Proces verbal din 26.03.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 26 martie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 26 martie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1032 din 25.03.2013, conform articolului 39, alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care participă: domnul primar Emilian Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 22 de consilieri locali din totalul de 23 consilieri locali în funcție.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 22 consilieri locali în funcție. Lipsește motivat domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi. Domnul secretar Toma Mihăescu prezintă procesul verbal al ședinței extraordinare din 11 martie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței extraordinare din 11 martie 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

  • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți .

  • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea”, din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului și a cheltuielilor legate de proiect.

  • 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.180/2011 de aprobare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

  • 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2013 de aprobare a declansării procedurii de expropiere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții:”Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți .

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:« Se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții -”Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” la valoarea totală de 65.799,19 mii lei cu TVA, respectiv 14.856,10 mii Euro cu TVA, din care C+M - 56.798,38 mii lei cu TVA, respectiv 12.823,90 mii Euro cu TVA».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți .

Cu vot unanim se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea totală de 65.799,19 mii lei cu TVA, respectiv 14.856,10 mii Euro cu TVA, din care C+M - 56.798,38 mii lei cu TVA, respectiv 12.823,90 mii Euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

În continuare, la punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea”, din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului și a cheltuielilor legate de proiect.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“ Se propunea aprobarea “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea” precum și a cheltuielilor aferente acestuia după cum urmează:

  • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile în proporție de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 1.316.157,27 lei;

  • - acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 65.807.863,60 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea”, din lista suplimentară cu proiecte de rezervă aferentă Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului și a cheltuielilor legate de proiect.

Cu vot unanim se aprobă proiectul ”Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea”, precum și cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează:

  • - contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru

asigurarea cheltuielilor eligibile, în proporție de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 1.316.157,27 lei;

- acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor suplimentare aferente proiectului.

Valoarea totală a proiectului, aprobat conform alineatului precedent, este de 65.807.863,60 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă.

Acoperirea tuturor cheltuielilor menționate mai sus se face în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din ”Instrumente Structurale”.

De asemenea, se împuternicește domnul viceprimar al Unității Administrativ Teritoriale - municipiul Râmnicu Vâlcea, Gheorghe Ioniță, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării Proiectului "Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea”.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.180/2011 de aprobare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:« Se propune aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea”, varianta recomandată de proiectant, la valoarea totală de 25.774,15 mii lei cu TVA, respectiv 5.843,68 mii Euro cu TVA, din care C+M - 7.311,59 mii lei cu TVA, respectiv 1.657,73 mii Euro cu TVA.».

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:«Domnule primar, salut decizia dumneavoastră. Vă felicit că ați avut înțelepciunea de a continua două proiecte extrem de importante pe care vechea administrație le-a promovat. Primul “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea” promovat de domnul Rădulescu Romeo și al doilea ”Reorganizarea și amenajarea spațiului public central al Municipiului Râmnicu Vâlcea” din vremea domnului Gutău. Vă felicit încă odată și vă doresc succes. În numele grupului PDL vă mulțumesc ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Nu am ținut cont că a fost vreo propunere trecută. Nici nu am știut despre asta. Prin urmare este inițiativa absolută a conducerii Primăriei actuale. Deci, nu sunt două proiecte. Este unul singur care se continuă”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.180/2011 de aprobare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții “Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea”, în Scenariul 1 “bun” - Sistem integrat de management adaptive al traficului -, variantă recomandată de proiectant, la valoarea totală de 25.774,15 mii lei cu TVA, respectiv 5.843,68 mii Euro cu TVA, din care C+M - 7.311,59 mii lei cu TVA, respectiv 1.657,73 mii Euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Începând cu data adoptării prezentei, prevederile Hotărării Consiliului Local nr. 180 din 26.07.2011 își încetează aplicabilitatea.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2013 de aprobare a declansării procedurii de expropiere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții:”Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea modificării alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 11.03.2013 de aprobare a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri care va avea următorul conținut: “Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” la valoarea totală de 34.104,83 mii lei cu TVA, respectiv 7.825,66 mii euro cu TVA, din care C+M - 18.339,02 mii lei cu TVA respectiv 4.208,80 mii euro cu TVA».

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : « Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că nu trebuie să ne grăbim cu aprobarea expropierilor până nu avem toate avizele preliminarii necesare aprobării proiectului. Știți bine că avizulul CFR-ului este foarte greu de luat».

Domnul primar Emilian Frâncu:”Evident că este principala noastră grijă să nu facem această operație de expropiere până când nu avem certitudinea că proiectul poate fi susținut ".

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Nu știu dacă se poate pentru că la accesarea fondurilor europene trebuie să ai dovada propietății terenurilor. Este o etapă premergătoare și nu știu dacă putem să lăm avizele necesare. Ca să putem fi eligibili trebuie să avem dovada proprietății terenului ».

Domnul primar Emilian Frâncu:”Noi avem deja obținute toate acele avize prealabile de care vorbeați. Problema se pune să avem certitudinea că proiectul va intra în finanțare. In momentul în care vom avea această certitudine vom putea face și operația de expropiere. Este necesar să avem stabilit culoarul de expropiere, ceea ce am și aprobat în ședința anterioară ".

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : « Atunci este în regulă dacă avem avizele respective ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Proiectul poate fi depus în primă fază dacă avem stabilit culoarul de expropiere. Nu se încheie contractul până nu faci dovada proprietății. Putem să depunem proiectul și pe noi asta ne presează timpul - 31 martie 2013 ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2013 de aprobare a declansării procedurii de expropiere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții:”Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”.

Întrunind 17 voturi « pentru » și 5 abțineri (următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana) se aprobă modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 11.03.2013 de aprobare a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiții "Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran", care va avea următorul conținut:

«Art.1. (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Artera de legatura între b-dul Nicolae Balcescu si b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” la valoarea totală de 34.104,83 mii lei cu TVA, respectiv 7.825,66 mii euro cu TVA, din care C+M - 18.339,02 mii lei cu TVA, respectiv 4.208,80 mii euro cu TVA».

Domnul primar Emilian Frâncu:”Vreau să-i răspund domnului consilier care mi-a adresat o întrebare și în același timp o constatare că aceste proiecte pe care le-am propus astăzi ar fi inițiate de primari care au fost înaintea noastră. Vreau să vă spun că nu există un monopol al ideilor. Vă dau un singur exemplu despre Zona Centrală. Știți bine că și Sorin Zamfirescu a dorit să aibă o zonă centrală mult mai largă, pietonală. Din păcate tot executivul municipalității până la urmă a făcut să nu putem să avem acea zonă mare, acea piațetă pe care orașul și-o dorește pentru că s-a aprobat tot de consiliul municipal să se așeze undeva, cred eu, într-un loc tare nefericit, Billa. Acest lucru practic a distrus posibilitatea ca într-o zonă foarte favorabilă să putem să avem un mare centru civic. Noi acuma venim după ce am strâns toate ideile pozitive, după ce am avut câteva runde de întâlniri cu arhitecții, cu reprezentanții societății civile. Am beneficiat și de un concurs de idei, de soluții, pe care l-am adaptat, l-am extins și v-am oferit cred eu posibilitatea să aprobați un astfel de proiect. Cred eu că este o investiție foarte utilă orașului. Deci, în afară de zona centrală, ar fi și o parcare pe două niveluri, va fi și un pasaj care vor arăta modern așa cum ne dorim. Iar la studiul de trafic, la managementul traficului a stat evident primul proiect pe care dumneavoastră l-ați discutat în 2011, numai că el a fost mult îmbunătățit. S-a adăugat și intersecția Carol I cu Splaiul Independenței unde a apărut podul acela și de asemenea am introdus și acel sistem de supraveghere într-un sistem integrat, care nu era în vechile opțiuni ale noastre”.

Domnul președinte de ședință, consilier    local Amza    Valeru:

”Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Valeru AMZA


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.