Proces verbal din 27.06.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 27 iunie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 27 iunie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris prin dispoziția primarului nr. 1781 din 21.06.2013, la care participă secretarul municipiului, domnul Toma Mihăescu, precum și 17 consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Pandurașu Adrian Iulian, Țârdea Dumitru, Voicu Marius Iulian, Cocoș Vasile, Crăciunescu Grigore și Persu Mihai. Domnii consilieri Cocoș Vasile și Persu Mihai au venit în timpul dezbaterilor fiind prezenți ulterior 19 consilieri.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 17 consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard - viceprimar al municipiului și președinte de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Zonă “Imobil D+P+7E, bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24”, investitor S.C. PROTECTCHIM S.R.L.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil-construcție din domeniul public în domeniul privat al municipiului.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate S.C. APAVIL S.A.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune cu S.C.Vladria S.R.L.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație, începând cu data de 01.07.2013.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A. pentru modificarea organigramei.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială.

 • 10. Diverse - care cuprinde următoarele subpuncte:

 • - subpunctul 1- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 257/106/2012 referitoare la aprobarea Contractului de sprijin pentru proiectul ce urmează a fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

 • - subpunctul 2 - Raport si proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local;

 • - subpunctul 3 - Raport si proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013;

 • - subpunctul 4 - Raport si proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Zonă “Imobil D+P+7E, bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24”, investitor S.C. PROTECTCHIM S.R.L”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentației de urbanism Plan Urbanistic de Zonă „Imobil D+P+7E bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 24” investitor S.C.Protetchim S.R.L. cu 6 luni”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, Vîrlan Eduard comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Întrucât nu sunt discuții, domnul președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Zonă “Imobil D+P+7E, bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24”, investitor S.C. PROTECTCHIM S.R.L .

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți se prelungește termenul de valabilitate a documentației de urbanism Plan Urbanistic de Zonă „Imobil D+P+7E bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24”, investitor S.C. Protectchim S.R.L, cu 6 (șase) luni, cu respectarea condițiilor impuse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/225/2008.

În continuare, la punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,70 m.p. situat în strada General Magheru nr.1, bl. V1, parter și concesionarea acestuia proprietarului spațiului comercial sitat la aceastră adresă în vederea extinderii acestui spațiu”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, Vîrlan Eduard comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

În acest moment au venit domnul Cocoș Vasile și Persu Mihai fiind prezenți din acest moment 19 consilieri locali.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Ca membru al Comisiei de urbanism aș vrea să analizăm foarte atent ceea ce se modifică în zona centrală din punct de vedere arhitectural. A mai fost o astfel de solicitare în 2005 și ea a fost respinsă. Am discutat cu cei din societetea civilă și ar fi bine să avem un adăpost acolo. Nu am nimic împotriva investițiilor, este bine să discutăm, dar zona centrală necesită mai multă atenție mai ales din partea noastră a consilierilor locali din comisia de urbanism ».

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan spune că au fost discuții pe această temă în comisie, dar dumnealui nu știe despre solicitarea din anul 2005.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Materialul este bine întocmit de executiv.Am discutat și cu doamna Mihăilescu și nu am găsit un motiv de respingere. În caz de ploaie pentru adăpostire se poate folosi și zona de la magazinul Diana, culoarul acela care este deschis tot timpul ».

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : « Acest spațiu are mai multe intrânduri și aprobân această solicitare în mod cert vor mai fi și alte solicitări ».

Domnul arhitect șef Paraschiv Doru Felix : « Astfel de concesiuni pe domeniul public pentru diferite societăți comerciale s-au mai dat. Am verificat la fața locului și dat fiind faptul că firma care deține Cofetăria Trenulețul și-a extins terasa și acolo există un atic se poate veni cu prelungirea până la nivelul acestui atic. Decizia aparține doar Consiliului Local, iar punctul meu de cvedere este doar cu titlu informativ. »

Nemaifiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

Întrucât au fost 13 voturi « împotrivă » și 6 abțineri ( printre care următorii consilieri locali : Constantinescu Cosmin Dragoș, Persu Mihai, Costinescu Bogdan Ilie, Ene Gabriela Ana) nu s-a adoptat nicio hotărâre.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil-construcție din domeniul public în domeniul privat al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului a imobiliului-construcție “magazie”, aparținând Școlii cu clasele I-IV Căzănești în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării acesteia”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, și fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil-construcție din domeniul public în domeniul privat al municipiului.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a imobilului - construcție « magazie », în suprafață construită de 32,38 m.p. și o valoare de 4806,12 lei, aparținând Școlii cu clasele I-IV nr. 12 Căzănești (poziția 994 din anexa 1 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1362/2001, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008).

Consecință a prevederilor de mai sus, se va modifica lista bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007.

Trecerea în domeniul privat al municipiului a imobilulului-construcție prevăzut mai sus se face în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acesteia.

În continuare la punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate S.C. APAVIL S.A.”

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea modificării listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, în sensul radierii bunului “Gazometru nr. 1 Extindere stație de Epurare”.

Întrucât nu sunt discuții pe marginea celor prezentate și cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate S.C. APAVIL S.A.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se modifică lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către S.C. APAVIL S.A prin Contractul de delegare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, în sensul radierii bunului ”Gazometru nr.1 extindere Stație Epurare”, având numărul de inventar DP01890 și valoarea de inventar 7.861,38 lei.

Consecință a modificării listei bunurilor conform articolului de mai sus, se va încheia act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune cu S.C.Vladria S.R.L”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea prelungirii contractului de asociere în participațiune a municipiului cu S.C. VLADRIA S.R.L., având ca obiect desfășurarea activităților de agrement pentru copii, pentru o perioadă de un an”.

Întrucât nu sunt discuții pe marginea celor prezentate, cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune cu S.C.Vladria S.R.L.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, Contractul de asociere în participațiune a municipiului cu S.C. VLADRIA S.R.L, aprobat prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.57/1999, având ca obiect desfășurarea activităților de agrement pentru copii, prin utilizarea de minimotociclete electrice în Parcul Zăvoi, se prelungește, prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv de la data de 01.07.2013 până la 01.07.2014.

Actul adițional la contract va cuprinde în mod obligatoriu clauza referitoare la rezilierea acestuia fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile, la data demarării lucrărilor pentru realizarea proiectului finanțat prin POR 2007-2013 -"Modernizarea parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea".

Se împuternicește Primarul municipiului să semneze actul adițional la contractul de asociere încheiat în conformitate cu prevederile de mai sus.

În continuare la punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate «Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație, începând cu data de 01.07.2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici la nivelul de 204,03 lei/Gcal, fără TVA, de asemenea începând cu data de 01.07.2013 se propune aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației la nivelul de 253,0/Gcal, inclusiv TVA”.

La solicitarea președintelui de ședință, Vîrlan Eduard, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș - Nu am competență pentru a discuta despre prețul de producere și transport la energia termică la agenții economici ci doar despre prețul plătit de populație. Dacă în iunie 2012 cetățenii din Râmnicu Vâlcea plăteau 138 lei/Gcal, de la 1 iulie 2012 a început să plătească 160 lei/gcal, iar de la 1 iulie 2013 va plăti 182,5 lei/Gcal, respectiv o crește de 39,1% în decursul unui an de zile. Am găsit din întâmplare pe clanța ușii acest material pe care vi-l prezint și dumneavoastră și colegilor de la prezidiu : USL micșorează prețul la căldură, garantează președintele organizației județene PSD- Ion Cîlea, președintele organizației municipale PSD Rm.Vâlcea- Gigi Ion Matei și vicepreședintele organizației naționale PSD- Valeriu Zgonea. Ce avem astăzi ? O propunere a indexării tarifului. Fără comentarii ».

Domnul viceprimar matei Gigi Ion : « Trebuie să comentăm pentru că ați mers prea departe cu populismul, dar trebuie să rețineți că ați aprobat o hotărâre a consiliului local nr.366 din 2010 referitor la politica tarifară a prețului local de referință și a acordării subvenției de la bugetul de stat în care spuneți exact prețurile pe care le punem în discuție astăzi. Pe această aprobare de prețuri au fost întocmite niște proiecte de absorbire a fondurilor europene. Dacă nu accesăm fonduri europene și stăm izolați de lume, cu același sistem care are pierderi și știți foarte bine acest lucru puteam să scădem prețul în condițiile în care doream noi la acea dată. Pentru a accesa fonduri europene se cere o politică tarifară, o strategie în primul rând care este aprobată prin hotărârea 141 din 2010 scrie și în raport- strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul Râmnicu Vâlcea și hotărârea consiliului local nr.366 din 2010 privind aprobarea politicii tarifare a prețului local de referință și a acordării subvenției din bugetul local pentru sreviciul public. Prin urmare, dumneavoastră vă contrazicețui. Ați aprobat politica tarifară în care este pusă creșterea anuală până în 2031. Deci, an de an sau din doi în doi ani se va indexa prețul la gigacalorie pentru a putea accesa aceste proiecte. Numai vorbiți bazaconii pentru că oamenii își dau seama cine vorbește serios și cine vorbește populist. »

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș - « Aș vrea să-i spun domnului viceprimar că nu mă contrazic ci îl contrazic. La acea hotărâre de consiliu local din 2010 a participat și domnia sa. În 2012 când ați lansat acest pliant nu știați de această strategie ? O cunoșteați pentru că sunteți un om activ. Atunci promisiunea dumneavoastră este contrazisă astăzi de un proiect pe care ni-l prezentați nouă. Subvenția poate fi modificată legal cu votul consiliului local ? Putem să suportăm o componentă mai însemnată din prețul energiei termice ca cetățenii din Râmnicu Vâlcea, care trec prin cea mai grea perioadă din punct de vedere să poată suporta iarna viitoare costurile ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Vorbim acum de prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației. Atenție subvenția de care vorbiți se acordă din bugetul local din impozitele și taxele locale colectate de la toți cetățenii din Râmnicu Vâlcea, deci și a celor care nu sunt racordați la sistemul centralizat și nu beneficiază de aceste subvenții. Nu cred că ar fi drept să forțăm lucrurile atât de tare încât toți să contribuie și cei care stau la case (Căzănești, ș.a.m.d.) să plătească impozitele și taxele și să contribuie astfel la subvențiile pentru cei care sunt racordați la sistemul centralizat. »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Aș vrea să-i spun domnului Constantinescu că nu suntem în campanie și toți am fost de acord când a fost proiectul prezentat de CET în 2010 cu strategia locală de alimentare cu energie termică. Acum ne luați pe noi cu subvenția. Să știți că puteam să modificăm subvenția dacă nu ne trezeam cu corecțiile de la dumneavoastră pe fondurile europene”.

Urmează o serie de discuții vizavi de corecțiile financiare aplicate la proiectele cu finanțare europeană.

Domnul director de la SC CET GOVORA SA, Cocleț Ion - Privind contractul de finanțare de care se face vorbire trebuie să vă spun că acesta a fost semnat personal de către primarul municipiului Râmnicu Vâlcea la acea dată, respectiv domnul Romeo Rădulescu. Anexa la contract avea inclusiv politica tarifară care prevede ca începând cu anul 2011 și până în anul 2031 să se indexeze și se referă la prețul de facturare către populație. Nu poate fi modificat acel preț sub nicio formă, indiferent de dorința consiliului local să plătească subvenție pentru că în condițiile în care s-ar acorda o subvenție mai mare decât cea care este prevăzută în contract, automat Uniunea Europeană nu ar mai aloca banii, ca și corecție financiară, pentru proiect, întrucât este grant 100%. Când este 100% te raliezi condițiilor impuse de Comisia Europeană. Dacă Consiliul Local are atâția bani atunci ar fi trebuit să finanțeze el proiectul și putea ca populația să plătească mai puțin, așa este exemplu Primăriei generale a capitalei. Dar dacă ai un grant 100% de la Uniunea Europeană atunci trebuie să respecți condițiile impuse. Așa este prevăzut și în proiect ca în fiecare an, la 1 iulie, se va face o modificare de preț. Este adevărat că această modificare de preț va fi corectată în funcție de indicele de inflație. Așa cum a spus și domnul primar interimar peste câțiva ani, când proiectul va fi avansat aceste modificări de preț se vor face și din doi în doi ani ».

Întrucât nu mai sunt alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație, începând cu data de 01.07.2013.

Cu 16 voturi “pentru” și 3 abțineri (Constantinescu Cosmin Dragoș, Persu Mihai și Costinescu Bogdan Ilie), se aprobă ca începând cu data de 01.07.2013, prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici să fie la nivelul de 204,03 lei/Gcal, fără TVA, conform Deciziei A.N.R.E nr. 264/29.01.2013 și a Avizului ANRSC nr. 100483 din 05.04.2013.

Începând cu data de 1.07.2013, se aprobă prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației la nivelul de 253,0 lei/Gcal, inclusiv TVA, conform Deciziei A.N.R.E nr. 264/29.01.2013 și a Avizului ANRSC nr. 100483 din 05.04.2013.

De asemenea, începând cu data de 01.07.2013, se aprobă prețul local al energiei termice facturată populației la nivelul de 147,19 lei/Gcal, la care se adaugă TVA, conform anexei 1.4 din Contractul de Finanțare nr. 3986/LB/17.08. 2011.

Diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației de 253,0 lei/Gcal, inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 182, 52 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 70,48 lei/Gcal inclusiv TVA va fi asigurată, începând cu data de 01.07.2013, din bugetul local al municipiului.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate « Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A. pentru modificarea organigramei”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ETA SA să îndeplinească atribuția prevăzută în Actul Constitutiv al societății, respectiv să “modifice organigrama și statul de funcții de la această societate”.

La solicitarea președintelui de ședință, Vîrlan Eduard, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Persu Mihai : « Eu nu am fost convocat la sedinta AGA la această societate, înn condițiile în care sunt reprezentant legal în această adunare, drept pentru care cer anânarea discutării acestui punct de pe ordinea de zi și convocarea de urgență a Adunării Generale.Dați-mi voie să am unele rezerve vizavi de acest puntc și cred că era normal să-l discutăm în Adunarea Generală pentru că noi am mai avut un mandat și am mai avut o organigramă și nu vreau să validez un lucru până nu sunt convins de el. Cred că am un punct de vedere absolut pertinent. »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Știu că ați avut mai multe întâlniri și AGA și Consiliul de Administrație și ne-ați prezentat și un punct de vedere și de aceea ne-am și grăbit datorită evenimentelor care s-au desfășurat acolo și trebuia să respectăm niște termene. Consiliul de administrație a prezentat o propunere pe care noi o analizăm și vă dăm mandat ca în AGA dumneavoastră să analizați și să dați o hotărâre în acest sens. »

Domnul consilier local Persu Mihai : « De câte ori am fost solicitați să ne întâlnim în ședința AGA am participat. Eu cred că trebuia să avem o discuție prealabilă despre acest subiect, însă văd că s-a trecut peste acest lucru. »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Domnule Persu, citiți contractul de mandat. Trebuie să vă dea mandat Consiliul Local după care dumneavoastră faceți organigrama, care este problema? Fără mandatul consiliului local nu puteați să faceți acest lucru”.

Domnul consilier local Persu Mihai : « Cred că nu m-am făcut înțeles. Conform art.1 avem mandat să modificăm organigrama societății conform anexei, iar în anexă avem 189 de persoane deja stabilite. Trebuie să discutăm înainte. Dacă ne propuneți organigrama eu nu sunt de acord cu ea. »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Vreți să scoate castanele din foc cu mâna consilierilor locali. Nu, mulțumesc nu accept acest lucru. După ce, în decurs de un an de zile, de când ați preluat puterea ați angajat 32 de activiști politici, veniți acuma și ne spuneți că trebuie să concediem 16. adică angajați 32 de membri ai USL-ului și dați afară 16 oameni care poate nu fac politică sau întâmplarea face să fie membri ai PDL. Niciodată, atâta timp cât am fost la Primăriei nu cred că poate veni cineva să spună că l-am constrâns să se înscrie în partid, am plecat acasă în minutul doi. Ne propuneți să aprobăm o angajare masivă respectiv 32 de persoane și după aceea ne spuneți că trebuie să plece alți 16, este jenant ».

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : « Știți care este dilema mea cea mai mare că pleacă oameni nu din cei care au fost angajați în ultimul an. Știți foarte bine că trebuia să fie o societate pe profit pentru a angaja personal și acuma pleacă 16 oameni, care erau nevinovați săracii, care nu au sprijin politic. Explicați-le oamenilor ».

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Dacă ați fi fost domnule consilier cu mine la greva spontană ați fi auzit și dorințele oamenilor, dar văd că dumneavoastră aveți niște notițe acolo pe care le citiți și nu gândiți absolut deloc în esență problema. V-am rugat frumos să luăm cuvântul când trebuie și pentru ce trebuie nu să veniți cu materiale de pe clanața ușii pentru că suntem aici un consiliu local. “

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : « Recunoașteți că ați mințit, da?”

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:” Ce să recunoaștem domnule. Dacă nu luați cuvântul când vi se acordă atunci vă rog să părăsiți sala pentru că nu se poate așa ceva. Aici vorbim, într-un consiliu local, fiecare face ce vrea și cînd vrea”

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : « Parcă am fi la grădiniță...”

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:” Domnule, v-am dat cuvântul? Nu facem dialog aici. Ridicați mâna. Deci, nu sunteți la dumneavoastră la organizație, aici suntem într-o ședință de consiliu local și vă rog frumos ca atare să respectăm regulamentul”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Noi pentru dialog am venit domnule președinte..”

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Domnule Constantinescu vă puteți abține și să cereți cuvântul și să vorbiți când vi se acordă? Vi-l dau când îl cereți. Cu dumneavoastră nu se poate discuta astăzi. Eu vă cer pentru ultima oară să vă revizuiți comportamentul, dacă nu vă invit să citiți regulamentul de ordine interioară a consiliului local și după aceea să veniți aici să luați cuvântul cum trebuie”.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu:”Noi știm că una dintre moțiunilor de la ETA a fost că au fost angajate foarte multe persoane în ultimele luni de zile și ei doreau să fie dați afară cei care au fost angajați. Noi avem aceleași informații ca și colegii de la PDL că pleacă mecanici vechi care lucrează de ani de zile acolo. Poate ne spune domnul director că deține mai multe informații: cine pleacă de acolo? Nu mai analizați nimic în consiliul de administrație pentru că lista este făcută”.

Domnul Șovar Nicolae, director adjunct la SC ETA SA:”Cred că am destulă vechime în această societate și vreau să vă spun că două au fost motivele pentru care s-a ajuns în această situație. Primul motiv este deficitul nostru de personal pe care nu l-ați dezbătut nici în anii trecuți trecuți. Aveam un contabil sef și dpuă persoane subordonate. Era imposibil să continuăm să funcționăm în acest fel. Dvs. știți că sunt obligații legale privind anagajarea de personal în acest domeniu. De ce nu s-a făcut în anii anteriori nu știu. Primul motiv care a determinat aceste angajări a fost deficitul de personal. Pentru că aveam puțini șoferi trebuia să le asigurăm plata de ore suplimentare și angajarea personalului soferi s-a făcut de către o comisie și eu nu am făcut parte din acea comisie. Vreau să vă reamintesc că domnul Popescu își desfășoară activitatea în baza unui mandat dat de dumneavoastră. În cadrul acestu mandat dumnealui și-a propus să dezvolte activitatea societății. Vreau să precizez ca și la comisii că nu se vor da afară oamenii noi sau vechi, se vor da oamenii care pe baza unor criterii de selecție se constată că nu mai corespund pregătirii lor”.

Domnul consilier Vețeleanu ninel Eusebiu:”Eu sunt convins că șoferii vechi nu s-au răzvrătit acum împotriva șoferilor noi, ci împotriva perspnalului anagajat să stea în birouri. Dacă dvs. Spuneți că era nevoie să se angajeze personal pentru ca societatea să fie pe profit nu înțeleg acest lucru”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Cred că ați spus un mare adevăr domnule director referitor la modul de angajare. Eu nu m-am ocupat de această societate ci colegul meu Ioniță. Ați remarcat un lucru clar dumneavoastră plăteați ore suplimentare foarte mult la șoferi și mi s-a părut o chestiune economică să angajați un număr de șoferi pentru a reduce cheltuiala cu ore suplimentare. Pentru șoferi eu v-am înțeles motivul angajării ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A. pentru modificarea organigramei.

Întrunind 11 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți, 1 abținere (dna Preda Maria Carmen) și 7 voturi “împotrivă” (Constantinescu Cosmin Dragoș, Persu Mihai, Costinescu Bogdan Ilie, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Bobeanu Maria, Nuică Ionuț Eduard și Ene Gabriela Ana) Se mandatează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.n) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «modifice organigrama și statul de funcții de la această societate», conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

În continuare la punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”, precum și raportul de rectificare nr. 22152 din 26.06.2013.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, prin transformarea unor posturi în urma examenului organizat de promovare în grad profesional a funcționarilor publici”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”, precum și raportul de rectificare nr. 22152 din 26.06.2013.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți Începând cu data de 01.07.2013, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, prin transformarea unor posturi, după cum urmează:

A. promovare în grad profesional:

Nr.crt.

Compartimentul/Serviciu

Functia publica

Nr.

Posturi

actuala

pe care a promovat

1.

Serviciul Cadastru, Agricultură și Registrul Agricol

inspector, cl. I, grad principal

inspector , cl. I, grad superior

1

2.

Serviciul Evidență și Gestiune Patrimoniu;

Inspector , cl. I, grad asistent

Inspector, cl. I, grad principal

1

3.

Serviciul Juridic,Executări Silite;

Inspector, cl. I, grad principal

Inspector, cl. I, grad superior

1

5.

Serviciul Persoane Fizice

Inspector, cl. I, grad principal

Inspector, cl. I, grad superior

2

6.

Serviciul Persoane Fizice

Inspector, cl. I, grad asistent

Inspector, cl. I, grad principal

1

7.

Serviciul Inregistrări fiscale, Operatori Ghișeu

Inspector , cl. I, grad principal

Inspector , cl. I, grad superior

1

8.

Serviciul Evidența Persoanelor

Inspector, cl. I, grad principal

Inspector, cl. I, grad superior

2

9.

Biroul Stare Civilă

Inspector, cl. I, grad asistent

Inspector, cl. I, grad principal

1

10.

Biroul Stare Civilă

Inspector, cl. I, grad principal

Inspector, cl. I, grad superior

1

B. promovare în clasă de nivel superior celei deținute - funcționari publici:

Nr.crt.

Compartimentul/Serviciu

Functia publică

Nr.

Posturi

actuala

pe care a promovat

1.

Compartiment Arhivă și Gestionare Documente

referent, cl.III, grad superior

inspector , cl. I, grad asistent

1

2.

Compartiment Registratură Urbanism

referent, cl.III, grad asistent

inspector , cl. I, grad asistent

1

3.

Serviciul Corp Control Primar Inspectori Zonali

referent, cl.III, grad superior

inspector , cl. I, grad asistent

1

 • C. promovare în grad profesional - personal contractual:

 • a) transformarea postului de inspector de specialitate gradul II din cadrul Serviciului Sport, Cultura, Mass-Media în postul de inspector de specialitate gradul I;

 • b) transformarea postului de Asistent Medical generalist din cadrul Serviciului Public Crese, Creșa Ostroveni III în postul de Asistent Medical principal.

Consecință a prevederilor de mai sus se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea modificării statului de funcții al Direcției de Protecție Socială prin transformarea a trei posturi ca urmarea a examenului organizat de promovare în gard profesional a funcționarilor publici”.

Întrucât nu sunt discuții pe marginea celor prezentate, cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției Protecție Socială prin transformarea a 3 (trei) posturi, după cum urmează:

 • a) 1 (un) post de inspector, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Asistență Socială - Compartimentul Asistență pentru Persoane Adulte se transformă în postul de inspector, clasa I, grad superior;

 • b) 1 (un) post de inspector, clasa I, grad asistent din cadrul Serviciului Asistență Socială - Compartimentul Asistență pentru Persoane Vârstnice se transformă în postul de inspector, clasa I, grad principal;

 • c) 1 (un) post de inspector, clasa I, grad principal din cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Prestații Sociale - Compartimentul Prestații Sociale se transformă în postul de inspector, clasa I, grad superior.

Consecință a prevederilor de mai sus se aprobă statul de funcții al Direcției Protecție Socială, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

În continuare la punctul 10 - Diverse - din ordinea de zi sunt prezentate următoarele subpuncte:

 • - subpunctul 1- “Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 257/106/2012 referitoare la aprobarea Contractului de sprijin pentru proiectul ce urmează a fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune împuternicirea viceprimarului municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Gigi Ion MATEI, să negocieze și să semneze în numele Municipiului Râmnicu Vâlcea, Contractul de Sprijin pentru Proiectul ce urmeză a fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, SC APAVIL SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractului de Sprijin pentru Proiect”.

Întrucât nu sunt discuții pe marginea celor prezentate și cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 257/106/2012 referitoare la aprobarea Contractului de sprijin pentru proiectul ce urmează a fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 257/106 din 12 octombrie 2012 referitoare la aprobarea Contractului de sprijin pentru proiectul ce urmează a fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care va avea următorul conținut:

 • « Art.3. Se împuternicește viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Gigi Ion Matei, să negocieze și să semneze în numele Municipiului Râmnicu Vâlcea, Contractul de Sprijin pentru Proiectul menționat la art.1 cu S.C. APAVIL S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractului de Sprijin pentru Proiect”.

La subpunctul 2 sunt prezentate „Raportul si proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea alocării din bugetul local de la Capitolul 67 “Cultură, recreere și religie” a sumei de 4.500 lei pentru Forumul Cultural al Râmnicului și pentru Clublu Sportiv “Lykaios”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 4.500 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

În continuare, la subpunctul 3 sunt prezentate „Raportul si proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune rectificarea listei de investții pe anul 2013 -TOTAL SuRse DE FINANȚARE prin redistribuiri de sume între poziții, rămânând la valoarea totală de 27.072.330 lei conform anexei 6 precum și rectificarea listei de investiții pe anul 2013-fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local prin repartizarea în plus și în minus a excedentului din anul 2012 pentru obictivele din cadrul listei, acestea rămânând la valoarea totală de 34.338.070 lei, conform anexei 7”.

La solicitarea președintelui de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Persu Mihai : « Întrucât acest material este prezentat la diverse am o întrebare. Văd că se trag sume de la Aurelian Sacerdoțeanu și de la Patriarh Iustinian Marina pentru a se plăti alte lucrări, sunt probleme la această lucrare ? »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Sunt mai mulți bani alocați la această lucrare. Trebuie să ne vină niște bani de la CEC Bank. Avem bani să continuăm lucrările pe aceste străzi, dar până la finalizarea lor mai sunt alte lucrări executate și care trebuie achitate ».

Domnul consilier local Constainescu Cosmin Dragoș : « Jumătate din punctele propuse de dumneavoastră pe ordinea de zi sunt la Diverse. Vă aduceți aminte în legislatura trecută ce mare deranj era ședință dacă mai veneam cu un punct sau două pe ordinea de zi la capitolul diverse. Spunea-ți că nu se muncește bine în Primărie, îi certați și pe angajați. Dacă dumneavoastră credeți că aceste materiale primite cu 2-3 minute înainte de ședință pot fi discutate la modul serios dați-mi voie să vă contrazic și să-mi pun o întrebare că poate le aduceți în ultimul moment ca să nu avem timp să le studiem ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « V-am tot răspuns, dar văd că nu pricepeți nimic. Să știți că această rectificare vine ca urmare a faptului că anul trecut nu ați tras niciun leu din creditul de la CEC. Pentru că nu s-a tras niciun leu în 2012 trebuie să reluăm toată procedura cu Ministerul Finanțelor și cu aprobarea CEC-ului la nivel central.

Sunt niște pași obligatorii tocmai pentru că această tragere nu a fost făcută. Mai bine tăceați ca să nu vă faceți de râs ».

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : « Știți bine care este situația de pe străzile Sacerdoțeanu și Patriarh Iustinian Marina. Oamenii așteaptă de ani de zile să se facă asfaltarea străzilor respective. Sunt oameni care lucrează acolo la acele străzi și stau degeaba. Puneți oamenii la muncă pentru a finaliza cât mai repede lucrările. »

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard : « Eu am fost personal acolo. Termenul de execuție este până în luna septembrie, iar în luna august vor fi gata lucrările. »

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local vizavi de lucrările care se execută pe cele două străzi și termenul de finalizare.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE prin redistribuiri de sume între poziții rămânând la valoarea totală de 27.072.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată, astfel:

 • a) se majorează Cap. V - majorare de capital pe Capitolul 67.02. - Cultură, recreere, religie - poziția 2 la obiectivul Capital Social « Handbal Club Oltenia » cu suma de 1.000 lei;

 • b) se micșorează Cap. IV - Cheltuieli de proiectare pe Capitolul 67.02. - Cultură, recreere, religie - poziția 2 la obiectivul « Conservare și reabilitare Casa Olănescu » cu suma de 1.000 lei.

De asemenea, se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local prin repartizarea în plus și în minus a excedentului din anul 2012 pe obiectivele din cadrul listei, aceasta rămânând la valoarea totală de 34.338.070 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată, astfel:

 • a) Reabilitare și modernizare clădire Colegiul Național Alexandru Lahovari se majorează cu suma de 562.000 lei pentru decontarea Certificatului interimar de plată nr. 27 către SC CONEXVIL SA;

 • b) Prelungirea Bdului Tineretului spre sud cu bdul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67 se majorează cu suma de 635.000 lei pentru decontarea Certificatului interimar de plată nr. 5 către SC PROTECTCHIM SRL;

 • c) Amenajarea și modernizarea străzii Aurelian Sacerdoțeanu și străzii Patriarh Iustinian Marina se reduce cu suma de 1.197.000 lei;

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 2, iar anexele nr. 1 - « Situația veniturilor bugetului local pe anul 2013 », nr. 2 - « Situația cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 », nr. 3 - « Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013 », nr. 4 -«Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », nr. 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013, nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - « Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » rămân nemodificate.

La subpunctul 4 sunt prezentate „Raportul si proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune desemnarea unui consilier local ca reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Apavil S.A. pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar majoritar la această societate”.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și cu propunerea domnului consilier Boban Liviu Emil privind nominalizarea domnui Gheorghe Ioniță ca reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A se supune aprobării proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se eliberează domnul Eduard Vîrlan din calitatea sa de reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A.

Se desemnează domnul Gheorghe Ioniță, ca reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. APAVIL S.A, pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar majoritar la această societate.

Se împuternicește persoana nominalizată la alineatul precedent să ducă la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147/2012, așa cum a fost completată prin hotărârea nr. 151/05.06.2013.

Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eduard Vîrlan


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.