Proces verbal din 11.05.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 11 mai 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 11 mai 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris de secretarul municipiului prin convocarea scrisă nr.16463 din 10 mai 2013, conform articolului 39, alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Prefectului nr.229 din 08.05.2013 la care participă: doamna Ciobanu Elena Daniela, șef Serviciu Administrație Publică Locală și Reglementări, care ține locul domnului secretar Toma Mihăescu aflat în concediu de odihnă, precum și toți cei 23 consilieri locali în funcție.

Doamna Ciobanu Elena Daniela informează că sunt prezenți toți cei 23 consilieri locali în funcție. În aceste condiții doamna Ciobanu Elena Daniela declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următorul punct:

  • 1 .Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate : « Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”„În urma ordinului prefectului a fost convocată această ședință, și anume în temeiul articolului 39, alineatul 4 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală și în baza ordinului prefectului înregistrat la Primăria Râmnicu Vâlcea sub numărul 16.335 din 10.05 2013, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se convoacă în ședință extraordinară în data de 11.05.2013, ora 11.00 și se propune desemnarea unuia din cei doi viceprimari ai municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia. Urmează ca în procedura de vot să se taie numele persoanei pe care nu doriți să o alegeți, iar personalul primăriei vă va pune la dispoziție buletinele de vot pentru îndeplinirea procedurii. Vă propun ca pentru constatarea votului să se desemneze ca și comisie de numărare comisia de validare stabilită prin hotărâre de consiliu local, respectiv domnii: Amza Valeru, Boban Liviu Emil, Crăciunescu Grigore, Nuică Ionuț Eduard și Pruteanu Costel Bogdan”.

Cu votum unanim al membrilor consiliului local se aprobă ca membri comisiei de numărare să fie cei din comisia de validare.

În continuare se împart buletinele de vot și urmează procedura de vot secret iar pentru acesta sunt amenjate două cabine de vot la intrarea în sala de consiliu.

După procedura de vot secret, comisia de numărare nominalizată în plenul ședinței se retrage pentru constatarea rezultatului votului.

Are loc o pauză pentru numărarea voturilor.

După întoarcerea în sală domnul consilier local Amza Valeru dă citire procesului verbal al comisiei de numărare:”Proces verbal, încheiat azi, 11.05.2013, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local.

Azi, data de mai sus, s-a întrunit comisia Consiliului Local de numarare a voturilor în vederea constatării rezultatului votului secret privind desemnarea unui viceprimar al municipiului care să îndeplinească atribuțiile specifice funcției de primar, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Din cei 23 de membri ai Consiliului Local în funcție au fost prezenți 23, cărora li s-au distribuit buletine de vot.

Din cele 23 de voturi exprimate s-au constatat urmatoarele:

Voturi valabil exprimate 22, din care :

  • - ”pentru” desemnarea dlui viceprimar MATEI GIGI ION care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite de lege primarului 12 voturi ;

  • - ”pentru” desemnarea dlui viceprimar IONIȚĂ GHEORGHE care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite de lege primarului 10 voturi ;

  • - voturi nule 1.

Având în vedere rezultatul votului s-a constatat că domnul viceprimar Gigi Ion Matei a întrunit numărul de voturi necesar pentru ca acesta să îndeplinească atribuțiile specifice funcției de primar.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal ».

Dat fiind rezultatul votului, pe perioada suspendării de drept a mandatului de primar al municipiului, conform art.71 din Legea nr.215/2001, atribuțiile specifice funcției de primar vor fi îndeplinite de către domnul Gigi Ion MATEI - viceprimar al municipiului.

Domnul    președinte    de    ședință,    consilier local Amza Valeru:

”Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Valeru AMZA


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.