Proces verbal din 26.04.2013

Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 26 aprilie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RĂMNICU VÂLCEA

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 26 aprilie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1306 din 19.04.2013, conform articolului 39, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, la care participă: domnul primar Emilian Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 21 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul secretarToma Mihăescu informează că sunt prezenți 21 de consilieri din cei 23, lipsind următorii consilieri locali: domnul Nuică lonuț Eduard și Pandurașu Adrian Iulian, în continuare, domnia sa declară legal constituită ședința de astăzi și prezintă procesele verbale ale ședințelor anterioare din data de 28 martie 2013 și 12 aprilie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării și se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință procesul verbal al ședinței ordinare din 28 martie 2013 și al ședinței extraordinare din data de 12 aprilie 2013,

în continuare, domnul președinte de ședință, Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită a imobilului - "Grădinița cu program prelungit Nord 3” de către "Centrul școlar pentru educație incluzivă Băbeni”,

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri în folosință către S.C. PIEȚE PREST S.A.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2012 referitoare la închirierea unui spațiu către Liga Națională a Luptătorilor din Decembrie 1989.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr.30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.1 lit.b) din Hotărârea Consiliului Local nr.110 din 22.08.2002 de aprobare concesionări și folosință terenuri din domeniul public.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind însușirea raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierele “Cetățuia - Dealul Malului" și “Goranu” din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 10 Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2013.

 • 11, Raport și proiect de hotărâre privind aprobare efectuare plăți din bugetul local.

 • 12, Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități dedicate Zilei Râmnicului.

 • 13, Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 15. Diverse.

 • -subpunctul 1- Raport și proiect de hotărâre privind suspendarea în parte a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/11.03.2013 referitoare la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții “Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”;

-subpunctul 2- Raport și proiect de hotărâre privind completarea anexei n.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-subDunctul 3- Raport si proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Pro Xpert în cadrul unor proiecte;

-subpu netul 4- Raport și proiet de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion anunță retragerea următoarelor puncte de pe ordinea de zi: punctul opt-„Raport și proiect de hotărâre privind însușirea raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală"; punctul unsprezece-“Raport și proiect de hotărâre privind aprobare efectuare plăți din bugetul local”; punctul doisprezece-“Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități dedicate Zilei Râmnicului”.

Nemiaifiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării ordinea de zi și, cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă ordinea de zi a ședinței de astăzi cu modificarea propusă.

în continuare se trece la analizarea punctelor de pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate : «Raportul și proiectul de hotărâre plivind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral, precum și nota de completare nr. 22388 din 24.04.2013».

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral, în valoare de 6.506.046,58 lei”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie! comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agremen și, fără completăr sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultateler inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral, precum și nota de completare nr. 22388 din 24.04.2013.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

-rezultatul inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea, pe anul 2012, astfel:

 • I. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31.10.2012, după cum urmează:

 • A. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public aflate în administrare proprie (clădiri, terenuri, construcții speciale, instalații tehnologice):

  LEI

  De

  numire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENT E

  Tere

  nuri

  282.129.006,24

  282.129.006,24

  Ciad

  iri

  506.268.338,70

  506.268.338,70

  Insta

  27.015.830

  latii                     tehnologice

  ,15

  27.015.830,15

  -

  T<

  DTAL:

  815.413.175,09

  815.413.175,09

  sau folosiri construcții,

  B. Bunuri de natura mijloacelor fixe din domeniul public date în administrare ță prin contracte de concesiune sau închiriere ori cu titlu gratuit (clădiri, instalații tehnologice, terenuri):

  LEI

  D

  enumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENT E

  Tere

  nuri

  194.715.369,50

  194.715.369,50

  -

  Ciad

  iri

  613.468.393,56

  613.468.393,56

  -

  Insta

  12.577.466

  ilatii                      tehnologice

  ,54

  12.577.466,54

  -

  "OTAL:

  820.761.229,60

  820.761.229,60

  Bunuri concesionate operatorilor de servicii publice, astfel:         LEI

  D

  enumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFERENT

  E

  CEI

  SA

  ’GOVORA

  Tere

  snuri

  721.903,35

  721.903,35

  -

  Clac

  liri

  20.342.834,11

  20.342.834,11

  -

  In st tehnologici

  alatii

  11.228.459,23

  11.228.459,23

  -

  AP/

  (VIL SA

  Clac

  liri

  266.961.002,04

  266.961.002,04

  -

  Inst tehnologici

  alatii

  1.349.007,31

  1.349.007,31

  -

  ET/

  (SA

  Ten

  în uri

  2.588.940,00

  2.588.940,00

  -

  Clac

  liri

  6.970.013,18

  6.970.013,18

  -

  PIE

  SA

  FE PREST

  Teri

  muri

  25.589.914,75

  25.589.914,75

  -

  Clăi

  liri

  41.522.991,61

  41.522.991,61

  -

  natura mijii

  Bunuri      de

  îacelorfixe din domeniul public date în administrare unităților de învățământ: LEI

  L

  denumire

  SCRIPTIC

  FAPTIC

  DIFEREN TE

  Ter

  muri

  165.814.611,40

  165.814.611,40

  -

  Cla

  liri

  277.671.552,62

  277.671.552,62

  -

  TO"

  PAL

  443.486.164,02

  443.486.164,02

  II. E municipulu

  unuri de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din domeniul privat al ila data de 31.10.2012:

  3

  Alte

  PIEȚE PRE

  mijloace fixe- SC

  ST SA

  3.247.208,3

  5

  3.243.773,43

  3.434,92

  Alte

  PIEȚE PRE

  mijloace fixe- SC ST SA- custodie

  14.322

  14.322

  Obie concesiune SA

  cte de inventar-- SC PIEȚE PREST

  606.199,50

  606.199,50

  -

  Obic materiale -PREST SA

  cte de inventar si xistodie- SC PIEȚE

  223.941,62

  223.941,62

  Anin

  iale și păsări

  30.191,07

  28.901,32

  1.288,65

  Dep Statia Com - mijloace - obiecte

  ozit deșeuri Fețeni, post, din care: > fixe, de inventar

  5.227.952,9 2

  5.192.053,0

  1

  15.416,02

  5.207.469,03

  5.192.053,01

  15.416,02

  Bun măsură IS SC URBAb - mij - ob

  jri achiziționate pe PA date in adm la I SA din care: loace fixe, ecte de inventar

  2.801.527,2 7

  608.268,38

  2.193.258,8

  9

  2.475.804,13

  608.268,38

  2.193.258,89

  Dife

  contabila a +1 i nașteri con

  inventar -ai

  inventar -s Din

  S.C. URBZ deteriorate

  verbale de modernizai

  • 1. ( (

  a) < b) ( c) ( d) < e) ( f) <

  • 2. I 3. I

  • 4. I

  rentele constatate la gestiunea mijloace -3.435,92 lei - mijloace fixe - anin primăriei - pentru care există proces-ver eprezentând valoarea constatată în plus form proceselor-verbale;

  • -1.776,77 lei reprezentând valoarea cc limale și păsări” din decese si schimburi

  + 484,12 lei reprezentând valoarea cc nimale și păsări“ din nașteri și donații, obiectele de inventar achiziționate pe n iN S.A, o parte ( 2526 europubele de 24 și sunt depozitate la S.C URBAN SA, fiin

  • III. Investiții în curs și cele finalizate f recepție în vederea înregistrării ca

  i contractate, începute și nefinalizate la c Jbiective de investiții în continuare buget ,um urmează:

  apitolul - autorități publice - 2.426 lei; apitolul -învățământ - 14.306.607 lei;

  ,apitolul - cultură, recreere și religie - 44< :apitolul - asigurări, asistență socială - 3, apitolul - locuințe, servicii și dezvoltare p apitolul -transport urban - 1.373.888 lei. Obiective de investiții sistate (abandonate Obiective de investiții în continuare fi .278.405,12 lei;

  _ucrări de reabilitare termică blocuri, în v<

  fixe SC PIEȚE PREST SA reprezintă: laie - lamă nescazută din evidenta bal de schimb;

  la contul « Mijloace fixe -animale » din jnstatată în minus la contul “Obiecte de jnstatată în plus la contul “Obiecte de lasura ISPA și date în administrare la 0 1 si 232 containere de 1.1 mc) au fost d propuse la casare conform anexei, jentru care nu s-au întocmit procese -mijloace fixe, lucrări de reparații și ata de 31 decembrie 2012:

  local, în sumă de 22.616.967 lei, după

  3.848 lei;

  5.930 lei;

  jublică - 6.457.268 lei;

  ), în sumă de 4.732.546 lei;

  nantate din fondul IID, în sumă de

  J

  aloare de 3.407.285,84 lei;

Creanțe din contracte copertine

24.969,0 0

24.969, 00

-

Creanțe din contracte de închiriere cu plata anuală și trimestrială

222.455, 00

222.455 ,00

-

Creanțe din contracte chirii locuințe J                                                                                                                                    J

89.054,0

0

101.619

12.5

65

Creanțe din contracte de concesiuni cu plata anuală și trimestrială

182.749, 00

182.749 ,00

-

Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate - Legea 61

121.834,

55

121.834 ,55

Creanțe din contracte locuințe cu plata în rate - Legea 114 si OG 19/1994

972.681, 00

972.681 ,00

Diferența constatata reprezintă debit chirii locuințe Henri Coandă neînregistrate în

contul 4€4.

Pentru creanțele a căror valoare depășește 1,000 lei au fost trimise ” Extrase de cont” cu mențiunea “ confirmare de primire”.

3. Irventarierea creanțelor din impozite și taxe locale, în structura clasificației bugetare a veniturilor, tipuri de plătitori (persoane fizice și juridice) și natura obligațiilor (de bază sau accesorii), la data de 31 decembrie 2012.

S-au întocmit liste separate pentru:

 • - persoane fizice pentru creanțe a căror valoare depășește 300 lei;

 • - persoane juridice pentru creanțe a căror valoare depășește 1.000 lei;

 • - persoane fizice insolvabile și persoane juridice aflate în faliment, sold final la data de 31 decembrie 2012- 21.110.832,00 lei.

Nu s-au constatat diferențe între soldurile scriptice și stocurile faptice.

VIL contracte de vânzare bunuri cu plata în rate, de concesiune și închiriere la data de 31.10.2012, astfel:

- contracte de concesiune întocmite după apariția Legii 219/1998 = 472 contracte;

 • - contracte de concesiune întocmite înainte de apariția Legii 219/1998 = 44 contracte;

 • - contracte de concesiune pentru servicii publice = 5 contracte;

 • - contracte de închiriere imobile - terenuri și construcții =119 contracte;

 • - contracte reziliate cu garanție = 2 contracte

 • - contracte de concesiune cu persoane juridice aflate în stare de faliment = 4 contracte;

 • - contracte de închiriere imobile - terenuri și construcții cu persoane juridice aflate în

stare de faliment = 4 contracte;

 • - contracte de asociere în participațiune = 11 contracte;

 • - contracte de închiriere locuințe sociale, tineri, economic, fond locativ de stat = 718 contracte;

 • - contract e de vânzare-cumpărare cu plata în rate - Legea 114/1996 = 248 contracte.

Vili, creanțe în litigiu, debitori din avansuri, imputați! și datorii, la data de 31 octombrie 2012, astfel:

 • - creanțe din contracte de închiriere/concesiune pentru care s-au obtinut hotărâri definitive și irevocabile în sumă de 776.145,97 lei;

 • - creanțe în litigiu din contracte de închiriere concesiune aflate în curs de judecare în sumă de 17.248.405,11 lei;

 • - datorii din obligații către bugetul de stat, creditori diverși și alte datorii în sumă de 16.034,41 lei;

 • - dosare/acțiuni din care pot rezulta obligații de plată pentru bugetul local și sume din acțiuni in sumă de 156.390,36 lei.

 • IX. bunuri din patrimoniul unităților subordonate și unităti de învățământ:

LEI

Denumire

SCRIPTIC

FAPTIC

DIFERENT E

Mijlcace fixe

17.331.358,12

17.331.358,12

Obiescte de inventar

19.833.364

19.836.782,53

+3.418,33

Materiale

1.357.650

1.357.650

-

Diferența constatată la inventarierea obiectelor de inventar, în sumă de +3.418,33 lei, reprezintă obiecte de inventar din donații de la comitetul de părinți care au fost înregistrate în evidența contabilă a unității de învățământ ( Colegiul AI.Lahovari).

Consecință a inventarierii prevăzută la alineatul precedent plusurile și minusurile constatate lin inventarierea bunurilor vor fi înregistrate în contabilitate.

 • - casarea și declasarea bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului, unităților subordonate și unităților de învățământ, centralizate pe unități și grupe de bunuri, în valoare de 6.506.046,58 lei, conform anexelor nr.1, 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - comisia pentru efectuarea operațiunilor de casare va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale ;

 • - mcdificarea anexelor la contractele de concesiune a serviciilor publice prin acte adiționale, conform inventarului aprobat prin hotărârea adoptată.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită a imobilului - "Grădinița cu program prelungit Nord 3” de către "Centrul școlar pentru educație incluzivă Băbeni”».

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune prelungirea duratei de folosință gratuită de către "Centrul școlar pentru educație incluzivă Băbeni” a imobilului - "Grădinița cu program prelungit Nord 3”, în suprafață construită de 414,44 m.p. și teren aferent în suprafață de 873,19 m.p., până la sfârșitul anului școlar 2015-2016”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învăță mâni, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită a imobilului - "Grădinița cu program prelungit Nord 3” de către "Centrul școlar pentru educație incluzivă Băbeni”.

Cu vot unanim se aprobă prelungirae duratei de folosință gratuită de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni a imobilului - construcție "Grădinița cu program prelungit Nord 3" având suprafața construită de 414,44 m.p, precum și terenul aferent în suprafață de 873,19 m.p, cu 3 (trei) ani, respectiv până la sfârșitul anului școlar 2015 -2016.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind trarsmiterea unor terenuri în folosință către S.C. PIEȚE PREST S.A”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:"Se propune aprobarea transmiterii în folosință către S.C. PIEȚE PREST S.A, în perioada 01.07.2013 -30.09.2013, a nouă amplasamente pentru a fi puse la dispoziția producătorilor agricoli de pepeni”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea unor terenuri în folosință către S.C. PIEȚE PREST S.A”.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

-transmiterea în folosință către S.C. PIEȚE PREST S.A., în perioada 01.07.2013-30.09.2013, a unor amplasamente pentru a fi puse la dispoziția producătorilor agricoli de pepeni, după cum urmează:

 • > Bulevardul Pandurilor - lângă pasajul CFR (amplasament prevăzut în anexa nr.1);

 • > Parcarea auto de pe strada Remus Bellu-vizavi de Maternitate (amplasament prevăzut în anexa nr.2);

 • > Strada Petrișor - lângă Complexul Comercial Petrișor (amplasament prevăzut în anexa nr.3);

 • > Parcare strada Rapsodiei (amplasament prevăzut în anexa nr.4);

 • > Parcare Sala Sporturilor (amplasament prevăzut în anexa nr.5);

 • > Strada Nicolae Titulescu - lângă dispeceratul ETA Nord (amplasament prevăzut în anexa nr.6);

 • > Strada Mihai Viteazul la Bl 6 - zona garajelor (amplasament prevăzut în anexa nr.7);

 • > Parcare Baza de Agrement Ostroveni (amplasament prevăzut în anexa nr.8);

 • > Parcarea blocului A53, la intersecția bulevardului Tineretului cu bulevardul Dem Rădulescu (amplasament prevăzut în anexa nr.9).

 • - pe amplasamentul situat în strada Petrișor - Complex Comercial Petrișor, prevăzut în anexa nr.10, S.C. PIEȚE PREST S.A. va organiza și o piață volantă, în care se va permite accesul doar producătorilor agricoli care vor comercializa legume și fructe;

 • - programul de funcționare al pieței volante menționate la alineatul precedent va fi în zilele de marți, vineri, duminică, între orele 07-17, fără a afecta traficul pietonal și auto din zonă.

 • - S.C. PIEȚE PREST S.A. va asigura atât salubrizarea locurilor de vânzare a pepenilor, cât și a pieței volante, prin amplasarea și ridicarea recipienților de deșeuri, urmărind o permanentă stare de curățenie și ordine la locurile de comercializare.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentateRaportul și proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr.118/2012 referitoare la închirierea unui spațiu către Liga Națională a Luptătorilor din Decembrie 1989”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.118/2012 prin care a fost închiriat Ligii Naționale a Luptătorilor din Decembrie 1989 spațiul în suprafață de 9,28 m.p., situat în incinta imobilului din strada LC. Brătianu, bloc A67 -parter”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: „Dacă reprezentantul Ligii dorește să ne spună ceva, poate s-a schimbat ceva între timp și ar fi bine să ascultăm și punctul acestora de vedere și după aceea să avem discuții”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Să vă citesc eu noutățile pentru că a venit o adresă acum 5 minute. în această adresă se menționează despre statuia de lângă prefectură- monumentul revoluției române pentru care a fost și un proces deoarece nu există autorizație de construire și este o altă discuție. Materialul prezentat face referire și la spațiul închiriat. Această adresă este semnată de domnul Victor Socaciu- secretar de stat în Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din decembrie 1989 și la punctul doi spune așa: «Asociația susmenționată se află în evidența instituției noastre, fiind înregistrata la data de 24 noiembrie 1990. Asociația are scop umanitar, de întrajutorare și sprijin a răniților, urmașilor și luptătorilor din revoluția din decembrie 1989, în obținerea drepturilor și facilităților prevăzute în Legea nr.42/1990 și după anul 2004 în Legea nr.341/2004. Statutui organizației nu a suferit modificări de la înființare ei. Menționăm totodată că asociația susmenționată este o organizație nonprofit și figurează printre asociațiile legal înființate până la 31.12.1990, în anexa 2 la H.G. 566/1996». Asta nu aduce nimic nou pentru că în grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea nu se regăsește această ligă așa cum este legea. Prin urmare materialul este valabil și după apariția acestei hârtii”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Poate se clarifică situația după ce discutăm și cu reprezentantul ligii. Adresa primită este semnată de un secretar de stat și poate se lămuresc lucrurile”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Situația este extrem de clară și nu face referire la faptul că această ligă s-ar regăsi în grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.”

Din sală are cuvântul reprezentantul Ligii Naționale a Luptătorilor din Decembrie 1989, domnul Solomon lorgu care menționează că liga este o filială și că, pentru a prezenta situația reală în ceea ce privește înființarea ligii, a venit cu adresa prezentată de domnul viceprimar Matei Gigi Ion. Dumnealui spune că sunt înregistrați la nivel național și nu mai trebuie înregistrată local

La întrebarea domnului consilier local Voicu Marius Iulian cu privire la înregistrarea la grefa Jidecătoriei Râmnicu Vâlcea, somnul Solomon lorgu spune că asociația nu dispune de fonduri și înregistrarea costă în jur de 10 milioane lei pe care asociația nu le deține. De doi ani de zile nu dispune de fonduri asociația.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion le reamintește faptul că sunt contestați de o altă asociație legal constituită.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Nu suntem noi în măsură să-i judecăm, domnule viceprimar”.

Domnul consilier local Persu Mihai:”Stimați colegi, domnilor, haideți să rezolvăm într-un fel problema aceasta. Am înțeles că este vorba de o confuzie referitor la respectiva asociație prin faptul că nu s-au înregistrat local. Din punct de vedere juridic puteau să se înregistreze! așa cum a spus și domnul coleg avocat Voicu. în condițiile date prin faptul că noi le-am oferit acest sediu și că Liga există la nivel național haideți să le solicităm să intre în legalitate! vizavi de chestiunea juridică și în atari condiții să amânăm discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, urmând ca luni să depună documentația pentru înscrierea în grefa Judecătoriei. înțeleg că este o omisiune a celor de la Vâlcea pentru înscrierea la Grefa Judecătoriei. Repet la nivel național această ligă există nu putem contesta acest lucru. Ori în acest context este o chestiune de nuanță și nu implică nimic dacă amânăm discutarea acestui punct”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Este contestată de către o asociație care este înregistrată în grefa Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. Noi suntem obligați să punem la dispoziție spațiul celor care sunt înregistrați",

Domnul consilier local Persu Mihai:”Atâta timp cât a avut un contract de închiriere pe o perioadă de timp haideți să le dăm un termen. Prelungim termenul pentru o săptămână să-și ia angajamentul că se înscriu la Grefa Judecătoriei și nu ar fi niciun fel de problemă

întrucât au avut loc suficiente discuții, vă supun aprobării materialul în forma prezentată de executiv.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan llie solicită cuvântul pe care președintele de ședință i-l acordă. «Stimați colegi, haideți să amânăm discutarea acestui punct pentru că sunt vâlceni de-ai noștri. Să nu-i încăieram. Dacă omul își face hârtiile, haideți, să îi acordăm termenul acesta să-și rezolve problemele. Nu-i nicio urgență. »

Domnul viceprimar loniță Gheorghe : "Personal cred că miza este foarte mică și alocarea sau prelungirea sau chiar închirierea către una din asociații nu presupune neapărat excluderea celeilalte asociații. Ca să dovedim aceeași înțelegere putem să le dăm un termen pentru intrarea în condițiile legale în totalitate. Dacă dumnealor îndeplinesc condițiile atunci le vom da spațiul. în cele două luni de zile nu știu dacă noi vom folosi acel spațiu și nu știu dacă și dânșii îl folosesc sau au atâta mare nevoie de el, dar este o chestiune de orgoliu. Le dăm această posibilitate și peste o lună de zile revenim și votăm și atunci dumnealor vor înțelege că nu au spațiu din cauza lor și nu din cauza noastră sau alte lucruri. Eu zic că putem amâna"

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan : « Din câte am înțeles este vorba de două asociații, legal constituite dar, una este înregistrată și la nivel local, iar una care este înregistrată numai la nivel național. Ele se află într-un conflict, iar nouă ne-au cerut ambele aseciații un spațiu. Din punctul meu de vedere ca și consilier local eu mă gândesc la acea asociație care este legal constituită și înregistrată aici, la noi. Dacă dânșii nu au fost în stare să-și facă până acum înregistrarea aici este problema dânșilor. După aceea, exact ce a spus domnul viceprimar Matei pot contesta hotărârea noastră ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” E o procedură foarte greoaie domnule consilier".

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan : « Lăsați-mă să termin, domnule Constantinescu. O asociație care este înregistrată la nivel local ne-a făcut o cerere suntem obligați să le dăm. Exact cum le-am dat dânșilor».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Cred că nu s-a înțeles situația reală. Spațiul respectiv nu este repartizat legal. în acest moment Primăria vrea să facă o îndreptare. Noi suntem de acord să votăm astăzi să intrăm în legalitate pentru că dumneavoastră nu ați dobândit legal spațiul. îl lăsăm două luni de zile nerepartizat altcuiva și după două luni dacă vă înregistrați printr-o hotărâre de consiliu îl ve-ți primi. înțelegeți că noi nu suntem în legalitate și nu putem vota dacă se cere intrarea în legalitate. La această dată Primăria nu se află în legalitate referitor la repartizarea spațiului pentru că legea este foarte clară și în material se spunea foarte clar că trebuia să fiți înregistrați în registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la Judecătoria Râmnicu Vâlcea nu era înregiatrată hotărârea consiliului local. Până la urmă puteam să cerem revocarea hotărârii, ca o hotărâre ilegală pentru că nu era acoperită legal întrucât dumneavoastră nu funcționați legal pe raza municipiului. Asta este chestiunea pusă în discuție. Pe mine nu mă interesează dacă sunteți dumneavoastră acolo sau alții. Deci, eu propun să votăm astăzi. Două luni de zile vă lăsăm la dispoziție să vă faceți documentele care sunt necesare ca să intrați în legalitate. în două luni de zile faceți cerere și vă promit în fața colegilor și cu colegii împreună că spațiul respectiv nu va fi repartizat altcuiva decât dumneavoastră ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”De ce să rămână spațiul gol două luni de zile domnule Matei când poate fi folosit. Haideți să nu stabilim noi acum cine are dreptul".

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2012 referitoare la închirierea unui spațiu către Liga Națională a Luptătorilor din Decembrie 1989, inclusiv propunerea domnului viceprimar Matei Gigi Ion.

întrunind doar 15 voturi « pentru », 5 voturi «împotrivă «(următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan și Ene Gabriela Ana) și o abținere (domnul viceprimar loniță Gheorghe) nu aprobă proiectul prezentat de executiv și nu se adoptă nicio hotărâre.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:"Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră".

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a obiectivelor: Extindere rețea de canalizare menajeră - strada Cetății nr.6, în valoare de 12.188,88 lei și Racord canalizare - strada Cetății nr.6, în valoarea de 4960 lei, precum și concesionarea acestora către SC APAVIL SA, completându-se în mod corespunzător anexa la contractul de delegare a gestiunii serviciului nr.1/2008”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie! comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - inventarierea în domeniul public al municipiului obiectivul "Extindere rețea de canalizare menajeră - strada Cetății nr. 6", în valoare de 12.188,88 lei, având următoarele date tehnice: D 250 mm din PVC SN8, lungime 255 m;

 • - inventarierea în domeniul public al municipiului obiectivul "Racord canalizare " -strada Cetății nr. 6, în valoare de 4960 lei, având următoarele date tehnice: DE 160 mm, PV SN8, lungime 7m;

 • - concesionarea bunurilor prevăzute mai sus către operatorul Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, S.C. APAVIL S.A, completându-se în mod corespunzător anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului nr. 1/2008 cuprinzând lista bunurilor publice concesionate.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr.30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, în sensul înscrierii caracteristicilor tehnice, rezultate din măsurători, aferente străzii Ostroveni, precum și străzii Constantin Stănciulescu”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie: comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre de modificare și completare: a Hotărârii Consiliului Local nr.30/2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniulu public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 27 februarie 2007, în sensul înscrierii următoarelor caracteristici tehnice, rezultate din măsurători, identificate prin planurile de situație anexa nr. 1, 2A, 2B și 2C la prezenta hotărâre, cupă cum urmează:

 • - Poziția 694 - Strada Ostroveni și trotuarele aferente ; L= 3.300 m;S= 43.960 m.p.

 • - Poziția 522 - Zonă verde (de siguranță), aferentă străzii Ostroveni; S = 18.130 m.p.

 • - completarea listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii străzii Constantin Stănciulescu, având următoarele caracteristici tehnice:L=781 m; S = 5187 m.p. (inclusiv suprafața de 927 mp dobândită conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1/03.01.2011), identificată prin planurile de situație anexa nr. 3A și 3B le a hotărârea adoptată.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 lit.b) din Hotărârea Consiliului Local nr.110 din 22.08.2002 de aprobare concesionări și folosință terenuri din domeniul public”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:"Se propune modificarea lit.b) a art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.110 din 22.08.2002 în sensul reducerii suprafeței concesionate inițial de 3,81 m.p. la 3,00 m.p., ca urmare a faptului că suprafața de 0,81 m.p. este înscrisă în cartea funciară ca teren aferent blocului H2”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completăr sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 lit.b) clin Hotărârea Consiliului Local nr.110 din 22.08.2002 de aprobare concesionări și folosință terenuri din domeniul public.

Cu vot unanim se aprobă modificarea lit.b) a art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.110 din 22.08.2002 de aprobare concesionări terenuri și folosință terenuri din domeniul public, care va avea următorul conținut:

 • " b) 3,00 m.p. - teren situat în strada Republicii nr.18, pe latura de nord a blocului H2, sc.B, în vederea amenajării unui acces din exterior la apartamentul nr.1, pentru proprietarul acestuia, conform planului de situație - anexa nr.2. Prețul concesiunii este de 100 USD/m.p.- echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune. Perioada de concesiune este de 25 de ani."

întncât punctul opt:”Raport și proiect de hotărâre privind însușirea raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea Planului Urbanistic de Zona Centrală” a fost retras de pe ordinea de zi , se analizează în continuare la punctul nouă din ordinea de zi:«Raportul și proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierele “Cetățuia - Dealul Malului” și “Goranu” din municipiul Râmnicu Vâlcea».

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune atribuirea de denumiri pentru 5 (cinci) artere de circulație în cartierele “Cetățuia - Dealul Malului” și “Goranu” din municipiu, respectiv: Ion DUMITRESCU, Mihail ISTVANOVICI, Gheorghe OLĂNESCU, Ada ORLEANU și Filip LAHOVARI, Toate propunerile au primit avizul favorabil al Comisiei județene pentru Atribuirea de Denumiri».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, jurdică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentrj învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierele “Cetățuia - Dealul Malului” și “Goranu ’ din municipiul Râmnicu Vâlcea».

Cu vot unanim se aprobă atribuirea de denumiri după cum urmează :

 • - aleea “Ion DUMITRESCU” arterei carosabile delimitată din Calea lui Traian nr.267, spre vest, până la fosta vilă de protocol;

 • - intrarea “Mihail IȘTVANOVICI” arterei carosabile delimitată din strada Dealul Malului nr.48, spre nord, până la limita pădurii;

 • - in rarea “Gheorghe OLĂNESCU” arterei carosabile delimitată din strada Dealul Malului nr.100, spre nord-est, până la limita intravilanului;

 • - intrarea “Ada ORLEANU" arterei carosabile delimitată din Calea București nr. 32-36, spre est până la livadă;

 • - intrarea „Filip LAHOVARI” arterei carosabile delimitată din strada Cella Delavrancea nr.48, către est, până la proprietatea S.C. FLORIS S.R.L;

 • - cele 5 (cinci) artere carosabile sunt reprezentate grafic în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I al anului 2013 cu o valoare de 66.185.000,29 lei- la partea de venituri și 38.589.527,74 lei - partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 27.595.972,55 lei”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:” Menționați că la sfârșitul trimestrului I aveți un excedent de 270 miliarde în condițiile în care excedentul de la 31 decembrie 2012 a fost de 200 miliarde, dar trebuia să spuneți că și datoriile la sfârșitul lunii martie sunt de 130 miliarde lei. Menționați că 22 milirde lei reprezintă lucrări executate și neplătite. Motivați că sunt situații de lucrări aprobate. Oare de ce nu se plătesc acești bani? Vă reamintesc că din 5 aprilie 2013 este în vigoare un act administrativ care se adresează în special administrației publice pentru speța pe care o discutăm- astfel termenul de plată a facturilor este de 30 de zile. Așteptăm Paștele ca să vină sau care este explicația pentru care banii există în cont, firmele au trimis facturile? Repet lucrările sunt efectuate, situațiile de lucrări sunt însușite sunt semnate d ecătre reprezentanții administrației. Sunt situații de lucrări și facturi făcute”.

Domnul viceprimar Matei Gigi ion:” Cu privire la capitolul legislație nu stați prea bine. Contractele întocmite și lucrările în derulare nu intră sub incidența legii respective, numai contractele întocmite și facturi încheiate după 5 aprilie. Deci, la capitolul ăsta să mai studiați. Referitor la situații de lucrări nu cred că au parcurs întregul traseu ca să fie întradevăr la decont. După cum știți bugetul a fost aprobat de curând și trebuie ordonate plățile pentru că Trezoreria nu permite plata unui volum atât de mare care s-a acumulat de la lucrările în curs de execuție în perioada trecută de la aprobarea bugetului. Există justificări ș în perioada imediat următoare vor fi efectuate plățile, iar în suma respectivă fac o corectare excedentul este de 100 de miliarde în loc de 200 miliarde cât ați spus dumneavoastră, la 31 decembrie 2012”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:"lnteresantă explicația dumneavoastră domnule viceprimar. Totuși, să știți că furnizorii așteaptă întradevăr să li se efectueze plățile, nu așteaptă justificări. Nu am înțeles dacă aveam un excedent și banii sunt în trezorerie de ce nu se efectuează plățile?

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Nu sunt în trezorerie banii”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”în momentul în care avem scriptic sumele avem posibilitatea să efectuăm plățile. Ce spuneți acum că Primăria nu este solvabilă, nu are bani să efectueze niște plăți?”

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Sunt detalii pe care nu le cunoașteți...”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Eu le cunosc.”

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Ati trecut pe lângă ele cumva, dar nu vi le-ați însușit”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Am trecut pe lângă ele? Domnule Matei v-aș ruga să nu mai fiți așa pretențios. Dumneavoastră ați ajuns la 50 de ani ce ma fost eu 30 de ani. Nu vreau să vă jignesc”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Dumneavoastră ați venit la Primărie să faceți școală eu am venit să conduc.”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Dvs ați venit prin votul poporului iar eu am venit că am fost numit”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru solicită încheierea dialogului și dă cuvântul domnului director economic Lepădat Ion să explice situația acestor sume pentru că se deviază de la subiect și se spune cu totul altceva de dragul de a fi filmați.

Domnul Lepădat Ion, director Direcția Economico-Financiară:” 27 miliarde lei sunt încasările din primul trimestru din care 10 miliarde sunt din excedentul anilor anteriori, încasările care s-au făcut de la persoanele fizice reprezintă 66%. Referitor la cheltuieli: unele dintre ele reprezintă furnizori pentru situații de lucrări executate și consfimate aferente unor obiective de investiții în curs, 8 milioane sunt decont subvenție preț energie termică SC CET GOVORA și o restanță de 1 milion și ceva la Delta ACM pentru lucrările reabilitare termică a blocurilor blocuri, direfență de la bugetul de stat”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” De la Ministerul Dezvoltări am primit adresă că per total acțiune sunt repartizați la nivel de țară 10 milioane pentru 29 de autorități locale, adică vor ieveni cam 300 mii lei”.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:”Eu am zis că datoriile per total la 31 martie 2013 sunt 130 miliarde. Eu am făcut referire la cei 22 miliarde pentru furnizorii de servicii. Vizavi de lucrările executate: astăzi suntem în 26 aprilie 2012, dumneavoastră prezentați o situație la 31 martie 2013. Se apropie Paștele sunt alte măsuri luate în calcul sau în perioada 01-25 aprilie 2013 au fost efectuate plățile?”

Domnul Lepădat Ion, director Direcția Economico-Financiară:”Au fost efectuate plățile.”

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan:”Păcat că nu întrebați la comisie domnule consilier în loc să faceți circ aici.”

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Vă promit eu că se vor plăti banii...”

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:”Eu vreau să se plătească facturile și nu cineva să ți nă piciorul pe frână”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2013.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2013, cu o valoare de 66.185.500,29 lei - la partea de venituri și 38.589.527,74 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 27.595.972,55 lei, conform anexelor nr. 1- 4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - execuția bugetului contului « Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare » pe trimestrul I al anului 2013, cu o valoare de 887.935,54 lei - la partea de venituri și 0,00 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 887.935,54 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - execuția bugetului contului « Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» pe trimestrul I al anului 2013, cu o valoare de 1.205.702,80 lei - la partea de venituri și 94.715,17 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 1.110.987,63 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

întrucât punctul unsprezece din ordinea de zi:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobare efectuare unor plăți din bugetul local plus raportul de completare nr. 19216 din 25.04.2013” și punctul doisprezece din ordinea de zi: "Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activități dedicate Zilei Râmnicului” au fost retrase de pe ordinea de zi, se analizează în continuare la punctul treisprezece din ordinea de zi: “Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea “Regulamentului de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului”.»

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă "Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului", conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

începând cu data prezentei orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:"Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale a mjnicipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

-modificarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobate prin anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.33/15.02.2011, după cum urmează:

 • I. 1. Serviciul de Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Pază Obiective se reorganizează în Serviciul Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții, cu 1 post - funcție publică de conducere și 44 de posturi - funcții publice de execuție, și va avea în subordine:

 • - Compartimentul Ordine Publică cu 23 de posturi - funcții publice de execuție;

 • - Compartimentul Ordine Publică - Activitate Comercială cu 10 posturi - funcții publice de execuție;

 • - Compartimentul Evidența Persoanelor cu 1 post-funcție publică de execuție;

 • - Compartimentul Ordine Publică - Intervenții cu 10 posturi - funcții publice de execuție.

 • 2. In cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidenta Persoanelor și Pază Obiective, devenit prin reorganizare, conform pct.1, Serviciul Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții se desființează două posturi vacante de polițist local.

 • II. 1. Serviciul Dispecerat, Monitorizare și Instruire se reorganizează în Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire, cu 1 post - funcție publică de conducere, 26 de posturi - funcții publice de execuție și 8 posturi - funcții de natură contractuală, și va avea în subordine:

 • - Compartimentul Dispecerat, Monitorizare cu 16 posturi - funcții publice de execuție;

 • - Compartimentul Operatori Sistem Supraveghere cu 10 posturi - funcții publice de execuție;

 • - Compartimentul Pază cu 8 posturi - personal contractual.

2. în cadrul Serviciului Dispecerat, Monitorizare și Instruire, devenit prin reorganizare, conform pct.1, Serviciul Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire, 6 (șase) posturi de natură contractuală - referent se modifică în funcții publice de execuție ocupate, respectiv polițist local.

111.1. Biroul Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului se reorganizează în Serviciul Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului, iar titularul postului funcție publică de conducere va ocupa funcția publică de conducere de șef serviciu; serviciul astfel reorganizat va cuprinde 1 post - funcție publică de conducere și 7 posturi - funcții publice de execuție.

2. în cadrul Serviciului Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului, reorganizat conform pct.1, se înființează două posturi funcții publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional principal, din cele două posturi vacante desființate de la Seiviciul Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Pază Obiective, devenit prin organizare Serviciul Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții.

-organigrama și statul de funcții cuprinzând modificările prevăzute la alineatul precedent, pct.l, II și III, sunt prezentate în anexele nr.1 și 2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

- consecință a prevederilor de mai sus, se modifică Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

-începând cu data adoptării hotărârii, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Domnul consilier local Persu Mihai:”Profit de prilej pentru că am informații că personalul de execuție din cadrul Poliției Comunitare are o salarizare extreme de proastă, în jur de 700 lei. Aș vrea, în primul rând să mi se confirme acest lucru pentru a putea continua discuția. Aș vrea ca domnul deaconu să-mi confirme această informație.

Domnul Deaconu Alecu, director Poliția Locală a municipiului:”Salarizarea personalului din cadrul Poliției este aceeași cu cea a personalului aparatului de specialitate ”.

Domnul consilier local Persu Mihai:” Atâta ia un polițist local care veghează la liniștea și ordinea publică...”

Domnul viceprimar Matei Gigi lon:”Sunt aceleași salarii care erau și în mandatul trecut”.

Domnul consilier local Persu Mihai:” Nu vreau să intrăm în nicio polemică. Chiar am ridicat o propblemă și de data aceasta dumneavoastră, conducerea executivului, să luați măsuri pentru că este o situație extrem de delicată. Haideți să fim realiști dacă credeți că un om poate trăi cu 700 lei/ lună net. Sunt oameni care stau în stradă și au o activitate trebuie să găsim soluții”.

Domnul viceprimar Matei Gigi lon:”Am căutat și în instanță am pierdut Ce să vă spun? Nu se poate. Cine nu vrea să dea mai mult?”.

Domnul Deaconu Alecu, director Poliția Locală a municipiului:”Noi am trimis adresă la cele două ministere și ni s-a răspuns că este vorba de un gol legilativ pe care vor încerca să-l rectifice în ceea ce privește salarizarea polițiștilor locali ca și a celorlalte organe de ordine”.

Domnul consilier local Persu Mihai:” în condițiile date fac un apel public politic, domnule Matei. Ori eu sunt tâmpit și nu mai am percepție asupra realității, ori cei care ne reprezintă la nivel guvernamental (parlamentar) trăiesc în altă dimensiune. Deci, nu se poate și vă rog să transmiteți acest lucru că, oamenii aceștia au niște condiții de salarizare inumane. Aici nu facem publicitate gratuită ci vreau să vă spun că vorbesc sincer când fac acest lucru și vă rog să faceți un apel public din punct de vedere politic pentru a rezolva această chestiune. Vă mulțumesc mult.”

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”V-aș propune să faceți o discuție cu domnul parlamentar Romeo Rădulescu să facă o inițiativă parlamentară în acest sens: de modificare a legii."

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu:” Aceeași situație este și în cazul angajaților din aparatul de specialitate al primarului”.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi “Diverse” sunt prezentate patru subpuncte.

La subpunctul unu sunt prezentate:«Raportul și proiectul de hotărâre privind suspendarea în parte a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/11.03.2013 referitoare la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate ce realizarea obiectivului de investiții “Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea suspendării aplicării prevederilor articolelor 3 și 4 din HCL nr. 59/2013, referitoare la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții “Arteră de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” până la data de 31 decemDrie 2014”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și.au prezentat avizele favorabile.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion :”Așa cum am luat poziție și în ședința trecută, proiectul de investiții este cuprins pe lista de rezervă a proiectelor cu finanțare europeană și ne-a preocupat de la precedenta ședință de consiliu dacă putem să introducem pe lista finanțabilă și acest proiect. Lucrurile întârzie, ceeace ne-a făcut să vă cerem dumneavoastră astăzi aprobarea pentru amânarea acestei acțiuni de despăgubire pentru că nu vrem să facem plata înainte să fim siguri că proiectul va deveni finanțabil. Acesta este motivul pentru care cerem aprobarea Consiliului Local de astăzi.”

Dorn nul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:„Nu am o satisfacție deosebită în a vă zice acum că -v-am spus noi că proiectul nu este fezabil. Dumneavoastră v-ați asumat un angajament ca, până la 31 martie, reușiți să depuneți acest proiect. L-ați depus pe lista de rezervă, iar pentru a fi aprobat trebuia ca el să fie depus până la 31 martie. Proiectul n-a fost aprobat

Probabil că, va fi executat în perioada 2014-2020. Dacă vă aduceți aminte am avut o dezbatere chiar cu dumneavoastră în ședința de consiliu local și ne-ați spus așa de sus că, vă descurcați și veți reuși să implementați acest proiect Va mai fi un an în eligibilitate și se va reuși, cel mai probabil, să înceapă în 2016, cred eu. Este un termen realizabil.

Ați demarat atunci procedura, prin hotărâre de consiliu local, de expropiere pentru suprafațe care rupeau bugetul municipiului cu vreo 3,5 milioane de euro, E bine că ați revenit acum. Să știți că nu sunt genul, pentru că am făcut sport în viață, ca să lovească atunci când ești la anaghie.

înțeleg situația asta, dar mi-aș dori ca data viitoare să țineți cont și de părerea opoziției.”

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”înainte de a da cuvântul domnului viceprimar Gheorghe loniță vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. în afară de faptul că acest proiect se află pe lista de rezervă, există și promisiune din partea ADR Craiova că la nivel de regiune dacă alte proiecte nu vor fi finanțate și vor rămâne bani, va fi finanțat acest proiect.”

Domnul viceprimar Gheorghe loniță:,, Mă simt nevoit să fac o clarificare de natură tehnică atât pentru colegii consilieri cât și pentru mass-media.N-avem de-a face cu aprobarea sau neaprobarea proiectului. Știți bine că este un proiect pe care ni l-am asumat atât în cee a ce privește utilitatea. Nu reiau toată povestea. Proiectele înaintate și primite la Craiova nu pot fi decât în cuantumul sumei de 38,2 milioane de euro, sumă alocată municipiului Râmnicu Vâlcea. Știm la fel de bine că în implementarea acestor proiecte se realizează economii, care merg până la 50%. De exemplu execuția de lucrări pe Sacerdoțeanu s-a adjudecat la jumătate ș.a.m.d. în urma licitațiilor. în același timp, mai rezultă un 5-10% economii pe parcursul implementării proiectului. Noi suntem în situația în care avem niște economii aproape cuantificate, dar care nu sunt recunoscute juridic de MDRT și ADR, până în momentul în care proiectele în derulare au atins 40% din stadiul de realizare. Noi trebuie să intensificăm ritmul implementării proiectelor în derulare, să atingem cât mai repede 42%. în momentul în care vom avea clară și recunoscută această sumă, vom putea introduce cu prioritate unul dintre cele trei proiecte, în funcție de două elemente: valoarea disponibilă și timpul rămas până la finalizare, în 2015, în cel mai optimist caz proiectul arteră va fi primul sau dacă suma va fi mai mică și durata de execuție vor intra cu prioritate cele două pasaje subterane pietonale.Bănuiesc că s-a înțeles acuma”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: „Domnule loniță, eu nu vă contest dumneavoastră activitatea. Cu respect vă spun sunt convins că ați încercat. Este o misiune imposibilă și s-a știut încă de la început Dumneavoastră probabil că ați fost mai entuziasmat. Ați încercat și n-a mers.Primul pas în a accesa fonduri europene este să facem dovada proprietății terenurilor. Prin această hotărâre nu mai avem dovada proprietății terenurilor.Ce mai așteptăm. Ne facem iluzii. Haideți să...”.

Domnul viceprimar Gheorghe loniță:,, Este vorba doar de o amânare. Care este propunerea dumneavoastră față de situația actuală? Sunt doar niște comentarii. Da?”

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Nu facem dialog aici...”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: „Este o dezbatere publică și sunt discuții”.

Domnul viceprimar Gheorghe loniță:,, V-am spus de la început că trebuia să faceți podul cu artere cu tot”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: „Știți foarte bine că nu s-a putut și știți și motivele”.

Domnul viceprimar Gheorghe loniță:,, Pentru că valoarea expropierilor depășea 80 de milioane...”

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: „Domnule Constantinescu, iar vorbiți pe lângă subiect.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: „Ce analist politic fin sunteți domnule Matei”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: „Să notați. Pentru depunerea spre finanțare a unui proiect nu este neapărat nevoie și obligatoriu să deții terenul în proprietate. Important este să stabilești culoarul de despăgubiri și înscrierea terenului la ipotecă”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: „E grav dacă spuneți acest lucru”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: „Deci, așa s-a procedat în toate proiectele și pe Dem Rădulescu, așa s-a procedat și pe Sacerdoțeanu unde erau litigii în continuare, așa s-a procedcit și acum. Nu am renunțat și în aceleași condiții se va face proiectul.

Este doar o amânare, rămâne aprobarea din hotărârea trecută, nu este decât o chestiune de timp. N-am vrut să stea banii blocați pentru aceste terenuri, tocmai de aceea propunerea este de amânare și nu de revocare.”

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind suspendarea în parte a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/11.03.2013 referitoare la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții “Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran’.

întrunind 16 voturi “pentru” și 5 abțineri (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan llie și Ene Gabriela Ana), începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se suspendă aplicarea prevederilor articolelor 3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.59/11.03.2013, referitoare la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor - construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu ș B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran" până la data de 31 decembrie 2014, ceea ce determină încetarea provizorie a efectelor prevederilor acestor articole.

Consecință a prevederilor de mai sus, se va solicita Biroului de Carte Funciară Râmnicu Vâlcea, ridicarea interdicției de înstrăinare, cu mențiunea că se va relua procedura de expropriere, cu proprietarii imobilelor afectate de coridorul de expropriere, la data reluării acestor proceduri.

Listai proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere -anexa nr. 4 la hotărârea nr. 59/2013, va fi actualizată la data reluării procedurii de expropriere.

La subpunctul doi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea anexei n.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune completarea “Listei bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate S.C. PIEȚE PREST S. A. cu imobilul-construcție “Spațiu cu altă destinație-clădire PT 13 (piață )-fostă SRM gaze naturale" situat în strada Emil Avrămescu cu suprafață de 20 m.p. »

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea anexei n.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”.

Cu vot unanim se aprobă completarea « Listei bunurilor aparținând domeniului public și pr vat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate S.C. PIEȚE PREST S.A» -anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat nr.28077 din 20.09.2010 cu imobilul - construcție «Spațiu cu altă destinație - clădire PT 13 (piață) - fostă SRM gaze naturale», situat în strada Emil Avrămescu, în suprafață de 20 m.p, având numărul de inventar DP 04925 și valoarea de inventar 5078,73 lei.

La subpunctul trei sunt prezentate:”Raportul si proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Pro Xpert în cadrul unor proiecte”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea parteneriat ului între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Asociația Pro Xpert în vederea realizării unor activități comune în cadrul proiectelor “Module de curs în domeniul energiilor neconvenționale” și “Competențe anteprenoriale și abilități orizontale pentru anteprenorii sociali”, finanțate de Uniunea Europeană».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Pro Xpert în cadrul unor proiecte.

Cu vot unanim se aprobă parteneriatul între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Asociația Pro Xpert în vederea realizării unor activități comune în cadrul proiectelor “Module de curs în domeniul energiilor neconvenționale” și “Competențe anteprenoriale și abilități orizontale pentru anteprenorii sociali”, proiecte finanțate de Uniunea Europeană în cadrul Programului Comunitar “învățare de-a lungul vieții” - componenta “Parteneriate Leonardo da Vinci”, ce se implementează în perioada 1 august 2012 - 31 iulie 2014.

De asemenea, se împuternicește domnul Emilian Valentin FRÂNCU - primarul municipiului să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în derularea celor două proiecte prevăzute la alineatul precedent.

La subpunctul patru sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatare a reprezentantilor Consiliului Local în Adunarea Generală a a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.p) a art.12.2 din actul constitutiv; respectiv „să aprobe și să modifice organigrama, numărul de personal și statul de funcții al societății”, în sensul transformării postului de șef serviciu contabilitate în postul de contabil-șef».

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

întrucât la solicitarea domnului președinte de ședință referitoare la posibile discuții, nu s-a înscris nimeni pentru intervenții, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A.

întrulind 16 voturi “pentru” și restul abțineri se aprobă mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A, să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.p) a art.12.2 din Actul Constitutiv, respectiv «să aprobe și să modifice organigrama, numărul de personal și statul de funcții al societății» în sensul transformării postului de șef serviciu contabilitate, în postul de contabil - șef.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:”Vroiam să inbtervin la discuții”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Mulțumesc . S-a votat”.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:”Nu este corect. Este dreptul meu de consilier să iau cuvântul și dacă am ridicat mâna pentru discuții...”

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru: “Eu am întrebat dacă sunt discuții și nu s-a înscris nimeni”.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:”Eram cu mâna sus pentru discuții domnule președinte”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Domnule Crăciunescu stăteați de vorbă cu domnul Persu și nu ați avut timp”.

Dom nul consilier local Crăciunescu Grigore:”Eu știu foarte bine domnule președinte ce fac și când fac. Am avut mâna ridicată pentru a mă înscrie la discuții.

Dom nul consilier local Persu Mihai:”Domnule președinte nu a votat nimeni”.

Dorinul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”S-a votat, dumneavoastră nu erați atent. Au fost 16 voturi “pentru”. Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ing. Valeru Amza /fa /


SECRETAR MUNICIPIU


Red. R.M.

1 ex.