata să fie la câștigarea cauzei și cu sume minime pentru deplasări în instanță și așa cum am spus cu onorariul la succes. Contractul inițial a fost încheiat la numărul de ședințe ».

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Vream să vă spun că suma de 4,6 miliarde lei s-a achitat pe parcursul celor trei ani de zile”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță și reprezentare încheiat cu Societatea de Avocatură “Boștină și Asociații”.

Întrunind 14 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali:Veteleanu Ninel Eusebiu, Bobeanu Maria, Nuica Ionut Eduard si Tardea Dumitru) și 4 abțineri (printre care următori consilieri locali: Voicu Marius Iulian, Preda Maria) se aprobă prelungirea, prin act adițional, contractul de asistență juridică nr.78659 din 06.08.2010 încheiat cu Societatea de Avocatură “Boștină și Asociații”, așa cum a fost modificat și completat prin actele adiționale.

De asemenea, se împuternicește Primarul municipiului să semneze actul adițional prevăzut la art.1 și să renegocieze durata, obiectul și prețul contractului de asistență juridică nr.78659 din 06.08.2010.

Întrucât punctul șase din ordinea de zi -Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a 14 blocuri, precum și a indicatorilor tehnico-economici- a fost retras de pe ordinea de zi, se analizează în continuare la punctul șapte din ordinea de zi: “Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unei suprafețe de 3.0 m.p. situată în Aleea Zorelelor nr. 1, bl. C 18, sc. C, ap.3 și concesionarea acesteia doamnei Drăghici Cerasela, proprietara apartamentului de la adresa mai sus menționată, în vederea amenajării unui spațiu comercial”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3,0 m.p. (suprafață rotunjită), situat în Aleea Zorelelor nr.1, bl. C18, sc.C, ap.3, identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată ;

 • - concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatului precedent, pentru proprietarul spațiului, în vederea realizării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani ;

 • - cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 3,0 m.p. vor fi suportate de către concesionar ;

 • - împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută mai sus.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea preluării efective a bunurilor aferente Bazei de Agrement Ostroveni după finalizarea procedurilor legale privind atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și Modernizare Baza de Agrement Ostroveni”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Persu Mihai : «Domnule primar aș vrea să vă adresez o întrebare referitor la acest punct de pe ordinea de zi. Cum veți rezolva din punct de vedere legal acest articol ținând cont că în ședinta din 30 ianuarie 2013 prin Hotărârea nr.13 s-a aprobat preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului de la SC Piețe Prest a bazei de agrement Ostroveni spunând la acel moment în raport că : proiectul este eligibil doar în condițiile în care se face dovada atât a dreptului de proprietate cât și a celui de administrare asupra bunului. În condițiile în care baza a fost predată către consiliul local în acest moment practic singurul care poate să administreze este Consiliul local sau DADP sau chiar un serviciu propriu al primăriei. Explicați-mi cum veț-i rezolva din punct de vedere legal acest aspect ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Tocmai aceasta este problema. Se punea problema ca după ce am transferat baza materială trebuia să transferăm și personalul. Știți foarte bine că există o organigramă impusă la nivel de municipiu pentru că ADP-ul face parte din municipiu. Avem o organigramă maximă. Prin urmare ar fi fost soluția ca să administreze în continuare SC Piețe Prest SA această bază dar în documentația pentru accesarea fondurilor europene se prevede clar că baza materială trebuie să aparțină unității administrativ-teritoriale. Am făcut această modificare pentru o perioadă determinată respectiv acest sezon pentru că până la finalizarea procedurilor de analiză a proiectului mai durează iar transferul se va face definitiv la semnarea contractului de finanțare ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule prședinte eu cred că lucrurile nu sunt destul de clare. Noi am dat o hotărâre de preluare a bazei de agrement înapoi de la Piețe Prest. Acum noi ce facem ? Venim și modificăm hotărârea de consiliu local care deja și-a produs efectul și spunem că nu mai vrem toată baza înapoi vrem doar ștrandul înapoi bși lăsăm nu știu ce bunuri care vor fi preluate peste 3 luni sau 6 luni să treacă sezonul de vară și atunci își va produce efect hotărârea care va fi propabil adoptată sau aprobată astăzi modificând-o pe cealaltă. Deci, când am fost corecți și am procedat conform legii ? Atunci când am stabilit că întreg patrimoniul de la baza de agrement revine în proprietate și în administrarea consiliului local sau când spunem că atunci am greșit și de fapt o luăm după o jumătate de an ? ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : «V-am spus că întrega bază se returnează la Piețe Prest ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : «În condițiile acestea hotărârea de consiliu local adoptată în 31 ianuarie 2013 își încetează efectul. Bănuiesc că este deja depus proiectul și ca atare cred că se produce un act ilegal ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Domnule consilier aveți o experiență, chiar așa folosiți niște cuvinte la întâmplare ? Vă rog frumos. Este foarte legal. Poate să vă răspundă domnul secretar dacă nu aveți încredere ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Am întrebat un lucru extrem de simplu și extrem de clar pentru toată lumea. Când a luat consiliul local o hotărâre corectă ? În 30 ianuarie când am readus înapoi în administrare întreg patrimoniul de la baza de agrement sau acum când vrem să reparăm ce am greșit atunci ? Pe baza acelei hotărâri din luna ianuarie care și-a produs efect a fost înaintat... »

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Pentru a încheia acest subiect în acest moemnt îl rog pe domnul secretar să ne spună temeiul legal”.

Domnul secretar Mihăescu Toma:”Nu este nicio greșală. Nici hotărârea de atunci nu a fost greșită și nici aceasta. Nu este niciun fel de contradicție între una și cealaltă. Prin prima hotărâre consiliul local a hotărât ferm ca baza de agrement să nu mai fie la Piețe Prest ci la Primărie. Ori până când se finalizează actele pentru semnarea proiectului, baza trebuie administrată. Trebuie să o facă cineva, adică trebuie să aibă cineva grijă de ea, să nu se ducă câinii acolo. Pe această perioadă consiliul local nu-și retractează dorința și voința de a o lua la Primărie numai spune că preluarea se face atunci, când încep lucrările. Nu este firesc? Este un firesc de bun simț mi se pare mie.”

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Întrunind 17 voturi « pentru » și 5 abțineri ( următorii consilieri locali : Ene Gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai) se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr.13 din 30 ianuarie 2013 de preluare în administrarea Consiliului Local a Bazei de Agrement Ostroveni cu un nou articol, art.21, cu următorul conținut:

“Art.21 Preluarea efectivă a bunurilor aferente Bazei de Agrement Ostroveni, conform articolului 2, se va face după finalizarea procedurilor legale privind atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și Modernizare Baza de Agrement Ostroveni."

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44/2013 referitoare la preluarea în administrarea a albiei râului Olănești”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea solicitării de trecere a albiei râului Olănești pe tronsonul cuprins între strada Prof. Dr. Corneliu Tamaș până la confluența cu râul Olt din administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” -Administrația Bazinală de Apă Olt în administrarea Consiliului Local pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Amenajarea și renaturarea albiei râului Olănești.”

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.44/2013 referitoare la preluarea în administrarea a albiei râului Olănești.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.44 din 28 februarie 2013 referitoare la preluarea în administrare a albiei râului Olănești, care va avea următorul conținut:

 • “ Art.1. Se aprobă solicitarea de trecere a albiei râului Olănești pe tronsonul cuprins între strada Prof. Dr. Corneliu Tamaș până la confluența cu râul Olt, identificat conform planului de situație anexat, din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Olt în administrarea Consiliului Local pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților, pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajarea și renaturarea albiei răului Olănești".

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea concursului cu tema “Împreună pentru un oraș mai curat”».

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea organizării unei competiții între asociațiile de proprietari din municipiu cu tema “Împreună pentru un oraș mai curat” ce se va desfășura în perioada 01-25 aprilie 2013 precum și aprobarea regulamentului privind organizarea concursului. Este necesar desemnarea a 3 (trei) membi ai Consiliului Local care să facă parte din Comisia pentru desemnarea câștigătorilor concursului cu tema “Împreună pentru un oraș mai curat”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru desemnarea celor trei reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din comisia pentru desemnarea câștigătorilor concursului cu tema susmenționată au fost prezentate următoarele propuneri: domnul viceprimar Matei Gigi Ion l-a propus pe domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe, domnul consilier local Boban Liviu Emil l-a propus pe domnul consilier local Vîrlan Eduard și domnul consilier local Voicu Marius Iulian a propus-o pe doamna consilier local Preda Maria Carmen. Propunerile au fost aprobate cu vot unanim

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Este binevenit concursul organizat de dumneavoastră. Ca să ne mai descrețim frunțile- probabil că acest concurs se va finalize când va veni acea auto utilitară de 10 miliarde de lei și care va curăți tot orașul.

Am apelat la populație să-și facă curat acolo unde locuiesc dar probabil că ei reușesc să finalizez până vine utilajul respective”.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Vreau să fac doar o observație și anume faptul că mi-aș dori ca toți cetățenii orașului să participle la acest concurs prin intermediul asociațiilor de proprietari. Noi ne-am gândit să premiem 55 de astfel de asociații. Deci, cred că acșțiunea desfășurându-se în jur de o lună de zile își va atinge scopul - să fie un oraș mai curat. Îi răspund domnului Constantinescu spunând că ne-am dori mai repede să vină acea autoutilitară specială pentru a avea străzi mai curate. Din păcate știți că urmează o licitație și durează în jur de o lună, o lună și jumătate și vom putea să avem și pentru piețe Prest caele utilaje moderne de care orașul are nevoie”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea concursului cu tema “Împreună pentru un oraș mai curat”, inclusiv propunerile prezentate pentru membrii comisiei.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - organizarea unei competiții între asociațiile de proprietari din municipiu, cu tema “Împreună pentru un oraș mai curat”, ce se va desfășura în perioada 01-25 aprilie 2013;

 • - Regulamentul privind organizarea concursului „Împreuna pentru un oraș mai curat”, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - în urma evaluării finale de către Comisia ce va fi numită prin Dispoziția Primarului municipiului, a activităților desfășurate de asociațiile de proprietari participante în concurs și a rezultatului acestor activități, ținând seama de criteriile de departajare stabilite prin prezentul regulament, un număr de maxim 55 de asociații de proprietari vor beneficia de premii în valoare totală de 6500 lei, constând în material dendrofloricol, scule și unelte pentru întreținerea spațiilor verzi, materiale și materiale pentru curățenie.

 • - cheltuielile aferente premiilor acordate conform alineatul precedent vor fi suportate din bugetul local, cap. 51 - Cheltuieli materiale.

 • - desemnarea a 3 (trei) membri ai Consiliului Local care să facă parte din Comisia pentru desemnarea câștigătorilor concursului cu tema "Împreună pentru un oraș mai curat", ce va fi numită prin Dispoziția Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

 • - domnul Mihăilescu Gheorghe;

 • - domnul Vîrlan Eduard;

 • - doamna Preda Maria Carmen.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor artere de circulație în cartierul Goranu -municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:«Se propune aprobarea atribuirii de denumiri a 6 (șase) artere de circulație în cartierul Goranu după cum urmează:

-Intrarea “NICOLAE BUDURESCU” ;Intrarea “ALEXANDRU DUMITRESCU COLȚEȘTI”;

-Intrarea “NICOLAE POPESCU REBUS”;Intrarea “MARIN TRINCĂ”; Intrarea “SICĂ ALEXANDRESCU”;Intrarea “ION CONEA”. Acestea au primit avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Vâlcea. Celelalte 5 (cinci) artere de circulație din proiectul de hotărâre nu au primit aviz, urmând ca pentru acestea să se stabilească denunirile într-o ședință ulterioară a Consiliului Local».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor artere de circulație în cartierul Goranu - municipiul Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - atribuirea denumirii Intrarea “Nicolae BUDURESCU” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (intre nr.26 si nr.26C), spre est, pana in taluzul terasei superioare;

 • - atribuirea denumirii Intrarea “Alexandru Dumitrescu COLTEȘTI” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (intre nr.34B si nr.36), spre est pana in taluzul terasei superioare;

 • - atribuirea denumirii Intrarea “Nicolae POPESCU REBUS” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (intre nr.38 si nr.40), spre est, pana in taluzul terasei superioare;

 • - atribuirea denumirii Intrarea „Marin TRINCĂ” arterei carosabile cu delimitarea: ramificatie din intrarea Nicolae POPESCU REBUS, spre est, pana in taluzul terasei superioare;

 • - atribuirea denumirii Intrarea “Sică ALEXANDRESCU” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (intre nr.44 si nr.48), spre est, pana in taluzul terasei superioare;

 • - atribuirea denumirii Intrarea “Ion CONEA” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (nr 99-103), spre nord, până la dig UHE Nord;

 • - Cele 6 (șase) artere carosabile sunt reprezentate grafic în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Baroul Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea Acordului-cadru de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Baroul Vâlcea în vederea orientării cetățenilor care se confruntă cu o problemă care implică aspecte de natură juridică care nu pot fi soluționate de către funcționarii cu specialitate juridică din cadrul aparatului de specialitate al primarului. În cadrul acestui parteneriat avocații selectați de către Baroul Vâlcea vor asigura consultanță juridică gratuită. Municipiul va asigura logistica necesară (spațiu, calculator,telefon etc.)”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna consilier local Ene Gabriela Ana : « felicit pe domnul primar pentru inițiativă și pentru că există un parteneriat între Arhiepiscopie, Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe, Inspectoratul Școlar, aș proune ca alături de discuțiile strict legate de legile fondului funciar, de restul problemelor să existe și un avocat specializat pe dreptul familiei care să poată acorda asistență femeilor și copiilor pe baza acelor probleme legate de violența în familie. Zic eu că este foarte, foarte important. Deci, dacă s-ar putea completa cu un paragraf în acest sens. »

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe : « Este luat în considerare. In discuția pe care am avut-o cu partenerii noștri și acest aspect îl avem în vedere și mulțumim că îl susțineți ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Voiam să spun că ideea mi se pare de bun augur și cred eu că se poate implementa. Vreau să vă spun că în urma unei vizite pe care am primit-o din partea unei delegații din Franța a apărut această idee de justiție de proximitate. Discutând cu doamna Livescu care este președinta Baroului Vâlcea am pus bazele acestui proiect pe care noi credem că îl putem implementa foarte repede în beneficiul cetățeanului. Proiectul într-o lună de zile poate să fie deja operativ ».

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian afirmă după comunicarea acestei hotărârii ea va intra în vigoare imediat și va deveni operațională această asistență juridică.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului - cadru de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Baroul Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - Acordul - cadru de parteneriat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Baroul Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - împuternicirea primarului municipiului să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la alineatul precedent și să negocieze activitățile ce se vor desfășura în cadrul acestui parteneriat.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind rezultatele finale ale evaluării managerilor instituțiilor de cultură pentru anul 2012 subordonate Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv Filarmonica Ion Dumitrescu și Teatrul municipal Ariel”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:” Se propune aprobarea rezultatelor finale ale evaluării pentru anul 2012 a managerilor instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Local- Filarmonica Ion Dumitrescu și Teatrul municipal Ariel”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rezultatele finale ale evaluării managerilor instituțiilor de cultură pentru anul 2012 subordonate Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv Filarmonica Ion Dumitrescu și Teatrul municipal Ariel”.

Cu vot unanim se aprobă rezultatele finale ale evaluării pentru anul 2012 a managerilor instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Local, respectiv Filarmonica “Ion Dumitrescu” și Teatrul municipal “Ariel”, după cum urmează:________________________

Nr. crt.

Institutia de cultură

Manager

Nota obtinută pentru etapa I

Nota obținută pentru etapa II

Nota finală

1.

Filarmonica     Ion

Dumitrescu

Ștefănescu

Mihail

10

10

10

2.

Teatrul municipal

Ariel

Migleczi Doina Eugenia

10

10

10

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, în sensul transformării a două posturi din gradul profesional debutant în gardul profesional asistent”.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, începând cu data de 01.04.2013, după cum urmează:

 • - 1 (un) post de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Achiziții Publice se transformă în funcție publică definitivă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent;

 • - 1 (un) post de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției Resurse Umane - Biroul Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor se transformă în funcție publică definitivă de inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Consecință a prevederilor alineatului precedent se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea “Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013”».

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea ”Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea “Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013”.

Cu vot unanim se aprobă « Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Râmnicu Vâlcea » pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea obiectivelor și bunurilor din Râmnicu Vâlcea pentru care va fi asigurată paza de către Poliția Locală”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea stabilirii obiectivelor și bunurilor din municipiu pentru care Poliția Locaă a municipiului asigură paza”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna consilier local Ene Gabriela Ana:” Cred că ar trebui să punem în discuție și școlile pentru că obligatoriu pe perioada de finalizare a cursurilor ar trebui să existe poliție locală alături de cei de la poliția municipală și de la jandarmerie. Să știți că, în special, la finalizarea pe seară a cursurilor- Colegiile Lahovari, Mircea- sunt supuse agresiunilor din partea copiilor veniți de la alte școli sau din partea dealerilor de droguri sau lați derbedei care sun în imediata vecinătare a școlilor respective. Deci, rugăminte clară ca la finalizarea orelor să existe poliție locală în vecinătatea școlilor. Mulțumesc mult!”.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Vreau să vă spun că cel puțin în ultima lună, la toate ședințele operative de luni am discutat acest lucru și cred că s-a văzut în ultima perioadă o îmbunătățire semnificativă la aceste aspecte”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea obiectivelor și bunurilor din Râmnicu Vâlcea pentru care va fi asigurată paza de către Poliția Locală”.

Cu vot unanim se stabilesc următoarele bunuri și obiective de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru care Poliția Locală a municipiului asigură paza, după cum urmează:

 • a) Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea - strada Gral Praporgescu nr.14, postul 1, acces principal - 5 polițiști locali și postul 2 - acces auto -1 polițist local;

 • b) Direcția Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea - strada Regina Maria nr.6 - 1 polițist local;

 • c) Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice - b-dul Tudor Vladimirescu nr. 15 - 1 polițist local;

 • d) Direcția Economico-Financiară - strada Carol I nr.3-5 - 5 polițiști locali;

 • - pentru sediul din strada I.C.Bratianu nr. 6, bl. A67 - în perioada februarie-martie - 1 politist local;

 • e) Directia de Protectie Sociala Rm.Valcea - str.Matei Basarab nr.28, bl.113, parter, Rm.Valcea - 1 politist local;

 • f) Centrul Social de Urgenta “Ioana” - str.Calea lui Traian nr.88A -       1 politist

local;

 • g) Institutia Prefectului - judetul Valcea - b-dul Tudor Vladimirescu nr.1 - 2 politisti locali.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea modificarii componenței Comisiei Locale de Ordine Publică în sensul ca în hotărâre să nu mai fie nominalizată persoana care ocupă funcția de șef al poliției municipiului Râmnicu Vâlcea, ca urmare a deselor modificări survenite în conducerea instituției”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică.

Cu vot unanim se aprobă modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică, constituită la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, care va avea următoarea componență:

 • a) primarul municipiului Râmnicu Vâlcea - Emilian Frâncu - Președinte;

 • b) șeful Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea - Membru;

 • c) șeful Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea - Alecu Deaconu -Membru;

 • d) secretarul municipiului Râmnicu Vâlcea - Toma Mihăescu - Membru;

 • e) 3 (trei) consilieri locali, după cum urmează:

 • - dl. Cocoș Vasile - membru;

 • - dl. Boban Liviu Emil - membru;

 • - dl. Vețeleanu Ninel Eusebiu -membru.

Începând cu data prezentei, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

La punctul optisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului nr. 375 din 23.12.2010 referitoare la închirierea unei construcții - Coș fum PT 35”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 23.12.2010 în sensul desemnării a 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru desemnarea în comisia de închiriere prin licitație a reprezentanților Consiliului Local au fost formulate următoarele propuneri : domnul viceprimar Matei Gigi Ion l-a propus pe domnul consilier local Cocoș Vasile, domnul consilier local Boban Liviu Emil l-a propus pe domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan și domnul viceprimar Ioniță Gheorghe l-a propus pe domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș. La întrebarea domnului consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș referitor la calitatea pe care o au persoanele desemnate în comisie respectiv- observatori sau membri plini, domnul secretar Toma Mihăescu afirmă că membri din această comisie sunt membri plini întrucât se referă la închirierea unui spațiu și nu intră sub incidența Ordonanței Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului nr. 375 din 23.12.2010 referitoare la închirierea unei construcții - Coș fum PT 35, inclusiv propunerile formulate în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 23.12.2010 privind închirierea unei construcții - Coș fum PT35, care va avea următorul conținut:

Art.2. Se desemnează 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație, ce va fi constituită prin Dispoziție a Primarului, respectiv:

 • - Domnul Cocoș Vasile;

 • - Domnul Pruteanu Costel Bogdan;

 • - Domnul Constantinescu Cosmin Dragoș».

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi este prezentat:”Raportul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Nu se adoptă hotărâre la acest punct este doar cu titlu de informare”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Este un punct pe ordinea de zi și chiar dacă nu se votează am dreptul să-mi exprim opinia. M-a amuzat un pic raportul și sunt tare curios să văd cine l-a întocmit. Vreau să dau citire unei singure fraze și anume: «Cea mai semnificativă influență asupra municipiului Râmnicu Vâlcea a avut-o, fără îndoială, scrutinul local din vară, atât pozitiv, prin schimbarea politicilor publice, prin orientarea lor de către noua administrație către cetățean, către nevoile sale, cât și negativ, prin excesele comise de fosta administrație sub imperiul campaniei electorale pentru alegerile din 10 iunie» Prezentați o listă de investiții fundamentată. Spuneți dumneavoastră că orașul a prosperat în a doua jumătate a anului, economia a înflorit, cetățeanul s-a simțit în siguranță. Lista de investiții prezentată de dumneavoastră a fost finalizată în marea ei majoritate în prima parte a anului. Mai aveți de prezentat o povară să zicem așa, respectiv excedentul de la 31 decembrie 2011 în valoare de 20 milioane lei. O economie pe care v-am lăsat-o. La punctul șase- spații verzi - spuneați că spațiile sunt mult mai verzi în această perioadă pentru că personalul TESA a fost redus iar cei de acolo au plecat în câmpul muncii. Au plecat cinci și au venit șapte și asta pot să vă spun și nominal lista. Sunt multe realizări pe care vă felicit că le-ați reamintit, dar au fost finalizate în prima parte a anului până în campania electorală”.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Pe baza informațiilor primite de la direcții a fost întocmit de cel care în principiu se ocupă de astfel de coordonări de materiale, domnul Daniel Ionescu. L-am avizat, l-am corectat și am luat și trecut acolo liniile directoare care au fost prevăzute în program. Am urmărit și am văzut că ele în principiu s-au realizat. Dacă îmi permiteți ați început cu o frază foarte importantă. Mandatul acesta a început sub auspiciile unor sarabande de inaugurări fără să zicem așa o gândire strategică pentru că sau făcut știți foarte bine multe lucrări de mântuială pe care noi a trebuit după aceea să le refacem. Nu vreau să intru în detalii, pot oricând să vă arăt aceste proiecte care au trebuit să fie îndreptate. S-au văzut apoi corecțiile care s-au primit pe tot parcursul anului trecut și la începutul acestui an. Corecții care au prevăzut modul cum s-au făcut achizițiile, cum sau făcut toate acele licitații, care în prima parte a anului au fost puse pe hârtie și în operă doar ca să ia ochii cetățeanului. Dar, cea mai mare satisfacție a mea a fost aceea că majoritatea solicitărilor cetățenilor venite pe Telverde sau la audiențe au putut fi rezolvate. Deci, acestea au generat partea a doua a frazei - adică s-a îndreptat mai mult spre cetățean, spre nevoile acestuia”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Mulțumesc. Dar tot ați amintit aici de corecțiile financiare. Corecțiile au fost aplicate de Ministerul Dezvoltării Regionale, condus politic de USL. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea condusă de USL. Adică USL a tăiat tot de la USL. Decizia este politică”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Pe lângă faptul că am o nedumerire, considerați pasajele respective un plus sau un minus? Eu cred că sunt obiective. Corecțiile au fost date de Ministerul Dezvoltării - USL pe faptele conducătorilor din primărie PDL. Nu mă faceți să intru în amănunte pentru ce fapte au fost date, doar la cele două obiective: pasajul peste calea ferată și Colegiul Lahovari și cred că nu vă fac cinste faptele pe care le-ați săvârșit. Nu mai intrăm în amănunte. Dacă vreți eu pot să intru în amănunte și cred că îmi permit că sunt hârtiile la mine în birou.”

Domnul primar Emilian Frâncu:”Vreau să fac o continuare simplă. Am observat că sunteți nemulțumit că am prezentat și realizările făcute în prima parte a anului, dar acesta este un raport pe întreaga activitate depusă de Primărie în tot anul trecu. Este vorba de toți oamenii care au muncit, au lucrat și s-au străduit să asigure cetățeanului, până la urmă, acea interfață plăcută pe care cetățeanul o solicită tot timpul-să se facă investiții. Ați văzut că am menționat absolut toate investițiile. Nu ne-am însușit noi sau nu cred că rezultă acest lucru din ceea ce am prezentat, că investițiile din prima parte a anului să fie realizate de noi. Le-am menționat pentru că era corect să le menționez și le-am menționat cu o tentă pozitivă toate aceste lucruri. În fond municipalitatea le-a făcut”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Dacă aveți diponibilitate luăm lista punctual și vedem că majoritatea lucrărilor au fost executate în prima parte. Vizavi de corecții că tot ați vorbit de acestea, cum se face că noi nu am primit corecții financiare și am finalizat proiectul de la Hervil, proiectul de la artera Carol I, podul de la strada Morilor, sistemul de urmărire - camerele video ( roul acestuia a fost de a depista fărădelegile comise pe domeniul public)”.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:”Am încercat să stau deoparte de aceste discuții pe care le-ați provocat cu știință sau fără știință. Mă așteptam să fi înțeles din momentul în care ați venit cu suma de 200 miliarde lei și s-a oprit ședința pentru a vi se prezenta de către colegi suma reală, dar dacă nu ați urmărit recomandarea mea de data trecută ... Deci, 20.000 de lei acolo înseamnă 200 de milioane și așteptam din partea dumneavoastră scuzele de rigoare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Sunt 2.000.000 lei, cu șase zerouri.”

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:” Da, dumneavoastră citiți electronic și colegul citește pe suport scris. În al doilea rând în ceea ce privește corecțiile financiare țin să vă anunț că nici pasajul Hervil și niciun alt proiect nu arămas fără corecție financiară. Nu am ieșit în public, nu v-am acuzat prea tare, dar la fiecare proiect există corecții financiare consistente de peste 100 de milioane și ele vizează nerespectarea procedurii de achiziții, indiferent că este pentru dirigenție de șantier, că este la lucrări ș.a.m.d. personal am mers la MDRT, am susținut cu colegii din Serviciul Juridic și din Serviciul Investiții. Unde dumnealor au dreptate, au dreptate și nu avem ce face. Vreau să vă spun că aceste corecții ar trebui și cred că este bine, până la urmă consiliul local să stabilească responsabilitățile și cum le vom recupera. Vă mulțumesc că ați ridicat această problemă și probabil că, într-o ședință viitoare, trebuie să stabilim foarte clar acest aspect”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Pasajul Hervil, podul de la Morilor, artera de la Carol I au primit corecții? Când că au fost finalizate de mult?”

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:” Domnule viceprimar nu înțelegeți, repet... dacă eu vă aduc acum corecția la pasajul Hervil și v-o prezint în fața presei, aveți politețea să vă cereți scuze?”

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe a plecat din sala de ședințe pentru a aduce bdocumentația privind corecțiile financiare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Domnule Ioniță, la ce dată a fost finalizat pasajul? Spune-ți dumneavoastră.”

Domnul primar Emilian Frâncu:” Pasajul Hervil a fost finalizat anul trecut, dar întotdeanuna corecțiile sunt analizate și atribuite chiar la 6 luni sau un an, când vin organele de control să constate modul cum s-a făcut achiziția. Da, se studiază documentele și dacă se constată la un moment dat că acele documente au fost prost întocmite...”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”ANRMAP este singura instituție a statului care este în ceea ce privește achizițiile...”

Urmează o serie de discuții referitoare la modul de aplicare a corecțiilro financiare.

Domnul viceprimar Ioniță Gheeorghe a revenit în sala de ședință și prezintă atât presei cât și domnului consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș documentul referitor la corecțiile financiare.

Domnul consilier local Vîrlan Eduard:” După ce se execută lucrarea există o perioadă în care se verifică modul de realizare a unui proiect”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Noi nu am avut nicio corecție financiară la pasajul Hervil. Ulterior executării lucrărilor numai ANRMAP-ul era în măsură să aplice corecții”

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe: Nu cunoașteți mecanismul...”

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:” Domnule consilier Constantinescu vă dau afară din ședință... Citiți regulamentul consiliului local... Nu stabiliți dumneavoastră ce se întâmplă sunt organe”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș prezintă presei un document care susține spusele dânsului în ceea ce privește suma la care a făcut referire la dezbatere bugetului.

Urmează o serie de discuții în plenul ședinței consiliului local pe această temă.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Ca să dau un răspuns domnului consilier local, nu ANRMAP-ul stabileste corecțiile s-a făcut o Agenție în cadrul Ministerului Dezvoltării care respectă direct și aplică directivele date de Uniunea Europeană și stabilește vinovații în cadrul neregulilor constatate la achiziții cunoașteți realitatea...”

Domnul primar Emilian Frâncu:”Dați-mi voie să clarific un singur aspect. La punctul 6 (referitor la buget), la poziția 44 sunt 20.000 lei valoarea. Ceea ce ați prezentat dumneavoastră este un material-cironă pe care l-ați scos înainte. Eu vă spun aici la proiectul de buget pe care noi îl aprobăm astăzi”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș spune că e vorba de anexele de la proiectul în discuție.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion spune că dacă se calcula cu atenție se putea constata greșeala.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru:”Domnule președinte eu v-aș propune ca după ședința de astăzi, la ședințele viitoare să începeți cu o scurta prelucrare a regulamentului de desfășurare a ședințelor consiliului local, prevăzute și în Legea nr.215/2001 și în Regulamentul Consiliului Local”

La punctul douăzeci din ordinea de zi „Diverse” sunt prezentate nouă subpuncte.

La subpunctul unu sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2013 în ceea ce privește taxele extrajudiciare de timbru reglementate de Legea nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea modificării Anexei nr. 6, pct. 1 din HCL nr. 7/2013 în sensul stabilirii și aprobării taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare la nivelul adoptat prin HG nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impzitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget -finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2013 în ceea ce privește taxele extrajudiciare de timbru reglementate de Legea nr. 117/1999 cu modificările și completările ulterioare.

Cu vot unanim se aprobă modificarea Anexei nr.6 -Taxele și nivelurile minime și maxime pentru sancțiunile contravenționale, stabilite în baza unor legi speciale pentru anul 2013, pct.1 - Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare - la Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 11 ianuarie 2013 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2013 în sensul stabilirii și aprobarii taxelor extrajudiciare de timbru prevazute de Legea nr.117/1999 cu modificarile si completarile ulterioare la nivelul adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.1309/2012, conform anexei la hotărârea adoptată.

La subpunctul doi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pentru anul 2013»

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea bugetului pentru contul “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” pe anul 2013, cu o valoare de 3.173.568 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

A plecat domnul viceprimar Matei Gigi Ion și au rămas 21 de consilieri locali prezenți din totalul de 23 în funcție.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Am văzut că în bugetul național au fost prinse pentru anul 2013 doar 1025 de apartamente pentru anvelopare termică. La circa 100 de localități vin maxim 5-10 apartamente. Eu vă spun doar că trebuie să fim foarte atenți pentru că Ministerul Dezvoltării nu poate susține din bugetul public anveloparea blocurilor ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Este vorba de Ordonanța Guvernului nr.18 la care dumneavoastră faceți referire și tocmai de aceea noi am făcut în așa fel încât toate aceste anvelopări să fie trecute în zona fondurilor europene. Deci, avem posibilitatea ca să facem această reabilitare termică cu fonduri europene. De aceea vă pot asigura că până în data de 15 mai, când este o dată de depunere limită a proiectelor noi vom veni acolo cu 44 de unități locative așa cum ne-am propus și dacă avem puțin noroc putem să le accesăm aceste fonduri în integralitatea lor. Nu statul român asigură fondurile ci este un proiect european pentru acest lucru. »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Când domnul primar spune de 44 unități locative sper că nu se gândește la locuințele sociale care se transformă, pentru că în buget sunt prinse 206 locuințe sociale nou construite ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Vreau să vă spun că acelea au obținut finanțare și este vorba de 6,5 milioane lei și eu vă asigur că vor fi finanțate cele care se fac acolo în corpul A ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pentru anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • -bugetul pentru contul ”Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, pe anul 2013, cu o valoare de 3.173.568 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • -lista obiectivelor de investiții - conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 - reabilitare termică a blocurilor, pe anul 2013, în valoare totală de 3.173.568,00 lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La subpunctul trei sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/12 august 2011, referitoare la asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localitățile din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea desemnării domnului EMILIAN VALENTIN FRÂNCU, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să reprezinte Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/12 august 2011, referitoare la asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localitățile din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 12 august 2011 privind asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, care va avea următorul conținut:

Art.4. Se desemnează domnul EMILIAN VALENTIN FRÂNCU, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să reprezinte Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea".

La subpunctul patru sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea bugetului pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013-Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 cu valoarea de 7.770.000 lei-la partea de venituri, 5.119.970 lei-la partea de cheltuieli și 2.650.030 lei- fond rezervă”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului IID Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă bugetul pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013 - Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002, cu valoarea de 7.770.000 lei - la partea de venituri, 5.119.970 lei - la partea de cheltuieli și 2.650.030 lei - fond rezervă, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Veniturile bugetului pentru Fondul IID, în valoare totală de 7.770.000 lei, provin din următoarele surse:

 • 500.000,00 lei - impozit pe profit;

 • 200.000,00 lei - redevență 2013;

 • 6.179.000,00 lei - cotă IID de încasat;

 • 887.444,00 lei - disponibil în cont din excedentul la 31.12.2012;

 • 3.556,00 lei - dobândă de încasat pe disponibil.

Resursele Fondului IID, în valoare totală de 7.770.000,00 lei, se repartizează pe cheltuieli, după cum urmează:

 • 2.950.000,00 lei - cheltuieli privind plata serviciului datoriei publice;

 • 2.169.970,00 lei - cheltuieli pentru realizarea programului de investiții obligatorii, din care:

 • - 926.000 lei - cheltuieli neeligibile aferente anului 2011 pentru întreținerea unității de implementare;

 • - 1.243.970 lei - finalizare investiții în curs.

2.650.030,00 lei - Fond rezervă pentru acoperirea serviciului datoriei publice pentru următorul an al exercițiului financiar (conform art.9 din OUG nr.98/2005).

De asemenea, se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul IID pe anul 2013 în valoare de 2.169.970 lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La subpunctul cinci sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind valorificarea materialului lemnos rezultat în urma defrișării vegetației forestiere de pe terenul proprietatea municipiului, afectat de realizarea obiectivului de investiții “Prelungire B-dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67”».

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea valorificării materialului lemnos, prin oferirea lui spre vânzare, la licitație, prin Direcția Silvică Vâlcea la prețurile minime de pornire la licitație. Sumele obținute din valorificarea materialului lemnos vor fi virate de către Direcția Silvică în contul municipiului și se fac venit la bugetul local”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget -finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind valorificarea materialului lemnos rezultat în urma defrișării vegetației forestiere de pe terenul proprietatea municipiului, afectat de realizarea obiectivului de investiții “Prelungire B-dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67”».

Întrunind 21 voturi “pentru” și o neparticipare la vot (domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe) se aprobă valorificarea materialului lemnos al cărui volum total este de 43,791 mc, prin oferirea lui spre vânzare, la licitație, prin Direcția Silvică Vâlcea, la prețurile minime de pornire la licitație, pe sortimente, după cum urmează:

 • - lemn lucru plop cu diametre mai mici de 24 cm (4,379 mc) = 90 lei/mc;

 • - lemn lucru plop cu diametre cuprinse între 24 - 40 cm (19,046 mc) = 110 lei/mc;

 • - lemn lucru plop cu diametre mai mari de 40 cm (20,366 mc) =130 lei/mc.

Sumele obținute din valorificarea materialului lemnos conform prevederilor de mai sus, vor fi virate de către Direcția Silvică în contul municipiului, după licitația publică și se fac venit la bugetul local.

La subpunctul șase sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobare contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A. precum și împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de mandat”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A.

Cu vot unanim se aprobă contractul de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL S.A., conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de mandat aprobat conform alineatului precedent.

La subpunctul șapte sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobare contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A., precum și împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de mandat”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A”.

Cu vot unanim se aprobă contractul de mandat pentru reprezentantul Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA S.A., conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de mandat aprobat conform alineatului precedent.

La subpunctul opt sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Cascia -Republica Italiană”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea deplasării în perioada 21 mai - 25 mai 2013 a unei delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea în Orașul Cascia-Republica Italiană formată din primarul municipiului și din 3 consilieri locali în vederea analizării cu oficialitățile locale italiene posibilitatea de promovare a unor relații de apropiere și colaborare între cele două orașe, precum și participarea la Zilele Orașului Cascia”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru desemnarea celor trei consilieri locali care vor face parte din delegație au fost formulate următoarele propuneri : domnul consilier local Vîrlan Eduar l-a propus pe domnul consilier local Voicu Marius Iulian, doamna consilier local Dobrete Adina Florentina l-a propus pe domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe, domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș l-a propus pe domnul consilier local Persu Mihai și domnul consilier local pruteanu costel Bogdan l-a propus pe domnul consilier Nuică Ionuț Eduard iar acesta din urmă s-a recuzat.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Cascia - Republica Italiană, inclusiv propunerile formulate în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă deplasarea, în perioada 21 mai - 25 mai 2013, a unei delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea, formată din primar și 3 (trei) membri ai Consiliului Local în orașul Cascia - Republica Italiană în vederea analizării cu oficialitățile locale italiene atât din orașul Cascia cât și din regiunea Umbria posibilitățile de promovare a unor relații de apropiere și colaborare între cele două comunități pe diverse planuri, prilej cu care delegația va participa și la sărbătorirea Zilei Orașului Cascia - ziua Sf. Rita.

De asemenea, se desemnează 3 (trei) membri ai Consiliului Local ce vor face parte din delegația ce se va deplasa în orașul Cascia, după cum urmează:

 • - Domnul Voicu Marius Iulian;

 • - Domnul Persu Mihai;

 • - Domnul Mihăilescu Gheorghe.

Cheltuielile legate de această deplasare se suportă din bugetul local al municipiului.

La subpunctul nouă sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012 referitoare la revizuirea Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local, Amza Valeru:”Se propune aprobarea modificării art. 38 din anexa nr. 3 - Caiet de Sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea-la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, în sensul înscrierii în tabelul cuprinzând valorile maxime impuse, ale tarifelor pentru fiecare dintre activitățile prestate-număr curent 2, a tarifului de 260 lei/tonă pentru activitatea de colectare și transportul deșeuri menajere pentru agenți economici și instituții publice, în loc de 61 lei/mc”.

În acest moment a doamna consilier local Dobrete Adina Florentina și mai sunt prezenți 20 de consilieri locali din 23 în funcție.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012 referitoare la revizuirea Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art. 38 din anexa nr. 3 - Caiet de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea - la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, în sensul înscrierii în tabelul cuprinzând valorile maxime impuse, ale tarifelor pentru fiecare dintre activitățile prestate - număr curent 2, a tarifului de 260 lei/tonă pentru activitatea de colectare și transportul deșeuri menajere pentru agenții economici și instituțiile publice, în loc de 61 lei/mc.

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre care înlocuiește anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012.

Domnul    președinte    de    ședință,    consilier local Amza Valeru:

”Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


ing. Valeru Amza


jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.