Proces verbal din 15.07.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 15 iulie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 15 iulie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris prin dispoziția primarului nr. 2179 din 12.07.2013, la care participă secretarul municipiului, domnul Toma Mihăescu, precum și 22 consilieri locali în funcție. A lipsit domnul consilier Nuică Ionuț Eduard.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 22 de consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi.

De asemenea, domnul secretar Toma Mihăescu supune la vot procesele-verbale ale sedințelor extraordinare din data de: 20 iunie 2013, 25 iunie 2013 și al ședinței ordinare din 27 iunie 2013 care se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți.

În continuare, domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard - viceprimar al municipiului prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia “Zilelor Imnului”.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Cap.67.02 -Cultură, recreere și religie din anexa nr.2 la bugetul local pe anul 2013.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/27 aprilie 2012 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile internă în valoare de 15.000.000 lei.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu strada Dacia” în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 și Ghidul Solicitantului-POR 2007-2013 PIDU.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală bdul Tineretului - Complex Hermes-Piața Ostroveni” în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 și Ghidul Solicitantului-POR 2007-2013 PIDU.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Amenajare parcare subterana - cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități ale serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99 din 26.04.2013 referitoare la aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului Lilian Zamfiroiu.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței în forma prezentată de executiv, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia “Zilelor Imnului”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: Se supune spre aprobare programul manifestărilor dedicate Zilei “Imnului Național”, ce se vor organiza în perioada 26 iulie - 29 iulie 2013, împuternicirea primarului municipiului pentru negocierea și atragerea unui partener în vederea organizării evenimentelor din zona Splaiului Independentei, precum și suportarea din bugetul local - Cap. « Sponsorizări » a sumei de 141.300 lei ».

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « În proiectul de hotărâre am găsit o prevedere ce mă pune pe gânduri- ce rămâne de la eveniment vor fi utilizate ulterior pentru cheltuielile de protocol ale municipalității (respectiv pentru apă, suc, cafea și alte tratații) necesare pentru cabinetul primarului și al viceprimarilor. Nu știu dacă este corect, rămâne să-mi spuneți dvs. Cred că nu este atât de săracă Primăria să dea o cafea la cine dorește să facă cinste. Este o instituție care trebuie respectată și eu aș doris ă regândim acest articol ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Am avut de curând controlul Curții de Conturi și a lăsat în urmă un material prin care se solicită justificarea unor sume care nu se încadrează la acest capitol de cheltuieli. Ca să fiu exact este vorba despre 500 și ceva de milioane din mandatul domnului Romeo Rădulescu și 210 milioane din mandatul domnului Frâncu. Ca lucrurile să fie foarte clare nu există prevedere legală și legea este foarte strictă la acest capitol de cheltuieli de protocol. Este vorba de 0,026 cam așa ceva și sunt prevăzute acest tip de cheltuieli numai pentru delegații străine ș.a.m.d. Deci, dvs. Conștientizați faptul că la cabinetul demnitarului cum meste primarul trebuie să existe un minim protocol. Acest minim protocol nu sunt condiții legale pentru a fi achitate sumele decât din sponsorizări dar și acelea numai dacă se face precizarea expresă așa cum am precizat în material ».

Domnul consilier Crăciunescu Grigore : « Știți că au fost multe discuții legate de modul de organizare a acestor evenimente și din câte îmi amintesc în una din ședințele Consiliului Local cu ocazia organizării evenimentelor de ziua orașului executivul și-a luat angajamentul că va organiza direct acest eveniment și nu se va mai căuta un intermediar. Până la urmă văd că mergem pe aceeași idee. Reușește Primăria să ia taurul de coarne și să organizeze pe cont propriu aceste evenimente sau se caută un intermediar ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Anul acesta toate evenimentele legate de Ziua Imnului vor fi organizate de către Primări. Închirierea spațiilor pe Splai se face de către Primăria municipiului prin Corpul de Control al primarului prin domnul Avram. Sponsorizările se fac către Primăria municipiului. De partea artistică respectiv de negocieri și contacte cu artiști se ocupă un vâlcean Dragoș Moștenescu care primește bani. 33.000 euro sunt banii pe care îi primește pentru a plăti lăutarii respectivi. Mă scuzați artiștii. »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia “Zilelor Imnului”.

Cu vot unanim se aprobă programul manifestărilor dedicate Zilei “Imnului Național”, ce se vor organiza în perioada 26 iulie - 29 iulie 2013, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se împuternicește primarul municipiului pentru negocierea și atragerea unui partener în vederea organizării evenimentelor artistice, distractive și de agrement din zona Splaiului Independenței, încheind în acest sens un acord de parteneriat.

Totodată, se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. « Sponsorizări » a sumei de 141.300 lei, ce reprezintă costurile estimate cu cheltuielile legate de organizarea manifestărilor artistice, distractive și de agrement, precum și a celor necesare pentru materialele consumabile și a celor ocazionate de vizita delegațiilor străine.

Eventualele sume rămase necheltuite din totalul estimat la alineatul precedent vor fi utilizate ulterior pentru cheltuielile de protocol ale municipalității (respectiv pentru apă, suc, cafea și alte tratații) necesare pentru cabinetul primarului și al viceprimarilor.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: Se supune spre aprobare efectuarea unor plăți, în sumă de 19.524 lei din bugetul local, Cap.67- Cultură, recreere și religie”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore dorește să precizeze că această sumă care se cheltuie este în interesul desfășurării în bune condiții a evenimentelor legate de Ziua Imnului Național

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 19.524 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie din anexa nr.2 la bugetul local pe anul 2013”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se supune spre aprobare modificarea anexei 2 - Situația cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 - la Cap. 67.02 -Cultură, recreere și religie - în sensul diminuării sumei destinate Clubului Sportiv Oltchim de la 600.000 lei la 300.000 lei, suma cheltuită în semestrul I al anului 2013, iar suma de 300.000 lei ramasă neconsumată va fi utilizată pentru finanțarea "ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA".

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Persu Mihai : « La acest moment am înființat HC Oltenia care a devenit HCM Râmnicu Vâlcea, totuși în acest moment nu avem stabilit consiliul de administrație sau consiliul director, cum este prevăzut în statut la această asociație. Noi nu am dat în consiliul local o hotărâre referitoare la structura de conducere a asociației. Nu cred că avem dreptul în aceste condiții să alocăm niște bani acre nu știm cum vor fi cheltuiți. Avem o situație mult mai lejeră la CSM unde avem mandatat viceprimarul să reprezinte interesele primăriei. La HCM suntem acționari majoritari cu 98% și trebuie să hotărâm în consiliul local conducerea HCM. Am văzut că s-a vehiculat în presă numele președintelui, dar trebuie să intrăm în legalitate. De asemenea, aș vrea ca situația CSM-ului să fie rezolvată de executivul Primăriei și să fie o poziție clară a dvs. referitor la acest club și din perspectiva viitorului campionat.».

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Referitor la partea a doua a discursului dvs. am trimis un control la CSM pentru că s-au găsit niște restanțe și așteptăm un răpuns. În funcție de răspunsul primit putem să luăm o hotărâre și o poziție oficială. Referitor la clubul de handbal domnul viceprimar Matei vă va da mai multe detalii”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Am auzit că ați ridicat această problemă și vreau să vă reamintesc că în ședința anterioară la punctul 5 în hotărâre s-a precizat următoarele : Se împuternicește primarul municipiului să semneze Statutul Clubului Handbal Club Oltenia, adaptat cerințelor impuse de preluarea echipei de handbal Oltchim și a palmaresului acesteia. S-a făcut actul consitituiv de către primarul împuternicit de dvs. În acest act constitutiv se spune că organul de administrare al asocieației este consiliul director și se compune din reprezentanții celor trei membri. Președienția consiliului director este deținută de reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea, care, conform 215 este primarul. Stabilirea președintelui și alte criterii ce spuneți dvs le-a făcut AGA, unde primarul ca reprezentant al municipiului este membru alături de reprezentantul Boromir și cel al Annabella. Ce nu este clar?”.

Domnul consilier local Persu Mihai : « Sunt noutăți absolute pentru toți membrii consiliului local. Dacă aveam în timp util aceste documente probabil că nu mai purtam această discuție. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Scuze că nu le-ați avut la timp dar succesiunea a fost aceasta. »

Domnul consilier local Persu Mihai : « În condițiile în care ați spus că nu vreți să vă ocupați de medicație, antrenamente și toate acestea să înțeleg că v-ați schimbat poziția și rămâneți reprezentantul municipiului în această AGA. Aceste lucruri trebuie comunicate consiliului local pentru că suntem în continuare acționarii majoritari cu 98% în acest club. Sigur că este bine că dvs. ați pregătit un statut bpentru ca acest club să funcționeze, dar noi până să se prezinte punctul dvs de vedere nu știam despre ce este vorba.»

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Într-o ședință anterioară de consili local, dvs executivul v-ați luat angajamentul că veți prelua lotul, locul și palmaresul de la clubul Oltchim. Lucru care nu s-a întâmplat pentru că nu ați luat decât locul, iar din lot nu ați reușit să luați mare lucru. Domnul viceprimar cu atribuții de primar și-a asumat acest obiectiv. După preluarea locului și a câtorva jucătoare, obiectiv îndeplinit 30%.»

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Nu vă convine, dar cred că est aberant ce spuneți dvs. Știți foarte bine că jucătoarele de la Oltchim sunt libere de contract, iar ca să vină la noul club înființat ar fi trebuit să semneze un nou contract. Sigur toate jucătoarele și vorbim de cele mai prost plătite aveau contracte peste 3.000 Euro. Dvs credeți că din bugetul pentru care m-am angajat eu puteam să ținem jucătoare cu salarii de 3.000 sau 5.000 de euro pe lună ? Extrema Managaru avea 5.000 euro. Credeți că puteam să intru în discuții cu Managaru ? Clubul Oltchim este în insolvență., iar din discuțiile purtate cu domnul Gațu și cu domnul Gogârnoiu s-a pus problema palmaresului dar în acest moment nu se poate lua pentru că acest palmares reprezintă un patrimoniu ».

Urmează o serie de discuții legate de posibilitatea contractării unor jucătoare de la fostul club Oltchim.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Credeți că noi nu ne-am dorit să ținem tot lotul de jucătoare. Credeți că cineva din consiliul local a vrut să scape de jucătoare? Nu. Dar, este o situație aparte de fapt pentru care am căutat soluții pentru rezolvarea cât mai rapidă. Colegul meu domnul viceprimar Matei și-a cerut scuze că nu v-a informat, îmi cer și eu scuze pentru acest lucru.Dacă aveți ceva legat de punctul de pe ordinea de zi vă dau cuvântul domnule Constantinescu, dacă nu trecem la vot”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Acuma ne chemați în ședință să dăm 3 miliarde clubului nou înființat preluat de la un prieten al domnului primar interimar. Așa cum a sesizat și colegul meu nu avem o structură de conducere și eu cred că noi consiliul local trebuie să mandatăm un consilier local care să facă parte din structura de conducere a clubului. E normal cât finanțăm să știm ce se întîmplă cu acest club. »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Este exact ce v-a explicat domnul Matei. Am mandatat odată pe cineva și după actul constitutiv au stabilit conducerea clubului. Dânsul ocupă acum poziția respectivă și cine va fi primar va îndeplini aceste atribuții.”

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Cap.67.02 - Cultură, recreere și religie din anexa nr.2 la bugetul local pe anul 2013”.

Cu vot unanim se aprobă modificarea anexei 2 - Situația cheltuielilor bugetului local pe anul 2013 - la Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie - în sensul diminuării sumei destinate Clubului Sportiv Oltchim de la 600.000 lei la 300.000 lei, suma cheltuită în semestrul I al anului 2013, iar suma de 300.000 lei ramasă neconsumată va fi utilizată pentru finanțarea "ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA".

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa la hotărârea adoptată.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/27 aprilie 2012 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile internă în valoare de 15.000.000 lei”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se supune spre aprobare modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 136/2013, care va avea următorul conținut:

“Art. 1. (2) Condițiile de contractare a împrumutului în sumă de 15.000.000 lei sunt următoarele:

 • - termen de utilizare a creditului - 5 ani, în perioada 23.07.2012 - 22.07.2017;

 • - perioadă de tragere (consum) - 23.07.2012 - 31.12.2013;

 • - perioadă de rambursare - 01.01.2014 - 22.07.2017”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și,fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/27 aprilie 2012 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile internă în valoare de 15.000.000 lei.

Cu vot unanim se aprobă modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 136/2013, care va avea următorul conținut:

 • “ Art.1. (2) Condițiile de contractare a împrumutului în sumă de 15.000.000 lei sunt următoarele:

 • - termen de utilizare a creditului - 5 ani, în perioada 23.07.2012 - 22.07.2017;

 • - perioadă de tragere (consum) - 23.07.2012 - 31.12.2013;

 • - perioadă de rambursare - 01.01.2014 - 22.07.2017”.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu strada Dacia” în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 și Ghidul Solicitantului -POR 2007-2013 PIDU”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se propune aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu strada Dacia”, la valoarea din devizul general de 3.814,09 mii lei cu TVA, respectiv 863,55 mii euro cu TVA, din care C +M - 3.266,82 mii lei cu TVA, respectiv 739,63 mii euro cu TVA.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Acest proiect a fost discutat în mai multe ședințe. Din punctul meu de vedere soluția tehnică nu este cea mai fezabilă din următoarele considerente :scările de acces care se vor construi vor reduce spațiul verde și va strangula circulația pietonală în zonă, pe ambele părți ale bdului Dacia. Faptul că la acest pasaj nu există posibilitatea să treacă și persoanele cu dizabilități, lifturi nu există, faptul că noi cheltuim atâția bani ca să facem o subtraversare pentru o stradă de 7 metri în condițiile în care traficul din zonă nu permite acest lucru. Nu știm și nu am văzut în niciun proiect să existe varianta ca circulația pietonală să nu fie strangulată. Sunt convins că varianta din SF va fi și varianta din proiect. Am înțeles că se alocă sume mari pentru devierea rețelelor de utilități din zonaă și ați fi putut să vă axați pe alte proiecte mult mai importante ».

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Am discutat cu dvs și în comisie. Noi nu ne-am gândit peste noapte să facem această subtraversare. Dacă mergeți în orele de vârf vedeți cum se strangulează circulația în zona respectivă. Din studiul de trafic și din soluțiile prezentate s-a ajuns la varianta realizării unei subtraversări. Noi ne-am dorit să o facem mult mai mare, dar am renunțat din motivul costurilor financiare foarte mari pentru devierea rețelelor de utilități. Legat de strangularea circulației pietonale în zonă v-am arătat și pe plan că se poate extinde trotuarul un pic și pe spațiul verde. Suma este foarte mare din cauza utilităților și ne-am orientat să fie pe fonduri europene ca la contribuție să avem doar 2%. Referitor la persoanele cu handicap sunt rampe și pot circula prin acest pasaj”.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Dacă pentru persoanele cu handicap există acele rampe să presupunem ce se întâmplă cu părinții care trec cu cărucioarele cu copii ?»

Urmează o serie de discuții vizavi de aspectele sesizate de domnul CRăciunescu Grigore.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Este un moft să cheltuimatâția bani pentru o subtraversare a unei străzi cu o singură bandă pe sensul de mers. Nici în București pe bulevardul Magheru, la Piața Romană nu există subtraversare unde sunt patru benzi pe sensul de mers. Credeți că se justifică să cheltuim un million de euro pentru un moft ? Este o idee fantezistă și mă opun cu vehemență să realizăm acest proiect. Este o tichie de mărgăritar. Bătrâna care pleacă de la piață din Lenin Sud nu poate traversa prin acest pasaj. Mămicile care merg cu căruciorul nu pot merge prin această subtraversare. Semaforizare cu comanda temporizată. Cetățenii așteaptă un minut se fluidizează traficul »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Folosiți cuvinte cât mai urbane în dialog domnule Constantinescu. Vreau să vă asigur că nu este un moft. Dacă vă uitați cu atenție și sunt bănci în zona sensului giratoriu vă rog să stați pe o bancă și liniștiți-vă și următiți cu atenție cum se circulă pe Calea lui Traian. Sensul care vine din zona industrială se blochează datorită faptului că mașinile care intră pe strada Dacia acordă prioritate pietonilor și blochează inclusiv sensul giratoriu. Asta a fost gândirea pentru a fluidiza circulația pe Calea lui Traian. Vă contraziceți singur pentru că a fost o idee cu semafoarele și încă mai există în acte, dar trebuie să desfințăm sensul giratoriu pe care l-ați făcut tot dvs, nu știu conform cărui studiu de trafic. »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Îi contestați utilitatea ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Vă înscrieți la cuvânt domnul Constantinescu și nu mai fiți obraznic. Dvs vă contraziceți. Acest obiectiv a fost pe lista de investiții care a fost în dezbatere publică dar nu ați avut niciun punct de vedere asupra lui. După ce a trecut de aprobarea consiliului s-au făcut cheltuieli de proiectare de aproximativ 600 milioane lei vechi pentru că s-a constatat că este necesară realizarea acestui obiectiv și nu a fost nicio voce care să ne contrazică. »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « A fost a noastră. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Cine răspunde pentru cheltuirea unor sume din bugetul local doar de dragul de a face proiecte ? »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Dvs că v-ați asumat această listă de investiții ».

Domnul consilier local Persu Mihai : « Sigur că până la un punct dvs aveți dreptate dar noi nu avem de unde să cunoaștem costul. Pentru mine este foarte important raportul dintre cost și beneficiu. Să cheltuim 38 de miliarde fie ele și din fonduri europene mi se pare mult prea mult în acest moment. Haideți să regândim și să găsim un proiect de rezervă care este prioritar și să realizăm alte lucrări. Din punctul meu de vedere nu este viabil acest proiect »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „El nu intră în execuție automat. Pentru a fi în lista de rezervă trebuie să-i aprobăm SF-ul. Vedem ce bani ne rămân din celelalte proiecte ».

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : « Și eu cred că această lucrare este extrem de costisitoare și sunt în asentimentul colegilor de la PDL pentru a fluidiza traficul prin semaforizare. »

Urmează discuții în plenul ședinței vizavi de propunerea privind semaforizarea temporizată.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Cei care vin din Sud și vor să ajungă la bdul Dacia au acces la acesta prin str. Bogdan Amaru și Intrarea Sudului ».

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian spune că în condițiile în care sunt două soluții ar trebui analizată și cea care ar fi mai viabilă. Nu ar trebui comparate s vedem care este mai folositoare ? Se pot compara cele două soluții.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu strada Dacia” în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 și Ghidul Solicitantului -POR 2007-2013 PIDU”.

Întrunind 12 voturi « pentru », 5 voturi « împotrivă » (următorii consilieri locali : Ene Gabriela Ana, Crăciunescu Grigore, Persu Mihai, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie) și 5 abțineri (următorii consilieri locali :Vețeleanu Ninel Eusebiu, Bobeanu maria, Țârdea Dumitru, Voicu Marius Iulian și Preda Maria Carmen) se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală intersecția Calea lui Traian cu strada Dacia”, la valoarea din devizul general de 3.814,09 mii lei cu TVA, respectiv 863,55 mii euro cu TVA, din care C +M - 3.266,82 mii lei cu TVA, respectiv 739,63 mii euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală bdul Tineretului - Complex Hermes -Piața Ostroveni” în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 și Ghidul Solicitantului-POR 2007-2013 PIDU”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: Se supune spre aprobare studiul de fezabilitate la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală bdul Tineretului -Complex Hermes -Piața Ostroveni”, la valoarea din devizul general de 3.418,37 mii lei cu TVA, respectiv 774,09 mii euro cu TVA, din care C+M - 2.884,55 mii lei cu TVA, respectiv 653,04 mii euro cu TVA.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Aș vrea să vorbim despre eligibilitatea acestui proiect. Proiectul va sta la ADR cel puțin un an de zile. Achiziția durează vreo șase luni. Dacă facem socoteala depășim 01.01.2015. Nu mai putem primi finanțarea. Aceeași discuție am avut-o la pasajul suprateran la Tudor Vladimirescu, la bretele. În timp s-a dovedit că am avut dreptate. Veniți cu proiecte fezabile care pot fi implementate. Acesta este rolul consiliului local să dezbatem proiecte realiste».

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Le translatăm în bugetul anului 2014 ».

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Și acum o ședință sau două ați avut o interpelare în care ați spus că nu s-a plătit nicio corecție financiară și vreau să vă spun că s-au plătit o multitudine de corecții și pentru proiectele finalizate și pentru cele în derulare plătim în continuare. O să vedeți că Direcția de Programe Externe nu funcționează cum funcționa pe vremea dvs și o să ne încadră. Specialiștii pe care i-ați avut în campania electorală și care s-au lăudat nu și-au făcut bine treaba și de aceea avem datori la bugetul local. Haideți să lăsăm specialiști să-și facă treaba și nu ne mai dăm noi cu părerea. V-am spus clar că va intra nu trebuie să vă dau garanții. Dvs veniți cu niște replici care nu își au rostul”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală bdul Tineretului - Complex Hermes -Piața Ostroveni” în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 și Ghidul Solicitantului-POR 2007-2013 PIDU”.

Cu vot unanim se aprobă studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Subtraversare pietonală bdul Tineretului - Complex Hermes -Piața Ostroveni”, la valoarea din devizul general de 3.418,37 mii lei cu TVA, respectiv 774,09 mii euro cu TVA, din care C+M - 2.884,55 mii lei cu TVA, respectiv 653,04 mii euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Urmează o serie de discuții în plenul ședinței legate de acest proiect și implementarea lui.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Amenajare parcare subterană - cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se supune spre aprobare studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare subterană - cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea de 31.486,6136 mii lei cu TVA, respectiv 7.121.8958 mii euro cu TVA, din care C +M - 28.212,9256 mii lei cu TVA, respectiv 6.381,4267 mii euro cu TVA.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Am întrebat și la comisie din ce se face finanțarea pentru că nu era precizat?

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Din fonduri europene. Ne cerem scuze că nu era precizat. »

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Amenajare parcare subterana - cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare subterană - cartier Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea de 31.486,6136 mii lei cu TVA, respectiv 7.121,8958 mii euro cu TVA, din care C+M - 28.212,9256 mii lei cu TVA, respectiv 6.381,4267 mii euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități ale serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se supune spre aprobare modificarea alin.(9) al art.10 din anexa nr. 3 - Caiet de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea - la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr. 92 din 28.02.2013 și nr.96 din 12 aprilie 2013, în sensul rectificării cifrei 2 în loc de 1 la necesarul minim de autogunoiere de 16 mc pentru agenții economici”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile, comisia 1 are discuții.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : « Corectarea unei inadvertențe din Caietul de sarcini, respectiv momentul depunerii scrisorii de garanție de bună execuție. La art.35, pct 22 se menționa că în termen de 15 zile după încheierea contractului trebuie să depună această scrisoare de garanție bancară. Art.39 spune că operatorul are obligația să depună garanția de bună execuție la data semnării contractului, respectiv o scrisoare de garanție bancară. Trebuie corelate aceste prevederi și din punctul meu de vedere cea mai bună soluție pentru noi este să depună această scrisoare de garanție bancară la momentul semnării contractului. Art 35 și art.39 se contrazic și trebuie să stabilim care este momentul depunerii scrisorii de garanție bancară. Scrisoarea de garanție bancară este modalitatea de a prezenta garanția de bună execuție ».

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe : « Legea prevede domnule avocat ca după întocmirea contractului să depui această scrisoare. Oricine emite această scrisoare de garanție bancară se eliberează în baza contractului de execuție ».

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : « Punctul meu de vedere este că putem să-i cerem această scrisoare la momentul semnării contractului pentru că după aceea dacă nu o mai aduce ? »

Urmează o serie de discuții în plenul ședinței în ceea ce privește termenul de depunere a scrisorii de garanție bancară, respectiv la momentul semnării contractului.

Domnul consilier Amza Ilie și domnul consilier Mihăilescu Gheorghe susțin faptul că scrisoarea de garanție se eliberează și se prezintă numai după încheierea contractului pentru că banca cere contractul.

Domnul consilier Persu Mihai solicită să se facă o ședință extraordinară pentru aceste observații, dar domnul viceprimar Matei Gigi Ion spune că se întârzie depunerea documentațiilor și trebuie rezolvată astăzi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore sesizează faptul că proiectul de hotărâre prezentat astăzi nu face referire la discuția deschisă în plenul ședinței.

Domnul consilier Țârdea Dumitru propune să se treacă termenul de 10 zile pentru că banca nu îi eliberează înainte scrisoarea de garanție bancară.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei spune că documentația a fost întocmită cu respectarea unor norme metodologice și acte normative și nu se poate trece orice dată.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe spune că trebuie armonizate cele două articole din Caietul de Sarcini, dar trebuie armonizată și legislația.

Domnul secretar Toma Mihăescu spune că sunt două prevederi contrare și trebuie analizate și supusă aprobării una din variante.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore spune că scrisoarea de garanție bancară se depune după semnarea contractului pentru că banca emite această scrisoare numai în baza contractului semnat. Dacă nu depune în termen de 10-15 zile această scrisoare pierde garanția de participare. Este legislatie în domeniu.

Doamna Feroiu Maria, director Direcția Evidență Patrimoniu spune că se poate folosi termenul de 15 zile după semnarea contractului pentru că nedepunerea acestei scrisori de garanție bancară înseamnă nerespectarea clauzelor contractuale și este motiv de reziliere a contractului de drept.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități ale serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea, completat cu propunerea de corelare a prevederilor art.35 din caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea cu cele ale art.39, respectiv stabilirea momentului depunerii garanției de bună execuție.

Cu vot unanim se aprobă modificarea anexei nr. 3 - Caiet de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea - la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr. 92 din 28.02.2013 și nr.96 din 12 aprilie 2013, după cum urmează:

I. alin.(9) al art.10 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 10.(9) Pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și asimilabile acestora de la populatie și agenti economici, operatorul trebuie să respecte următoarele norme privind dotarea cu echipamente:

 • - 1 autogunoieră pentru 18.000 persoane care locuiesc la blocuri;

 • - 1 autogunoieră pentru 7.500 persoane care locuiesc la curți;

 • - 1 autogunoieră pentru un numar de agenti economici raportati la nivelul unei localități

cu o populație echivalentă de 100.000 locuitori.

Astfel, în municipiul Râmnicu Vâlcea rezultă:

 • pentru colectarea si transportul deșeurilor organice și inerte pentru populatia de la case, un necesar de minim 2 autogunoiere compactoare de 16 mc;

 • pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte pentru populatia de la blocuri, un necesar de minim 5 autogunoiere compactoare de 16 mc;

 • pentru colectarea si transportul deseurilor organice si inerte de la agentii economici, un necesar de 1 autogunoieră de 16 mc;

 • autospeciale prevazute cu macara hidraulică pentru ridicarea și evacuarea containerelor pentru punctele de precolectare deșeuri reciclabile de minim: 2 autogunoiere compactoare de 16 mc dotate cu sistem special de golire a containerelor sau 2 autospeciale tip hook-lift dotate cu containere de 30 mc.

 • autospeciala pentru spălarea și igienizarea containerelor".

 • II.alin.(1) al art.39 se modifică și va avea următorul conținut:

 • “(1) Operatorul are obligația să depună garanția de bună execuție în termen de 15 zile de la data încheierii contractului de delegare, respectiv o scrisoare de garanție bancară”.

 • (2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa la prezenta hotărâre care înlocuiește anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr. 92 din 28.02.2013 și nr.96 din 12 aprilie 2013.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99 din 26.04.2013 referitoare la aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se supune spre aprobare înlocuirea anexei nr. 2 - bunuri de natura mijloacelor fixe inventariate în patrimoniul public date în folosință prin contracte de concesiune, propuse la casare sau declasare în anul 2012 la Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2013 cu anexa la hotărârea ce se va adopta ».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule prședinte, cine vrea să vadă în material corecțiile sunt făcute pentru două societăți :APAVIL și Piețe Prest. Acum se poate vedea destul de clar cum în evidențe apar doar două motocositoare și de ce copacii în oraș nu sunt toaletați mai ales în zona sensurilor giratorii și a semafoarelor și de ce este iarba necosită prin oraș. Dacă sunt doar atâtea utilaje vedem exact ce se întâmplă. Dar vedeți unde se duc miliarde din bugetul local ».

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Dacă citiți materialul acelea sunt propuse pentru casare. Vorbim și de conducte de apă și canalizare ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99 din 26.04.2013 referitoare la aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.

Cu vot unanim se aprobă înlocuirea anexei nr. 2 - bunuri de natura mijloacelor fixe inventariate în patrimoniul public date în folosință prin contracte de concesiune, propuse la casare sau declasare în anul 2012 la Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2013 cu anexa la hotărârea adoptată.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului Lilian Zamfiroiu”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se supune spre aprobare conferirea titlulului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Lilian Zamfiroiu, vâlcean de origine, pentru remarcabila activitate diplomatică și promovarea internațională a valorilor culturale românești ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului Lilian Zamfiroiu.

Cu vot unanim se aprobă confererirea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Lilian Zamfiroiu, vâlcean de origine, pentru remarcabila activitate diplomatică și promovarea internațională a valorilor culturale românești.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eduard Vîrlan


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.