Proces verbal din 28.02.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 28 februarie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 28 februarie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 565 din 21.02.2013, conform articolului 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, la care participă: domnul primar Emilian Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 22 cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 22 de consilieri din cei 23, lipsind domnul consilier local Nuică Ionuț Eduard -plecat în delegație. În continuare, domnia sa declară legal constituită ședința de astăzi și prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 ianuarie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării și se aprobă cu votul unanim al membrilor consiliului Local prezenți la ședință procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 ianuarie 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, Mihăilescu Gheorghe prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2012.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pe anul 2012 pentru contul “50.04 - Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată SAPS.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului activităților autofinanțate la unitățile de învățământ și instituțiile de cultură pentru anul 2012.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2012.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” pe anul 2012.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind completarea listelor de investiții provizorii, aprobate conform art1. din H.C.L. nr.2/2013, precum și aprobarea unor plăți din bugetul local.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2013 referitoare la stabilirea chiriei pentru locuințele situate în blocul ANL8.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a albiei râului Olănești.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii străzii “Prof. Marcel ZINELLI (1908 - 1996)”.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2011 de actualizare a componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, a art.2 și art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2006 referitoare la regulamentul de funcționare și constituirea componenței secretariatului tehnic al acestei comisii.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A pentru constituirea unei societăți.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A pentru modificare organigramă.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului din anul 2012 la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării activității Comitetului local pentru situații de urgență în anul 2012, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013.

 • 19. Diverse.

 • - subpunctul 1- Raport și proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Ioan Ștefănescu;

 • - subpunctul 2- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate SC APAVIL SA;

 • - subpunctul 3- Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere încheiat cu SC PROIMSAT SA;

 • - subpunctul 4- Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionaării directe a acesteia;

 • - subpunctul 5 - Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor cetățenilor în semestrul 2 din anul 2012;

 • - subpunctul 6 - Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării ordinea de zi și, cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă ordinea de zi a ședinței de astăzi.

În continuare se trece la analizarea punctelor de pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate : « Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2012».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului pe anul 2012 cu o valoare de 233.260.489,82 lei la partea venituri și 243.342.887,51 la partea de cheltuieli”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2012.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - contul de execuție a bugetului local al municipiului pe anul 2012, cu o valoare de 233.260.489,82 lei - la partea de venituri și 243.342.887,51 lei la partea de cheltuieli, rezultând un deficit al secțiunii dezvoltare de 14.961.614,79 lei (acoperit din excedentul anilor anteriori) și un excedent al secțiunii funcționare de 4.879.217,10 lei ;

 • - contul de execuție a bugetului local pe anul 2012, aprobat conform alineatului precedent, este prezentat în anexele 1 - 6, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - excedentul contului de execuție al bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2012, în sumă de 10.254.111,31 lei, se compune din:

 • a) 4.879.217,10 lei - excedent an 2012, secțiunea dezvoltare;

 • b) 5.374.894,21 lei - excedent ani anteriori rămas după acoperirea deficitului secțiunii dezvoltare.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pe anul 2012 pentru contul “50.04 - Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată SAPS».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea executiei de casă a bugetului pentru contul ”50.04-Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată SAPS pe anul 2012 dupa cum urmează: la partea de venituri - 14.569,30 lei iar la partea de cheltuieli - 4.128.41».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției de casă pe anul 2012 pentru contul “50.04 - Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată SAPS.

Cu vot unanim se aprobă execuția de casă a bugetului pentru contul ”50.04 -Disponibil în regim extrabugetar”, schema de plată - SAPS, pe anul 2012, după cum urmează:

 • A. la partea de VENITURI - 14.569,30 lei, din care:

 • - 14.569,30 lei - din disponibil la data de 31.12.2011.

 • B. la partea de CHELTUIELI - 4.128,41 lei, din care:

 • - 4.128,41 lei - transferuri.

 • C. Excedent anul 2012 - 10.440,89 lei.

Suma neconsumată în anul 2012 de 10.440,89 lei se reportează cu aceeași destinație în bugetul pe anul 2013.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate :”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului activităților autofinanțate la unitățile de învățământ și instituțiile de cultură pentru anul 2012”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune aprobarea executiei bugetului activităților autofinanțate la unitațile de învățământ și instituțiilor de cultură pentru anul 2012. Pentru anul 2012 s-au estimat venituri proprii de 4.940.000 lei și subvenții de 774.000 lei, valoarea totală fiind de 5.714.000 lei din care s-a încasat până la 31 decembrie 2012 suma de 5.894.822 lei (103,16%) depășindu-se cu 180.822 lei, aceasta ca urmare a încasărilor realizate după ultima rectificare”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului activităților autofinanțate la unitățile de învățământ și instituțiile de cultură pentru anul 2012.

Cu vot unanim se aprobă execuția de casă pe anul 2012 pentru veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al unităților de învățământ, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Cu vot unanim se aprobă execuția de casă pe anul 2012 pentru veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2012”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”La data de 31 decembrie 2012, conform extrasului de trezorerie, din execuția de casa privind bugetul Fondului IID, rezulta un excedent în valoare de 887.444,00 lei, această sumă raportându-se în bugetul anului 2013. Execuția de casa pentru bugetul Fondului IID pentru anul 2012, în structura de aprobare se prezintă astfel:

-Venituri totale = 5.980.873,33 lei

din care sold inițial = 2.381.108,10 lei

-Cheltuieli totale = 5.093.429,33 lei

din care investiții = 2.901.603,18 lei

Excedent anul 2012 = 887.444,00 lei”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2012.

Cu vot unanim se aprobă execuția de casă pentru bugetul Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2012, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul IID în anul 2012, precum și sumele alocate/consumate pentru fiecare obiectiv în parte sunt prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Disponibilul din contul bugetului Fondului IID la data de 31 decembrie 2012, format din excedentul anului 2012, în valoare de 887.444,00 lei se reportează în bugetul Fondului IID pe anul 2013.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” pe anul 2012».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea execuției de casă pe anul 2012 a bugetului pentru contul 50.02.40 ”Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” cu o valoare de 4.523.121,27 lei la partea de încasări și 3.572.085,51 lei la partea de plăți, rămânând neconsumată suma de 1.205.701,80 lei, disponibil în contul de trezorerie, sumă ce se raportează în bugetul pe anul 2013 pentru aceeași destinație».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Persu Mihai : « Dacă îmi permiteți vreau să fac și eu un comentariu privind execuția termosistemului de la blocul din centru de deasupra Mc Donalds, unde s-a agreat ideea ca termosistemul să se aplice peste plăcile existente de cărămidă aparentă și nu știm dacă din punct de vedere tehnic este agreată această soluție ? Mai mult, nu știu dacă s-a făcut un studiu vizavi de modalitatea de a efectua acest termosistem în condițiile date ? ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Este o interventie pe lângă material pentru că nu are legătură cu bugetul. Regulamentul prevede intervenții la materialul prezentat »

Domnul consilier local Persu Mihai : « Se referă la modalitatea de reabilitare a blocurilor. Chiar nu intersează ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Ca să dăm un răspuns- se practică de acum trei ani. Dacă s-a făcu un studiu în acest sens întrebați-l pe domnul Constantinescu ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Dumneavoastră sunteți responsabil acum de această activitate ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Eu sunt responsabil și vreau să spun că preiau tot ce a fost bund de la domnul Constaninescu. A fost bine sau a fost rău că ați făcut astfel de anvelopări ? »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Vă felicit. Anvelopări peste cărămidă aparentă niciodată nu am făcut. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Blocul cu 10 etaje din nord ? »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Nu are cărămidă aparentă. Are mozaic. O altă soluție și o altă aderență. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Există blocuri.O să le identific și o să vi le spun ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului “Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe” pe anul 2012, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim sSe aprobă execuția de casă pe anul 2012 a bugetului pentru contul 50.02.40 ”Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”, cu o valoare de 4.523.121,27 lei la partea de încasări și 3.572.085,51 lei la partea de plăți, rămânând neconsumată suma de 1.205.701,80 lei, disponibil în contul de trezorerie, sumă ce se reportează în bugetul pe anul 2013 pentru aceeași destinație.

Structura detaliată a execuției aprobată conform alineatului precedent este prezentată în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate :”Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea listelor de investiții provizorii, aprobate conform art.1. din H.C.L. nr.2/2013, precum și aprobarea unor plăți din bugetul local + Raport nr. 10586 din 22.02.2013 de completare a raportului cu nr. 10309 din 21 februarie 2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune aprobarea completării listelor de investiții -Total Surse de Finanțare- în sumă totală de 4.593.990 lei precum și lista provizorie a obiectivelor de investiții-Reabilitare termică a blocurilor de locuit- în sumă totală de 1.406.780 lei”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte, văd că administrația locală este extrem de generoasă în a cheltui banul public. Revin, am avut această discuție și în ședințele de Consiliu Local, precedente vizavi de dimensiunea sumelor care au fost prognozate pentru anumite investiții într-un anumit domeniu. Chiar este nevoie de un soft care costă 710 milioane lei pentrui evidență patrimoniu sau poate fi și mai mică ? ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Acest lucru s-a mai discutat ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « S-a mai discutat odată și văd că, în continuare, se insistă pe cheltuirea banului public ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Acel punct s-a aprobat și s-a preluat. Nu acolo este modificarea propusă ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Aș vrea să semnalez faptul că este alocată o sumă de 4 miliarde 890 milioane lei pentru pentru cinematograf 3D în Ostroveni.

Nimeni nu contestă oportunitatea dar, v-aș sugera să rețineți faptul că în oraș există un cinematograf 3D care nu funcționează la parametrii doriți ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Domnule consilier este o listă provizorie... »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule Matei, cereți cuvântul domnului președinte de ședință. Vă rog să-mi permiteți să expun foarte pe scurt. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Nu expuneți că nu este cazul. »

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Vă rog. »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Nu este funcțional acest cinema și chiar se justifică suma de 4 miliarde 890 milioane lei sau mai bine asfaltăm cinci străzi în oraș ? »

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Domnule consilier, discutăm de lucruri care au fost aprobate. Nu fac obiectul unei noi aprobări acuma ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « O stradă putea fi asfaltată. Este totuși o perioadă de criză. Veniturile bugetului local sunt limitate. Avem experiență cu acel cinematograf 3D ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Sundeti deja. »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule Matei, discutați atunci când cereți acceptul președintelui de ședință. L-am cerut. Sunt în luarea cuvântului și vă rog să mă ascultați cu mare atenție ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Extraodinar.. »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Cereți 750 milioane pentru 28 de lămpi. Este anormal, gândiți-vă că o lampă cu led-uri costă 26 de milioane de lei. Să ne gândim ce înseamnă toată treaba aceasta. Este o listă provizorie și discutăm pe buget ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Aceste lucruri s-au aprobat deja ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Discutăm de cuantumul sumelor în mod explicit ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Asta ați mai discutat și data trecută ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : «Totul este perfectibil, domnule președinte ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : «V-aș sugera. și cu asta închei ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Vă rog să vă limitați. ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : «Nu puteți să-mi limitați cuvântul după ce mi l-ați dat. Trebuia să faceți acest lucru la începutul ședinței ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«O voi face de acum încolo ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : «V-aș sugera în atenția administrației locale pentru subtraversările pe care cu toți le agreăm și considerăm că sunt necesare ați alocat anumite sume de bani. Este vorba de un studiu de fezabilitate sau de execuția în sine a lucrărilor. Poate nu ar fi rău să luăm în calcul un studiu de prefezabilitate care ne costă o sută de milioane să vedem întradevăr dacă subtraversarea pietonală pe bulevardul Magheru la intersecție cu Calea lui Traian și pe bulevardul Dacia se poate face întradevăr sau nu se poate face. Pentru că datorită condițiilor tehnice posibil chiar dacă noi ne dorim acest lucru să nu se poată.Mulțumesc. »

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:« Singura întrebare la care veți primi răspuns este dacă această sumă este pentru proiectare sau pentru execuție. Restul ați repetat lucruri pe care le-ați prezentat și data trecută. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Domnule consilier vreau să vă spun că aveți o maximă dorință de a apărea la televizor. Dumneavoastră ați vorbit aici foarte mult despre niște lucruri care au fost aprobate deja în consiliul local. Lista de investiții la capitolul la care v-ați referit a fost aprobată într-o ședință ordinară. Nu avea rost să discutați asemenea lucruri. Mai mult decât atât eu vă înțeleg că vreți să apăreți la televizor. Faceți evaluări câte străzi se puteau face, dar majoritatea a hotărât că banii vor merge la obiectivele respective. Prin urmare intervenția dumneavoastră nu a fost decât o dorință de popularitate. Mulțumesc. »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : «Așteptam o replică serioasă domnule Matei. Mulțumesc. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Nu are rost ca să nu vă spun că nu am cui ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Are cuvântul domnul consilier Constantinescu, dar rugămintea mea este să fie pe material, pe ceea ce se propune ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Am văzut că ați bugetat 80.000 lei pentru amenajare cimitir Fețeni. Noi am avut această inițiativă de acum un an dumneavoastră v-ați împotrivit, ați ajuns la aceeași concluzie cu a noastră după ceva timp, dar ați cheltuit și bani pentru că s-au alocat fonduri pentru studii geo, ați sondat alte terenuri. Vă felicit totuși că s-a ajuns până la urmă la o concluzie comună ».

Aveți prevăzută arteră de legătură de la strada Libertății cu Gib Mihăescu și ați prevăzut o sumă de 10.000 lei parcă. Nu știu pentru ce este prevăzută această sumă pentru că terenul este privat și nu pute maloca fonduri pentru proiectarea pe un teren privat sau nici pentru avize. Nu s-a expropiat acolo un metru de teren din câte știu eu și nu se pot aloca fonduri dacă nu suntem proprietari.

Amenajare arteră legătură Maior V Popescu cu Nicolae Bălcescu- sunt curios dacă aveți un calcul estimativ pentru că acolo sunt probleme cu rețelele și este o investiție destul de complicată și avem varianta alternativă - rețea de legătură Nicolae Bălcescu cu Tudor Vladimirescu pe lângă sala polivalentă. Trei puncte am avut. Mulțumesc. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: « Interesant cum puneți problema că se investesc bani dacă nu ne aparține terenul. Vreau să vă spun că întregul proiect pe bulevardul Dem Rădulescu s-a făcut toată cheltuiala de proiectare, toate studiile s-au făcut când terenul nu ne aparținea și aparținea Romsilva. Cum justificați dumneavoastră că s-au putut face studii pe terenul altcuiva ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : «S-a făcut studiu de oportunitate și este o diferență. De aceea v-am întrebat pentru ce sunt banii ? Pentru un studiu de oportunitate ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: « Domnule Constantinescu, cu cine vorbiți ? Au fost făcute studii și toată proiectarea tehnică. Actul final de transfer al propietății s-a făcut acum o lună de zile sau două săptămâni ».

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș : « A existat un acord și un protocol între administrația locală și Romsilva știți foarte bine ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: « Vă spun foarte simplu sunteți caraghios ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Acuma stați și ne certați. Dumneavostră ne aliniați. Colegul meu bate câmpii, eu sunt caraghios, dumneavostră sunteți cel mai deștept și cel mai frumos ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: « Cum puteți să puneți asemenea întrebări pentru ce utilizăm 10.000 lei ? »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : «Eu nu am venit la ședință să mă certați dumneavoastră am venit să expun niște puncte de vedere ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: « E vorba de activitatea dumneavostră... »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Evaluază cine trebuie activitatea mea ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Dacă îmi permiteți aș vrea să-i dau un răspuns concret domnului Constantinescu. De acea sumă și dacă vedeți este o sumă relativ modestă am prevăzut-o pentru a face un studiu de oportunitate, exact cum ați făcut și dumneavoastră în toate proiectele, cum spuneți, pe care le-ați promovat. Pentru că înainte de a începe un proiect este corect să ști dacă acesta este eficient.

La Fețeni noi ne luăm măsuri de precauți pentru cazul cânde se va ajunge la situația pe care nu ne-o dorim când nu va mai fi posibil să creăm noi locuri de veci în cele două cimitire principale. Avem ca prim obiectiv ți ați votat și dumneavoastră extindere cimitirului din Nord și suntem într-o fază destul de avansată cu realizarea acestui proiect. În zona Ostroveni suntem în continuare în discuții pentru a realiza un cimitir pe care toată lumea și-l dorește și de asemenea avem în vedere și un posibil cimitir în zona Râureni. Dar pentru că dumneavoastră ați început anumite demersuri în zona Fețeni am considerat că este important să fim pregătiți să avem toate studiile, toate avizele care ar putea să necesite demararea unor lucrări acolo și de aceea am prevăzut o sumă ca un bun gospodar care gândește înainte și își creează aceste oportunități. Cred că aceste două probleme au fsot ridicate și v-am răspuns ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Cu respect vă întreb este normal să punem aceste întrebări și să-mi răspundeți civilizat ? Mi-ați răspuns că este un studiu de oportunitate. Asta așteptam dar trebuia să fiu jignit înainte, sunt caraghios ? Nu. Ăsta este punctul meu de vedere ».

Domnul primar Emilian Frâncu :« Nu, dar păreți nervos, dacă dvs ați ridica problema liniștit, fiți sigur că si răspunsul va fi pe măsură »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Credeți-mă nu este plăcut să-ți spună cineva într-o ședință publică solemnă că ești caraghios ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: « Dacă veniti sa imputati cuiva ceea ce ati făcut ?... »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Eu doar întreb, am dreptul să întreb ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: « Dar nu așa... »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Dumneavoastră puteți să răspundeți ? »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea listelor de investiții provizorii, aprobate conform art.1. din H.C.L. nr.2/2013, precum și aprobarea unor plăți din bugetul local + Raport nr. 10586 din 22.02.2013 de completare a raportului cu nr. 10309 din 21 februarie 2013, așa cum au fost prezentate de executiv.

Întrunind 17 voturi “pentru” și 5 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali:Ene Gabriela Ana, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai) se aprobă modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2013, așa cum a mai fost modificat și completat, după cum urmează:

 • I. alin.(1) se completează și va avea următorul conținut:

“(1) Se aprobă anexa nr.1 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții - total surse de finanțare - pe anul 2013, împreună cu anexa 1b aferentă acesteia, în sumă de 4.770.490 lei cu sursa de finanțare buget local”.

 • II. alin.(3) se completează și avea următorul conținut:

 • “(3) Se aprobă anexa nr. 3 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții - conform O.U.G nr.18/2009 - Reabilitare termică a blocurilor de locuit - în sumă totală de 1.406.780 lei”.

 • III. după alin.(4) se mai introduce un nou alineat, alin.(5), care va avea următorul conținut:

“(5) Se aprobă anexa nr.5 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții finanțate din Fondul IID, în sumă de 43.970 lei ».

Cu vot unanim se aprobă plata din bugetul local - Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013) a sumei de 43.000 lei, după cum urmează:

 • a) 2.000 lei către Clubul Sportiv Chimia, secția judo în vederea participării la Campionatul Național de Judo -finala U23 și finala U21 juniori;

 • b) 8.000 lei către Forumul Cultural al Ramnicului, in vederea tiparirii atat a revistei « Forum V », cat si a doua volume omagiale, respectiv „Alexandru Popescu-Mihaesti - 80. Logos si ethos” ;

 • c) 5.000 lei către Asociația « Scoala cu Ceas », in vederea organizarii a doua concursuri, respectiv cel international de matematica « The Clock Tower School » si cel de tehnici matematice.

 • d) 2.000 lei către Asociatia Sah Club Ramnicu Valcea, în vederea participarii la Semifinalele Campionatelor Nationale Individuale de Sah Clasic pentru Copii si Juniori.

 • e) 2.500 lei către Asociatia Culturala « Irina Satchi », în vederea organizarii unui spectacol de opera pentru copii, intitulat « Micul Pan »

 • f) 5.000 lei către Asociatia Corala « Sfantul Antim », în vederea organizarii, in parteneriat cu Liceul de Arte « Victor Giuleanu », a Olimpiadei Nationale de Interpretare Instrumentala pentru clasele III-VIII.

 • g) 5.000 lei către Fundatia « Casa Cartii », în vederea editarii si tiparirii celui de-al doilea volum al scriitorului Constantin Mateescu

 • h) 6.000 lei către Asociatia Ortodoxa Pro-Vita, în vederea editarii si tiparirii unui volum de poezie religioasa

 • i) 1.000 lei către Asociatia Eurosteps, în vederea organizarii, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Nr.5, a unui concurs si simpozion interjudetean.

 • j) 1.000 lei către Fundatia Informal, în vederea organizarii, in parteneriat cu Colegiul National Mircea cel Batran, a unui concurs interjudetean de matematica, intitulat « Mathematica-modus Vivendi ».

 • k) 1.500 lei către Fundatia Culturala « Sfantul Antim Ivireanul », în vederea organizarii celei de-a treia editii a Memoriallui Bartolomeu Valeriu Anania.

 • l) 4.000 lei către Asociația Județeană de Șah Vâlcea în vederea organizării etapei județene din cadrul Campionatului Național Școlar de Șah ”Elisabeta Polihroniade”.

Cu vot unanim se aprobă plata din bugetul local - Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013) a sumei de 150.000 lei către Clubul Sportiv Oltchim, în vederea sprijinirii activității sportive a acestuia.

Prevederile hotărârii adoptate vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” la valoarea totală de 31.940,90 mii lei cu TVA, respectiv 7.345,94 mii Euro cu TVA, din care C+M - 21.193,00 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,08 mii Euro cu TVA, celelalte hotărâri privind proiectul respectiv urmând a fi revocate».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea totală de 31.940,90 mii lei cu TVA, respectiv 7.345,94 mii Euro cu TVA, din care C+M - 21.193,00 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,08 mii Euro cu TVA (prețul a fost calculat la cursul euro din data de 21.01.2013).

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Începând cu data adoptării prezentei, prevederile Hotărărilor Consiliului Local nr. 179/2011 de aprobare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții «Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea», nr. 337/186/2012 prin care s-au aprobat noii indicatori pentru acest obiectiv de investiții și nr. 11/2013 referitoare la actualizarea devizului general la obiectivul de investiții mai sus menționat își încetează aplicabilitatea.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2013 în sensul înscrierii corecte a suprafeței de 22,35 m.p. în loc de 15,22 m.p., precum și a suprafeței de 20,62 m.p. în loc de 15,22 m.p., astfel cuantumul chiriei pentru locuința situată în blocul ANL 8, sc. B, ap. 1 este de 88 lei/lună».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2013.

Cu vot unanim se aprobă modificarea coloanelor 4 - Arie locuibilă și 6 - Dependințe 1 (hol, bucătărie, baie, dressing) de la poziția 12 - ANL 8, sc.B, ap.1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.22/2013 în sensul înscrierii, în coloana 4, a suprafeței corecte de 22,35 m.p. în loc de 15,22 m.p, și în coloana 6 a suprafeței de 20,62 m.p. în loc de 15,22 m.p.

Consecință a prevederilor alineatului unu cuantumul chiriei - coloana 11 pentru locuința situată în blocul ANL 8, sc.B, ap.1 este de 88 lei/lună.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind preluarea în administrare a albiei râului Olănești”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea solicitării de trecere a albiei râului Olănești, pe tronsonul cuprins între intersecția Splaiul Independenței cu strada Știrbei Vodă până la confluența cu râul Olt din administraea Administrației Naționale ”Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Olt, în administarearea Consiliului Local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Renaturarea albiei râului Olănești” pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind preluarea în administrare a albiei râului Olănești.

Cu vot unanim se aprobă solicitarea de trecere a albiei râului Olănești, pe tronsonul cuprins între intersecția Splaiul Independenței cu strada Știrbei Vodă până la confluența cu râul Olt, identificat conform planului de situație - anexă la prezenta hotărâre din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Olt în administrarea Consiliului Local, pentru realizarea obiectivului de investiții "Renaturarea albiei răului Olănești", pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților.

Cu vot unanim se împuternicește primarul municipiului ca prin serviciile de specialitate, să facă demersurile pentru preluarea în administrare, să întocmească și să semneze protocolul de predare primire a albiei râului Olănești, identificată conform prevederilor de mai sus.

Domnul primar Emilian Frâncu : « Dacă îmi permiteți aș vrea să mulțumesc colegilor consilieri municipali, care în felul acesta au dată undă verde unui proiect care pentru noi toți va fi unul dintre cele mai importante proiecte pe care noi le vom realiza în zona municipiului Râmnicu Vâlcea. Faptul că, prin votul dumneavoastră, se pornește, iată, practic acțiunea de realizare, deci este posibilă acum realizarea acelui concurs de soluții pe care noi l-am propus și care să facă această zonă- care desparte în momentul acesta orașul, respectiv râul Olănești care are o albie neamenajată și arată destul de rău și desparte zona de nord a orașului de cea de sud. Dorim ca, împreună, să facem un proiect de anvergură, un proiect care să creeze acolo o zonă de liniște, o zonă plăcută. O zonă pe care cu toții să o putem simți ca o inimă care pulsează a orașului și de aceea vă mulțumesc pentru acest vot ».

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea modificării și completării Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărărea Consiliului Local nr. 30/2007, in sensul înscrierii unor caracteristici tehnice ale bulevardulu Tineretului».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30 din 27 februarie 2007, în sensul înscrierii următoarelor caracteristici tehnice, rezultate din măsurători, după cum urmează:

a) poziția 561 - bulevardul Tineretului și trotuarele aferente: L= 1320 m; S= 44100 m.p, identificată în planul de situație - anexele 1A și 1B la hotărârea adoptată.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 5,3 m.p., situat în Calea lui Traian nr. 159, bl. Filipin, sc. 2, ap. 3, parter și concesionarea directă a acestuia proprietarului apartamentului în vederea realizării unui acces din exterior ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 5,3 m.p. (rot.), situat în Calea lui Traian, nr.159, bl. Filipin, sc.2, ap.3, parter, identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

Cu vot unanim se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatul precedent, pentru proprietarul apartamentului, în vederea realizării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 5.3 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

De asemenea, se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută mai sus.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii străzii “Prof. Marcel ZINELLI (1908 - 1996)” ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea atribuirii denumirii ”Prof. Marcel ZINELLI” arterei carosabile delimitată la est de Calea lui Traian, către sud-vest, până la intersecția cu strada Schitul Troianu».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii străzii “Prof. Marcel ZINELLI (1908 - 1996).

Cu vot unanim se atribuie denumirea «Prof. Marcel ZINELLI» arterei carosabile delimitată la est de Calea lui Traian (în partea de sud a blocului S34), către sud-vest, până la intersecția cu strada Schitul Troianu.

Strada «Prof. Marcel ZINELLI» este reprezentată grafic în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2011 de actualizare a componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, a art.2 și art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2006 referitoare la regulamentul de funcționare și constituirea componenței secretariatului tehnic al acestei comisii.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea stabilirii componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului precum și aprobarea formularului de aviz al Comisiei Tehnice de amenajare a Teritorilui și Urbanism».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului Local și-au prezentat avizele după cum urmează : comisia nr.1 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor - discuții în plen și comisia nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură aviz favorabil cu următoarele amendamente : 1)avizul comisiei să fie consultativ, 2) președintele comisiei să fie ales prin rotație odată la trei luni similar consiliului local și 3) ședințele Comisiei tehnice să fie publice.

Domnul consilier local Boban Liviu Emil, președinte al comisiei nr.1 : « Era vorba de completarea numerică a comisiei cu încă o propune și inclusiv ce a spus și domnul consilier Constantinescu, aceleași discuții ».

Domnul consilier local Amza Valeru : « Componența comisiei să fie completată cu doamna Osman Mihaela Doralinda -de profesie inginer cu experiență de peste 14 ani, în specialitate construcții ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Având în vedere că avem mai multe amendamente vreau să vi le supun votului dumneavoastră independent ca să nu le votăm în bloc. Se propune ca avizul comisiei să se numească aviz consultativ - cine este pentru? S-a întrunit votul unanim al celo prezenți. A doua propunere - președintele comisiei să fie ales prin rotație la trei luni.”

Domnul primar Emilian Frâncu:”Aș vrea să comentez puțin să se poată vota în cunoștință de cauză. Dumneavoastră ați făcut o propunere și eu vreau să aduc un argument pentru ce nu se dorește, din punctul meu de vedere, acest lucru. Vedeți, pentru oraș este foarte important să avem o viziune de dezvoltare unitară. În momentul în care președintele comisiei- și vă aduc un exemplu pozitiv în acest sens și situația de la Consiliul județean - a fost ales într-o ședință similară cu a noastră- este cel care se ocupă de continuitatea proiectelor și știe foarte bine ce s-a întâmplat de la o ședință la alta, pentru că într-un fel coordonează lucrările. Dacă s-ar schimba des președenția comisiei am ajunge la disfuncționalități pe care sincer nu mi le doresc. Avem nevoie, în primul rând de viziune, de seriozitate și nu cred că dacă lucrările nu s-ar desfășura cum trebuie nu s-ar putea propune schimbarea președintelui. De aceea, eu nu cred că este o propunere viabilă”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:« Supun votului dumneavoastră mai întâi propunerea așa cum a fost făcută de inițiator pentru președintele de ședință. S-au întrunit 17 voturi „pentru” și 5 abțineri(următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana). Ultima propunere a comisiei nr.4 - ședințele să fie publice ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « La fel vreau să explic de ce atunci când s-a întocmit regulamentul, la care am participat și eu, evident, cu idei s-a ales această variantă. Aici spune foarte clar că aparatul de specialitate poate să invite pe oricine are un interes în acel proiect pe care îl discută dar, repet să-l invite. La fel se poate invita și presa la o astfel de întâlnire. Numai că, atenție, este o comisie tehnică care are nevoie de liniște și are nevoie să poată dezbate fără ca să se facă intervenții fără ca să se găsească această posibilitate de a încerca prin luări de cuvânt să se epateze. Ați văzut că și aici la ședința noastră avem într-un fel sugesti de acuze că cineva vrea să iasă în evidență sau nu. Știți foarte bine că în privința celor care sunt în acest moment arhitecți sau proiectanți sunt opinii diverse, variante care se analizează. Atunci pentru eficiența comisiei și a lucrărilor e mai bine ca atunci când este nevoie să inviti pe cineva îl inviți, dacă nu lucrările să fie tehnice așa cum v-am spus mi-aș dori ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Contribuabilul vâlcean cred că este liniștit iar comisa cred că are nevoie mai mult de transparență decât de liniște. Suntem cu toții plătiți din bani publici și cred că suntem datori ca persoanele care sunt interesate să vină să ne vadă la lucru. E părerea mea și a grupului Partidului Democrat Liberal ».

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie: « Și eu cred că presa nu face gălăgie decât în afara ședințelor. Nu cred că presa nu ar trebui să fie în sală ».

Domnul primar Emilian Frâncu : « Dar presa oricând va fi invitată pentru că se vor tine probabil conferințe de presă la finalul unei astfel de sedinte si este important ca aceasta să fie bine informată, dar nu la această zonă ne-am gândit când am făcut această propunere ci, repet încă odată, la seriozitatea discuțiilor. Nu este bine ca la un moment dat prezența unor invitati să poată să deturneze sensul discuțiilor ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe : « Propun varianta inițiatorului proiectului respectiv ca sedintele să nu fie publice. S-au întrunit 16 voturi « pentru », 5 voturi « împotrivă »(următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana) și o abținere (Consilier local Voicu Marius Iulian). Supun votului dumneavoastră comisia propusă de inițiator completată cu propunerea domnului Amza. S-au întrunit 17 voturi « pentru » și 5 „abțineri" (următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana) ».

Consecință a celor prezentate și votate conform consemnărilor de mai sus :

 • - se stabilește componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism ai cărei membrii sunt prevăzuți în anexa nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată :

 • - se aprobă regulamentul de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - se aprobă formularul de aviz consultativ al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - se constituie secretariatul tehnic al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a cărui componență este prevăzută în anexa nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - începând cu data prezentei, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A pentru constituirea unei societăți comerciale”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune aprobarea mandatării reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ETA SA să aprobe participarea cu 1% din numărul total de acțiuni la constituirea unei societăți comerciale având ca obiect principal de activitate -producția de energie electrică prin panouri fotovoltaice».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Aș vrea câteva lămuriri. Nu știm de unde se va finanța noua societate comercială ? Dacă se dorește să atragem fonduri europene pentru că trebuie să știți că la partea de contribuție o să fie destul de mare din partea noastră aproximativ 50% pentru că este o activitate aducătoare de venituri ? Am vrea câteva informații. Nu ne opunem dar vrem să știm mai multe detalii ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Pentru că legislația este în așa fel concepută că cine investește în acest domeniu în acest an are de cîștigat 6 certificate verzi pentru un megabat, ceea ce, începând de anul viitor se va da un singur certificat. Avem în vedere faptul și de a accesa fonduri europene pentru anul viitor dar asta înseamnă că ne pregătim. In orice situație ne va trebui o societate care trebuie înființată. Nu cere niciun ban decât cei de constituire, iar dacă avantajele sunt așa de mari ne concentrăm să suportăm din veniturile proprii ale Primăriei această investiție ținând cont de faptul că amortizarea este destul de rapidă ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « S-a făcut un studiu ? Aveți idee despre ce sume vehiculăm ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Da, veniți să le vedeți ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Dacă finanțarea se face din bugetul local atunci de ce nu realizează administrația publică această activitate și de ce mai este necesară constituirea unei societăți și dacă există o axă de finanțare cu fonduri europene ? O axă de finanțare poate fi pentru persoane juridice sau pentru administrațiile publice ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Societatea care se va înființa trebuie să fie din doi acționari și ne pregătim și pentru o situație și pentru alta. Ghidurile privind finanțarea apar odată cu bugetete pentru perioada 2014-2020. Nu avem de unde să știm pentru cine va fi finanțarea dar trebuie să fim pregătiți pentru ambele variante ».

Domnul primar Emilian Frîncu : « Vreau să vă spun că este acută preocuparea administrației publice de a asigura independența energetică a orașului. Cred eu că această idee și acest proiect să fie îmbrățișat de toată lumea. Știu că au existat preocupări în acest sens și în mandatul trecut pentru a se realiza un parc fotovoltaic. Terenul pentru realizarea acestei investiții a fost pus la dispoziție prntr-o hotărâre de consiliu local pe care o cunoașteți. Trebuie să fim pregătiți pentru orice variantă pentru a putea primi acele 6 certificate verzi care ne vor ajuta foarte mult în dezvoltarea acestui proiect. Din studiile pe care le-am făcut proiectul proprus va produce între 2,5 și 3 megawati/oră și atunci pentru noi este foarte important să se pregătească cât mai rapid activitățile necesare. Dacă vom putea să rezolvăm această chestiune prin forțe proprii atunci până la sfârșitul anului atunci acest lucru se poate realiza tocmai prin înființarea acestei societăți curată cu doi acționari care va putea să acceseze fonduri sau credite . Trebuie să nu existe constrângeri în acest sens dacă am aștepta anul 2014 ca atunci când apare o axă de finanțare pentru energia verde și să ne permită finanțarea. Noi pregătim de acum lucrurile și vrem să facem rapid această societate comercială să funcționeze și să primim acel sprijin de care avem nevoie să putem demara activitatea ».

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian : « În completarea celor spuse de domnul primar și domnul viceprimar vream să vă spun despre modul în care se poate gestiona această societate, mai exact un centru de profit. Trebuie o societate nouă care să îndeplinească condițiile de operare a serviciului. Nu se poate gestiona de o altă societate cu alt gen de activitate respectiv SC Piete Prest SA sau SC ETA SA ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Pandurasu dar trebuie să luăm în calcul toate variantele Gândiți-vă că trebuie să angajăm experti energeticieni si costurile sunt foarte mari în domeniu. Poate administrația locală să-și permită acest lucru ? »

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian : «Avem deja pe domnul Dascălu care este expert energetician și nu suportăm cheltuieli în plus ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Domnul Dascălu nu este angajat al Primăriei ».

Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian : « Este în același gen de colaborare și vă asigur că costurile sunt minime iar rentabilitatea este maximă în contextul în care se poate amortiza în maximum 4 ani de zile ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A pentru constituirea unei societăți comerciale

Cu vot unanim se aprobă mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.i) din Actul Constitutiv al societății, respectiv « să aprobe participarea cu 1% din numărul total de acțiuni la constituirea unei societăți comerciale având ca obiect principal de activitate - producția energiei electrice prin panouri fotovoltaice - Cod CAEN 3511».

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A pentru modificare organigramă”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune aprobarea mandatării reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ETA SA să modifice organigrama și statul de funcții de la această societate”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : «Am observat în organigrama societății sunt foarte puțini șoferi. Sincer vă spun este un șofer și un birocrat. Doi cu mapa și unul cu sapa. »

Domnul Popescu Ion, director SC ETA SA răspunde că activitatea societății implică atât personal tehnic, adică personal TESA- 14 cât și conducători auto-90. Organigrama societății este bine structurată și este necesară pentru a realiza activitățile date în concesiune de către consiliul local.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Personal cred că se puteau găsi alte soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Noi am discutat-o și în ședința de comisie și cu alți colegi. Voi fi de acord cu această nouă structură în organigrama ETA și chiar dacă nu aș fi de acord ea tot va trece pentru că acesta este altgoritmul. Dar, aș face o propunere : atât ETA cât și Piețe Prest să prezinte în cadrul consiliului o analiză bilanț pe o perioadă de timp- un semestru, un an de zile, periodic cum stabilește executivul să vedem și noi activitatea lor. Eu am senzația că aceste societăți sunt ca o societate în familie cu tatăl și copilul :tatăl cu salariul și copilul cu nimic și am făcut societate. Tata e patronul și eu am făcut propunerea ca periodic să se facă această analiză a eficienței activității celor două societăți ale Primăriei ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Conform statutului societății căci este o prevedere legală ».

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Nu s-a făcut niciodată și eu de aceea am ridicat problema ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Statutul îl putem modifica și putem asista la o prezentare periodică a raportului de activitate.Totul este perfectibil ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Statutul este înregistrat la Registrul Comerțului ».

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan : « Domnule Constantinescu, țin să vă informez că dacă intrați pe site-ul societății ETA o să vedeți că există un raport anul de activitate, dar trebuie să intrați pe tabletă ».

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Si votul nostru să fie cerut pe site și să nu mai discutăm. Nu se pune problema așa. Eu am făcut o propunere pe care să o supuneți votului consilierilor locali ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:” Întâi vă propun proiectul de hotărâre în forma prezentată și propunerea dumneavoastră o discutăm la „Diverse” pentru că nu putem propune așa fără un proiect de hotărâre”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A pentru modificare organigramă.

Întrunind 17 voturi « pentru » și 5 abțineri (următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana) se aprobă mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.n) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «modifice organigrama și statul de funcții de la această societate», conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:” În calitate de consilier domnul Țârdea va trebui să propună un proiect de hotărâre ca să poată avea o bază de lucru”.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: «Se propune modificarea începând cu data de 1 martie 2013, Regulamentul de organizare și funcționare a Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și,fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea, începând cu data de 1 martie 2013, a Regulamentului de organizare și funcționare a Filarmonicii « Ion Dumitrescu », aprobat prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2011 care va avea conținutul prezentat în anexa, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului din anul 2012 la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: «Se propune aprobarea „Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului din anul 2012 la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea”, respectiv Filarmonica ”Ion Dumitrescu” și Teatrul municipal ”Ariel” ».

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate ale Consiliului Local și-au prezentat avizele după cum urmează : comisia nr.1 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor -aviz favorabil; comisia nr.3 pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură -aviz favorabil și comisia nr.5 pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement - aviz favorabil cu amendamentul ca în comisia de evaluare la Filarmonica Ion Dumitrescu să fie domnul Boban Liviu Emil, iar la Teatrul municipal Ariel să fie doamna Dobrete Adina Florentina.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului din anul 2012 la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, completat cu amendamentul comisiei nr.5.

Cu vot unanim se aprobă „Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului din anul 2012 la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea”, respectiv Filarmonica «Ion Dumitrescu» și Teatrul municipal «Ariel », conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul optisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea evaluării activității Comitetului local pentru situații de urgență în anul 2012, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: «Se propune aprobarea evaluare activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2012, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea evaluării activității Comitetului local pentru situații de urgență în anul 2012, precum și a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare și materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - evaluarea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2012, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - Planul pentru asigurarea cu resurse umane, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - Planul pentru asigurarea cu resurse financiare și materiale, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2013, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi “Diverse” sunt prezentate șase subpuncte.

La subpunctul unu sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Ștefănescu».

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: «Se propune aprobarea conferirii titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Ștefănescu pentru rezultate de excepție obținute în dezvoltarea și promovarea știnței și tehnicii românești precum și pentru creșterea prestigiului municipiului Râmnicu Vâlcea la nivel național și internațional».

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate ale Consiliului Local : nr.1 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5 pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul primar Emilian Frâncu : « Aș dori să spun câteva lucruri despre această propunere și mai ales despre cel căruia peste câteva clipe îi vom conferi titlul de « Cetățean de onoare al municipiului ». Profesorul doctor inginer loan Ștefănescu este unul dintre cei mai cunoscuți ambasadori ai științei românești și, implicit, al municipiului Râmnicu Vâlcea. În perioada anilor 1993-1994 știm cu toții că a făcut ca un institut - Uzina G să devină un institut de cercetare național și un institut care să organizeze an de an simpozioane la care participă zeci și zeci de oameni de știință din întreaga lume. De asemenea, nu numai că este autorul a peste 35 de lucrări științifice. Un om de știință cunoscut în toată lumea. Pentru mine este foarte important faptul că a promovat tinerii cercetători. Vreau să vă spun că Uzina G- ICSI este poarta de intrare a Europei în Râmnicu Vâlcea ticmai în această zonă atât de dragă nouă- cercetarea științifică și de aceea întotdeauna când am fost la institut m-am bucurat să văd acolo un institut bine pus la punct. Nu vreau să nu recunosc că acest lucru se datorează bunului management pe care directorul institutului îl deține. Un om de știiță deosebit, foarte bun manager, ambasador al Râmnicului peste hotare și a făcu ca Uzina G să fie un brand al Râmnicului. Vreau să vă spun că într-o perioadă în care foarte multe institute de cercetare, mult mai bine cotate în perioada anilor 1990 și-au închis porțile, institutul nostru a reușit să obțină o recunoaștere internațională. Ba mai mult s-au deschis două noi secții și aș vrea să le reamintesc, printre care și Laboratorul de temperaturi ultrajoase. Au veni miniștri, au venit prim miniștri și cu toții ne mândrim că Ioan Ștefănescu este concetățeanul nostru și merită cu prisosință aprecierea noastră și faptul că Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în domeniul criogeniei este în acest moment o platformă de cercetare de nivel european și nu poate decât să ne bucure și să ne dea posibilitatea ca să realizăm și în continuare lucruri deosebite în domeniu. De aceea vă propun să fiți de acord cu propunerea noastră”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Sincer vă felicit pentru alegere și îmi este puțin ciudă că nu ne-am gândit noi mai devreme”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CeTăȚEAN DE ONOARE” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Ioan Ștefănescu.

Cu vot unanim se aprobă conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Ioan Ștefănescu pentru rezultatele de excepție obținute în dezvoltarea și promovarea științei și tehnicii românești și pentru creșterea prestigiului municipiului Râmnicu Vâlcea, la nivel național și internațional.

La subpunctul doi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate SC APAVIL SA”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: „Se propune aprobarea modificării și completării listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate către SC APAVIL SA, modificându-se în mod corespunzător cuantumul redevenței datorate de către societate”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate SC APAVIL SA.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate către S.C. APAVIL S.A prin Contractul de delegare nr. 1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, modificându-se în mod corespunzător cuantumul redevenței datorate de către societate.

Lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, modificată și completată conform alineatului precedent este prezentată în anexa, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Consecință a modificării listei bunurilor se va încheia act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare.

La subpunctul trei sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere încheiat cu SC PROIMSAT SA”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: „Se propune aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 34419 din 03.11.2005, încheiat cu SC PROIMSAT SA pentru închirierea spațiului în suprafață de 92,15 m.p., situat la parterul blocului 15 din Calea lui Traian nr. 183, pe o perioadă de un an. Se împuternicește primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze actul adițional la contractul de închiriere menționat mai sus”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere încheiat cu SC PROIMSAT SA.

Cu vot unanim se aprobă prelungirea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 34419 din 03.11.2005, încheiat cu S.C. PROIMSAT S.A. pentru închirierea spațiului în suprafață de 92,15 m.p, situat la parterul blocului 15 din Calea lui Traian nr. 183, pe o perioadă de 1 (un) an.

De asemenea, se împuternicește Primarul municipiului să semneze actul adițional la contractul de închiriere menționat la alineatul precedent.

La subpunctul patru sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: „Se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiul a terenului în suprafață de 4,7 m.p. situat în strada G-ral Magheru nr. 7, bl. D-parter și aprobarea concesionării directe a acestuia proprietarului spațiului, în vederea realizării extinderii spațiului comercial”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,7 m.p. (rot.), situat în strada G-ral Magheru nr.7, bl. D-parter (latura de nord, magazin Poiana), identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată ;

 • - concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul spațiului, în vederea realizării extinderii spațiului comercial. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

 • - cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,7 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

 • - împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută mai sus.

La subpunctul cinci este prezentat “Raportul privind activitatea de soluționare a petițiilor cetățenilor în semestrul 2 din anul 2012”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: „Este un raport cu titlu de informare prevăzut de ....

La subpunctul șase se propune alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion propune ca domnul consilier local Amza Valeru să ocupe funcția de președinte de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2013.

Nemaifiind alte propuneri se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim alegerea în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a domnului consilier local Amza Valeru, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv martie, aprilie și mai 2013.

În continuare, la Punctul “Diverse” există o solicitare de intervenție din partea unui cetățean aflat în sala de ședință.

Cetățean din sală:”Avem și noi o problemă în ceea ce privește aplicarea prevederilor din anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 338/2011, anexă ce prevede facilități de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri pentru proprietarii persoane fizice care au executat pe cheltuiala proprie intervenții pentru izolarea termică a blocurilor. Noi am executat aceste lucrări prin forțe proprii și ne-am deplasat la Direcția de Impozite și Taxe cu documentația completă pentru a ni se reduce impozitul datorat. Noi am avut autorizație pentru realizarea acestei acțiuni și am primit și certificatul energetic suntem proprietarii apartamentelor din blocul H3, sc.E din zona Nord. Direcția de Impozite nu ne acceptă documentația și nici reducerea impozitului pe motiv că lucrările nu au fost executate la recomandarea unui audit energetic. Dar, noi am investit bani și am obținut certificatul energetic. Dumneavoastră să ne spuneți dacă avem acces sau nu la această facilitate”

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: „Fără documente și materiale nu putem să luăm nicio decizie. Nu facem altceva decât să ascultăm public doleanța dumneavoastră”.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:” Un răspuns parțial. Se cunoaște problema și aceasta nu este numai a blocului H6 este și a altor blocuri. Vreau să clarific câteva aspecte. Se face o confuzie între auditul energetic și certificatul de performanță energetică. Auditul energetic este primul document care se elaborează și care demonstrează necesitatea efectuării reabilitării termice. Este primul document care este cerut în vederea scutirii sau reducerii la jumătate a taxei respective. Certificatul de performanță energetică care se eliberează după realizarea lucrărilor. În cazul dumneavoastră și al mai multor asociații s-a purces la drum din necunoaștere, din imboldul constructorului care a vrut să realizeze lucrarea și nu mai contează din ce motive lipșește auditul energetic deci primul document solicitat. În momentul în care Curtea de Conturi vine și verifică suntem primii vinovați. Acesta este răspunsul. Vă invit în birou la domnul primar sau la mine pentru a sta de vorbă, dar nu este în practica ședințelor de consiliu local și nu se poate soluționa pe loc”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: ”Mulțumesc pentru dezbaterile de astăzi. Mulțumesc pentru că m-ați acceptat și m-ați suportat ca președinte de ședință pentru trei luni de zile. Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

Domnul primar Emilian Frâncu:” La muți ani! tuturor doamnelor și domnișoarelor pentru 8 martie și pentru toți de 1 martie un gând frumos și o primăvară minunată”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ing. Gheorghe MIHĂILESCU


SECRETAR MUNICIPIU,


jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.