Proces verbal din 12.04.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 12 aprilie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 12 aprilie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr.1230 din 08.04.2013, conform articolului 39, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care participă: domnul primar Emilian Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 20 de consilieri locali din totalul de 23 consilieri locali în funcție. La analizarea ultimului punct din ordinea de zi a fost prezentă și doamna consilier local Dobrete Adina Florentina.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 20 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat următorii consilieri locali: Dobrete Adina Florentina, Constantinescu Cosmin Dragoș și Nuică Ionuț Eduard. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metroplitană Râmnicu Vâlcea”.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare - ALUN.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierul „Goranu” municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a 14 blocuri, precum și a indicatorilor tehnico-economici.

 • 5. Diverse.

 • - subpunctul 1- Raport și proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități ale serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - subpunctul 2- Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăți din bugetul local;

 • - subpunctul 3 - Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului.

Domnul primar Emilian Frâncu anunță retragerea punctului patru - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a 14 blocuri, precum și a indicatorilor tehnico-economici- de pe ordinea de zi.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței așa cum a fost modificată care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

Domnul primar Emilian Frâncu:”După bine știți zilele trecute a trecut în lumea celor drepți Gheorghe Roșca, mulți ani lector al ASE-ului din București, Cetățean de Onoare al municipiului nostru. Râmnicul pierde o mare personalitate, dar tot ce a făcut pentru noi rămâne. Vă propun ca în memoria celui dispărut să ținem un moment de reculegere”.

Se păstrează un moment de reculegere în memoria domnului Gheorghe Roșca.

În continuare la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate :«Raportul și proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metroplitană Râmnicu Vâlcea”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:« Se propune aprobarea asocierii municipiului Râmnicu Vâlcea - municipiu reședință de județ, cu alte unități administrativ - teritoriale aflate în zona imediată, la distanță de până la 30 de km, în vederea înființării unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană, cu denumirea “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.»

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Îl întreb pe domnul primar dacă își însușește, așa cum a fost redactat, proiectul de hotărâre ? »

Domnul primar Emilian Frâncu : « Îmi însușesc altceva, faptul că, practic, municipiul Râmnicu Vâlcea a putut să fie recunoscut ca centru metropolitan, centru al unei zone metropolitane în urma unei legi pe care am promovat-o în Parlament. Dacă a fost cumva sau dacă este o greșeală de redactare, aceasta evident nu-mi aparține mie. Observația este bună și înseamnă că citiți cu atenție toate materialele ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metroplitană Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea - municipiu reședință de județ, cu alte unități administrativ - teritoriale aflate în zona imediată, la distanță de până la 30 de km, în vederea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară, zonă metropolitană;

 • - denumirea asociației de dezvoltare intercomunitară, în care municipiul este asociat conform alineatului precedent, este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” ;

 • - sediul Asociației este în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr.15A, jud. Vâlcea;

 • - aportul municipiului la patrimoniul inițial al Asociației este de1.000 de lei;

 • - Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, precum și Statutul acesteia, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - cotizația anuală a municipiului Râmnicu Vâlcea ca membru al Asociației este de 50.000 lei/an ;

 • - împuternicirea Primarului municipiului, domnul Emilian Valentin Frâncu, să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, aprobate conform prevederilor de mai sus;

 • - împuternicirea Primarului municipiului, domnul Emilian Valentin Frâncu, să reprezinte municipiul în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Vroiam să mulțumesc colegilor consilieri municipali pentru acest vot. Un proiect important pentru Râmnic a fost astfel demarat și cred eu că poate este un moment de istorie. Zona metropolitană a Râmnicului îi va permite să poată accesa proiecte importante de dezvoltare economică, durabilă a întregii zone. Zona cuprinde 19 localități și cred eu că dacă ne vom grăbi și vom putea să redactăm la timp proiectele pe care ni le-am propus cu toții va exista posibilitatea ca peste 200.000 de locuitori să beneficieze de hotărârea noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru acest gest”.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare - ALUN”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Localităților cu Utilități Nucleare (A.L.U.N), cu sediul în strada Ovidiu nr.11, oraș Cernavodă, județul Constanța.»

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare - ALUN.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - participarea municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Localităților cu Utilități Nucleare (A.L.U.N), cu sediul în strada Ovidiu nr.11, oraș Cernavodă, județul Constanța;

 • - asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, cu unitățile administrativ-teritoriale din: Cernavodă, Crucea, Feldioara, Izvorul Barzii, Măgurele, Mioveni, Nucet, Ostra, Saligny în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare;

 • - Actul Constitutiv și Statutul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - împuternicirea domnului Emilian Valentin FRÂNCU, primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să semneze documentele constitutive, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea și a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, în calitate de reprezentant al acestora în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierul „Goranu” municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea a cinci denumiri unor artere de circulație din zona Goranu, respectiv: Leca MORARIU, Eugen ANGELESCU, Ion BARNEA, Irina SATCHI și Mihail FĂRCĂȘANU».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor artere de circulație în cartierul „Goranu” municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă atribuirea de denumiri unor artere de circulație după cum urmează :

 • - Intrarea “Leca MORARIU” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (între nr.8 si nr.12), spre est, până în taluzul terasei superioare;

 • - Intrarea “Eugen ANGELESCU” arterei carosabile delimitată din strada Lespezi (nr.95-97), spre nord, până la dig UHE Nord;

 • - Intrarea “Ion BARNEA” arterei carosabile delimitată din strada Săliștea Nouă (nr.66 A- nr.68), către vest, până în taluzul terasei superioare;

 • - Intrarea “Irina SATCHI” arterei carosabile delimitată din strada Ștraubing (nr.168-176), spre est, până la limita intravilanului;

 • - strada „Mihail FĂRCĂȘANU” arterei carosabile delimitată din strada Săliștea Nouă, în lungul Văii Stăncioiului, până la intersecția cu strada Lespezi;

 • - cele 5 (cinci) artere carosabile sunt reprezentate grafic în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Întrucât punctul patru din ordinea de zi “Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a 14 blocuri, precum și a indicatorilor tehnico-economici” a fost retras, la punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate la punctul cinci din ordinea de zi “Diverse” un număr de trei subpuncte.

La subpunctul unu sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități ale serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune modificarea art. 40 din anexa 3 - caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea - la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, anexă modificată prin Hotărârea nr.92/2013, în sensul înscrierii corecte a valorii garanției de participare de 635.839,19 lei în loc de 653.834 lei».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități ale serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.40 din anexa 3 - caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Râmnicu Vâlcea - la Hotărârea Consiliului Local nr. 312/161 din 29.11.2012, anexă modificată prin Hotărârea nr.92/2013, care va avea următorul conținut:

 • " Art. 40. Pentru participarea la licitație se fixează o garanție de participare în valoare de 635 838,19 lei, reprezentând 2% din valoarea estimată a contractului de delegare, fără TVA”.

La subpunctul doi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăți din bugetul local”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune alocarea sumei de 2.000 lei din capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, Asociației Club Saishin Karate Do din Râmnicu Vâlcea pentru organizarea celei de-a XIV-a ediții a Cupei Saishin ».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 2.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

În acest moment a venit doamna consilier local Dobrete Adina Florentina. La acest moment sunt prezenți 21 de consilieri locali din cei 23 în funcție.

La subpunctul trei sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune ca termenul de depunere a textelor pentru selectarea Imnului Municipiului, stabilit prin Regulamentul de organizare a concursului pentru selectarea imnului municipiului aprobat prin alin. 2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 282/131 din 30 octombrie 2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr.29/2013, să fie prelungit până la data de 10 mai 2013».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - termenul de depunere a textelor pentru Imnul Municipiului, stabilit prin Regulamentul de organizare a concursului pentru selectarea imnului municipiului aprobat prin alin. 2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 282/131 din 30 octombrie 2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr.29/2013, se prelungește până la data de 10 mai 2013 ;

 • - cele 4 (patru) propuneri de texte selectate în prima sesiune de depunere de către subcomisia de selecție vor fi menținute, urmând a intra în analiza finală după încheierea celei de a doua sesiuni de depunere a noilor texte, stabilită conform alineatului precedent.

În continuare are cuvântul domnul consilier local Crăciunescu Grigore care dorește lămuriri referitoare la cotizația municipiului Râmnicu Vâlcea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea », precum și la modalitatea de numire a reprezentanților în Asociație.

Domnul primar Emilian Frâncu răspunde că pentru stabilirea cotizației s-a luat în calcul și numărul de locuitori, precum și posibilitatea de a asigura funcționarea asociației, iar referitor la reprezentarea în cadrul adunării generale a asociației domnia sa spune că este vorba de un singur reprezentant cu 9 voturi stabilit prin statutul și actul constitutiv al asociației.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru: ”Orice discuție suplimentară nu este necesară întrucât lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Valeru AMZA


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.