Proces verbal din 20.05.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 20 mai 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 20 mai 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr.1452 din 17.05.2013, conform articolului 39, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care participă: domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 20 de consilieri locali din totalul de 23 consilieri locali în funcție. Urmare a hotărârii adoptate în ședința extraordinară din 11 mai 2013, domnul viceprimar Matei Gigi Ion va îndeplini atribuțiile conferite prin lege primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 19 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat următorii consilieri locali: Dobrete Adina Florentina, Persu Mihai, Pandurașu Adrian Iulian și Vețeleanu Ninel Eusebiu. Domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian a venit după deschiderea lucrărilor ședinței. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesele-verbale al ședințelor extraordinare din 10 mai 2013, 11 mai 2013 și 14 mai 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședințelor extraordinare din 10 mai 2013, 11 mai 2013 și 14 mai 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2013.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public a unei parcări și transmiterea acesteia în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion anunță retragerea punctului doi de pe ordinea de zi :” Raport și proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane” întrucât în ședința ordinară din luna mai 2013 se va analiza și propunerea de buget a SC ETA SA, propunere care va avea două forme: una bazată pe majorarea tarifelor și cealaltă bazată pe reanalizarea cuantumului redevenței.

În acest moment a sosit în sala de ședinșă și domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian. Sunt prezenți la ședință 20 consilieri din cei 23 de consilieri în funcție.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru prezintă:” Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33/2012 referitoare la împuternicirea domnului viceprimar Gheorghe Ioniță, ca reprezentant legal al Consiliului Local, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțere externă nerambursabilă” cu propunerea de introducere pe ordinea de zi a ședinței.

Cele două propuneri prezentate în plenul ședinței sunt supuse aprobării Consiliului Local și se aprobă cu votul unanim al celor prezenți.

Nemaifiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței cu modificările prezentate în plenul ședinței care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2013”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:” Se propune aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 482.510 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2013 va avea valoarea totală de 210.932.510 la partea de venituri, din care 200.678.400 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 210.932.510 lei, la partea de cheltuieli “

La solicitarea domnului președinte de ședință, consilier local Amza Valeru, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș afirmă că materialul de la punctul unu din ordinea de zi a fost prezentat membrilor consiliului local în urmă cu câteva minute și conține 15 pagini care nu puteau fi parcurse într-un timp foarte scurt. Un material de o asemenea importanță trebuia prezentat și analizat într-un timp rezonabil.Din acest motiv consilieri PDL se vor abține atât la discuții cât și la vot.

Întrunind 16 voturi « pentru » și 4 abțineri (următorii consilieri locali : Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana) se aprobă următoarele :

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 482.510 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - bugetul pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 210.932.510 lei, la partea de venituri, din care 200.678.400 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 210.932.510 lei, la partea de cheltuieli ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 755.850 lei, ajungând la valoarea totală de 8.700.850 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 » în plus cu suma de 106.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.289.000 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 6.416.500 lei, ajungând la valoarea totală de 30.564.930 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local în plus cu suma de 1.988.260 lei, ajungând la valoarea totală de 27.434.160 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » în plus cu suma de 40.000 lei, ajungând la valoarea totală de 52.000 lei, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 și nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 rămân nemodificate.

Întrucât punctul doi din ordinea de zi:”Raport și proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane” a fost retras este analizat la punctul trei din ordinea de zi: “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:” Se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, confor soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul Energetic, respectiv cu strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime pe partea exterioară”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea cresterii performantelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 851,84 mii lei (191,17 mii euro), din care C+M: 755,04 mii lei (169,44 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 20, Calea lui Traian nr.175”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici în valoare totală cu TVA de 1.653,09 mii lei (370,98 mii euro), din care C+M: 1.464,28 mii lei (328,61 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc A4, str. Henri Coandă nr.3”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 494,44 mii lei (110,96 mii euro), din care C+M: 436,07 mii lei (97,86 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 18, Calea lui Traian nr.173”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.242,56 mii lei (278,85 mii euro), din care C+M: 1.101,84 mii lei (247,27 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc V6, str. G-ral Magheru nr.6”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.035,87 mii lei (232,47 mii euro), din care C+M: 917,24 mii lei (205,85 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc N9, aleea Melodiei nr.4” ;

-Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 485,37 mii lei (108,92 mii euro) din care C+M: 428,90 mii lei (96,25 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc O6, str. Ferdinand nr.26”;

-Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 969,65 mii lei (217,60 mii euro) din care C+M: 858,56 mii lei (192,68 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc A37/1, str. Marin Sorescu nr.2”;

-Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 848,55 mii lei (190,43 mii euro), din care C+M: 751,05 mii lei (168,55 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 24, aleea Cocorilor nr.8”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 2.163,57 mii lei (485,54 mii euro) din care C+M: 1.918,32 mii lei (430,50 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 15, aleea Rândunelelor nr.2”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.945,62 mii lei (436,63 mii euro) din care C+M: 1.722,38 mii lei (386,53 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc B1-1, str. Rapsodiei nr.7”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 819,92 mii lei (184,00 mii euro) din care C+M: 725,12 mii lei (162,73 mii euro) cu TVA, precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 96, str. Dr. Hacman nr.8”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoare totală cu TVA de 1.124,48 mii lei (252,35 mii euro) din care C+M: 996,42 mii lei (223,61 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 88, str. Dr. Hacman nr.20”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.270,53 mii lei (285,13 mii euro) din care C+M: 1.125,18 mii lei (252,51 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 98, str. Matei Basarab nr.13“;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 469,69 mii lei (105,41 mii euro) din care C+M: 415,95 mii lei (93,35 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 123, str. Matei Basarab nr.5“;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 597,67 mii lei (134,13 mii euro) din care C+M: 529,30 mii lei (118,78 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc R12, str. Henri Coandă nr.20“;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.002,31 mii lei (224,94 mii euro) din care C+M: 888,72 mii lei (199,44 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc S7/2, Calea lui Traian nr.86“;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 621,28 mii lei (139,42 mii euro) din care C+M: 550,55 mii lei (123,55 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc P4, str. Petrișor nr.1“;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 762,53 mii lei (171,12 mii euro) din care C+M: 675,35 mii lei (151,56 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc O3, b-dul Nicolae Bălcescu nr.36“;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.185,71 mii lei (266,09 mii euro) din care C+M: 1.050,31 mii lei (235,71 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc P1, str. Petrișor nr.5“;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 767,02 mii lei (172,13 mii euro) din care C+M: 679,23 mii lei (152,43 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc P5, str. Petrișor nr.3“;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 801,85 mii lei (179,95 mii euro) din care C+M: 711,46 mii lei (159,66 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc O7, str. Ferdinand nr.24“;

-Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 808,44 mii lei (181,43 mii euro) din care C+M: 717,11 mii lei (160,93 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc O8, str. Ferdinand nr.22“;

-Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 519,27 mii lei (116,53 mii euro) din care C+M: 459,31 mii lei (103,08 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc N10, aleea Melodiei nr.6“;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.100,55 mii lei (246,98 mii euro) din care C+M: 976,85 mii lei (219,22 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc O4, b-dul Nicolae Bălcescu nr.34“;

 • - Documentațiile aprobate conform alineatelor precedente, anexele nr.1 la nr.24 la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

În continuare, la punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public a unei parcări și transmiterea acesteia în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A.”

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:” Se propune aprobarea inventarierii în domeniul public al municipiului imobilul-teren, în suprafață de 1200 m.p., amenajat ca parcare publică, cu un număr de 73 locuri de parcare, din care 5 rezervate staționării taxiurilor, situat pe strada Ostroveni, vis-a-vis de baza de agrement”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public a unei parcări și transmiterea acesteia în administrarea S.C. PIEȚE PREST S.A.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - inventarierea în domeniul public al municipiului a imobilului-teren, în suprafață de 1200 m.p., amenajat ca parcare publică, cu un număr de 73 locuri de parcare, din care 5 rezervate staționării taxiurilor, situat pe strada Ostroveni, vis-a-vis de baza de agrement, identificat prin planul de situație - anexă la hotărârea adoptată;

 • - consecință a prevederilor alineatului precedent se modifică în mod corespunzător poziția 522 din lista bunurilor cuprinzând domeniul public al municipiului, aprobată prin hotărârea nr. 30/2007, cu modificările și completările ulterioare, în sensul diminuării suprafeței înscrisă la această poziție cu suprafața de 1200 m.p.;

 • - completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 372/23.12.2010 „Lista parcărilor realizate pe domeniul public al municipiului și pe trama stradală din zona centrală a orașului, ce urmează a fi amenajate ca parcări publice cu plată” cu parcarea publică identificată conform prevederilor de mai sus, având un număr de 68 de locuri, precum și cu parcarea de 100 de locuri, situată în imediata vecinătate a intrării la baza de agrement Ostroveni;

 • - consecință a prevederilor alineatului precedent se modifică și se completează lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către S.C. PIEȚE PREST S.A. - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărârea nr. 244/31.08.2010.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33/2012 referitoare la împuternicirea domnului viceprimar Gheorghe Ioniță, ca reprezentant legal al Consiliului Local, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțere externă nerambursabilă”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:” Se propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012 care va avea următorul conținut: ”Art. 1. Se împuternicește domnul viceprimar, Gheorghe loniță, ca reprezentant legal la Unității Administrativ-Teritoriale a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. ”

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33/2012 referitoare la împuternicirea domnului viceprimar Gheorghe Ioniță, ca reprezentant legal al Consiliului Local, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțere externă nerambursabilă.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012, care va avea următorul conținut:

 • « Art.1. Se împuternicește domnul viceprimar, Gheorghe Ioniță, ca reprezentant legal al Unității Administrativ - Teritoriale - municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru: ”Nemaifiind alte discuții lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Valeru AMZA


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.