Proces verbal din 11.03.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 11 martie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 11 martie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 881 din 06.03.2013, conform articolului 39, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care participă: domnul primar Emilian Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 21 de consilieri locali din totalul de 23 consilieri locali în funcție. Ulterior au fost 22 de consilieri locali prezenți la ședință.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru: «Bună ziua! După cum știți astăzi am fost convocați într-o ședință extraordinară. În deschiderea ședinței are loc un moment festiv, respectiv acordarea ”Diplomei de Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului Ioan Ștefănescu. Pentru aceasta dau cuvântul domnului primar Emilian Frâncu».

Domnul primar Emilian Frâncu:«În urmă cu două săptămâni, consiliul local a aprobat conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului profesor universitar doctor Ioan Ștefănescu având drept motivație citez: ”pentru rezultatele de excepție obținute în dezvoltarea și promovarea științei și tehnicii românești, creșterea prestigiului municipiului Râmnicu Vâlcea la nivel național și internațional”. Suntem onorați să numărăm printre cei care dețin acest titlu o personalitate complexă cum este cea a domnului Ștefănescu în care în mod fericit se îmbină un om de știință de excepție cu un manager de mare valoare. Datorită domniei sale, Uzina G a devenit un brand nu numai pentru municipiul Râmnicu Vâlcea ci și un brand național. Îmi revine deosebita plăcere de a-i înmâna diploma de ”Cetățean de Onoare al municipiului” urându-i în numele întregii comunități locale să aibă parte de cât mai multe succese profesionale și pe mai departe».

Domnul primar Emilian Frâncu îi înmânează ”Diploma de Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului Ioan Ștefănescu.

Domnul Ioan Ștefănescu: "Sincer, am emoții, mă bucur pentru aceasta distincție. Este mare nevoie de oameni care să se dedice cercetării și, în ceea ce mă privește, voi încerca să aduc plus valoare la fiecare leu investit de statul român. Voi continua să am un dialog cu autoritățile locale, nu în postura de cetățean de onoare, ci de director al unei societăți comerciale care își face datoria."

Domnul primar Emilian Frâncu:”Domnule director, dacă ați observat noi am venit spre dumneavoastră, printr-o asfaltare în zona municipiului, respectiv spre Uzina G, poarta de intrare în municipiu a științei și cercetării naționale și internaționale. Veți avea în municipalitate întotdeauna un partener și puteți să ne solicitați oricând sprijinul.

După momentul conferirii ”Titlului de Cetățean de Onoare”, domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 21 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat următorii consilieri locali: Dobrete Adina Florentina și Vârlan Eduard. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi. Doamna consilier local Dobrete Adina Florentina a venit la analizarea punctului unu din ordinea de zi.

Domnul secretar Toma Mihăescu prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din 28 februarie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din 28 februarie 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor - construcții și terenuri afectate de realizarea obiectivului de investiții ”Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2011.

 • 3. Diverse.

 • -subpunctul 1-Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din 2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului;

-subpunctul 2- Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea “Mecanismului de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari”, în cadrul programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe finanțat prin POR.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate - «Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor - construcții și terenuri afectate de realizarea obiectivului de investiții ”Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”» .

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” și indicatoriii tehnico-economici la valoarea totală de 38.975,813 mii lei cu TVA, respectiv 8.895,338 mii euro cu TVA, din care C+M - 21.244,246 mii lei, respectiv 4.848,513 mii euro cu TVA. De asemenea, se propune aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor-terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții mai sus menționat. Despăgubirile privind exproprierea imobilelor-terenuri și construcții afectate de realizarea obiectivului de investiții se va suporta din resurse proprii ale bugetului local și din fondurile alocate prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Este necesar nominalizarea în comisia de verificare a dreptului de proprietatea asupra imobilelor a trei reprezentanți ai Consiliului Local, ca membri observatori».

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul primar Emilian Frâncu : ”Vă rog să-mi permiteți ca, înainte de a intra în discuții să propun ca acea comisie să aibă cinci membri pentru ca fiecare structură politică reprezentată în Consiliul Local să aibă câte un reprezentant”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Supun aprobării dumneavoastră propunerea domnului primar Emilian Frâncu de creștere a numărului de membri din comisie de la 3 la 5. Cine este pentru?»

Cu 16 voturi „pentru” pentru și 5 abțineri (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana) se aprobă ca numărul reprezentanților în comisie să fie de 5.

A venit doamna consilier local Dobrete Adina Florentina. În acest moment sunt prezenți 22 de membri ai Consiliului local din cei 23 de membri în funcție.

Domnul consilier local Cosmin Constantinescu: „Cu siguranță vor fi multe discuții pe acest proiect și zic eu că este bine să începem cu chestiunile de legalitate. Avem Ordonanța de Urgență 26/2012 a Guvernului condus de domnul Victor Ponta, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărire a disciplinei financiare. La articolul 5 prevede: «Autorităților și instituțiilor publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru achiziționarea sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de investiții în oricare dintre următoarele situații: dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite și înregistrate în contabilitate studii având același obiect. În această situație se procedează la actualizarea studiilor existente». Noi avem un studiu de fezabilitate realizat de un arhitect vâlcean, este vorba de domnul Ciuruș, acum mai puțin de 5 ani. Din punctul meu de vedere, acest studiu nu este legal. Actualizarea trebuia făcută de același proiectant”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” E vorba de actualizare. Cititi legea”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Eu v-am redat textul ordonanței, pe care vi-l las și dumneavoastră”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Atunci de ce ati votat actualizarea?”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Putem să facem un calcul simplu - procedurile de expropiere ar dura aproximativ 6 luni, eligibilitatea proiectului - 1 an de zile pentru că avem experiența altor proiecte, 6 luni va dura până se vor încheia contractele pentru că este vorba de achiziții (4 contracte). Avem deja 2 ani și plus 1 an și jumătate durata de execuție avem 3 ani și jumătate. Începând cu data de astăzi dacă adunăm 3 ani și jumătate vom ajunge în 2016, chiar în 2017, în condițiile în care ultima plată trebuie făcută până la 1 ianuarie 2015. Astfel, din punctul nostru de vedere proiectul nu este fezabil. Asta am vrut să spun. Prima dată am discutat chestiunile legate de legalitate, iar juriștii pot să se pronunțe mai bine decât noi, dar v-am citat ad literam din lege, după care am făcut un calcul simplu pe care cred că l-ați efectuat și dumneavoastră”.

Domnul primar Emilian Frâncu: „ Un calcul simplu - 2013 și cu 3 fac 2016, conform calculelor dumneavoastră. Acest proiect se va desfășura mult mai repede. Noi am repartizat anume implementarea lui ca să se poată face o parte acum, o parte pe fondurile pe care le vom obține din 2014 până în 2020 pe POR, pentru că acest amplu program de absorbție a fondurilor europene va continua. Și dacă nu începem o dată să facem proiecte mari, de anvergură, atunci vom rămâne de rușine. A face doar o supratraversare, deși era mult mai bine și avantajos să facem o subtraversare, doar pentru a satisface ambițiile cuiva, nu cred că face cinste municipiului Râmnicu Vâlcea această lucrare simplă care, de fapt, crea două cocoașe acolo, în zona podului de peste râul Olt. Soluțiile pe care noi le-am gândit, într-adevăr, sunt soluții de anvergură, etapizate și tocmai pentru a putea economisi banul public le-am propus în așa fel încât să nu afectăm bugetul local foarte mult”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Cu permisiunea dumneavoastră, la calcul vă contrazic. Suntem în luna martie a anului 2013, înseamnă sfârșitul anului 2016 începutul anului 2017. Din punctul meu de vedere acest proiect va rămâne doar pe hârtie. Să știți că nu este o ambiție politică. În acest context proiectul va rămâne pe hârtie și vor fi cheltuieli foarte mari din bani publici pe care bugetul local nu le poate susține”.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:”Domnule președinte, domnule primar, conform prevederilor Ordonanței nr.26 de care a amintit colegul meu, aveați obligativitatea ca studiul de fezabilitate să fie reactualizat și să fie făcut în continuare cu aceeași firmă. Dumneavoastră ați încheiat un alt contract cu firma INTRANOVA. Nu știm cât a costat acest studiu de fezabilitate și avem rugămintea să-l faceți public în Consiliul Local și data la care a fost încheiat contractul cu firma INTRANOVA, pe deoparte. Pe de altă parte costurile care sunt luate în calcul pentru expropieri se ridică în medie undeva la 165 euro fără TVA pentru un metru pătrat de teren expropriat. Să nu uităm că nici raportul de evaluare nu a fost întocmit corect pentru că prețul depășește prețul terenurilor din zona sensului giratoriu de la Kaufland, care era 150 de euro si TVA (s-a despăgubit firma Antares și încă un proprietar). Din punctul nostru de vedere sumele sunt mult mai mari decât se estimează. Cu toții știm că piața imobiliară evoluează. Dacă ne gândim că expropierea costă 3 milioane de euro, în bugetul local nu există identificată sursă de finanțare, trebuie să ne gândim că bugetul local va fi grevat de această sumă și cred că o parte din investiții vor fi afectate. Cam trei milioane de euro este bugetul municipalității proiectat pentru anul 2013 în ceea ce privește investițiile. Cu alte cuvinte se va bloca absolut tot pe raza administrativă a municipiului Râmnicu Vâlcea. Aș vrea să scot în evidență două aspecte referitoare la sursele de finanțare. Știm cu toții că există un credit aprobat, există o linie de finanțare de 15 milioane de lei, care este încă deschisă la acest moment. Din punctul nostru de vedere aceasta nu poate fi utilizată. Acești 15 milioane sunt echivalentul a trei milioane de euro. Suma nu poate fi utilizată pentru expropieri pentru că reprezintă exact cota de cofinanțare pentru proiectul privind reabilitarea zonei ștrandului. Trebuie să ținem cont de faptul că acolo procentul de cofinanțare este de 50% - 50% fiind un proiect generator de venituri, iar parte cu care trebuie să vină municipalitatea sunt exact acești bani. În concluzie, dacă se va face uz de acest credit pe care administrația locală îl are contractat cu o bancă se va bloca proiectul și de la parc și de la ștrand. O a doua problemă pe care o semnalez. Dacă există dorința ca sursa de finanțare să fie tot un credit bancar, pentru că altă variantă nu văd, atunci cred că vom avea o problemă pentru că este în vigoare o Ordonanță de Urgență a Guvernului care interzice autorităților locale să se împrumute, întrucât împrumuturile centralizate la nivel centralizat al statului pot depăși un anumit procent care a fost agreat și încheiat cu Fondul Monetar Internațional. Deci se va depăși deficitul și vom avea probleme în a ne împrumuta. Ca atare, în această variantă există soluția să fie realizat un proiect pus în principiu pe hârtie de fostul arhitect șef al orașului care nu costă bani pentru expropieri. Decizia consiliului local de astăzi de a face acest proiect, nu o contest, dar nu-l consider oportun acest proiect la acest moment datorită surselor de finanțare de care municipalitatea suferă. Mulțumesc stimați colegi și sper să votați așa cum vă dictează conștiința și rațiunea dumneavoastră”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Domnule Crăciunescu mi-am pus întrebarea de unde sunteți așa de inspirat în disertația pe care ați făcut-o și brusc mi-am adus aminte că ați fost în AGA la Oltchim, iar deciziile pe care le-ați luat s-au văzut rezultatele. Deci disertația cu Fondul Mondial, cu Fondul Monetar și cu băncile și finanțările de acolo le știți și probabil că s-au văzut rezultatele. Nu ne duceți grija. Finanțarea știți, probabil vă referiți la CEC este revolving 150 de miliarde și nici nu ne-am gândit să o folosim. Altfel vă spun că așteptam felicitări de la PDL pentru că nu am pus în practică despăgubirea cu prețul de 1700 de euro/m.p. pe care ați pus-o dumneavoastră într-un scenariu punând oamenii să pună la bancă la 1700 euro/m.p. terenurile și după aceea să despăgubim cu această sumă pentru că la bancă numai cu această sumă se poate despăgubi. În loc de 10 milioane de euro noi consumăm pentru despăgubiri 2 milioane șase sute euro și probabil asta nu vă convine și acest plan diabolic pe care dumneavoastră PDL-ul îl pregătiseți nu se realizează. O să vorbesc eu mai mult despre acest plan în public sau într-o conferință de presă. Propunerea dumneavoastră, de fapt a marelui arhitect Cristinel Vlad este o propunere mai economicoasă întradevăr, recunoaștem, dar nu respectă anvergura proiectului acea cocoașă care era inutilă și pentru care a fost deja dat ordinul de începere a lucrărilor chiar de dumneavoastră în campania electorală. Deci, eu vă pot răspunde punctual la fiecare problemă ridicată de dumneavoastră, dar nu este decât, vă repet, populism în ceea ce doriți dumneavoastră să faceți”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Ca o completare Ordonanța 26 de care amintea domnul Cosmin Constantinescu nu prevede la niciun articol că ești obligat să continui studiul de fezabilitate cu aceeași firmă. Acolo scrie altceva.”

Domnul consilier local Persu Mihai:”Domnule viceprimar Gigi Matei, eu, personal sunt fericit, dar nu în sensul în care vă gândiți dumneavoastră, pentru faptul că la final ne veți da dreptate și veți merge pe varianta pe care v-am propus-o. Colegii mei au abordat aspectele financiare și juridice ale acestui proiect, eu aș vrea să ne oprim puțin asupra soluției tehnice. În primul rând aș vrea să fac o remarcă, faptul că nu s-a agreat acel proiect cu expropieri la acele sume fabuloase a dus la soluția propusă de noi pentru a nu greva bugetul de niște sume colosale care nu puteau fi acoperite. În proiectul pe care dumneavoastră ni-l propuneți, în raportul tehnic spuneți că relația bulevardului Tineretului cu bulevardul Tudor Vladimirescu spre cartier Goranu se va realiza într-o etapă ulterioară. În acest moment nu este rezolvată problema pasajului și a bretelelor, iar propunerea noastră are ca și soluție crearea unui acces pe podul de la Goranu. Știți foarte bine că este propus pe POR de anul trecut pentru a intra în execuție și cred că se pot cupla aceste două proiecte tocmai pentru a putea realiza aceste căi de acces, în condițiile în care acest proiect nu are expropieri. În aceste condiții, consilierii PDL solicită dezbatere publică pentru aceste două soluții pentru a vedea dacă municipalitatea și cetățenii sunt de acord cu această îndatorare a municipiului cu aproximativ 3 milioane de euro și atunci noi ne vom supune majorității în varianta în care soluția dumneavoastră este agreată„.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:”În ordine inversă o să discutăm. Mă uimiți domnule coleg Persu. În primul rând trebuie să știm cu toții și să fim conștienți că situația în care ne aflăm acuma, un pic sensibilă să folosesc un termen mai soft, vi se datorează în mare măsură. Dacă am fi aplicat sau am aplica ceea ce ne propuneți dumneavoastră ca pe actualul pod la râul Olt, propus pentru reabilitare și a cărui întreagă documentație este depusă la Craiova, probabil am veni în situația pe care ne-ați lăsat-o - un pasaj suprateran care se suprapunea peste podul Olt, ca reabilitare și care se ducea până dincolo de intersecția cu Maior V. Popescu. Vă reamintesc și dumneavoastră și colegilor care nu știu încă faptul că proiectarea odată realizată pentru un proiect nu mai poate fi modificată și cu atât mai mult cinci ani de zile de aici înainte. Ceea ce am moștenit în bună parte de la dumneavostră și a fost bun și am păstrat pentru podul Olt - îl vom reabilita așa cum am reușit să-l corectăm, tăindu-i aripa dinspre oraș pentru că ați venit cu pasajul până peste pod, fără să se țină cont de două proiecte. De 8 luni de zile nu facem altceva decât să corectăm, repet și corectăm și corectăm ceea ce s-a făcut prost înainte. Acuma cred că nu este un cetățean al Râmnicului care să nu se întrebe care a fost utilitatea gândită pentru acest pod, scuzați pasaj suprateran. Toată lumea recunoaște că avem de a face cu un trup fără aripi, o pasăre care, eventual, pășește dar nu va zbura niciodată. Nu cred că este cineva care să se îndoiască de necesitatea realizării acestor lucrări, bretele. Tocmai de aceea acest proiect a fost introdus în lista de rezervă înlocuind alte proiecte fantastice din această listă cum a fost proiectul-Parcul Goranul la care nu era nici măcar un rând scris, tocmai pentru a da utilitate acestui proiect, repet, proiect pe care ni l-ați lăsat moștenire cetății. O trecere și atâta tot. Cât privește parte financiară iarăși sunt puțin uimit. Dacă ați avut soluții la vremea respectivă de ce nu ați promovat proiectul în întregime? De ce nu ați venit măcar în două etape așa cum procedăm noi acuma? De fapt nu în două etape, ci venim să completăm și să corectăm ceea ce s-a proiectat greșit. Vă reamintesc că evaluările din 2009 pe o soluție similară preconizau 9,8 milioane euro expropieri. S-au căutat toate soluțiile în așa fel încât utilitatea și anvergura podului să fie asigurată în dezoltarea orașului pentru a nu cădea în aceași greșeală. Pasajul costă acuma 31 de milioane, hai să zicem în euro - 7 și ceva milioane euro. Dumneavoastr aveați posibilitatea să-l faceți și să-l promovați până la 20 de milioane aproape ca un proiect integrat. Ni l-ați lăsat moștenire așa. L-am preluat. Corectăm repet de 8 luni de zile și această corecție se va face. Cât privește timpul sigur că avem și noi o îngrijorare și a trebuit să alegem între a merge mai departe sau nu. Vi l-am supus dezbaterii când l-am introdus pe lista de rezervă și în același timp pe lângă abordarea dumneavoastră bănuiesc că ați folosit ecuația lui Schrodinger și incertitudinea lui Heisenberg de ați ajuns la 2017. Eu am o abordare mai optimistă, nu sigură, trebuie să recunosc. Dacă evaluarea proiectului se va putea pentru că după 31 decembrie nu se va mai semna niciun contract. Este clar că suntem la sfârșit de ciclu. Contractul se va semna până la sfârșitul lunii decembrie 2013. Fiind la sfârșit de ciclu nu mai sunt atâtea proiecte și din discuțiile cu cei de la ADRSV se va putea face evaluarea. 6 luni de zile știm că vor fi contestațiile și ne ducem în 2014 și un an de zile realizarea. Oricum este un timp mult mai rezonabil și nu vom impune așa cum ați impus dumneavoastră timpul de realizare al lucrării drept criteriu evaluare care are enorme influențe asupra realizării însăși a pasajului așa cum l-ați gândit dumneavoastră - trup și fără aripi, la termenul de 30 iunie 2013. Atunci ne vom întreba cine va suporta corecțiile financiare dacă pe domnul Romeo Rădulescu îl apără imunitatea, consilierii sau numai constructorul? Mulțumesc”.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:”Domnule primar, din câte am văzut și am înțeles eu de aici este vorba de două variante: o variantă ce pare mai economicoasă și o variantă care s-ar preta mai bine orașului nostru. Oricum taberele, din punctul meu de vedere vor fi așa: UNPR-ul și USL-ul vor susține varianta propusă de municipalitate, PDL-ul se va opune de principiu nici nu contează dacă este bună sau rea. Se pare că numai noi doi din partea P.P.DD. și eventual cetățenii municipiului mai trebuie convinși. Din acest punct de vedere mă gândeam dacă nu ar fi simplu ca un reprezentant al celor două tabere să ne spună și nouă cu plus și minus care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei variante ca să înțeleg și eu cu ce este mai bună varianta propusă de municipalitate și care ne-ar costa 3 milioane de euro și celalată care, se pare, după spusele colegilor noștri nu ar costa această sumă. De aceea, am zis să iau cuvântul și să vă rog să faceți acest lucru nu numai pentru noi doi care mai putem fi convinși ci și pentru cetățeni„.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Un răspuns scurt vă pot da eu. Dacă nu depunem proiectul până la 31 martie nu mai primim fonduri europene”

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:” Acesta este un plus au un minus?”

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Un plus.În situația în care am aborda propunerea propusă de PDL ar trebui să facem toată lucrarea din fonduri proprii, adică din impozite și taxe locale. Acesta este răspunsul”.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:” Pe mine mă interesa cât este valoarea?” Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:” Noi am făcut o evaluare, dar pentru proiectul lor nu există o evaluare dar cred că ar fi mult mai mult decât 2,6 milioane euro cât estimăm noi. Ar fi probabil 5 milioane de euro pe care i-am suporta numai din bugetul local. E un calcul simplu pe care colegii noștri nu au fost în stare să-l facă”.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Noi am discutat în comisii și am discutat și cu Direcția Tehnică avantajele și am să le spun punctual și sintetic pentru toată lumea. Avem câteva lucruri pe care trebuie să le respectăm - principiile. Avem un Plan Urbanistic Zonal aprobat de fostul Consiliu Local. Este onest să-l respectăm. Este un PUZ bun cu bretele. Al doilea punct - eficiența. 31 martie este termen de depunere proiect. acest proiect propus de municipalitate, cel de aici, cu un studiu de fezabilitate estimat că vom realiza lucrarea undeva la 8 milioane 8 sute de mii de euro. Facem în cifre rotunde ca să fie pe înțelesul tuturor. Este un proiect finanțabil prin Programul Operațional Regional care este finanțat european, cu un procent destul de ridicat 95 sau 98%. De asemenea, un lucru care este acum aparent scump și este scump și nu are rost să fim ipocriți și să nu recunoaștem - sunt 2 milioane și ceva de euro expropierile. Acesta ar fi minusul dar trebuie să-l judecăm în adevărata lui valoare. Avem posibilitatea ca o parte din aceste cheltuieli să le recuperăm drept pentru care pentru noi, ca municipalitate, acest proiect propus de actualul executiv ne va costa undeva în jur de 2 milioane, 2,5 milioane sau chiar 3 milioane de euro, este greu de spus acum. Celălalt proiect care nu este estimat, trebuie să fim realiști că el nu este estimat și el produce o fractură teribilă din punct de vedere al circulației. Noi trebuie să gândim că acest oraș se dezoltă. Acest pasaj rutier trebuie să fie o poartă de intrare în municipiu și trebuie să facă legătura și cu centrul orașului, dar să nu descarce toată circulația în oraș, să o poată descărca respectiv spre Nord și respectiv spre Ostroveni, unde venim cu bulevardul Dem Rădulescu cu prelungirea Tineretului care pe viitor va trebui să facă legătura cu acesta. Acele bretele care urcă și este schița aici făcută de domnul arhitect fracturează toată circulația pentru că el nu o face fluentă, o face să se strecoare prin niște bretele care urcă și coboară pe podul vechi parțial și pe podul nou. O estimare poate greșită dar duce undeva la 4 milioane 4,5 milioane de euro pe care trebuie să-i facem din banii municipiului. Avem două variante aici: 4 milioane, 4,5 milioane euro pe care îl vom finanța din banii noștrii și care nu are anvergura acestuia și puteți vedea cele două schițe sau 3,5 milioane euro care ne costă pe noi într-o etapă și pe care o parte din ei îi recuperăm. Plecăm la drum cu aceste două premize. Acesta este punctul de vedere al grupului USL„.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:” Pe mine m-ați convins să vedem dacă mă conving și colegii PDL”.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu:”Eu v-aș ruga să nu votăm până nu ne convingem foarte clar care este diferența și mă refer aici la utilitate între pasajul lăsat de foștii mei colegi de la Primărie și actualul pasaj. Dacă îi întrebi pe ei spun că și vechiul pasaj asigură utilitatea legăturilor nord-sud. Costă mai mult?”

Urmează o serie de discuții în paralele cu privire la costul lucrărilor.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:”Dumneavoastră cereți să comparăm o soluție existentă, reală, pusă pe hârtie, discutată și răsdiscutată de specialiști cu o soluție ipotetică a PDL-ului de care chiar dumnealor s-au dezis sau nu au avut curajul să o promoveze pentru că nu mi-au răspuns la întrebare. Este o soluție ce spun dumnealor? Era pe când nu se vedea, acum o avem și nu se vede. Dacă dumnealor veneau din momentul în care noi am introdus pe lista de rezervă de ce nu ați promovat-o? De ce nu ați promovat un proiect integrat, complet? Acum veniți cu demagogie și fariseism, ipocrizie cumva să demolați ceva ce vine să completeze ceea ce dumneavoastră ați gândit și proiectat defectuos ca să nu folosesc alt termen”.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:” Haideți să le dăm cuvântul și dânșilor pentru că era vorba de plusuri și minusuri”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Am stat cu mâna pe sus ca la zumba fitness și în sfârșit mi-ați dat cuvântul. Am așteptat cuminte la Rând, am ridicat și mâna. Au fost greoaie și dure cuvintele domnului viceprimar Ioniță. Îmi este simpatic domnia sa și de aceea nu o să intru într-o bălăcăreală și o să mă refer strict la aspectele tehnice. În primul rând nu am putut să prezentăm celor de la Uniunea Europeană un proiect a cărei valoare să depășească 20 milioane de euro și de aceea am gândit două proiecte în ansamblu. Vizavi de expropieri să știți că avem o sumă inițială de 3,5 milioane de euro. Suma aceasta cu siguranță va fi mai mare mai ales că...”

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:”Cum depășeați 20 milioane de euro explicați-ne?”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Domnule viceprimar nu ne certați înainte până nu ne prezentăm soluția, ca și cum nu ne-am fi făcut lecțiile. Avem o sumă inițială de 3 milioane de euro. Noi avem exemplele de la Dem Rădulescu, de la Intrarea Sudului și de la Sacerdoțeanu. La Sacerdoțeanu ne-am înțeles cu locuitorii din zonă pentru 60 euro/m.p. ulterior au obținut în instanță dublu. Cu siguranță vor fi doritori sau amatori care vor proceda la fel la proiectul amintit inițial. De asemenea nu avem toată suprafața cuprinsă pentru expropiere. Nu avem legătura între pasajul de la Kaufland (sensul giratoriu) și pasajul care se efectuează peste cale ferată în prelungirea străzii Tudor Vladimirescu. Avem de acolo gândit un proiect global. Bulevardul Dem Rădulescu, ulterior bulevardul Tineretului și continuarea către pasaj pentru că de fapt aceasta este axa Nord-Sud la care dumneavoastră făceați referire. La Complex M nu avem nicio propunere pentru niciun metru pătrat de teren. Avem două ipoteze așa cum bine ați precizat dumneavoastră. Avem planșele prezentate pe tapet. Cred că este nevoie de o dezbatere. Nu are rost să intrăm într-o polemică. Dumneavoastră aveți o propunere noi avem o altă propunere, un proiect cu aceeași funcționalitate doar cu câteva milioane bune mai ieftin. Haideți să-i lăsăm pe oameni să decidă. Dacă e păcatul nostru ni-l asumăm și dumneavoastră aveți de câștigat politic. Că nu aș vrea să o interpretez politic.”

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:” E gata proiectul dumneavoastră?”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Eu, în momentul în care am predat mandatul, acest proiect a fost depus la Primărie”.

Domnul primar Emilian Frâncu:” Vreau două observații să fac. Proiectul pe care l-ați prezentat dumneavoastră cu puțin timp înainte de începerea campaniei electorale era efectiv doar o variantă a unui arhitect. Se plimba, dacă vă aduceți aminte, domnul Rădulescu Romeo pe la televiziuni și arăta o proiecție frumoasă. Deci, un vis frumos. O poză cum spune domnul viceprimar Gigi Matei. Dar eu vreau să vă spun că un lucru este elementul care elimină practic proiectul dumneavoastră. Presupunând că va fi gata eu nu cred că dumneavoastră ca râmnicean doriți să pierdem milioane de euro de la Uniunea Europeană pe care am putea să-i folosim pentru dezvoltarea orașului și e vorba de o dezvoltare durabilă, stabilă, clară și care va rezolva practic o chestiune pe care, așa cum a spus și domnul Ioniță, ne-ați lăsat-o moștenire, acea cocoașă, acea pasăre fără aripi. Deci, îi punem aripi. Dar care este elementul de care vream să vă atrag atenți? Vedeți proiectul pe care dumneavoastră îl prezentați are un sens giratoriu la strada Maior V. Popescu. acest sens giratoriu se urcă pe pasajul suprateran ceea ce practic face o intervenție asupra unui proiect european, pe care noi îl desfășurăm și știți bine că nu se pot face intervenții timp de cinci ani la un astfel de proiect. Odată, dacă acuma să zicem nu ar trece această variantă, noi am pierde suma de bani pentru că doar până la 31 martie 2013 pentru a putea fi luate în considerație. Orice dezbatere publică este benefică, dar asta ar presupune ratarea startului și doi: varianta dumneavoastră nu se poate realiza dintr-un motiv obiectiv - Uniunea Europeană nu ne permite. Noi am găsit acele puncte din vechiul proiect care fusese aprobat de pe vremea domnului Gutău pentru prinderea unor bretele și pe ele am continuat să formulăm proiectul pe care astăzi vi-l prezentăm tocmaipentru a nu afecta un proiect deja demarat.O a doua chestiune, nu știu dacă ați văzut, bretelele pe care le propunea acel proiect frumos așa în 3D prezentat în campania electorală, avea niște bretele care treceau la câțiva metri de etajul I al Maternității. Cred că nu vă propuneți ca o astfel de soluție să o puneți și în practică. ea este frumoasă întradevăr este aspectuoasă. Mai crea un nou pasaj peste cale ferată, al doilea. Atunci știți bine că se obțin extrem de greu avizele de la CFR și tot ce ține de lucru acesta. Eu v-am spus doar câteva inconveniente ale proiectului. De aceea nici nu am putut să continuăm acea variantă și a trebuit să ne axăm pe ceea ce se putea face la ora actuală”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Cred că au fost de ajuns discuțiile...”.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:”O singură propoziție mai am domnule președinte și vă rog să-mi dați cuvântul”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Da, domnule viceprimar”.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:”Îmi cer scuze domnule consilier Constantinescu dacă cumva catalogarea mea drept demagocie și fariseism a afirmației dumneavoastră, dar rămâne o simplă problemă de logică și vă rog să o rezolvați fiecare. Dumneavoastră ați afirmat în mod repetat și aici în sală că nu ați promovat în integralitatea lui proiectul lui respectiv cu bretele sau aripi cum le spun eu pentru că valoarea lor depășea 20 milioane de euro. Corect?”

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Este valoarea limită acceptată de Uniunea Europeană”.

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe:”Corect. Bun. Ținând cont că acest proiect promovat de dumneavoastră, doar trupul lui costă 6,5 milioane euro valoarea rambursabilă. Pe cale de consecință 20 minus 6,5 fac 13,5 deci valoarea proiectului cu bretele pe care îl propuneați dumneavoastră la vremea respectivă”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Domnule Ioniță, nu așa se pune problema”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Vă rog, nu mai continuăm dialogul. Cred că s-a discutat suficient”.

Domnul consilier Costinescu Bogdan Ilie :” Domnule președinte, vă rog să-mi dați cuvântul”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Am discutat aproape o oră, deci, dacă vreți să citim întruna...”

Domnul consilier Costinescu Bogdan Ilie : ”V-am solicitat cuvântul și tebuie să-mi acordați acest drept. Este dreptul meu și trebuie să mă consult și cu colegii mei. Haideți să o facem ca lumea, legal și perfect. Nu ne mai certați”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Cine vă ceartă?” Domnul consilier Costinescu Bogdan Ilie : ”Nu ne luați cuvântul. Nu ni-l dați”. Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Cine vă ia cuvântul? Cine nu vi-l dă? Nu e adevărat”.

Domnul consilier Costinescu Bogdan Ilie : "Haideți să ne calmăm”

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Nu facem dialog aici. Eu nu vreau să vă reamitesc cum procedați în mandatul trecut când m-ați primit pe mine consilier și mi-ați spus că timpul este limitat și nu pot să vorbesc mai mult de 2 minute. Președinte de ședință era domnul Crăciunescu. Deci în prima zi când am depus jurământul. Deci, vă rog foarte mult”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Ne cerem scuze că ați fost tratat cu lipsă de respect”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Puteți lua cuvântul domnule”.

Domnul consilier Costinescu Bogdan Ilie : ”Vreau să vă spun două lucruri că așa o moștenire să tot primești de la Dumnezeu - proiecte europene gata semnate doar să le execuți”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Ați sărit un rând...”

Domnul consilier Costinescu Bogdan Ilie : “Nu am sărit nicio virgulă. Vă rog frumos să mă lăsați. Și doi- proiectul nu este al lui Romeo Rădulescu. Proiectul este gândit de un arhitect șef al orașului, un om care știe ce face și care nu a vrut să dăm atâția bani pe expropieri ale unora, ca să beneficieze unii de ele și să facem un proiect care să ne coste mai puțin pe domeniul public”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:” Ați moștenit 20 de milioane deci nu aveți o povară...”.

Domnul consilier Costinescu Bogdan Ilie : ”Dacă vreți să dăm banii așa în prima fază, dar se vor duce la instanță și vor cere mai mult. De unde știți că la cealaltă axă nu va fi la fel?...”

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“ Haideți să ne liniștim ca niște oameni civilizați și să supunem la vot. Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate supun aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor - construcții și terenuri afectate de realizarea obiectivului de investiții ”Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, în forma prezentată de executiv”.

Întrunind 17 voturi”pentru” și 5 voturi ”împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana) se aprobă următoarele:

 • - studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Artera de legatura între b-dul Nicolae Balcescu si b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” si indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de 38.975,813 mii lei cu TVA, respectiv 8.895,338 mii euro cu TVA, din care C+M - 21.244,246 mii lei, respectiv 4.848,513 mii euro cu TVA, pentru 1 euro = 4,3816 lei la data de 25.02.2013;

 • - documentația aferentă Studiului de Fezabilitate aprobat conform alineatului precedent, anexa nr.1 la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice;

 • - amplasamentul obiectivului de investiții “Artera de legatura între b-dul Nicolae Balcescu și b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, conform planului de situație, anexa nr.2 la hotărârea adoptată;

 • - declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor - terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran", identificat în anexa nr.3 la hotărârea adoptată;

 • - despăgubirile privind exproprierea imobilelor - terenuri și construcții afectate de realizarea obiectivului de investiții menționat mai sus se suportă din resurse proprii ale bugetului local și din fondurile alocate prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Plata despăgubirilor se va efectua în lei, la cursul de referință al euro comunicat de BNR din ziua plății;

 • - lista proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor sunt prezentate în anexa nr.4 la hotărârea adoptată;

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Vreau să faceți propuneri pentru comisie”.

Se fac următoarele propuneri: doamna consilier local Dobrete Adina Florentina propune pe domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe, domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan propune pe domnul consilier local Boban Liviu Emil, doamna consilier local Preda Maria propune pe domnul consilier local Voicu Marius Iulian, domnul consilier local Țârdea Dumitru propune pe domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu, domnul viceprimar Matei Gigi Ion propune pe domnul consilier local Cocoș Vasile.

Nemaifiind alte propuneri se supune aprobării componența comisiei pentru verificarea dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran" și constatarea acceptării sau, după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietarii imobilelor expropriate, în forma propusă în plenul ședinței.

Întrunind 17 voturi”pentru” și 5 voturi ”împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana) se aprobă ca pentru verificarea dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran" și constatarea acceptării sau, după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietarii imobilelor expropriate, să se constituie o comisie a cărei componență va fi numită prin dispoziție a primarului și din care vor face parte și cinci reprezentanți ai Consiliului Local, ca membri observatori, după cum urmează:

 • - Domnul Mihăilescu Gheorghe;

 • - Domnul Boban Liviu Emil;

 • - Domnul Voicu Marius Iulian;

 • - Domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu;

 • - Domnul Cocoș Vasile.

În continuare, la punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate - “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2011”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:“Se propune aprobarea bilanțului real al energiei termice pe anul 2011 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea “Mecanismului de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari”, în cadrul programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe finanțat prin POR.

Cu vot unanim se aprobă bilantul real al energiei termice pe anul 2011 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:_______________________________________________________

MWh/an

Gcal/an

%

Sistemul de transport

Total din care :

67.511,47

58.059,86

14,24

Prin transfer de caldură

66.185,06

56.919,15

13,96

Pierderi masice

1.326,41

1.1407,71

0,28

Sistemul de distribuție

Total din care :

75.698,32

65.100,64

19,52

Prin transfer de caldură

44.534,38

38.299,57

11,48

Pierderi masice

31.163,93

26.800,98

8,04

TOTAL PIERDERI

143.209,801

123.160,42

30,20

TOTAL    ENERGIE

TERMICĂ PRODUSĂ

474.218,44

408.809

100

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate două subpuncte. Astfel, la subpunctul unu sunt prezentate -“Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din 2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:”Se propune aprobarea modificării și completării Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, în sensul înscrierii la pozițiile corespunzătoare străzilor Ferdinand și Ion Referendaru, inventariate în domeniul public al municipiului a unor caracteristici tehnice rezultate din măsurători”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din 2007 privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la pozițiile corespunzătoare străzilor Ferdinand și Ion Referendaru, inventariate în domeniul public al municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

 • - Poziția 656 - Strada Ferdinand și trotuarele aferente: L= 1005 m; S= 14200m.p. (identificate în anexele 1A și 1B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre);

 • - Poziția 964 - Strada Ion Referendaru și trotuarele aferente: L= 478 m; S = 5400 m.p. (identificată în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre).

La subpunctul doi sunt prezentate «Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea “Mecanismului de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari”, în cadrul programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe finanțat prin POR».

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru: «Se propune aprobarea “Mecanismului de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari”, in cadrul programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe finanțat prin POR după cum urmează, în vederea depunerii proiectelor de finanțare:

 • - 30% din contribuția la proiect ce revine asociației de proprietari, va fi achitată în termen de 60 de zile de la data încheierii actului adițional la contractul dintre municipiu și asociația de proprietari;

 • -70% din contribuția la proiect ce revine asociației de proprietari va fi achitată până cel târziu la data recepției la terminarea lucrărilor».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea “Mecanismului de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari”, în cadrul programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe finanțat prin POR».

Cu vot unanim se aprobă "Mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cotei de contribuție a asociațiilor de proprietari", în cadrul programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe finanțat prin POR, după cum urmează:

 • > 30% din contribuția la proiect ce revine asociației de proprietari, va fi achitată în termen de 60 de zile de la data încheierii actului adițional la contractul dintre municipiu și asociația de proprietari, act adițional care va cuprinde indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor două părți;

 • > 70% din contribuția la proiect ce revine asociației de proprietari va fi achitată până cel târziu la data recepției la terminarea lucrărilor.

Neplata contribuției la proiect ce revine asociației de proprietari la termenul stabilit la alineatul precedent, atrage o penalizare asupra sumei datorate în cuantumul stabilit prin acte normative pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor datorate bugetului local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza    Valeru:

”Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Valeru AMZA


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.