Proces verbal din 11.01.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 11 ianuarie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 11 ianuarie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 29 din 08.01.2013, conform articolului 39, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care participă: domnul primar Emilian Frâncu, domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 21 de consilieri locali din totalul de 23 consilieri locali în funcție. Ulterior au fost 22 de consilieri locali prezenți la ședință.

Pentru început, domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 21 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat următorii consilieri locali: Ene Gabriela Ana și Voicu Marius Iulian. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi. Domnul consilier local Voicu Marius Iulian a venit la analizarea punctului cinci din ordinea de zi.

Domnul secretar Toma Mihăescu prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din 18 decembrie 2012. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din 18 decembrie 2012.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2012.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unor plăți urgente din bugetul local.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - Capitolul 67 „Cultură, sport, recreere și religie”.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a unui teren proprietatea municipiului.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 31.03.2011 privind asocierea municipiului cu un agent economic în vederea organizării și funcționării Centrului de promovare și informare turistică din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2012 de realizare a obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 • 7. Diverse:

 • -subpunctul 1- Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor și altor sume cuvenite bugetului local pentru anul fiscal 2013.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2012.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune aprobarea acopererii din excedentul bugetului local al anilor anteriori, în cuantum de 20.336.509,00 lei, a deficitului în sumă 14.961.614,79 lei aferent sectiunii de dezvoltare”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare înregistrat în anul 2012.

Cu vot unanim se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor anteriori, în cuantum de 20.336.509,00 lei, a deficitului în sumă de 14.961.614,79 lei aferent secțiunii dezvoltare.

În continuare, la punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea unor plăți urgente din bugetul local, precum și Raportul nr. 1059 din 10.01.2013 de completare a raportului cu nr. 1164 din 08.01.2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune aprobarea listei obiectivelor de investiții -total surse de finanțare-pe anul 2013-provizorie, precum și a listei obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțate din bugetul local pe anul 2013-provizorie; De asemenea se propune transferul sumei de 8.000.000 lei din excedentul aniilor anteriori -la secțiunea dezvoltare a bugetului pe 2013- pentru plata unor cheltuieli prevăzute în listele de investiții provizorii”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea unor plăți urgente din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - anexa nr.1 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții - total surse de finanțare - pe anul 2013, împreună cu anexa 1b aferentă acesteia, în sumă de 711.900 lei;

 • -anexa nr.2 - PROVIZORIE - lista obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local pe anul 2013, împreună cu anexele 1b aferente acesteia, în sumă de 22.710.400 lei cu următoarele surse de finanțare:

 • a) credit CEC BANK (15.000.000,00 lei);

 • b) rambursări din fonduri externe nerambursabile (7.660.400,00 lei);

 • c) buget local (50.000,00 lei);

 • - transferul sumei de 8.000.000,00 lei din excedentul bugetar al anilor anteriori, estimat la 10.254.111,31 lei din care 5.374.894,21 lei - rest excedent 2011 și 4.879.217,10 lei - excedent secțiunea funcționare pe anul 2012, la “Secțiunea Dezvoltare” a bugetului local pe anul 2013 pentru plata unor cheltuieli prevăzute în listele de investiții provizorii aprobate conform prevederilor de mai sus;

 • p lata din bugetul local - Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013 ) a sumei de 150.000 lei către Clubul Sportiv Oltchim, în vederea sprijinirii activității sportive a acestuia;

 • - plata din bugetul local - Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013 ) a sumei de 2.500 lei către Asociația Culturală Curierul de Râmnic, în vederea sprijinirii organizării Galei Oamenilor de Cultură ai Râmnicului;

 • - plata din bugetul local - Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie” (din veniturile anului 2013 ) a sumei de 6.000 lei către Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” - filiala județeană Vâlcea, în vederea sprijinirii organizării Memorialului “Prof. Dr. Corneliu Tamaș”;

 • - prevederile hotărârii adoptate vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2013.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - Capitolul 67 „Cultură, sport, recreere și religie”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune aprobarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local-Capitolul 67 -Cultură, sport, recreere și religie”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului Local și-au prezentat avizele după cum urmează : comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor - aviz favorabil cu următoarele amendamente « Cap.V, art.6 - se va completa : individualizare și/sau doar prin dispoziția Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea ; Cap.III, pct.4 - se va completa : asigură un beneficiu real în folosul comunității »; comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale -aviz favorabil și comisia nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement - aviz favorabil.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « La acest material aș dori să prezint câteva completări. Astfel, la punctul 6 din capitolul III -cheltuieli pentru premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut rezultate de excepție la concursurile olimpiadele naționale-să se aibă în vedere și faptul că elevii din municipiul nostru au primit numeroase premii la concursuri și olimpiade internaționale, motiv pentru care trebuie să-i avem în vedere și pe acești copii și să găsim o formulă de ajutor pentru ei. Mai exact, să se aibă în vedere și premiile de la concursurile și olimpiadele internaționale. O altă problemă pe care aș dori să o abordez se referă la faptul că, acum câțiva ani, a fost elaborat și aprobat un regulament cum se alocă fonduri din bugetul constituit din taxa de cultură și sport. Se putea estima și valoarea bugetului constituit din această taxă, undeva în jur de 20 miliarde lei /an. Conform acestui regulament, din bugetul constituit se alocau : 60% pentru activități sportive, 40 % pentru activități culturale ș.am.d. În consecință, aș dori să știu în ce proporții se va acorda acest sprijin financiar pentru activitățile specificate în regulament și la cât se estimează a fi bugetul din care se acordă acest sprijin ».

Domnul primar Emilian Frâncu afirmă că sunt binevenite completările prezentate de comisia juridică și inclusiv propunerea domnului consilier Crăciunescu Grigore.« Referitor la cealaltă problemă prezentată de domnul consilier, aceasta are legătură cu o mai veche reglementare. Bugetul constituit doar din taxa de cultură și sport avea un regulament propriu privind modul de constituire și folosire cu procentele amintite. Reglementările legale ulterioare au introdus veniturile din această taxă în bugetul local. Propunerea de față se referă la modul în care acordăm sprijin financiar din bugetul local, mai exact din Capitolul 67 ».

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Domnul consilier Crăciunescu a reținut o reglementare pe care și eu o știam dar, la această dată, din postura în care sunt am avut posibilitatea să mă documentez și să nu mai greșesc. Bugetul constituit doar din taxa de cultură și sport era utilizat, în baza unui regulament, pe procente diferite pe domenii de activitate, respectiv 40% pentru activități culturale, 60% pentru activități sportive... Ulterior această taxă s-a constituit ca venit în bugetul local, nemaiavând un buget distinct pentru aceasta, motivat de reglementările apărute în materie. Astfel, taxa de cultură și sport se încasează în continuare, este venit la bugetul local. Ceea ce vă prezentăm noi acum se referă la Capitolul 67 din bugetul local, Capitolul « Cultură, recreere și religie » din care putem să acordăm sprijin financiar la diverse asociații, fundații, cluburi sportive, persoane fizice sau juridice. Dacă avem solicitare să sprijinim cu 20 miliarde lei și avem bani în buget putem face acest lucru, dar respectând un regulament ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - Capitolul 67 „Cultură, sport, recreere și religie”, completat cu amendamentele comisiei nr.1 și ale domnului consilier local Crăciunescu Grigore și ale domnului primar Emilian Frâncu.

Cu vot unanim se aprobă Regulamentul privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a unui teren proprietatea municipiului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:” Se propune aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 19963 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, afectat de realizarea obiectivului de investiții “Prelungire B-dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu stada Ostroveni până la intersecția cu DN 67”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului Local și-au prezentat avizele după cum urmează : comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor- aviz favorabil; comisia nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură -aviz favorabil și comisia nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură - aviz favorabil cu amendamentul de completare a alin.(2) al art.2, în conformitate cu cerințele art.37, alin.3-6 din Codul silvic și va avea următorul conținut : « Cele două suprafețe de teren oferite în compensare conform alineatului precedent sunt limitrofe fondului forestier național, au destinație agricolă (pășuni), nu fac parte din fondul forestier national, nu sunt limitrofe perdelelor forestiere de protectie, îndeplinind cerintele prevăzute de art.37, alin.(3) - (6) din Legea 46/2008 -Codul Silvic, cu modificarile și completarile ulterioare. Aceste suprafete de teren rămân proprietatea municipiului ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a unui teren proprietatea municipiului, completat cu amendamentul comisiei nr.4

Întrunind 20 de voturi « pentru » și o neparticipare la vot (domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe) se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu compensare, a terenului în suprafață de 19963 mp, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, afectat de realizarea obiectivului de investiții "Prelungire B-dul Tineretului spre sud, cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni pînă la intersecția cu DN 67" având numărul cadastral 41115 și înscris în Cartea Funciară nr. 41115 a municipiului Râmnicu Vâlcea, identificat prin Planul de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1 la hotărârea adoptată; Terenul în suprafață de 19963 mp nu face obiectul niciunui litigiu.

Totodată se oferă în compensarea suprafeței de 19963 mp, descrisă mai sus, pentru împădurire, suprafața totală de 110848 mp, situată în Râmnicu Vâlcea, punctul Fețeni, compusă din două suprafețe, după cum urmează:

 • a) suprafața de 41848 mp având numărul cadastral 40883 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 40883 a municipiului Râmnicu Vâlcea, identificată prin Planul de amplasament și delimitare - Anexa nr. 2 la hotărârea adoptată;

 • b) suprafața de 69000 mp având numărul cadastral 39423 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 39423 a municipiului Râmnicu Vâlcea, identificată prin Planul de amplasament și delimitare - Anexa nr. 3 la hotărârea adoptată.

Cele două suprafețe de teren oferite în compensare conform alineatului precedent sunt limitrofe fondului forestier national, au destinatie agricolă (pășuni), nu fac parte din fondul forestier national, nu sunt limitrofe perdelelor forestiere de protectie, îndeplinind cerintele prevăzute de art.37, alin.(3) - (6) din Legea 46/2008 -Codul Silvic, cu modificarile și completarile ulterioare. Aceste suprafete de teren rămân proprietatea municipiului.

A venit domnul consilier local Voicu Marius Iulian. La acest moment sunt prezenți 22 de consilieri locali.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 31.03.2011 privind asocierea municipiului cu un agent economic în vederea organizării și funcționării Centrului de promovare și informare turistică din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:” Se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82/2011 în sensul schimbării componenței comisiei prin nominalizarea a trei consilieri locali”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru nominalizarea celor trei consilieri în comisia pentru selectia partenerului au fost prezentate următoarele propuneri : domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan l-a propus pe domnul consilier local Cocoș Vasile ; domnul consilier local Boban Liviu Emil l-a propus pe domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan ; domnul viceprimar Matei Gigi Ion l-a propus pe domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu care, refuzând această propunere, a propus-o pe doamna consilier Bobeanu Maria.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 31.03.2011 privind asocierea municipiului cu un agent economic în vederea organizării și funcționării Centrului de promovare și informare turistică din municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv propunerile formulate în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea alin. (1) al art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2011 privind asocierea municipiului cu un agent economic în vederea organizării și funcționării “Centrului de promovare și informare turistică din municipiul Râmnicu Vâlcea”, care va avea următorul conținut:

“Art.3. (1) În vederea realizării obiectivului prevăzut la art.1 pentru selecția partenerului se constituie o comisie, stabilită prin Dispoziția Primarului, din care vor face parte și trei reprezentanți ai consiliului local, respectiv:

 • a) dna Bobeanu Maria ;

 • b) dl Cocoș Vasile ;

 • c) dl Pruteanu Costel Bogdan ».

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate - Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2012 de realizare a obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:«Se propune modificarea alin. (4) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2012 privind realizarea obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală Municipiul Râmnicu Vâlcea” în sensul desemnării a trei reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor, în calitate de observatori».

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru nominalizarea celor trei reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor au fost formulate următoarele propuneri: comnul consilier local Țârdea Dumitru l-a propus pe domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu, doamna consilier local Dobrete Adina Florentina l-a propus pe domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe și domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan l-a propus pe domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2012 de realizare a obiectivului de investiții “Amenajare și modernizare Piața Centrală municipiul Râmnicu Vâlcea”, inclusiv propunerile formulate în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea alin. (4) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2012 privind realizarea obiectivului de investiții « Amenajare și modernizare Piața Centrală Municipiul Râmnicu Vâlcea », care va avea următorul conținut:

“Art.1. (4) Se desemnează cei trei reprezentanți ai Consiliului Local care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor, în calitate de observatori, respectiv:

 • d) dl Vețeleanu Ninel Eusebiu;

 • e) dl Mihăilescu Gheorghe;

 • f) dl Pandurașu Adrian Iulian ».

La punctul șapte din ordinea de zi „Diverse” este prezentat un singur subpunct, respectiv - Raportul și proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor și altor sume cuvenite bugetului local pentru anul fiscal 2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe:”Se propune ca tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile pentru anul fiscal 2013 să rămână la nivelul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 303/152 din 29.11.2012, cu modificările și completările ulterioare, care nu prezintă majorări față de nivelul anului 2012”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș „Ne-ați chemat la sfârșitul anului trecut și ne-ați propus o indexare a taxelor locale cu 9 procente. Ulterior, mă bucur că am reușit să vă convingem să vă răzgândiți. Am primit, astăzi înainte de ședința Consiliului Local, acest proiect de hotărâre. Vă spun cu toată sinceritatea, n-am apucat să-l citim. Am vorbit și cu colegii mei. Nu avem cum să citim un proiect de o asemenea importanță într-un minut. Așa că v-aș ruga să-l discutăm, să ne spuneți dumneavoastră, eventual domnul director economic să ne facă o prezentare”.

Domnul primar Emilian Frâncu : « La sfârșitul lui 2012, viziunea conducerii Primăriei Râmnicului pe baza analizei efectuate de specialiști din instituție era de creștere a taxelor cu 9%, în contextul scăderii veniturilor Primăriei, în principal, din cauza nivelului scăzut de colectare de la unitățile economice de pe platforma chimică. Este important pentru municipiu să aibă posibilitatea să facă o creștere a impozitelor și a taxelor locale, știind că se pregătește o indexare a lor cu 16%. Atunci, ne-am gândit că este important să avem posibilitatea să creștem aceste taxe, nu cu 16%, cât prevedea codul fiscal, ci cu 9%.Ulterior, au apărut două acte normative, unul la sfârșitul anului trecut, care a impus un alt nivel, acea indexare de 16% obligatorie, pe care am afișat-o pe site-ul Primăriei. Apoi, a venit OG nr. 1/2013, care a permis unităților administrative să-și aleagă forma de continuare a solicitării de plată a impozitelor. La sfârșitul anului trecut, specialiștii din Primărie mi-au atras atenția că va fi nevoie de o sumă mult mai mare pentru investiții și pentru a putea acoperi corecțiile financiare pe care ni le-ați lăsat dumneavoastră sau le-ați generat și vă aduc aminte că acestea sunt de aproape 10 milioane de lei până acum și s-ar putea să mai vină. Sunt bani pe care noi nu-i vom mai avea în 2013. De asemenea, se cunoaște faptul că este un nivel scăzut de colectare de la unitățile economice, în special de la cele de pe Platforma Chimică. Consider că situația economică în acest moment impune o rezervă în a crește taxele și impozitele pentru că situația cetățeanului o știm bine, nu este foarte roză. Au crescut prețurile la toate utilitățile, este pericol de creștere a șomajului și ne-am gândit că este mai bine să avem un nivel de colectare sporit, să putem să nu punem noi biruri pe cetățean. În sensul acesta am venit astăzi cu această propunere”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Vreau să vă spun că au fost frământări pe această temă între conducerea Primăriei și specialiștii instituției. Am căutat mai multe soluții. Până la urmă, eu fiind cel care coordonez activitatea Direcției Economice și de Investiții, votez cu strângere de inimă, pentru că din puținii bani, care sunt din ce în ce mai puțini în piață, pentru că astea sunt vremurile, am ajuns la această soluție pe care domnul primar a propus-o. Va trebui să fim foarte atenți, foarte riguroși la cheltuirea puținilor bani pe care îi încasăm, în așa fel încât să putem să susținem în continuare cei aproape 25 de miliarde de lei care ar fi însemnat creșterea impozitelor și taxelor. »

Domnul primar Emilian Frâncu:”Avem încă probleme în ceea ce privește acoperirea cheltuielilor pentru investițiile deja începute și bineînțeles investițiile pe care dorim să le realizăm. Acesta este capitolul care are cel mai mult de suferit și trebuie să fim atenți la cheltuirea banului public în anul 2013. Creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor, dar și cheltuirea cu responsabilitate a banilor publici ar trebui să ofere sustenabilitatea bugetului anului 2013. Ne-am gândit că este important mai mult să avem un nivel de colectare sporit. Considerăm că, dacă vom cheltui cu mai multă responsabilitate banul public, vom putea să ducem pe umerii noștri acest buget, pe care îl vom aplica în 2013”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Nu vreau să mai comentez foarte mult dar, corecțiile financiare aplicate la investițiile pe care ni le-ați lăsat moștenire afectează bugetul de investiții pentru acest an.”.

Domnul consilier Vîrlan Eduard:”Vreau să-i reamintesc domnului consilier Constantinescu că din iunie 2012 conducerea Primăriei s-a schimbat și că aceasta respectă legea. Avem cadrul legal prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Avem o Hotărâre de Guvern nr. 1309/2012, care spune că la fiecare trei ani nivelul impozitelor și taxelor locale se indexează cu indicele de inflație și o Ordonanță a Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale care spune ca acestea să rămână la nivelul anului 2012 ".

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș spune că un material prezentat pe ultima sută de metri necesită niște explicații, ceea ce a și făcut domnul primar prin explicațiile dânsului.

Domnul consilier Vîrlan Eduard:”În luna octombrie noi am avut pe ordinea de zi un asemenea proiect de hotărâre, pe care l-am și aprobat, referitor la nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, în care nivelurile se păstrau la nivelul anului 2012”. În continuare domnia sa recomandă ca reprezentanții PDL în Consiliul Local să se abțină de la comentarii pe acest subiect.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Prevederea legală este extrem de clară. Astfel pentru anul 2013, în luna octombrie-noiembrie am prezentat Consiliului Local proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2013, după ce am respectat procedura transparenței decizionale. Tot respectând prevederile legale, la începutul acestei săptămâni a fost postat pe site-ul Primăriei expunerea de motive pentru aceste impozite și taxe locale.”.

Domnul consilier local Persu Mihai a spus că dreptul la discuții și propuneri nu poate fi îngrădit de nimeni pentru că și consilierii PDL sunt reprezentanți ai râmnicenilor în acest Consiliu Local. Faptul că actuala administrație respectă legea este un lucru benefic, dar și celelalte administrații au respectat legea și implicit administrația P.D.L. În această ședință au fost solicitate explicații pentru că nu sunt prezentate anexe din care să reiasă că aceste impozite și taxe sunt la nivelul anului 2012.

Domnul consilier Local Voicu Marius Iulian spune că, atât timp cât impozitele și taxele sunt la nivelul anului 2012, așa cum a precizat domnul primar și, chiar dacă la acest moment nu sunt prezentate anexele, înseamnă că totul este în regulă.

Domnul primar Emilian Frâncu:” În ședința de Guvern din această săptămână s-a discutat și aprobat ca impozitele și taxele locale să rămână la nivelul anului 2012. Pentru a nu mai convoca săptămâna viitoare o nouă ședință de Consiliu Local numai pentru acest material, am considerat oportun ca acesta să fie prezentat și discutat în această ședință. Acesta este motivul pentru care a fost prezentat astăzi”.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore afirmă că se aștepta ca domnul Vîrlan Eduard, care are destulă experiență în domeniul administrației, fiind la al treilea mandat de consilier, să știe că orice administrație a respectat cadrul legal și că fiecare consilier are dreptul la opinie. « Oricum în acest moment mă adresez domnului primar în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre, care a avut în vedere ca să nu crească nivelul taxelor și impozitelor pentru anul 2013 peste nivelul din 2012. În contextul situației economice actuale, numeroși agenți economici își închid activitatea sau se află în insolvență, unii dintre ei chiar în faliment. Cred că am putea veni și în sprijinul acestora, respectiv de prevederile articolului 7 referitoare la acordarea unei bonificații la impozitul pe clădiri, teren si mijloace de transport, să beneficieze și persoanele juridice, asemenea persoanelor fizice: bonificația de 10% în cazul în care plătesc integral taxele și impozitele locale până la 31 martie 2013”.

Domnul primar Emilian Frâncu:”Municipalitatea nu poate susține un asemenea efort financiar. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă aveam o creștere economică de 9% și apoi o indexare de încă 16%. Ar fi însemnat o creștere cu peste 25% a taxelor și impozitelor. Oricum, noi am asigurat agenților economici o dezvoltare sigură, pentru că ei știu ce taxe plătesc în 2013. Când ne vom putea permite o mai mare larghețe în domeniul taxelor și impozitelor, o vom face. Ca liberal, sunt primul care sprijină mediul de afaceri și l-aș sprijini și printr-o măsură pe care dumneavoastră ați gândit-o, doar că trebuie să vă gândiți că orașul este format din toți cetățenii Râmnicului. Primăria trebuie să aibă o predictibilitate minimală pentru a-și face un proiect de cheltuire a banilor publici. Avem în vedere asigurarea pe viitor a unor facilități agenților economici care investesc în Râmnic și creează locuri de muncă. În funcție de dezvoltarea economică și de situația socială viitoare, vom căuta soluții și pentru agenții economici.”

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor și altor sume cuvenite bugetului local pentru anul fiscal 2013, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - cotele procentuale pentru calculul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - impozitele și taxele locale, precum și alte taxe asimilate acestora, în sume fixe, pentru anul 2013, prezentate în anexele nr. 2 și 3, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - taxele instituite prin hotărâri ale Consiliului Local în baza prevederilor art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru anul 2013, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată

 • - tarifele pentru serviciile specifice prestate de Poliția Locală a municipiului, valoarea despăgubirilor pentru distrugeri și sancțiuni cotravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2013, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - taxele și nivelurile minime și maxime pentru sancțiunile contravenționale, stabilite în baza unor legi speciale pentru anul 2013, sunt prezentate în anexa nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - la calcularea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice și a impozitului pe terenuri, în cazul contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, care se stabilesc în funcție de zonele din intravilanul și extravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea vor fi avute în vedere delimitările pe zone, așa cum au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Local nr.252/2006 privind stabilirea zonelor în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale, și nr.79/2006 privind stabilirea zonelor de impozitare în extravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea în funcție de care se calculează impozitul pe teren (valabile până la aprobarea noului plan urbanistic general - PUG) ;

 • - acordarea unei bonificații de 10% la impozitul pe clădiri, teren si mijloace de transport, contribuabililor persoane fizice (exclusiv persoanele fizice definite la pct.12 alin.(2) din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal), care achită anticipat, până la 31 martie 2013, obligațiile calculate pentru întregul an la rolul nominal unic;

 • - termenele pentru plata obligațiilor către bugetul local constând din impozite, taxe și alte sume calculate, avându-se în vedere nivelurile stabilite și aprobate pentru anul 2013, sunt următoarele:

 • a) Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se datorează anual și se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice. În condițiile în care impozitul anual cumulat, datorat de persoane fizice și persoane juridice, este de până la 50 lei inclusiv, acesta se plătește integral până la primul termen de plată ;

 • a1) Aprobarea regulamentelor privind procedurile de acordare a facilităților fiscale în Municipiul Rm.Vâlcea pentru anul fiscal 2013, în temeiul art.286, alin.(8) si (9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor se achită anticipat eliberării acestora ;

 • c) Taxele pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătesc anual în două rate egale până la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate datorată aceluiași buget local de către contribuabili persoane fizice și juridice de până la 50 de lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată. Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2012 referitoare la aprobarea «Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Râmnicu Vâlcea» ;

 • d) Taxa pentru deținere sau utilizare de utilaje (vehicule lente) se achită până la 31 martie a anului fiscal 2013;

 • e) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate pe bază de contract se achită până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii ;

 • f) Impozitul pe spectacole se achită până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 • g) Taxa hotelieră se achită lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa.

 • h) Taxa specială pentru susținerea financiară a culturii și sportului vâlcean se plătește lunar până în ultima zi lucrătoare ;

 • i) Taxele de urgență se achită anticipat eliberării actelor administrative ;

 • j) Taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuării serviciilor ;

 • k) Tarifele pentru servicii, despăgubirile și amenzile stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea ;

 • - creanțele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2012 mai mici de 40 de lei se anulează conform art.178, alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 ;

 • - regulamentul privind procedura de acordare a facilității fiscale de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii -persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul fiscal 2013, în temeiul art.286, alin.(8) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - regulamentul privind procedura de acordare a facilității fiscale de scutire la plată a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii -persoane fizice în municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul fiscal 2013, în temeiul art.286, alin.(9) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.8, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - începând cu data prezentei orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: ”Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Gheorghe MIHĂILESCU

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.