Proces verbal din 25.07.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 25 iulie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 25 iulie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 2222 din 19.07.2013, la care participă secretarul municipiului, domnul Toma Mihăescu, precum și 18 consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Ioniță Gheorghe, Constantinescu Cosmin Dragoș, Ene Ana Gabriela, Nuică Ionuț Eduard și Boban Liviu.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 18 consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15 iulie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15 iulie 2013

În continuare, domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard - viceprimar al municipiului și președinte de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe semestrul I al anului 2013.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

102 din 26.04.2013, referitoare la inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012 referitoare la reglementarea situației juridice a unui imobil -construcție.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia centrală de casare a bunurilor propuse a fi scoase din funcțiune.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea si Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică, conform OUG nr. 77/2013.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea conform OUG nr. 77/2013.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public conform OUG nr. 77/2013.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Protecție Socială conform OUG nr. 77/2013.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Cantinei de Ajutor Social conform OUG nr. 77/2013.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii “Ion Dumitrescu” conform OUG nr. 77/2013.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privivind privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului m unicipal “Ariel” conform OUG nr. 77/2013.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav - sem. I 2013.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2013 referitoare la atribuirea denumirii “Marcel Zinelli”.

 • 21. Diverse.

 • - Raport si proiect de hotarare privind disponibilizarea unor animale din dotarea Gradinii Zoologice Rm.Valcea, aflata in administrarea S.C PIETE PREST SA;

 • - Raport si proiect de hotarare privind modificarea structurii asociative a Clubului Sportiv Municipal Rm. Valcea;

 • - Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.170/2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru modificarea organigramei.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe semestrul I al anului 2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea:

 • - executiei bugetului local pe semestrul I al anului 2013, cu o valoarea 119.331.418,09 lei - la partea de venituri si 91.417.348,47 lei - la partea de cheltuieli, rezultand un excedent in suma de 27.914.069, 62 lei.

 • - executiei bugetului contului ”Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare” pe semestrul I al anului 2013 cu o valoare de 1.601.978,21 lei - la partea de venituri si 1.438.184,62 lei - la partea de cheltuieli, rezultand un sold in suma de 163.783,59 lei.

 • - executiei bugetului contului ”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala pentru finantarea lucrarilor de interventie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte” pe semestrul I al anului 2013, cu o valoare de 1.208.879,80 lei - la partea de venituri si 456.838,82 lei - la partea de cheltuieli, rezultand un sold in suma de 752.040,98 lei.”

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe semestrul I al anului 2013.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - execuția bugetului local pe semestrul I al anului 2013, cu o valoare de 119.331.418,09 lei - la partea de venituri și 91.417.348,47 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 27.914.069,62 lei, conform anexelor nr.1- 4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - execuția bugetului contului « Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare » pe semestrul I al anului 2013, cu o valoare de 1.601.978,21 lei - la partea de venituri și 1.438.184,62 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 163.783,59 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - execuția bugetului contului «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» pe semestrul I al anului 2013, cu o valoare de 1.208.879,80 lei - la partea de venituri și 456.838,82 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 752.040,98 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărâre a adoptată.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013, precum si raportul de completare nr.39275 din 24.07.2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Potrivit acestui raport se propune modificarea anexei nr.1 - Situatia veniturilor estimate de incasat la bugetul local pe anul 2013, anexei nr.2 - Situatia privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2013, anexei nr.6 - Lista de investitii pe anul 2013, total surse de finantare si anexei nr.7 - Lista de investitii pe anul 2013, fonduri externe nerambursabile, postaderare si cofinantare buget local.”

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : „Rectificarea de buget este corect întocmită vizavi de repartizarea sumelor pentru organizarea evenimentului care urmează-Ziua Imnului Național, însă în momentul în care ați luat hotărârea să retrageți credite bugetare de la anumite investiții și să suplimentați creditele bugetare pentru alte lucrări de investiții, cred că nu este în regulă la modul cum ați propus dumneavoastră.retrageți suma de 470 milioane de la capitolul lucrări pentru iluminat zona pietonală Simian-CFR, repectiv porțiunea dintre proprietatea de la 11 Iunia proprietate privata Simian traversează linia ferată pe o distanță de câțiva metri. Cred că este suficient pentru locuitorii acestui oraș, câte suportăm ca să nu mai facem și iluminatul public. O a doua problemă se referă la lucrările independente. Retrageți suma de 860 de milioane lei vechi de la dotarea cabinetelor medicale școlare de la unitățile de învățământ. Al treilea punct în discuție este că retrageți de la reabilitarea străzii Ostroveni, și știm cu toții în ce stadiu se află acea stradă la momentul actual este zob. Retrageți de la proiectare reabilitare strada Ostroveni suma de 790 milioane lei vechi. În schimb veniți și suplimentați pentru partea de proiectare suma de 1 miliard 490 milioane lei la transformarea Corpului A al fostului Cămin de Bătrâni în locuințe sociale. Considerăm că ați fi putut găsi și alte surse și să nu retrageți finanțările 100% de la pozițiile amintite”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Vizavi de iluminatul public in zona CFR - nu suntem proprietarii terenului . Finanțarea pentru dotările la cabinetele școlare a fost prinsă și pe lista de investiții și s-au făcut din capitolul școli și este doar o schimbare de poziție. Pentru reabilitare stra Orstroveni o să vă răspundă domnul Miftode Liviu ».

Domnul Miftode Liviu afirmă că studiul de fezabilitate pentru tranfosmarea Corpului A în locuințe sociale a fost aprobat de consiliul local, s-a organizat și adjudecat lucrarea și trebuie alocate fondurile necesare, iar pentru reabilitare strada Ostroveni timpul nu ne permite să executăm lucrarea.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « În aceste condiții nu se putea face proiectarea în acest an și execuția anul viitor și ca atare va fi în lista de investiții pentru anul viitor . Nu puteam bloca sumele doar pentru proiectare. Cetățenii merg pe trotuar și nu pe proiect.».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013, precum si raportul de completare nr.39275 din 24.07.2013.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 3 împotrivă (domnii consilieri locali:Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie) se aprobă următoarele:

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 304.270 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - bugetul pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 222.140.690 lei, la partea de venituri, din care 211.886.580 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012, și 222.140.690 lei, la partea de cheltuieli ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 91.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 26.981.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea ”Listei de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local” în plus cu suma de 91.000 lei, acesta ajungând la valoarea totală de 34.429.070 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1-3, iar anexele nr.3 - ”Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013”, nr.4 - ”Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013”, nr.5 -”Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013”, nr.8 - ”Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013” și nr.9 - ”Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat” rămân nemodificate.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune atribuirea de denumiri unor artere de circulație de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, astfel : Intrarea Speranței, Str.Pomiculturii, Intrarea Cărbunari, Intrarea Soarelui, Aleea Progresului, Aleea Capricornului, Intrarea Pieptea, Intrarea Pădurea Verde, Intrarea Corcodușului, Intrarea Margaretelor, Intrarea Haiducilor, Aleea Muzicii, Intrarea Demnității, Intrarea Democrației, Intrarea Lanului, Intrarea Stufului, Intrarea Pescărușului, Intrarea Lăcrămioarei, Intrarea Busuiocului, Strada Frunzișului, strada Codrului, Strada Canalului, Intrarea Răsăritului, Intrarea Lămâiței, Intrarea Zânelor, Aleea Traficului, Strada Drumețului”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte, dacă pentru unele dintre aceste atribuiri de denumire pentru intrări, pentru alee nu am obiecțiuni, există o zonă asupra căreia trebuie să ne aplecăm cu mai multă atenție și să o analizăm mai bine. Este vorba de zona Dovali. Acolo sunt câteva considerente care trebuiesc luate în calcul. În material se specifică foarte clar că noile denumiri fac legătura dintre două străzi -strada Iancu Pop și strada Nicolae Titulescu. Dacă una dintre arterele de circulație cred că este denumită aleea Capricornului face întradevăr legătura între strada Iancu Pop și strada Nicolae Titulescu, cealaltă propunere nu este în regulă nu este prevăzută în material pentru că acea alee se închide. Aleea Progresului nu face legătura între strada Iancu Pop și strada Nicolae Titulescu. Așa cum este trasată pe schiță aleea Progresului tranzitează proprietate privată și o parte în două. Acesta este primul considerent și este de natură juridică cu privire la situația proprietăților private afectate. Al doilea considerent care trebuie luat în calcul- sunt peste 40-50 de firme acolo care cumulează aproximativ 1000 de salariați care își au sediul în zona Dovali. Cred că se face o mare eroare după ce atâta timp aceste societăți au avut adresa pe strada Iancu Pop nr.2-4, acum să venim și să forțăm agenții economici să își înlocuiască toate detalile referitoare la adresă : actele constituive ale firmei, proprietățile funciare, contractele cu băncile, contracte de creditare, certificatele de înmatriculare ale mașinilor și foarte foarte multe lucruri, ceea ce implică costuri suplimentare. Atâta timp cât sunt plătitori de taxe și impozite să venim cu costuri suplimentare nu se justifică și în special pentru aleea Progresului care traversează o proprietate privată și nu are ieșire ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Pentru partea de legalitate o să vă explice domnul secretar. Din cunoștiințele mele nu este necesar să facă legătura între două artere. Cunosc exact situația de acolo și vi se pare firesc ca 50 de firme să aibă aceeași adresă cu nr.2-4 ? Tocmai de aceea trebuie să intrăm în legalitate. »

Domnul secretar Toma Mihăescu : « La aceste propuneri de denumiri nu s-a luat în calcul proprietatea pe care se află aceste artere ci s-au avut în vedere documentațiile de urbanism aprobate :PUG, PUZ-uri, PUD-uri. Și în zona Dovali există un PUD aprobat care prevede aceste căi de comunicație. Trebuie să dai o adresă poștală, o adresă de evidență chiar dacă este pe proprietate privată. Orice imobil care este în intravilan trebuie să-i dai o adresă. Regimul juridic se va clarifica într-o ședință viitoare. Sunt foarte multe străzi și acum care nu au regimul juridic clarificat și aceasta este o altă chestiune. La nivelul municipiului trebuie să ai o evidență poștală, o evidență de impozitare ș.a.m.d. a tuturor imobilelor care se află în intravilan. Este un PUZ aprobat acolo domnule Crăciunescu și acest PUZ prevede niște străzi. Că proprietarii o să le închidă și o să fie o proprietate privată aceasta este o altă chestiune. Chir dacă este o stradă privată o adresă de imobil tot trebuie să aibă ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore :Domnule secretar știu că există un PUZ dar dacă a funcționat bine această situație și nu au fost probleme considerați că este oprtună.

Urmează o serie de discuții vizavi de aceste modificări pentru cele două artere amintite.

La întrebarea domnului consilier local vețeleanu Ninel eusebiu referitor la modul cum s-a ajuns la aceste denumiri, domnul secretar Toma Mihăescu spune că sunt denumiri topice și arterele nu sunt de o importanță deosebită pentru a se atribui alte denumiri.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 16 voturi “pentru” și 2 voturi “împotrivă” (domnii consilieri: Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie) se atribuie denumiri arterelor de circulație de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, conform tabelului - anexă la hotărârea adoptată cuprinzând denumirea și delimitarea acestora.

Delimitarea grafică a arterelor de circulație prevăzute la alineatul precedent se regăsește în anexele nr. 1-12 la hotărârea adoptată.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acestora”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune: trecerea din domeniul public in domen- trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 11,20 mp, situat in str.Nicolae Iorga, nr.1, bl.A17/1, tronson F, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și fără completări sau modificări se supune aprobării - trecerea din domeniul public in domen-trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 11,20 mp, situat in str.Nicolae Iorga, nr.1, bl.A17/1, tronson F, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 11,20 m.p. (rot.), situat în str. Nicolae Iorga nr.1, bl. A17/1, tronson F, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.1 la hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatul precedent, pentru proprietarul spațiului comercial existent la parterul blocului, în vederea extinderii acestui spațiu. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 11,20 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune: trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 3,0 mp, situat in str. Luceafarului, nr.13, bl.A18, Sc. F, ap.2, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări se supune aprobării trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 3,0 mp, situat in str. Luceafarului, nr.13, bl.A18, Sc. F, ap.2, parter si concesionarea directa a terenului la pretul de 430 euro/mp.

Cu vot unanim se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 3,0 m.p., situat în str. Luceafărului nr.13, bl. A18, sc.F, ap.2, parter, identificat în planul de situație, anexa nr.2 la hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alineatul precedent, pentru proprietarul spațiului comercial existent, în vederea amenajării unui acces din exterior, fără închideri. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 3,0 m.p. vor fi suportate de către concesionar.

De asemenea, se împuternicește primarul municipiului să semneze contractele de concesiune directă pentru suprafețele de teren prevăzute mai sus.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune completarea anexei nr. 2 la H.C.L nr. 372/23.12.2010 - Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului, cu "Parcarea publică cu plată - strada Matache Temelie - 39 locuri parcare”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Cu vot unanim se aprobă completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.372/23.12.2010 - Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului, cu "Parcarea publică cu plată - strada Matache Temelie - 39 locuri parcare" identificate în planul de situație - anexă la hotărârea adoptată.

Consecință a prevederilor de mai sus se completează "Lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și concesionate S.C. PIEȚE PREST S.A" - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2010.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune : efectuarea unui schimb de terenuri intre municipiu si dl.Istratescu T. Toma. Terenul oferit la schimb de dl.Toma Istratescu, in suprafata de 211 mp, este situat in str. Aurelian Sacerdoteanu nr.39, iar terenul oferit la schimb de municipiu, in suprafata de 173 mp, este situat in blv.Dem Radulescu ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 173 m.p., situat în bdul Dem Rădulescu, identificat în planul de situație -anexa nr.1 la hotărârea adoptată, în vederea efectuării schimb de terenuri.

 • - efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Râmnicu Vâlcea și domnul Istrătescu T. Toma ;

 • - terenul oferit la schimb de către domnul Istrătescu T. Toma, în suprafață de 211 m.p., este situat în strada Aurelian Sacerdoțeanu nr.39, având valoare de 41.985 lei (9.287 euro), identificat în planul de situație - anexa nr.2 la hotărârea adoptată ;

 • - terenul oferit la schimb de municipiu, în suprafață de 173 m.p., este situat în bdul Dem Rădulescu, având în valoarea de 41.803 lei (9247 euro) fără TVA, identificat conform prevederilor de mai sus.

 • - însușirea raportului de evaluare a terenurilor care fac obiectul schimbului, conform anexelor nr.3 și 4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - schimbul de imobile - terenuri prevăzut mai sus se va realiza prin act autentic, iar cheltuielile legate de perfectarea actelor notariale vor fi suportate de către domnul Istrătescu T. Toma ;

De asemenea, se împuternicește domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului pentru semnarea contractului de schimb menționat la alineatul precedent în formă autentică.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 26.04.2013, referitoare la inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune modificarea alin. (1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2013, in sensul inventarerii în domeniul public al municipiului al obiectivului "Extindere rețea de canalizare menajeră -strada Cetății nr. 6", în valoare de 12.188,88 lei”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 26.04.2013, referitoare la inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră.

Cu vot unanim se aprobă modificarea alin. (1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2013, referitoare la inventarierea în domeniul public a unei rețele de canalizare menajeră, care va avea următorul conținut:

 • ” Art.1. (1) Se inventariază în domeniul public al municipiului obiectivul "Extindere rețea de canalizare menajeră - strada Cetății nr. 6", în valoare de 12.188,88 lei, având următoarele date tehnice: D 250 mm din PVC SN8, lungime 170 m”.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii caracteristicilor tehnice (lungime, suprafață), rezultate din măsurători, pentru următoarele străzi Theodor Coman, Colțeștilor și Alexandru Budișteanu ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și,fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii următoarelor caracteristici tehnice, rezultate din măsurători, după cum urmează:

 • a) poziția 421 - strada Theodor Coman: L= 174 m; S= 930 m.p, identificată în planul de situație - anexa nr.1 hotărârea adoptată;

 • b) poziția 344 - strada Colțeștilor: L= 832 m; S = 4675 m.p, identificată în planul de situație - anexa nr.2 la hotărârea adoptată;

 • c) poziția 318 - strada Alexandru Budișteanu, L= 930 m; S= 3985 m.p, identificată în anexa nr.3 la hotărârea adoptată.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012 referitoare la reglementarea situației juridice a unui imobil - construcție”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune modificarea cap. II din contractul de comodat privind transmiterea în folosință către Instituția Prefectului Județului Vâlcea a imobilului situat în incinta Complexului Sportiv "1 Mai", aprobat prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2012 si va avea următorul conținut: "Comodantul transmite comodatarului, în folosință gratuită, pentru funcționarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea, spațiul situat în Râmnicu Vâlcea, Splaiul Independenței nr. 1, în suprafață de 299,3 mp."

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Persu Mihai : « Cred că ar fi bine să luăm în considerare o eventuală mutare a acestui serviciu din Complexul Sportiv 1 Mai și v-aș da și o soluție completă - sunt suficiente spații la ETA. Aici în complex avem o activitate sportivă și mai ales în condițiile în care se vorbește de performanță la CSM și cred că este inoportună poziția acestui serviciu în curtea stadionului. Să luați în calcul această mutare și am degreva un pic zona stadionului. Sunt suficiente spații care stau libere la ETA și cred că mai putem găsi și alte activități conexe care să aducă eventuale beneficii societății ETA ».

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard : « Am să vă răspund puțin. Dacă cu prima parte sunt de acord că trebuie să mutăm acest serviciu, dar nu noi suntem cei în măsură pentru că acest serviciu ține de Instituția Prefectului Județului Vâlcea. Ca să mutăm acest serviciu la ETA eu trebuie să vă contrazic pentru că nu este oportun pentru cetățenii Râmnicului pentru că ar fi foarte greu să se deplaseze câțiva kilometri buni pentru a întocmi niște acte. Dar, luăm în calcul propunerea dumneavoastră și o să discutăm cu domnul prefect dacă există vreo posibilitate să găsească un spațiu în municipiu pentru a putea muta acest serviciu ».

Domnul consilier Costinescu Bogdan Ilie : « Cred că ar fi benefică mutarea serviciului la ETA pentru că s-ar crea niște beneficii pentru societate și în plus RAR-ul este foarte aproape ».

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard : « Tocmai ce v-am spus că această propunere va fi analizată. Nu am spus că nu este oportună propunerea. La momentul acesta noi trebuie să intrăm în legalitate și de aceea am propus acest material pe ordinea de zi. »

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Rămâne în atenția noastră această propunere mai rămâne să vrea și ei ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2012 referitoare la reglementarea situației juridice a unui imobil - construcție, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - modificarea cap. II din contractul de comodat privind transmiterea în folosință către Instituția Prefectului Județului Vâlcea a imobilului situat în incinta Complexului Sportiv "1 Mai" pentru desfășurarea activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, aprobat prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2012, care va avea următorul conținut:

 • 2. "Comodantul transmite comodatarului, în folosință gratuită, pentru funcționarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vâlcea, spațiul situat în Râmnicu Vâlcea, Splaiul Independenței nr. 1, conform releveelor anexate care fac parte integrantă din prezentul contract, în suprafață de 299,3 mp."

 • -împuternicirea primarului municiupiului să semneze actul adițional la contractul de comodat privind transmiterea în folosință către Instituția Prefectului Județului Vâlcea a imobilului situat în incinta Complexului Sportiv "1 Mai", cuprinzând modificările prevăzute mai sus.

 • - începând cu data prezentei, prevederile punctului 23 - taxa de utilizare a sălii de examinare din cadrul Complexului Sportiv Municipal, pentru candidații care solicită obținerea permiselor de conducere din anexa nr.3 - Alte taxe taxe instituite de Consiliul Local la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2013 referitoare la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 își încetează aplicabilitatea.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local in AGA la S.C APAVIL S.A sa hotarasca cu privire la descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2012”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A.

Cu vot unanim se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.m) a art.12.3 din Actul Constitutiv, respectiv să să hotărască cu privire la descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2012.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia centrală de casare a bunurilor propuse a fi scoase din funcțiune”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune desemnarea a doi consilieri locali, care vor face parte din comisia pentru efectuarea operatiunilor de casare a bunurilor propuse a fi scoase din functiune”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Fiind necesară formularea de propuneri s-au prezentat următoarele :domnul viceprimar Vîrlan Eduard l-a propus pe domnul consilier local Cocoș Vasile, domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan l-a propus pe domnul consilier local Crăciunescu Grigore, acesta din urmă s-a recuzat, domnul viceprimar matei Gigi Ion l-a propus pe domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisia centrală de casare a bunurilor propuse a fi scoase din funcțiune inclusiv propunerile formulate în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă desemnarea a 2 (doi) consilieri locali care vor face parte din comisia pentru efectuarea operațiunilor de casare a bunurilor propuse a fi scoase din funcțiune (mijloace fixe și obiecte de inventar), aflate în patrimoniul privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, al unităților subordonate și al unităților de învățământ, după cum urmează:

 • a) dl. Cocoș Vasile;

 • b) dl. Pruteanu Bogdan Costel.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea si Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică, conform OUG nr. 77/2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea si Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică, conform OUG nr. 77/2013”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte, în primul rând am dori să vedem avizul ANFP în original, care aprobă modificarea organigramei și statului de funcții propus de executiv. OUG nr. 77/2013 presupune o reașezare a organigramei și aducerea ei la o stare de normalitate prin eliminarea posturilor vacante. Acest lucru s-a și întâmplat și s-a redus numărul de posturi cu 37 de posturi vacante (34 confirmă domnul viceprimar Gigi Ion Matei). Dar, nu înțeleg care a fost logica pentru care au fost desființate anumite direcții și create anumite compartimente și servicii. Voi fi foarte explicit. Un birou are în componența sa 5 posturi de execuție, un serviciu 7 posturi de execuție. Desființăm o direcție cum este Direcția de Programe Externe cu 21 de posturi și o transformăm în două birouri cu 12 posturi fiecare. Deci nu ajungem la numărul de 5 posturi și nu respectăm prevederile ordonanței. Pe de altă parte eu consider că este o eroare să se întâmple acest lucru pentru că această direcție de programe externe a fost înființată în baza unei legi în anul 2007, care obligă administrațiile publice locale să aibe o asemenea structură, cu atât mai mult la nivelul municipiului reședință de județ. Pe de altă parte îmi dau seama că la momentul în care ați luat decizia politică ca unul dintre viceprimari să aibă în subordine Direcția de Programe Externe, iar celălalt viceprimar să aibă în coordonare direcția de investiții și de achiziții publice lucrurile nu merg cum trebuie. În ultimii opt ani de zile aceste direcții au fost coordonate de către un singur viceprimar și utitați-vă că au fost foarte multe proiecte cu fonduri externe care au fost realizate sau care sunt în curs de realizare. Eu consider că decizia politică a fost luată greșit când s-a hotărât coordonarea celor două direcții. Acum doriți să transferați toată activitatea privind absorbția fondurilor europene ueni direcții- Direcția de Dezvoltare Locală care este legată și de patrimoniu și eu consider că nu prea au foarte multe puncte în comun. Cred că ar trebui să fie desemnată o persoană - viceprimar care să coordoneze și activitatea de investiții și activitatea de achiziții publice și de programe externe. Spargeți Direcția de Programe Externe în două și faceți două birouri sau compartimente, iar un compartiment are prin structura sa ca și componență mai multe persoane decât un birou, mai multe decât 5 ceea ce nu este în regulă. Haideți să lăsăm lucrurile bune să funcționeze așa cum au mers ele timp de 8 ani pe parcursul a două mandate, dar dintr-o anumită rațiune pe care nu am înțeles-o dumneavoastră ați făcut ca lucrurile să meargă greu și uitați-vă în ce situație ne aflăm la momentul de față. Este punctul meu de vedere vizavi de decizia politică și țin să rămână toate coordonate strict de o singură persoană și Direcția de Programe Externe și Investiții și Achiziții Publice”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « În primul rând poftiți avizul în original de la ANFP ca să fiți liniștiți. Referitor la Direcția de Programe Externe, ceea ce vă doare pe dumneavoastră în sprijinul serviciului de programe externe vin doi specialiști-doamna ing Feroiu Maria - a cărei competență cred că nu o puneți la îndoială și a doamnei Mirela Turcu. Deci, rămâne în continuare colectivul de creație, dacă vreți să spunem așa a proiectelor externe și de managementul al proiectelor externe. Deci, prin urmare ce spuneți dumneavoastră este o chestiune personală să spun așa și nu este susținută de fapte pentru că nici măcar numărul de care vorbeați dumneavoastră nu se modifică. Prin urmare este la îndemâna executivului să solicite modificarea și croirea colectivelor cu care lucrează. Mai mult decât atât Pitești-ul care este de două ori mai mare decât Râmnic-ul are același mod de lucru. Am văzut și noi organigrame în toată țara și le-a comparat. De exemplu la Sibiu sunt trei directori în toată primăria, iar la noi sunt șapte. Prin urmare, am ținut cont și noi și am analizat cu mare atenție acest lucru și dacă la Pitești funcționează bine și ați văzut ce proiecte sunt la Pitești, sperăm că această modificare cu prezența în șantier a unui inginer veritabil și vorbesc de doamna ing. Feroiu pentru că până acum nu aveam niciun inginer care să fie în funcție de conducere, cred că am făcut un lucru foarte bun că am făcut această modificare ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Permite-ți-mi domnule viceprimar să fac o completare. Eu nu am făcut nicio referire vizavi de persoana nimănui. Lucrurile sunt extrem de clare și foarte ușor de înțeles pentru toată lumea. Nu este relevant pentru mine cine conduce una sau alta dintre direcții. Că au pregătirea necesară este în regulă și sunt de acord cu acest lucru. Pe mine mă interesează modul cum dumneavoastră vreți să complicați lucrurile. Stricăm niște lucruri bune care funcționează le treceți pe partea de dezvoltare locală în subordinea unui director. Indiferent care ar fi acel director sunt convins că își va face treaba foarte bine, dar cred că este normal și corect să lucreze în parteneriat și foarte aproape cu Serviciul de Investiții și cu Achizițiile Publice. Nu este bine așa cum este figurată acum organigrama pentru că Direcția de Investiții și Achiziții Publice este în subordinea dumneavoastră iar partea de fonduri europene este coordonată de domnul viceprimar Vîrlan ».

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard : « Domnule Crăciunescu dumneavoastră ați prezentat un punct de vedere și am avut răbdare să vă ascultăm. Vreau să fac o completare și să închidem acest subiect. Cum a funcționat știm și de aceea am luat corecțiile pe care le-am luat. Încercîm acum să facem altceva să nu mai pățim lucrurile acestea. Nu consider că absolut totul este bine 100% dar încercăm și pe parcurs mai putem face și alte modificări ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea si Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică, conform OUG nr. 77/2013, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă” ( următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie) și în baza avizului nr.26132/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, ale Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică.

Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, ale Direcției Evidență a Persoanelor, precum și ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică (Serviciul de Asistență Medicală și Serviciul Public Creșe), modificate conform alineatului precedent sunt prezentate în anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la hotărârea adoptată. Hotărârea adoptată se aplică începând cu data de 01 august 2013.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii adoptate, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea conform OUG nr. 77/2013, precum si raportul de completare nr.5029/22.07.2013. Potrivit acestui raport, din eroare, s-a prevazut in organigrama acestei institutii Biroul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Protectia Mediului in loc de Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj stradal si Protectia Mediului”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, incepand cu data de 01 august 2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea conform OUG nr. 77/2013, precum si raportul de completare nr.5029/22.07.2013.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie) începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexelor nr.1 și 2 la hotărârea adoptată.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii adoptate, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public conform OUG nr. 77/2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public, incepand cu data de 01 august 2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public conform OUG nr. 77/2013.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie), începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției Administrării Domeniului Public, conform anexelor nr.1 și 2 la hotărârea adoptată.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii adoptate, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Protecție Socială conform OUG nr. 77/2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea organigramei si numarul de personal pentru Directia de Protectie Sociale, incepand cu data de 01 august 2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Protecție Socială conform OUG nr. 77/2013.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie), începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și numărul de personal pentru Direcția de Protecție Socială, conform anexei nr.1 la hotărârea adoptată.

Începând cu data de 01 august 2013, se aprobă statul de funcții al Direcției de Protecție Socială (inclusiv al centrelor din subordine: Centrul Social de Urgență Ioana și Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism « Mara »), conform anexei nr.2 la hotărârea adoptată.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii adoptate, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Cantinei de Ajutor Social conform OUG nr. 77/2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Cantinei de Ajutor Social, incepand cu data de 01 august 2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării și proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Cantinei de Ajutor Social conform OUG nr. 77/2013.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie), începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Cantinei de Ajutor Social, conform anexelor nr.1 și 2 la hotărârea adoptată.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii “Ion Dumitrescu” conform OUG nr. 77/2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii “Ion Dumitrescu”, incepand cu data de 01 august 2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii “Ion Dumitrescu” conform OUG nr. 77/2013.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie), începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii «Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea» conform anexelor nr.1 și 2 la hotărârea adoptată.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii adoptate, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul optisprezece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului municipal “Ariel” conform OUG nr. 77/2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului municipal “Ariel”, incepând cu data de 01 august 2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului municipal “Ariel” conform OUG nr. 77/2013.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie), începând cu data de 01 august 2013, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului municipal «Ariel», conform anexelor nr.1 și 2 la hotărârea adoptată.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii adoptate, orice prevederi contrare stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local își încetează aplicabilitatea.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi este prezentat:”Raportul privind evaluarea activitatii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav - sem.I al anului 2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea raportului privind evaluarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in cursul semestrului I al anului 2013, precum si suplimentarea, pentru semestrul lI al anului in curs, cu 20 de locuri a numarului de 950 de posturi destinate incadrarii de asistenti personali si/sau acordarii de indemnizatii lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Rm. Valcea”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării Raportul privind evaluarea activitatii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav - sem.I al anului 2013.

Cu vot unanim se aprobă Raportul privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în cursul semestrului I al anului 2013, conform anexei la hotărârea adoptată.

Pentru semestrul II al anului 2013, se aprobă suplimentarea cu 20 de locuri a numărului de 950 de posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2013 referitoare la atribuirea denumirii “Marcel Zinelli”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune revocarea HCL nr.47/2013 referitoare la atribuirea denumirii strazii “Prof.Marcel Zinelli”, arterei carosabile delimitata la est de Calea lui Traian (in partea de sud a blocului S34), catre sud-vest, pana la intersectia cu strada Schitul Troianu”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele faborabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Atribuirea denumirii străzii Marcel Zinelli este sau poate fi o situație similară cu cea din Dovali. Această arteră care tranzitează o proprietate privată fără a avea acordul proprietarului și avem în material plângerea prealabilă făcută de Casa de avocatură de la București și ne avertizează asupra acestui lucru. Același lucru se va întâmpla și în cazul analizat mai înainte ».

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : «Haideți să nu amestecăm lucrurile. Este vorba despre un teren al persoanei respective și nu are funcțiunea de stradă. Aici la dumneavoastră este o arteră de circulație care figurează într-un PUZ. În PUZ-ul din zona respectivă nu figurează arteră de circulație și apare proprietate în intravilan».

Domnul Crăciunescu spune că o asemena acțiune se va face și de persoanele afectate din zona Dovali.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2013 referitoare la atribuirea denumirii “Marcel Zinelli”.

Întrunind 18 voturi « pentru » se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.47/2013 referitoare la atribuirea denumirii străzii “Prof.Marcel Zinelli”, arterei carosabile delimitată la est de Calea lui Traian (în partea de sud a blocului S34), către sud-vest, până la intersecția cu strada Schitul Troianu.

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi „Diverse” sunt prezentate trei subpuncte. Astfel la subpunctul unu sunt prezentate:”Raportul si proiectul de hotarare privind disponibilizarea unor animale din dotarea Gradinii Zoologice Rm.Valcea, aflata in administrarea S.C PIETE PREST SA”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune disponibilizarea unui numar de 17 animale (lei, ursi si capre), aflate in dotarea Gradinii Zoologice Rm.Valcea in vederea transmiterii lor, fara plata, unor institutii publice si/sau organizatii neguvernamentale pentru protectia animalelor”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu dorește să știe de ce trebuie să le dăm și nu putem să le păstrăm sau să le dăm cu bani.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei spune că aceste animale sunt bătrâne și ar fi bine dacă am găsi o soluție să le dăm și fără bani.

Domnul Crăciunescu Grigore spune că foarte multe din animalele de la zoo au fost cumpărate cu bani publici din bugetul Primăriei. Dacă avem ceva de dat trebuie să dăm pe bani.

Urmează o serie de discuții vizavi de aspectul privind darea acestor animale contracost.

Domnul consilier local Persu Mihai : « Sigur că explicația mi se pare ușor puerilă că nu avem suficiente fonduri pentru a ține aceste animale. În situația în care spuneți că sunt degradate moral și fizic, în aceste condiții haideți să lăsăm râmnicenii, în special copii să se bucure de aceste lucruri. Avem o grădină zoo frumoasă. Vream să spun că în condițiile în care vom ceda aceste animale haideți să găsim fondurile necesare să aducem alte animale pentru a completa grădina pentru că chiar îmi doresc acest lucru. E păcat . »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Să știți că sunt de acord cu propunerea dumneavoastră ca în permanență să găsim soluții să mai aducem și alte animale. Este o propunere bună și pertinentă dar noi discutăm acuma altceva ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotarare privind disponibilizarea unor animale din dotarea Gradinii Zoologice Rm.Valcea, aflata in administrarea S.C PIETE PREST SA”.

Întrunind doar 15 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”(domnul consilier local Crăciunescu Grigore) și 2 abțineri (următorii consilieri locali: Persu Mihai și Costinescu Bogdan Ilie) nu se adoptă hotărâre întrucât nu s-a întrunit numărul necesar de voturi conform prevederilor legale în vigoare.

La subpunctul doi sunt prezentate:”Raportul si proiectul de hotarare privind modificarea structurii asociative a Clubului Sportiv Municipal Rm. Valcea”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea cesionarii catre dl.NIȚU LAURENTIU NIcOlAE a celor 67 de voturi de către dl. Rufa Edmond Catalin, precum si preluarea de catre noul asociat a tuturor datoriilor acumulate de catre Club pana in prezent”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotarare privind modificarea structurii asociative a Clubului Sportiv Municipal Rm. Valcea.

Cu vot unanim se aprobă cesionarea către domnul Nițu Laurențiu Nicolae a celor 67 de voturi deținute în cadrul Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea de către domnul Rufa Edmond Cătălin.

Noul asociat, respectiv domnul Nițu Laurențiu Nicolae, va prelua și toate datoriile acumulate până în prezent de către Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea.

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.324/2010 rămân nemodificate.

De asemenea, se împuternicește primarul municipiului ca, în baza prezentei hotărâri și ținând cont de problematica actuală a Clubului, să adapteze și să semneze Actul Constitutiv și Statutul Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, precum și Acordul de asociere nr.36001/26.11.2010, încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr.324/2010.

La subpunctul trei sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.170/2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru modificarea organigramei”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune înlocuirea statului de functii de la SC ETA SA Râmnicu Vâlcea cu o altă anexă întrucât la redactarea initială a acestuia, dintr-o eroare materială, s-a omis nominalizarea in cadrul Servicilui Financiar Contabilitate a 3 (trei) posturi”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.170/2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru modificarea organigramei.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 3 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore și Costinescu Bogdan Ilie), Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.170/27.06.2013 referitoare la mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea să modifice organigrama și statul de funcții ale acesteia, în sensul înlocuirii anexei ”STAT DE FUNCȚII SC ETA SA RM VÂLCEA” cu o altă anexă, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Consecință a prevederilor de mai sus, se mandatează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.n) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «modifice organigrama și statul de funcții de la această societate», stat de funcții prevăzut în anexa menționată mai sus.

În continuare, domnul președinte de ședință anunță că s-a primit un material informativ și consilierii pot să ia act de el.

În continuare, cu acordul domnului președinte de ședință, are cuvântul din sală domnul Persu Dumitru vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea.

Domnul Persu Dumitru : « Stimați consilieri am mandatul domnului președinte al Consiliului Județean Vîlcea și respectiv președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea să vă transmit un mesaj să vă rog să vă aplecați cu mai multă stăruință, cu mai multă obiectivitate, cu mai multă preocupare asupra activității societății comerciale APAVIL Râmnicu Vâlcea. Vreau să vă transmit acest mesaj clar că suntem profund îngrijorați și nu sunt vorba goale și nu sunt vorbe în vânt, suntem profund îngrijorați de modul în care se derulează stabilirea conducerii, a consiliului de administrație la APAVIL Râmnicu Vâlcea. Ieri, vă informez, a avut loc a treia întâlnire în AGA pentru punerea în aplicare a propriilor dumneavoastră hotărâri și am să mă refer concret la Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 27 iunie 2013 prin care ați stabilit ca reprezentant în AGA și l-ați mandatat pentru ducerea la îndeplinire a unei atribuții respectiv numirea membrilor în Consiliul de administrație pe domnul Ioniță Gheorghe ».

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Din partea USL-ului ».

Domnul Persu Dumitru : « Remarca dumneavoastră nu este lipsită de importanță. Această tergiversare nejustificată datorită refuzului reprezentantului dumneavoastră în AGA la SC APAVIL de a pune în executare hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr.176 din 27 iunie 2013 are consecințe, stimați colegi, deosebit de grave și va duce în final la neîndeplinirea de către SC APAVIL a condițiilor prevăzute pentru tragerea din contractul încheiat cu BERD-ul în sumă totală de 13 milioane 701 mii euro. Următoarea dată de tragere a creditului are dată septembrie 2013 ».

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Cel de-al doilea termen pentru că a mai fost unul în luna mai anul acesta ».

Domnul Persu Dumitru : « În acest sens dacă îmi permiteți și veți vedea în materialul pe care vi l-am prezentat s-a precizat că la data de 16 iulie 2013 BERD-ul a comunicat SC APAVIL SA că trebuie să ținem încă o dată ședința AGA cu respectarea recomandărilor date de ADI APA Vâlcea pentru numirea membrilor consiliului de administrație atât din lista propusă de Consiliul Local și din lista propusă de Consiliul Județean Vâlcea și avizată de ADI APA Vâlcea. Vă spuneam că suntem profund îngrijorați de faptul că iată au trecut luni bune în care puteam să finalizăm această acțiune. Lăsând la o parte orice fel de considerente de natură politică pentru că aici este vorba de interesul cetățenilor municipiului și nu cred că există vreunul dintre dumneavoastră care să nu înțeleagă sau să nu acheseze la ideea că avem nevoie de banii aceștia europeni pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și statii de epurare. Nu cred că dumneavostră nici în cele mai negre gânduri doriți să pierdem aceste fonduri pentru că vreau să vă supun atenției nu să vă ameninț, Doamne ferește !, pentru că suntem colegi. Vreau să vă supun atenției dumneavoastră faptul că sunteți direct răspunzători ulterior pentru neducerea la îndeplinire și nerealizarea acestui proiect. Dacă în perioada imediat următoare se anunță o ședință extraordinară și nu veți lua măsuri inclusiv de înlocuire a reprezentantului dumneavoastră în AGA care nu și-a dus la îndeplinire mandatul dat de dumneavoastră, dacă această structură absolut necesară - consiliul de administrație - nu se realizează până la sfârșitul lunii august nu vor putea retrage din creditul încheiat cu BERD necesar cofinanțării proiectului « Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din judel Vâlcea » va conduce la pierderea înregului proiect în sumă totală de 122.604.391 euro . Dacă noi ne putem permite acest lux această risipă va trebui să suportăm conseințele judecății necruțătoare a cetățenilor vâlceni. Nu vom mai avea alte posibilități de asigurare a unor resurse financiare pentru realizarea unui asemenea obiectiv de o asemenea valoare. Vă rog să luați în calcul organizarea unei ședințe extraordinare de urgență pentru a stabili măsurile care se mai pot lua astfel încât cel târziu luna viitoare să putem duce la îndeplinire hotărârea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. »

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : « Nu era mai simplu să faceți asta în cadrul USL-ului ».

Domnul Persu Dumitru : «V-am spus încă de la început că este mai puțin important din partea cărui partid este nominalizat membrul AGA ci faptul că trebuie să ducă la îndeplinire hotărârea consiliului local. Am spus de multe ori că în calitate de consilieri locali sau județeni lăsăm la ușă aparteneța politică, înțelegerile, lăsăm la ușă alte interese și ne facem datoria de aleși locali. »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard : « Domnul Persu vă mulțumim pentru sfaturile pe care ni le-ați dat și în calitate de fost reprezentant în AGA la APAVIL să vă dau câteva răspunsuri scurte pentru că nu vreau acuma să fac o conferință de presă. Mesajul de îngrijorare pe care dumneavoastră ni-l transmiteți astăzi din partea domnului președinte Ion Cîlea, eu îl transmit de un an de zile și nu am primit niciun răspuns de acolo, nici din partea președintelui Consiliului județean și nici din partea președintelui ADI APA Vâlcea. Spuneți că s-a tergiversat. Spuneți-mi și mie perioada de la demisia domnului deputat Costi Rădulescu până la numirea reprezentantului Consiliului Județean în AGA. Cât timp a trecut ? Atunci puteți să spuneți că, noi, municipiul am tergiversat acest lucru ».

Domnul Persu Dumitru : « Domnule președinte nu am venit aici cu argumente de natura celor pe care dumneavoastră le solicitați. Nu mi-am propus să vă dau sfaturi și nici nu vă dau sfaturi. Eu am venit aici să trag un semnal de alarmă în numele președintelui Consiliului Județean și al ADI APA Vâlcea

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard : « Și eu l-am tras și în numele consiliului local și al AG de la APAVIL și nu mi s-a răspuns. »

Domnul Persu Dumitru : « Nu fac niciun fel de afirmație la felul cum s-a lucrat bine sau rău pentru că există nenumărate explicații. Am venit să vă rog să lăsăm la o parte aceste orgolii pentru că să convoci de treori ședința AGA, să chemi oamenii din teritorii și tu să nu te prezinți având o hotărâre de consiliu cu mandat expres de numire a reprezentanților nominalizați pentru consiliul de adminsitrație. Nu o luați nici ca observație, nici ca sfat ci luați-o ca un semnal de alarmă pentru că răspunem în fața acestor oameni. Primii care răspund în fața cetățenilor râmniceni și nu numai sunteți dumneavoastră cei din administrația locală ».

Domnul consilier local vețeleanu ninel Eusebiu : « Un minut aș vrea să comentez și eu pe tema acestui subiect. În ședința consiliului local din iunie am desemnat trei reprezentanți în consiliul de administrație la APAVIL agreați de USL. Am desemnat reprezentantul nostru în AGA la APAVIL SA agreat de USL. Acum ne avertizați pe noi deși noi ne-am făcut treaba. Am crezut că v-ați împăcat pe tema acestui subiect și s-a pupat în Piața Independenței. Dacă nu vă mai înțelegeți renunțați la alianța USL, desemnăm un alt reprezentant în AGA așa cum spuneți aici în final și conform protocolului trebuie să punem tot un liberal și dacă nu vrea nici acesta. Întâlniți-ii pe domnii Cîlea și Buican să se înțeleagă că nu e a noastră aconsiliului local sau cel puțin nu mai este treaba mea. Eu mi-am făcut treaba și am votat în consiliul local. »

Domnul Persu Dumitru : «Vă mulțumesc domnule consilier pentru intervenție, dar administrațiile locale sunt cele care răspund în cadrul structurilor asociației respective și au mandat încredințat. Nu este oare necesar ca dumneavoastră să luați atitudine asupra unui consilier care nu vrea să ducă la îndeplinire mandatul. Întrebați-l dumneavoastră de ce nu vrea să-și îndeplinească mandatul ».

Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eduard Vîrlan


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.