Proces verbal din 23.12.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 23 decembrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 23 decembrie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris și telefonic, conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin dispoziția primarului nr. 8231 din 21.12.2013, la care participă: domnul primar - ing. Emilian Frâncu, secretarul municipiului- domnul Ion Didoiu, precum și 21 de consilieri locali din totalul celor 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Boban Liviu Emil și Crăciunescu Grigore.

Domnul secretar Ion Didoiu informează că sunt prezenți 21 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 10.12.2013.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pe anul 2013.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIETE PREST S.A. pentru anul 2013.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi Anului Nou 2014.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu situat în imobilul - construcție Școala Română de Afaceri, situat pe Intrarea Pribeanu nr.1.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării și se aprobă cu votul unanim al celor prezenți la ședință, ordinea de zi a ședinței

În continuare se trece la analizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 10.12.2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobarea execuției bugetului local la data de 10.12.2013, cu o valoare de 228.821.422,29 lei la partea de venituri și 201.804.254 lei la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 27.017.168,29 lei.De asemenea se aprobă execuția bugetului contului „Fondul de Întreținere,Înlocuire și Dezvoltare” la data de 10.12.2013 cu o valoare de 3.346.764,82 lei-la partea de venituri și 2.899.173,17 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 447.591,65 lei.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local CConstantinescu Cosmin Dragoș : După cum știți, consilierii PDL au atras atenția asupra unor aspecte privind bugetul local pentru anul 2013, buget pe care dumneavoastră l-ați aprobat și cu care noi nu am fost de acord. De la început v-am atras atenția că este vorba de o listă de investiții care nu poate fi realizată, lucru care s-a demostrat în cele din urmă. Tot într-o sedință de consiliu local v-am spus că nu trebuie să-i amăgim pe oameni cu nițte investiții care nu se pot realiza. La acest moment nu este acoperit serviciul datoriei publice. Având în vedere că, în anul 2012 ați avut un excedent de 200 de miliarde, de fapt o economie în buget de 200 de miliarde și bineînțeles ați avut la dispoziție un credit de la CEC de 150 de miliarde, dați-mi voie sa trag un semnal de alarma încă o dată.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Această situatie am mai analizat-o și referitor la acele sume pot să vă spun și vă repet că suma de care faceți vorbire figura în acte dar multe datorii au fost amânate la plată pentru anul 2012. Am venit cu lecția învățată. Referitor la serviciul datoriei publice rămâne în grija noastră ca la sfârșitul anului situația să fie rezolvată.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 10.12.2013, în forma prezentată de xecutiv.

Întrunind 17 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie, Mușat Constantin și Persu Mihai) se aprobă următoarele :

 • - execuția bugetului local la data de 10.12.2013, cu o valoare de 228.821.422,29 lei - la partea de venituri și 201.804.254 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un excedent în sumă de 27.017.168,29 lei, conform anexelor nr.1-4, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - execuția bugetului contului « Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare » la data de 10.12.2013, cu o valoare de 3.346.764,82 lei - la partea de venituri și 2.899.173,17 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 447.591,65 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - execuția bugetului contului «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe» la data de 10.12.2013, cu o valoare de 1.799.579 lei - la partea de venituri și 1.141.313,74 lei - la partea de cheltuieli, rezultând un sold în sumă de 658.265,26 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013 în plus cu suma de 3.579.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2013 va avea valoarea totală de 244.287.000 lei, la partea de venituri, din care 234.032.890 lei-venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei-excedent al anului 2012 și 244.287.000 lei la partea de cheltuieli.

La solicitarea domnului președinte comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Vă felicit, de data aceasta, pentru dibăcie pentru ca ați pus drepturile profesorilor pe acelasi palier cu niste cheltuieli ale dumneavoastră care sunt cel puțin discutabile. Folosesc acest cuvânt, în spiritul sărbătorilor de iarnă. Ne susținem acest punct de vedere și vă felicit încă o dată pentru dibăcie.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dacă vreti să discutăm putem să o facem acum.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă următoarele:

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 3.579.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - bugetul pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 244.287.000 lei la partea de venituri, din care 234.032.890 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012, și 244.287.000 lei, la partea de cheltuieli ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 19.000 lei, ajungând la valoarea totală de 9.416.850 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 » în plus cu suma de 13.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.481.400 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

-influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele nr. 5 - « Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 », nr. 6 - Lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE, nr. 7 - Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local, nr.8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - «Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» rămân nemodificate.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pe anul 2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA SA pentru anul 2013.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Amza Valeru : Sunt de acord cu propunerea privind rectificarea bugetului ETA cu următorul amendament: începând cu 01 ianuarie 2014 să se realizeze schimbarea Consiliului de Administrație de la această societate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Astăzi nu facem o analiză.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie: Aceasta este solicitarea și a Partidului Democrat Liberal. Lucrurile la ETA sunt grave. Domnule primar, au scăzut încasările din venituri pe bilete cu 10 miliarde. Suntem conștienți că această sumă trebuie acoperită din subventie. Haideți să schimbăm lucrurile.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Și eu sunt de acord cu schimbarea conducerii. Dacă actualul consiliu de administrație nu-și poate atinge obiectivele, atunci trebuie găsit altul.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Lucrurile sunt grave. Trebuie făcută o analiză. Sunt niște chestiuni pe care nu mi le explic. Mă uitam că subvenția a ajuns de 55 mld. lei o suplimentare. Doar 10 mld. din veniturile din exploatare. Dacă facem o analiză e bine.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Nu facem analiză aici.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Este realistă la sfârșit de an.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: În ianuarie va veni cu raport și ne va informa asupra situației de la ETA.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Să ne prezinte raportul. Noi avem niște date publice în materialul dvs pe pagina Primăriei: venit exploatare 11 mil. lei dar numai 5 milioane din activități de bază și subvenția 5,5 mld. Mai mare subvenția decât veniturile încasate din activitate. Este o anomalie, din punctul meu de vedere, nu știu dacă mai există și alte cazuri în România. Vânzări de bilete 6 mld. lei și s-au obținut 5, mai putin cu un milion în condițiile în care tariful pe bilet a crescut cu 25% si pe abonamente dar scad încasările.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Estimările au fost făcute pe noua...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Obiectivul nu a fost îndeplinit. Venituri din alte activități 3,74 mld lei, realizare 3 mld.

Domnul primar Emilian Frâncu: Estimările au fost proaste nu realizările...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Ce este cel mai grav: venituri din activitatea de blocări s-a estimat o sumă de 100000 lei și s-a obținut jumătate. Ce înseamnă asta? Două mașini blocate pe zi. Aceasta este activitatea ETA în ceea ce privește blocarea mașinilor. Chestiunile sunt foarte grave si nu știu dacă doar schimbarea Consiliului de Administratie va rezolva aceasta problemă. Noi, consilierii locali avem obligația, trebuia să avem și noi reprezentanți în AGA și după un an și ceva v-ați dat seama de acest lucru. Trebuie să stabilim niște obiective.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: La ETA situația nu este așa neagră. Ați pus punctul pe „i” vizavi de blocări care este o ramură nerentabilă și pentru alte societăți, de aceea trebuie sa treaca la ADP ca să nu mai susțină ETA din venituri proprii o activitate care nu este rentabilă.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Este și părerea executivului Primăriei?

Domnul primar Emilian Frâncu: Ridicati mâna...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Dumnealui m-a întrerupt. Această activitate ar trebui să aducă venituri societății ETA. Nu este o povară. Toate societățile care au concesionat acest serviciu merg pe profit. Numai la Vâlcea ETA merge în pierdere. Vreau să știu dacă vă asumați aceste obiective îndeplinite mai mult sau mai puțin dumneavoastră, conducerea Primăriei. Cine și le asumă?

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Consiliul de Administrație al societății.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Păi, Consiliul de Administrație a fost mandatat de dumneavoastră și împuternicit de dumneavoatsră.

Domnul primar Emilian Frâncu: Tocmai de aceea am propus și noi schimbarea...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Îmi dați dreptate că ce s-a întâmplat acolo a fost de fapt un eșec?

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: Vreau să vă dau câteva răspunsuri scurte. Ati observat că sunt anumite probleme, pe bună dreptate, și noi le-am observat de mult și din vară am început cu disponibilizările și deja plătim câteva salarii compensatorii acum. De aceea sunt și câteva lucruri în buget care apar suplimentar la salarii. Vizavi de conducerea unei întreprinderi, consiliul de administrație este cel care conduce. Drept urmare, astăzi, noi ne-am hotărât și o să împuternicim pe cei din AGA să schimbe acest Consiliu de Administrație pentru că nu și-a făcut datoria. Vom căuta să găsim cconform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109, cinci membrii in Consiliul de Administrație care vor coorda mai bine activitatea. La serviciul blocări cred că doar două blocări pe zi se datorează și faptului că o parte din consilieri printre care și dumneavoastră nu ați plătit amenda când vi s-a blocat mașina și am făcut eforturi deosebite. Astăzi o să vedeți că am adus o mașina pentru ridicări auto și suntem pe drumul cel bun. Trebuie să rezolvăm aceste probleme. Nu se pot rezolva brusc, într-o zi. Zic că, deja în anul 2014, o să vedeți schimbări în bine la această societate cum s-a reușit în acest an la Piețe Prest.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: E o dezbatere, nu propun nimic. Am un punct de vedere domnule viceprimar, ați făcut o afirmație gravă că nu am plătit amenda. Nu am primit nicio amendă. Am parcat în fața Primăriei unde parchează și angajații Primăriei și dumneavoastră. Când primesc o amendă să știți că o plătesc pentru că sunt responsabil și să știti că nu am abuzat niciodată de calitatea de consilier local. Verificați acest lucru.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pe anul 2013, cu amendamentul formulat în plenul ședinței referitor la faptul ca să se împuternicească Adunarea Generală a Acționarilor de această societate ca, începând cu data de 01.01.2014 să schimbe Consiliul de Administrație al societății ETA SA.

Întrunind 15 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie, Mușat Constantin, Persu Mihai, Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pentru anul 2013, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se împuternicește Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA ca, începând cu data de 01.01.2014, să schimbe Consiliul de Administrație de la această societate.

Domnul primar Emilian Frâncu: Doar o singură problemă aș vrea să ridic. Îi rog pe domnii consilieri, mai ales de la PDL, dacă doresc, și pe cei de la PPDD, care s-au opus acestei propruneri îi invit să vină astăzi, la ora 13.00, în locul unde putem să vedem acea mașină dotată cu tot ceea ce trebuie pentru ca să se poată desfășura acel proces de ridicare a mașinilor care sunt parcate neregulamentar. Vreau să vă spun că eu, în calitate de primar, voi fi foarte sever cu cei care nu respectă traficul și pe ceilalți. Am văzut parcări și spun asta și pentru domnii taximetriști, prietenii nostri. care fac abuzuri zi de zi. Pe treceri de pietoni veți vedea un taxi sau autoturism parcat. Trebuie respectat un minim de reguli pe care toți trebuie să le respectăm. Primăria a făcut eforturi ca acest serviciu să se facă cum trebuie și schimbând anumite lucruri pentru că sunt și alte modificări care sunt necesare, lucrurile vor intra în normalitate. Nu sunt lucruri foarte grave ci sunt lucruri obișnuite. În România se plătește subvenție, este legal.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIETE PREST S.A. pentru anul 2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST SA pe anul 2013 prin alocarea sumei de 25.000 lei la cap. II Cheltuieli de exploatare pct.1 C2 „Cheltuieli cu personalul-Bonusuri” și diminuarea cu aceeași sumă, în cadrul aceluiași capitol de la pct. 1 C1-„Cheltuieli cu salariile”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Eu consider că această chestiune este una de management a societății și nu noi, consiliul local, trebuie să stabilim acest lucru. Dar e o chestiune tehnică și nu dorim ca angajații să aibă de suferit din această cauză. O singură sugestie să aveți aceeași unitate de măsură și vizavi de angajații din Primărie. Și dumnealor au nevoie de un ajutor în prag de sărbători și, practic, toți își desfășoară activitatea în subordinea Consiliului Local.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este populism maxim. Vă gândiți la angajații Primăriei. Piețe Prest este societate comercială, iar instituția publică este altceva. Știți foarte bine prevederile legale în care se pot da compensații la angajații funcționari. Vedeți că nu este vorba de management. Acest material presupune schimbarea poziției în bugetul de venituri și cheltuieli este absolut atributul Consiliului Local nu poate managementul să schimbe bugetul sau pozițiile din buget, numai Consiliul Local care aprobă și buget de venituri și cheltuieli al societății la care este acționar unic.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Bugetul societății nu este modificat este o schimbare între subcapitole. Vizavi de angajații Primăriei trebuie să beneficieze și aceștia de același tratament. Nu e normal să facem diferență între oameni. Nu are legătura cu populismul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Am fi de acord să dăm dar să găsiți dumneavoastră soluția.

Domnul consilier locan Amza Valeru: Vreau să-i spun domnului Constantinescu că salariații de la Piețe Prest au statut de angajat, de salariat, nu de funcționar public. Este deosebire totală.

Domnul primar Emilian Frâncu: Sunt legi în România, domnule Constantinescu, care trebuie respectate. Sunt colegii de-ai noștri, de la Poliția Locală, care au încercat să găsească soluții de circa un an de zile. Dumneavoastră ați făcut un abuz, care ne face să avem tot felul de procese cu ei. Căutăm să facem tot ceea ce putem ca să fie toată lumea mulțumită. Ca să putem face ceva pentru funcționarii de la Primărie știți bine că am aprobat demersurile să se înființeze o cantină, un loc unde oamenii să poată să găsească la micul dejun, la prețuri foarte mici, alimente sau un suc în zona aceea mică de pauză. Să se poată să se desfășoare bine acea zonă umană pe care noi am apreciat-o. Facem tot ceea ce se poate în cadrul legal.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIETE PREST S.A. pentru anul 2013.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A pe anul 2013 prin alocarea sumei de 25.000 de lei la cap.II Cheltuieli de exploatare pct.1 C2 « Cheltuieli cu personalul - Bonusuri » și diminuarea cu aceeași sumă, în cadrul aceluiași capitol de la pct.1 C1 - « Cheltuieli cu salariile », conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi Anului Nou 2014.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobarea organizării de către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a unor evenimente cultural-artistice și distractive dedicte serbării Anului Nou 2014. De asemenea se propune suportarea din bugetul local- Cap. „Sponsorizări” cu prioritate și din Cap. 67 „Cultură,recreere și religie” a cheltuielilor necesare organizării evenimentelor, în sumă totală de 98.000 lei cu TVA.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor ; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile, cu amendamentul Comisiei nr.5 ca din Cap. 67 - “Cultură, recreere și religie” să fie suportată suma de 50.000 lei, iar restul din Cap. “Sponsorizări”. Amendamentul comisiei nr.5 a fost prezentat de doamna consilier local Dobrete Florentina Adina.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul respectiv.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu vă grăbiți. Trebuie să-mi simțiți prezența. Este vorba de o sumă foarte, foarte mare. După ce am aprobat 1 mld pentru Sfântul Andrei, Dumnezeu să le dea sănătate celor care poartă numel acesta, se alocă bani mulți de la bugetul local. Nu e vorba de populism pentru că situația de la bugetul local nu este roză. Din punctul meu de vedere să se organizeze acest eveniment în totalitate cu banii obținuți din sponsorizări, niciun leu de la bugetul local. Dacă am putut noi, cu siguranță o să puteți și dumneavoastră. Altă chestiune tehnică: acum mai cooptăm un partener ? Care este procedura?

Domnul primar Emilian Frâncu: Am fost împuternicit să organizez acest eveniment, să fie un Revelion, împreună cu cetățenii, în stradă, să avem artificii, să avem o scenă, formații care să vină să cânte și muzică populară și ușoară, cetățenii să se simtă bine, să fim cu toții împreună. Vă invit să participați cu toții. Ați făcut o afirmație și trebuie să o înțelegeți ca și consecință: avem două sărbători importante - Ziua Imnului și Ziua Râmnicului din 20 Mai, acestea două pot fi rezolvate ușor, în majoritate din sponsorizări pentru că este cald și oamenii vin să se plimbe, se poate bea o bere, sunt sponsori care vin și aduc bani pentru realizarea acestor spectacole. Iarna este extrem de greu să găsești sponsori pentru că sunt doar cei care iubesc Râmnicul si municipalitatea și vor să sprijine. Este destul de greu să găsești sponsori pentru aceste două sărbători ale noastre: una obligatorie de sfârșit de an și cea de a doua, care este unică în România. De aceea am solicitat sprijin ca să putem să le organizăm. Este foarte frumos dacă puteți să mergeți, în seara aceasta, cu mine la ora 17.30 să aprindem raza soarelui care merge spre ceruri și care va aprinde Râmnicul în perioada următoare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu-mi făceam griji că domnul primar lipsește de la aceste sărbători. Sunt convins că veți participa. Probabil vor veni și vâlceni că așa este normal. E vorba de o chestiune financiară de la care nu am cum să fac rabat și nu mi-ați răspuns la întrebare: dacă o sa avem sau nu partener?.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu costel Bogdan: domnule consilier nu este normal ca domnul primar să aducă artiști.

Domnul primar emilian Frâncu: Evident vom avea structuri care se vor ocupa de aceste activități. Acel departament de cultură. Nu pot să știu pentru că abia acum primesc împuternicire. Este foarte greu să găsești cu câteva zile înainte de evenimenti ceva. Vom găsi oameni care să ne ajute. Dumneavoastră aveți în fața sau ați avut la sedința trecută situația cu scena, artificiiile, toate cheltuielile pe care Primăria poate direct să le facă. Ofertele le avem și deja suntem pregătiți. Pentru artițti s-au făcut demersuri. Poate le aveți și pe acelea în dosar ca să se vadă cât costă fiecare artist. Eu, ca Primărie, intru pe net extrag acest oferte și le prezint dar de restul nu mă ocup eu.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Doamnelor si domnilor consilieri, eu am mai ridicat odată această problemă într-o sedință, dar văd că nu s-a înțeles nimic. Aceasta nu este ședința operativă a Primarului. Este sedința Consiliului Local. Dacă cuantificăm, o să aduc un ceas din acela de șah, cât vorbește domnul Primar și domnii consilieri, domnule primar bateti la grup. Am făcut cumva un dezacord? Îmi cer scuze, mai fac și eu. Îl rog pe domnul președinte de ședință să conducă ședința conform regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local. În caz contrar, începând din luna ianuarie, vă asigur că la fiecare punct voi vorbi o jumătate de oră.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi Anului Nou 2014, cu amendamentul formulat în plenul ședinței.

Întrunind 17 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali. Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie, Mușat Constantin și Persu Mihai) se aprobă următoarele:

 • - organizarea de către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a unor evenimente cultural-artistice și distractive dedicate serbării Anului Nou 2014 ;

 • - împuternicirea Primarului municipiului să negocieze și să atragă un partener în vederea organizării acțiunilor cultural-artistice și distractive din zona centrală a Râmnicului, încheindu-se în acest sens un contract de parteneriat;

 • - suportarea din bugetul local a sumei de 98.000 lei cu TVA, din care 50.000 lei din Cap.67 “Cultură, recreere și religie”, iar diferența din Cap. “Sponsorizări”, cheltuieli necesare organizării evenimentelor prevăzute mai sus;

 • - procedura de autorizare prevăzută de Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2003 privind autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice nu se va aplica pentru acest eveniment.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:Raportul și proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu situat în imobilul -construcție Școala Română de Afaceri, situat pe Intrarea Pribeanu nr.1.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune transmiterea în folosință gratuită către Asociația de de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” a unui spațiu în suprafață de 32,35 m.p., aflat în proprietatea publică a municipiului, situat in incinta imobilului- construcție Școala de Afaceri din Intrarea Pribeanu nr 1. Transmiterea în folosință gratuită se face pe o perioadă de 5 ani.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Nu avem nimic împotrivă doar că aș dori să știu niște aspecte, pe care dumneavoastră trebuie să le prezentați Consiliului Local. Din punctul meu de vedere, deocamdată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea este o asociație fantomă aș putea să spun. Nu are organigramă, nu are cheltuieli prezentate, nu știm care este fondul de salarii și pentru a înlătura orice suspiciune dumneavoastră trebuie să le prezentați public înainte de a vota o chestiune de interes local.

Domnul primar Emilian Frâncu: Este o întrebare directă a domnului Constantinescu și trebuie să răspund. Așa cum am purtat o discuție de 30 de secunde înainte de această ședință dacă vreți este în sală directorul acestei structuri, președintele sunt eu, nu numai că există, dar sunt și votate de toți cei care sunt membri ai acestei asociații. Mâine vom avea notarul în ședința de lărgire a structurii zonei și vom avea chiar absolut pe toți cei pe care ni i-am propus să-i avem. Avem buget de venituri și cheltuieli și pe anul trecut și pe anul viitor. V-am promis că, de acum încolo, toate actele care vor purcede de la structurile de conducere ale acestei asociații, pentru că și noi suntem membri, le veți primi grupul dumneavoastră imediat ce le voi primi și eu. Vă asigur că acest lucru se realizează. Dacă doriți, pe suport electronic, vi se pot arăta că ele există, dar ca să le printăm mai durează puțin. Aveți toată asigurarea că veți primi toate aceste documente chiar astăzi după amiază.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Ca o dovadă de eleganță votăm materialul și după aceea discutăm vizavi de bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu situat în imobilul -construcție Școala Română de Afaceri, situat pe Intrarea Pribeanu nr.1.

Întrunind 19 voturi « pentru » și 2 « abțineri » (următorii consilieri locali :Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) se aprobă următoarele :

 • - transmiterea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea» spațiul în suprafață de 32,35 m.p., aflat în proprietate publică a municipiului, situat în incinta imobilului-construcție Școala Română de Afaceri din intrarea Pribeanu nr.1, identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată ;

 • - spațiul identificat la alineatul precedent va avea destinația de sediu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea», iar transmiterea lui în folosință gratuită se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților ;

 • - cheltuielile de întreținere a spațiului, precum și cele privind plata utilităților, vor fi asigurate de către ADI «Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea» ;

 • - transmiterea în folosință a spațiului prevăzut mai sus se face prin protocol de predare - primire ;

 • - împuternicirea Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze protocolul de predare - primire a spațiului menționat mai sus.

Domnul primar Emilian Frâncu: Vreau să mai fac o observație: în sală a fost prezent și domnul deputat și eu mă bucur că există interes din partea parlamentarilor și m-aș bucura ca la fiecare sedință de Consiliu Local să mai participe câte unul. Pe data de 30 decembrie vă rog să vă pregătiți că este posibil să ne mai întâlnim o dată să stabilim nivelul impozitelor și taxelor pe anul 2014 întrucât există un act normativ în acest sens.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: „Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Costel Bogdan PRUTEANU


jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.